Народився 2 січня 1948 року на Київщині.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Народився 2 січня 1948 року на Київщині.Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 1999 році став випускником української програми Гарвардського інституту державного управління ім. Джона Кеннеді.

Років свого життя служив у Збройних Силах СРСР та України, пройшов шлях від командира окремого протитанкового взводу, військового комісара м. Чернігова до заступника начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального Штабу Збройних сил України.

Радянський і український військовий був обраний головою Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області у 2000р. Четверту каденцію поспіль Микола Іванович переймається проблемами не тільки рідного села, але й активно пропагує концепцію відродження українських сіл та підвищення добробуту їх територіальних громад.

 

Також дослідники, з метою вироблення ефективного механізму взаємодії держави та місцевого самоврядування, пропонують створення в Україні єдиного авторитетного і компетентного органу державної підтримки місцевого самоврядування.Завдання цього органу – гарантувати законодавчо встановлені правила гри усім суб'єктам державної регіональної політики та місцевого самоврядування. Він може мати назву – Міністерство у справах територій та місцевого самоврядування (таку назву в 1994 році запропонував відомий український вчений Р. Давидов), або Міністерство чи Державний комітет у справах місцевого самоврядування, або Національне агентство з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, але його завдання, виключаючи паралелізм і дублювання з боку органів законодавчої і виконавчої влади – вирішення питань організації й діяльності самоврядування територіальних громад.

Іноземний досвід показує, що ця пропозиція має сенс. Так, у Японії діє міністерство з справ місцевого самоврядування, у Норвегії – міністерство з муніципальних справ, в Італії, Новій Зеландії, Франції – великі підрозділи в складі міністерств фінансів і внутрішніх справ, а також міністерство міст та благоустрою території, у Великій Британії – ці функції виконує міністерство охорони навколишнього середовища.

Сьогодні мери міст заявляють, що органи місцевого самоврядування хочуть бути партнерами державної влади, тому в країні необхідно провести реформу місцевого самоврядування. Але сучасна структура управління державою – це «великий лабіринт, у якому люди губляться, у якому часто відсутня логіка». «Те, що ми сьогодні маємо у нашій політиці – наслідок цього лабіринту. Рецепт виходу з цієї ситуації простий – максимальна децентралізація, можливість залишати частину податків у містах», – заявив під час круглого столу у Львові міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Поясніть, чому поєднання політиками їх діяльності у владних структурах з працею у підприємницьких структурах заборонено законодавчими актами багатьох держав.

2. Зробіть порівняльний аналіз існуючих визначень “державна влада”. Проаналізуйте як воно розглядається в Конституції України.

3. Дайте характеристику реалізації влади у сучасному українському суспільстві.

4. Яка модельтериторіальної організації влади створена в Україні? Доведіть ваше твердження.

5. Охарактеризуйте якими ознаки відрізняється місцеве самоврядування як один із різновидів публічної влади у суспільстві від державної влади.

6. Як співвідносяться між собою поняття «державна влада» і «державне управління»?

7. Чим пояснюється посилення взаємозв'язку між політичною владою та управлінням у сучасних умовах?

Словник термінів:

Влада – право і можливість розпоряджатися, визначувані сукупністю повноважень, що забезпечують за допомогою правових норм, силових структур, мотиваційних чинників організацію узгоджених дій людей і організацій.

Державна влада 1) це влада, яка здійснюється тільки державою та її органами і характеризується суверенністю, універсальністю та здатністю владно-примусового впливу на поведінку всіх людей та їх організацій, що забезпечується державно-правовими методами; 2) найважливіша форма політичної влади, її концентроване ядро, яка має класовий характер, спирається на спеціальний апарат примусу й наділена монопольним правом видавати закони та інші розпорядження, обов’язкові для всього населення.

Державне управління – 1) вид державної діяльності, у межах якого практично реалізується виконавча влада; 2) цілеспрямований організаційний та регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функцій держави, відображених у Конституції та законодавчих актах, шляхом запровадження державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією.

Державний механізм–сукупність органів державної влади, організованих на засадах конституційного принципу поділу державної влади для реалізації цілей держави. Основним елементом державного механізму є апарат державного управління, який відіграє важливу роль у виконанні основних функцій і завдань держави.

Місцеве самоврядування – право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Політичні інститути –1)політичні установи з організаційною структурою, цілеспрямованими виконавчими структурами та апаратом; 2) спосіб організації політичного життя суспільства, що втілює ті або інші політичні норми, обумовлені конкретно-історичною ситуацією, вимогами політичного життя; 3) це, по суті, певні політичні установи (сукупність політичних партій, органів суспільного громадського самоуправління та ін.), що визначають спільність людей, які мають особливі повноваження і виконують спеціальні функції в політичному житті суспільства (військові комітети, комісії), певну діяльність (президентське правління).

Політичний режим– це сукупність засобів і методів здійснення державної влади, які відображають її зміст та характер взаємовідносин особи і держави.

Стиль державного управління – це комплексне явище, що залежить від багатьох факторів як зовнішніх, як-то, історія, політика, економічний стан в державі тощо так і внутрішніх, а саме, від носіїв стилю, якими є люди, державні управлінці різних рівнів.

 

Матеріали для семінарського заняття:

Завдання 1.

Т. Гоббс стверджував, що “репутація влади і є сама влада”. Що мав на увазі англійський просвітитель? Чи погоджуєтесь Ви з його точкою зору?

Завдання 2.

Чи правильне твердження, що перехід до суспільного самоврядування буде здійснюватися тільки шляхом послідовної передачі функцій держави громадським організаціям?

Завдання 3.

Спираючись на наукові публікації та Конституцію України, проаналізуйте систему та сучасний стан політичної влади в Україні.

Завдання 4.

Використовуючи діючу Конституцію України, випишіть “заборони” і противаги законодавчої гілки влади по відношенню до виконавчої гілки і навпаки. Оцініть, чи є рівновага по “заборонах” і противагах цих гілок влади? Якщо немає рівноваги, то яка з них верховенствує?

Завдання 5.

Змоделюйте систему органів виконавчої влади за основними організаційно-правовими рівнями. Спробуйте навести приклади суб’єктів державного управління на кожному з рівнів та охарактеризувати їх основні функції і повноваження.

Завдання 6.

Дискусія (за методом «Прес»)

Як Ви вважаєте, чи існує криза легітимності влади в Україні, якщо так, які засоби її подолання є найбільш ефективними сьогодні?

Метод «Прес»

Вам потрібно вибрати та аргументувати чітко визначену позицію із зазначеної проблеми, що обговорюється. За допомогою цього методу Ви зможете навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, чітко, лаконічно.

Метод «Прес» має таку структуру та етапи:

1. ПОЗИЦІЯ Я вважаю, що…

(висловіть свою думку, проясніть,

в чому полягає ваша точка зору)

2. ОБҐРУНТУВАННЯ …тому, що…

(визначте на чому ґрунтуються

докази на підтримку Вашої позиції)

3. ПРИКЛАД …наприклад…

(наведіть факти, які демонструють

Ваші докази та посилять Вашу позицію)

4. ВИСНОВКИ Тому я вважаю…

(узагальніть власну думку, зробіть

висновок про те, що необхідно робити)

 

Тестові завдання для перевірки знань:

1. Яке джерело державної влади в Україні:

а) Конституція;

б) народ;

в) органи державної влади?

2. Мета поділу державної влади:

а) оптимізація управлінських дій;

б) недопущення надмірної концентрації влади в одному органі;

в) уникнення тиранії.

3. Соціально-політичне значення поділу державної влади:

а) поєднує владу і свободу, закон і право;

б) роз’єднує владу і свободу, закон і право;

в) утворює механізм співробітництва і взаємодії вищих органів влади.

4. Риси якого політичного режиму є домінуючими в Україні:

а) тоталітарного;

б) авторитарного;

в) демократичного;

г) анархічного.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.01 с.)