Гарантії діяльності профспілок 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гарантії діяльності профспілок 

Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право: без­перешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприєм­стві, в установі, організації, де працюють члени профспілок; ви­магати й одержувати від роботодавця, іншої посадової особи від­повідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодав­ства про працю та соціально-економічних прав працівників; перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, ипкористання коштів для соціальних і куль­турних заході» ти житлового будівництва.

Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілковихорганів, гарантуються можли­вості для здійсненняїх повноважень. Зокрема, зміна умов тру-доного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, котрі є членами виборних проф­спілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є. Звільнення членів ви­борного профспілкового органу підприємства, установи, органі­зації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допус­кається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї проф­спілки (об'єднання профспілок).

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обира­лися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повно­важень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я.

Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення тер­міну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час зі збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але нп менше ніж дві години на тиждень.

На час профспілкового навчання Працівникам,обраним до складу виборних профспілкових органін шдприсмгтпа, устано­ви, організації, надається додаткова відпустка тривалістюдо 6 ка­лендарних днів зі збереженням середньої заробітноїплати за рахунок роботодавця.

За працівниками, обраними до складу виборних органівпроф­спілкової організації, що діє на підприємстві, в установі абооргані­зації, зберігаються соціальні пільги то заохочення, игтапоіілені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законо­давства. За рахунок коштів підприємствацим працівникам мо­жуть бути надані додаткові пільги, я і; 11 to це передбпчено колек­тивним договором (ст. 6 Закону "Про професійні спілки, їх пра­ва та гарантії діяльності").

Гарантією є передбачений обов'язок роботодавця щодо ство­рення умов діяльності профспілок. Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілко­вих організацій, що діють на підприємстві, в установі або органі­зації.

Надання для роботи виборного профспілкового органу та про­ведення зборів працівників приміщень з усім необхідним облад­нанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транс­портом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, перед­баченому колективним договором (угодою).

За наявності письмових заяв працівників, які є членами проф­спілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробіт­ної плати та перераховує на рахунок профспілки членські проф­спілкові внески працівників відповідно до укладеного колектив­ного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим дого­вором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

Спори, пов'язані з невиконанням роботодавцем цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку.

Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним проф­спілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним догово­ром та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері — за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань. Про­те слід взяти до уваги, що виконання цієї норми на 2002 р. зу­пинено Законом "Про Державний бюджет на 2002 рік" від 20 грудня 2001р.

Новим положенням Закону є обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань. Зокрема, робо­тодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпо­рядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобо­в'язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отри­мати таку інформацію в банківських установах і надати її проф­спілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку ін­формацію або дозвіл на отримання інформації його дії або без­діяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.

Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримі­нальну відповідальність відповідно до законів.

 

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте поняття профспілок, їх функції.

2. Дайте характеристику законодавства про профспілки.

3. Назвіть особливості правового статусу профспілок по­рівняно з іншими громадськими організаціями.

4. Які права та обов'язки профспілок, їх об'єднань встанов­лено Законом України "Про професійні спілки, їх права та га­рантії діяльності"?

5. Розкажіть про систему гарантій діяльності профспілок.

Темирефератів

1. Захисна функція профспілок в умовах переходу до ринко­вих відносин.

2. Загальна характеристика правового статусу профспілок у сфері праці.

3. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодоздійснення
громадського контролю за додержанням законодавствапро працю.

4. Повноваження виборного органу профспілковії організаціїна підприємстві, в установі, організації.

Література

1.Вплив профспілок на соціальну спрямованість економічних реформ в Україні // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 1. — С. 29—37.

2.Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці // Право України. — 1999. — № Ю. — С 30^33.

3.Грищенко Н.Н., Кадейкин ВЛ. Профсоюзы России: основ­ные этапы развития и уроки пройденного пути. — М., 1996.

4.Жуков В.І. Наймані працівники та їх професійні спілки як суб'єкти соціального партнерства. З історії профспілкового руху в Україні з перебудовчих часів // Вісник Академії праці і соці­альних відносин Федерації профспілок України. — 2000. — №3. —С.83—90.

5.Крылов К Д. Профсоюзы и вопросы трудового законодатель­ства // Государство и право. — 1996. — № 3. — С. 33—38.

6.Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и буду­щее. — М.: Наука» 1989. — 192 с.

7.Осовий Г.В. Актуальні питання діяльності профспілок щодо соціально-економічного захисту трудящих за сучасних умов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації проф­спілок України. – 2000. – №3. – С. 119-122.

8.Прокопенко В.1. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи // Право України. — 1999. — № 6. — С. 106—109.

9.Профессиональные союзы как субъекты трудового права // Курс российского трудового права. — Т. 1: Общая часть (§ 4. Гл, 4). — СПб.: Изд-во Санкт-Петербург, ун-та, 1996. — С. 418— 478.

10.Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: тео-ретико-правовий аспект: Монографія. — О.: Юрид. літ., 2001. — Розділ 1.3. Профспілки як суб'єкти колективних трудових пра­вовідносин.


Глава 21Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 228; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.007 с.)