Схеми та визначення до розділу 8 РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схеми та визначення до розділу 8 РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВАРеалізація норм права— це втілення встановлених правових норм в діяльність суб'єктів права шляхом вико­нання юридичних обов'язків, використання суб'єктивних прав, дотримання заборон. ,

- реалізуються обов'язки

1— реалізується право

1— реалізуються права і обо­в'язки

характер пра­вових зв'язків

Класифікація форм реалізації права

— загальні право­відносини

— конкретні правовідносини

добровіль­ний примусовий

правове становищі1 суб'єктів

цивільно-правове

а дмщістративно-пра вове

Застосування права— державно-владна, організаційна діяльність компетентних органів держави і посадових осіб щодо реалізації правових норм стосовно конкретних життєвих випадків шляхом винесення індивідуально-конкретних правових наказів (приписів).

Акти застосування юридичних норм —це спосіб закріплення і зовнішнього виразу державно-владних правил поведінки (велінь) індивідуального характеру, які підтверджують, встановлюють, змінюють або припиняють юридичні права і обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації.

Властивості акта застосування права

державно-владнии характер

індивідуально-конкретне веління

визначає суб'єктивні права і суб'єктивні юридичні

обов'язки

встановлює міру відповідальності за правопорушення

тільки пряма дія в часі

письмова або усна форма виразу

Стадії застосування права

аналіз фактичних обставин справи

вибір правової норми

перевірка достовірності і правильності тексту,

визначення меж дії та юридичної сили правової норми

тлумачення юридичної норми

прийняття рішення у справі

оформлення рішення в акті застосування права

Прогалини в праві— це відсутність конкретного нормативного припису стосовно фактичних обставин, які знаходяться у сфері правового регулювання.

Прогалини в праві

Види прогалин в праві

-дійсні початкові -давні наступні -

Способи подолання

. прийняття правової норми

-аналогія закону .аналогія права

Аналогія закону— вирішення конкретної справи на основі норми права, яка розрахована на регулювання подібних суспільних відносин, близьких за значенням і ха­рактером.

Аналогія права— вирішення конкретної справи, виходячи із принципів и цілому, галузі чи інсти­туту даної галузі права.

        Види юри Я* Ічн их фактів              
                             
            |              
за волі ьовим   в залежності     за ступ енем          
крите рієм   в Ід правових     визначе НОСТ1       характ 'еро м
        наслідків     суб'єі ста       ДІ  
— юри дичні ції   правоутворю ю1 — абсолк зтні       — акті 1ВНІ  
      ~" правозмшюк І                
— юри дичні   т Іравоприпинг чі — віднос ні       пасі 1ВН1  
події                            
                       
В зале 2ЖНОС1 •і       за призначен ням у     а розпо Ді-  
від ха рактер У   за складом   м еханізмі пі заво-     л зм прав та  
їх дія ЛЬНОСІ 1 •       вс го регулюї їання     с >бов'язк їв  
— фак ти одн ора _ прості     ре. улятив ні     - односто рон >гі
зове )1 Д»                          
— фак ти без пе-   — складні   охоронні       - ЗаГІПОи О ЮНІЇ  
рер зішх к >ри-                        
дич них дії ї,                        
тобі ч> стан й                        

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ ТА РОЗДУМІВ:

1. В чому полягає суть реалізації правових при­писів?

2. Дайте характеристику форм реалізації правових норм з використанням конкретних, прикладів.

3. В чому виражаються особливості застосування норм права владними органами?

4. Які основні стадії процесу застосування норм права?

5. Розкрийте особливості і властивості правозасто-сувального, індивідуального акта

6. Відмінності акта застосування норми права від нормативно-правового акта.

7. Як ви розумієте прога Іини у праві? Чому вони виникають?

8. Які способи подолання прогалин у праві в про­цесі застосування правових норм '

9. Загальні правила при застосуванні аналогії зако­ну і аналогії права.

РОЗДІЛ 9 ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ

ЯКЩО НЕ ВИХОВУВАТИ ЛЮ­ДЕЙ, А КАРАТИ, ТО ПОКАРАНЬ БУДЕ БАГАТО, А ПОРОК НЕ Б>ДЕ ВИ­КОРІНЕНИЙ; ЯКЩО ТІЛЬКИ ВИХОВУ­ВАТИ, ЧЛЕ НЕ КАРАТИ, ПОРОЧНІ ЛИШАЮТЬСЯ НЕПОКАРАНИМИ;

ЯКЩО КАРАТИ, АЛЕ НЕ ЗАОХОЧУВА­ТИ, ЛЮДИ НЕ БУДУТЬ СТАРАТИСЯ; ЯКЩО КАРАТИ І ЗАОХОЧУВАТИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУВАТИ, ПІДДАННІ БУДУТЬ НЕВПЕВНЕНІ І НАРОД НЕ Б\ДЕ ЄДИ­НИЙ

СюІІь-Цзи
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 492; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.004 с.)