Поняття адміністраТивного права та його місце 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття адміністраТивного права та його місцеВ системі права України

 

Історичні аспекти виникнення й становлення адміністративного права. Етапи розвитку адміністративного права починаючи з часів виникнення камеральної науки й до сучасності. Становлення камералістики як науки й процес виокремлення з неї окремих дисциплін, зокрема поліцейського права (поліцейської науки). Основні блоки науки камералістики та її головна мета. Інструментарій вивчення камералістикою управління, його структурна організація і процес здійснення. Поліцейська наука як теорія політики законодавства і управління, її предмет та об’єкт.

Особливості сучасного адміністративного права. Адміністративне право України як: галузь права, наука і навчальна дисципліна. Поняття й ознаки адміністративного права як самостійної галузі права. Зміст адміністративного права та його правові інститути. Співвідношення понять адміністративного права та адміністративного законодавства. Загальна й особлива частини як складові адміністративного права. Система суспільних відносин між публічною адміністрацією та об’єктами публічного управління, які виникають у сфері владно-розпорядчої діяльності як предмет адміністративного права України. Загальні та спеціальні методи адміністративного права. Особливості реалізації загальних методів адміністративного права шляхом: використання приписів; встановлення заборон; надання дозволів. Джерела адміністративного права, їх особливості та види. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права. Види суб’єктів адміністративного права та специфіка їх адміністративної правосуб’єктності. Поняття та характеристика загальних й спеціальних принципів адміністративного права. Взаємозв’язок адміністративного права з іншими галузями права України, зокрема з конституційним, кримінальним, цивільним, трудовим тощо.

Поняття адміністративного права як галузевої юридичної науки. Основні ознаки науки адміністративного права та її зв’язок з іншими неюридичними (загальна теорія управління, теорія державного управління) та юридичними (теорія держави та права, кримінальне право тощо) науками.

Предмет, методи та функції науки адміністративного права. Система науки адміністративного права та її порівняння з системою галузі адміністративного права.

Особливості адміністративного права як навчальної дисципліни. Історія її виникнення й розвитку. Система цієї навчальної дисципліни та її предмет. Завдання, методи й функції дисципліни адміністративного права. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами, що викладаються у вищих навчальних закладах. Значення навчальної дисципліни адміністративного права у процесі формування базових знань майбутніх юристів.


Тема №2.

Механізм адміністраТивно-правового регулювання суспільних відносин

 

Поняття й ознаки правового регулювання. Сфера та пріоритетні напрямки правового регулювання у сучасній Україні. Співвідношення понять «правове регулювання», «законодавче регулювання» та «адміністративно-правове регулювання». Поняття й ознаки механізму правового регулювання. Співвідношення понять «правовий вплив» та «механізм правового регулювання».

Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання й відносини, що входять до його сфери. Елементи адміністративно-правового регулювання: адміністративно-правові норми; методи, засоби і типи адміністративного права та ін. Значення адміністративно-правового регулювання у відносинах між суб’єктами адміністративного права.

Поняття механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Змістовна і формальна ознаки механізму адміністративно-правового регулювання. Цілі й мета механізму. Органічні та функціональні групи складових механізму адміністративно-правового регулювання й характерні відмінності між ними. Поняття й ознаки адміністративно-правових норм. Їх класифікація за різними критеріями: за предметом регулювання, юридичним характером припису, дією в часі тощо. Складові структури адміністративно-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Форми реалізації адміністративно-правових норм; використання, виконання, дотримання, застосування. Визначення ознак й поняття актів реалізації адміністративно-правових норм. Співвідношення понять «акти реалізації норм права» та «акти застосування норм права». Поняття й особливості адміністративно-правових відносин. Структура, зміст та класифікація адміністративно-правових відносин. Юридичний факт та його значення у механізмі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Правова свідомість як форма суспільної свідомості, її функції та складові. Роль правової свідомості у процесі створення й реалізації норм адміністративного права. Поняття законності та її формальна й сутнісна ознаки. Акт тлумачення норм права: поняття, ознаки та класифікація. Поняття акта застосування норм права та його основні риси (державно-владний характер, обов’язковість виконання, спрямованість на індивідуальне регулювання конкретних суспільних відносин тощо).

Стадії механізму адміністративно-правового регулювання: регламентація суспільних відносин; виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; реалізація суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

 

 


Тема №3.

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА:
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ

 

Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права. Співвідношення понять «суб’єктів адміністративного права» та «суб’єктів адміністративно-правових відносин». Види суб’єктів адміністративного права. Поняття й ознаки індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Характеристика колективних суб’єктів адміністративного права.

Поняття й особливості адміністративно-правового статусу індивідуального та колективного суб’єктів адміністративного права. Поняття й складові (адміністративна дієздатність та правоздатність) адміністративної правосуб’єктності. Визначення адміністративної правоздатності та її видів. Момент виникнення та припинення адміністративної правоздатності індивідуальних й колективних суб’єктів адміністративного права. Особливості законодавчого обмеження адміністративної правоздатності суб’єктів. Адміністративна дієздатність: поняття, ознаки й види. Момент виникнення та припинення адміністративної дієздатності. Визнання суб’єкта адміністративного права недієздатним. Визначення адміністративної деліктоздатності як специфічної частини адміністративної дієздатності та умови її настання.

Характеристика й види суб’єктивних прав у сфері державного управління. Суб’єктивні адміністративно-правові обов’язки (необхідна, належна поведінка; забезпечення реалізації державним примусом тощо). Спільні та відмінні ознаки суб’єктивних прав у сфері державного управління та суб’єктивних адміністративно-правових обов’язків.

Особливості адміністративно-правового статусу громадян України. Виникнення й припинення правосуб’єктності іноземців, осіб без громадянства та біженців. Відмінність між адміністративно-правовим статусом громадян України та іноземців. Особливість адміністративно-правового статусу Президента України та Адміністрації Президента України. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади. Специфіка адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування, що виявляється при реалізації ними делегованих повноважень.

Підприємства, установи та організації як особливі суб’єкти адміністративного права. Основи їх взаємовідносин із державними органами. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.


Тема №4.

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ

 

Характеристика законодавчо закріпленого поняття публічної служби та визначення його недоліків. Співвідношення понять «публічна служба» та «державна служба». Ознаки публічної служби в Україні: виникнення правовідносин на підставі фактичного складу, обов’язковим елементом якого є акт призначення на посаду чи результат виборів; постійність і професійна основа виконання службовцем своїх повноважень та ін. Організація управління публічною службою. Конституційне право громадян України на публічну службу. Зміст, завдання та напрями контролю у сфері публічної служби. Органи та посадові особи, наділені контрольними повноваженнями у сфері публічної служби. Форми та методи контролю за діяльністю публічних службовців.

Основні види публічної служби: служба в органах державної влади (державна служба) та служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба). Поняття державної служби та державних службовців. Поняття посади i посадової особи, класифікація посад державних службовців. Ознаки державної служби: здійснюється на професійній основі особами, які займають посади в державних органах та їх апараті; спрямована на практичне виконання завдань і функцій держави та ін. Принципи державної служби: служіння народу України; демократизм та законність тощо. Складові інституту державної служби. Проходження державної служби: поняття й ознаки. Стадії проходження державної служби. Соціальне забезпечення державних службовців. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури, працівників органів внутрішніх справ, суддів. Характеристика закритих й відкритих систем державної служби. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

Поняття й ознаки служби в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування. Види посад в органах місцевого самоврядування: виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою тощо. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (служіння територіальній громаді; поєднання місцевих і державних інтересів та ін.). Право на службу в органах місцевого самоврядування. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. Поняття та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.


ТЕМА №5.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Сучасний стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні. Поняття публічної адміністрації у вузькому та широкому значенні. Централізована та децентралізована публічна адміністрація. Співвідношення понять діяльності публічної адміністрації та державного регулювання. Складові поняття публічної адміністрації: організаційна (інституційна), як вказівка на суб’єктний склад та процедурна. Співвідношення понять «діяльність публічної адміністрації» й «публічне адміністрування». Специфічні риси публічної адміністрації (загальносоціальний зміст, юридично-владний характер тощо). Принципи діяльності публічної адміністрації: соціально-політичні, організаційні принципи побудови апарату діяльності публічної адміністрації, організаційні принципи функціонування апарату діяльності публічної адміністрації. Цілі, завдання й мета діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Функції діяльності суб’єктів публічної адміністрації та їх види. Поняття адміністративно-управлінських функцій. Загальні й спеціальні методи діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Правові акти публічного адміністрування та їх ознаки.

Форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації та їх ознаки. Правові форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації та їх класифікація за різними критеріями: за цілеспрямованістю, способом вираження, способом прийняття. Неправові форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації: організаційні дії та матеріально-технічні операції. Взаємодія правових і неправових форм діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Специфіка відповідальності публічної адміністрації.

Складові публічної адміністрації. Характеристика органів виконавчої влади як організацій, які є частиною державного апарату, мають певну компетенцію, структуру, територіальний масштаб діяльності, утворюються в порядку, встановленому законом. Система органів виконавчої влади. Повноваження органів виконавчої влади. Особливості функціонування органів місцевого самоврядування як одного з елементів системи публічної адміністрації. Поняття територіальної громади як первинного суб’єкту місцевого самоврядування. Система органів місцевого самоврядування. Виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні. Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні. Повноваження органів місцевого самоврядування. Поняття делегованих повноважень органами виконавчої влади.


ТЕМА №6.

Адміністративний примус

 

Державно-правовий примус та його форми (судова, адміністративна). Поняття адміністративного примусу. Зміст адміністративного примусу. Спільні риси адміністративного примусу з державно-правовим примусом. Характерні риси адміністративного примусу, що відрізняють його від інших видів суспільного примусу. Механізм правового регулювання адміністративного примусу встановлює підстави й порядок застосування відповідних примусових заходів. Порядок застосування примусових заходів, що регулюють норми адміністративного права. Мета і завдання застосування адміністративного примусу. Застосування адміністративного примусу на основі адміністративно-процесуальних норм. Загальні риси й специфіка адміністративно-процесуальних норм.Поліцейські заходи. Вимоги до поліцейського заходу. Превентивні поліцейські заходи. Перевірка документів особи. Опитування особи. Поверхнева перевірка. Зупинення транспортного засобу. Види адміністративного примусу (адміністративне попередження, адміністративне припинення, адміністративне стягнення). Адміністративне попередження як вид адміністративного примусу. Мета та завдання адміністративного попередження. Заходи адміністративного попередження (вимога припинення окремих дій; перевірка документів тощо). Особливості заходів адміністративного попередження. Адміністративне припинення: поняття, мета і класифікація його заходів залежно від сфери застосування (заходи загального призначення та спеціального призначення). Ознаки заходів адміністративного припинення. Заходи припинення загального призначення (адміністративне затримання; особистий огляд і огляд речей та ін.). Допоміжні заходи припинення. Заходи припинення спеціального призначення: заходи фізичного впливу, спеціальні засоби тощо. Умови застосування заходів адміністративного припинення загального та спеціального призначення. Особливості застосування заходів адміністративного припинення за умов надзвичайного стану.

Адміністративне стягнення: поняття, ознаки та мета застосування. Види адміністративних стягнень (попередження, штраф, конфіскація тощо). Особливості адміністративних стягнень, що застосовуються до іноземців та осіб без громадянства. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Характеристика порядку накладення адміністративного стягнення: загальні правила накладення стягнень, обставини, що пом’якшують або обтяжують адміністративну відповідальність, строки накладення стягнень та ін. Інститут адміністративної відповідальності. Ознаки адміністративної відповідальної. Обставини, які виключають адміністративну відповідальність. Адміністративний проступок: поняття та ознаки.


Тема №7.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 203; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.94.18 (0.015 с.)