Порядок утворення, легалізації та припинення діяльності профспілок 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок утворення, легалізації та припинення діяльності профспілок 

Конституція України передбачає право громадян на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціаль­но-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громад­ськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спіль­ними інтересами за родом їхньої професійної діяльності. Про­фесійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі профспілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюєть­ся виключно Конституцією і законами України (ст. 36).

Повноваження профспілок регламентуються Законом Украї­ни "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності", прий­нятим Верховною Радою України 15 вересня 1999 р. Усі інші законодавчі акти у цій сфері застосовуються у частині, що не суперечить цьому Законові. Це — Закон України "Про об'єднан­ня громадян", КЗпП (глави II "Колективний договір", XVI "Про­фесійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємства­ми, установами, організаціями", ст. 259 та ін.), Закони "Про ко­лективні договори і угоди", "Про охорону праці", "Про оплату праці" та інші нормативно-правові акти.

Згідно із Законом "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 p. (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом від 13 грудня 2001 p.), професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова громадська органі­зація, яка об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1),

Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (ст. 2). Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності та видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю; особи, які забезпечують себе ро­ботою самостійно; особи, які навчаються в навчальному закладі.

Функціями профспілок є представницька і захисна, які до­повнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю, які було збережено в новому законі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина. Член профспілки — особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки. Статутом (положенням) профспілки може бути пе­редбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяль­ністю, членів селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних за­кладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з вихо­дом на пенсію або які тимчасово не працюють. Статутами (поло­женнями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.

Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення пе­реваг при укладенні, зміні або припиненні трудового договору в зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи пев­ної профспілки, вступом до неї або виходом із неї. Забороняєть­ся обумовлювати просування по роботі, оплату праці, а також звільнення з роботи або служби залежністю від членства в проф­спілках.

Профспілки у своїй діяльності незалежні від органів держав ної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадянських організацій, політичних партій, їм не підзвітні та не підконтрольні.

Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднан­ня у професійні спілки та додержання прав та інтересів проф­спілок. Держава визнає профспілки повноважними представни­ками працівників і захисниками їх трудових, соціально-еконо­мічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками щодо їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнер­ських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями. Дер­жава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з проф­спілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правово­го, економічного та соціального захисту працівників.

Належність або неналежність до профспілок не спричиняє яких-небудь обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх ста­тутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

Профспілки можуть мати статус первинних, місцевих, облас­них, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Статус первинних мають профспілки чи організації проф­спілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчаль­ному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечу­ють себе роботою самостійно чи працюють на різних підприєм­ствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб. У законо­давстві знято обмеження щодо кількості членів, необхідної для отримання статусу первинної профспілки.

Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних під­приємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-те­риторіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища).

Статус обласних мають профспілки, організації яких є в біль­шості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; у більшості адміністративно-терито­ріальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або біль­ше областей.

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак: 1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України; 2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-тери­торіальних одиниць України, де розташовані підприємства, уста­нови або організації певної галузі.

Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок сто­совно території Автономної Республіки Крим.

Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та по­хідні від нього.

Профспілки мають право на добровільних засадах створюва­ти об'єднання (асоціації, ради» федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.

В Україні діє 6 профспілкових об'єднань, які підписали Гене­ральну угоду на 2002—2003 роки: Федерація професійних спілок України, Федерація профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України та її членські організації, Конфе­дерація вільних профспілок України, Федерація солідарних проф­спілок України та її членські організації, Федерація профспілок працівників водного транспорту та плавскладу України та її членські організації, Федерація морських професійних спілок України та її членські організації.

Найбільше профспілкове об'єднання — Федерація професій­них спілок України, яка об'єднує 39 членських організацій.

Окрім того, суб'єктами Генеральної угоди на 2002—2003 роки стали 20 всеукраїнських профспілок, зокрема: Профспілка заліз­ничників і транспортних будівельників України, Всеукраїнська профспілка працівників Збройних Сил України, Всеукраїнська федерація профспілок "Наше право", Українська міжгалузева рес­публіканська профспілка "Праця", Незалежна профспілка фер­мерів та приватних землевласників України, Професійна спілка атестованих працівників органів внутрішніх справ, Незалежна профспілка України, Федерація профспілок авіадиспетчерів України та ін.

Статут (положення) профспілки повинен містити: умови і порядок прийняття в члени профспілки ти вибуттяз неї; права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підставивиклю­чення з членів профспілки; територіальну, галузевуабо фахову сферу діяльності; організаційну структуру профспілки, повнова­ження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу; умови, терміни, порядок скликання з’їздівконференційчи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень; джерела надходження (формування) коштівпроф­спілки та напрями їх використання; порядокздійснення госпо­дарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки тощо.

Для ведення переговорів на відповідному рівні договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин проф­спілки, їх організації, об'єднання профспілок підлягають легалі­зації (офіційному визнанню) шляхом реєстрації на відповідність заявленому статусу.

Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійсню­ється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єд­нань — відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київ­ським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.

На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус, включає профспілку, об'єднання профспілок до Реєстру громадських організацій і видає профспілці, об'єднан­ню профспілок свідоцтво про реєстрацію із зазначенням відпо­відного статусу. У разі невідповідності поданих документів проф­спілок, їх об'єднань зазначеному ними статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації.

Відмова легалізуючого органу в реєстрації може бути оскар­жена профспілкою, об'єднанням профспілок до місцевого суду.

Профспілка чи організація профспілки зі статусом первинної надсилає письмове повідомлення про своє заснування також ро­ботодавцеві із зазначенням персонального складу членів проф­спілки.

Профспілки можуть мати і використовувати власну символі­ку. Символіка профспілок, їх об'єднань затверджується їх вищи­ми органами відповідно до статутів і реєструється в порядку, пе­редбаченому законодавством України. Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати державні чи релігійні симво­ли або символіку інших об'єднань громадян чи юридичних осіб.

Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань здійснюєть­ся шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусо­вого розпуску).

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) прий­мається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об'єднання профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об'єднань, що залишилися після проведен­ня всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конститу­цію України та закони України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом всеукраїн­ських і республіканських та об'єднань профспілок з відповідним статусом — лише за рішенням Верховного Суду України.

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.

Рішення про примусовий розпуск об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єд­нання. Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспі­лок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та ви­ключення з Реєстру об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засо­бах масової інформації.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.006 с.)