ТЕМА 25. Договір зберігання. Договір страхування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 25. Договір зберігання. Договір страхування.Поняття та види договору зберігання. Сторони за договором зберігання, їх права та обов’язки. Відповідальність зберігача та поклажодавця Договір складського зберігання. Складські документи та посвідчені ними права. Спеціальні види договорів зберігання. Поняття та види страхування. Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Функції страхування. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття. Поняття, предмет та форма договору страхування. Порядок укладення договору добровільного страхування. Сторони та учасники за договором страхування. Права та обов’язки сторін за договором страхування. Укладання договору страхування, зміст страхового поліса. Відмова у виплаті страхового відшкодування. Підстави для відмови страховика у виплаті страхових сум (страхове відшкодування). Підстави для припинення договору страхування. Строк дії договору. Зобов'язання по обов'язковому страхуванню. Окремі види договорів добровільного майнового страхування. Договори морського страхування. Договори страхування транспортних засобів. Договори страхування будівель. Договори страхування вантажів. Договори страхування цивільно-правової відповідальності. Окремі види договорів особистого страхування.

ТЕМА 26. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном.

Поняття, предмет та правова характеристика договору доручення. Форма договору доручення. Сторони за договором доручення, їх права та обов’язки. Припинення договору доручення. Поняття, предмет та правова характеристика договору комісії. Форма договору комісії. Сторони за договором комісії, їх права та обов’язки. Припинення договору комісії. Види договору комісії. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління майном. Сторони за договором управління майном, їх права та обов’язки.

ТЕМА 27. Договори з надання фінансових послуг: кредитний, позики, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу.

Поняття, предмет та правова характеристика договору позики. Сторони за договором позики, їх права та обов’язки. Кредитні правовідносини. Поняття, предмет та правова характеристика кредитного договору. Сторони за кредитним договором, їх права та обов’язки. Поняття, предмет та правова характеристика договору банківського вкладу. Сторони за договором банківського вкладу, їх права та обов’язки. Поняття, предмет та правова характеристика договору банківського рахунку. Сторони за договором банківського рахунку, їх права та обов’язки. Поняття, предмет та правова характеристика договору факторингу. Сторони за договором факторингу, їх права та обов’язки. Відповідальність клієнта перед фактором. Права фактора. Зустрічні вимоги боржника. Захист прав боржника.

ТЕМА 28. Правове регулювання розрахунків.

Форми та види розрахунків. Готівкові розрахунки. Безготівкові розрахунки Черговість платежів. Правові форми безготівкових розрахунків. Розрахункові (платіжні) документи. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки платіжними вимогами - дорученнями. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Залік взаємних вимог та зобов'язань.

ТЕМА 29. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Поняття, предмет та правова характеристика договору про спільну діяльність. Сторони за договором про спільну діяльність, їх права та обов’язки. Поняття, предмет та правова характеристика договору простого товариства. Сторони за договором простого товариства, їх права та обов’язки. Поняття, предмет та правова характеристика засновницького договору. Сторони за засновницьким договором, їх права та обов’язки.

Роль і значення зобов’язань у сфері інтелектуальної діяльності. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір про створення на замовлення та використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності. Авторський договір.

ТЕМА 30. Договір комерційної концесії.

Поняття, предмет та правова характеристика договору комерційної концесії. Сторони за договором комерційної концесії, їх права та обов’язки. Форма договору комерційної концесії. Особливі умови договору комерційної концесії. Припинення договору комерційної концесії.

 

 

ТЕМА 31. Недоговірні зобов’язання

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Умови обіцянки. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну фізичної особи або майну юридичної особи.

ТЕМА 32. Зобов’язання з відшкодування шкоди

Зобов’язання з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкти). Відмінність від інших зобов’язань. Система зобов’язань з відшкодування шкоди. Підстави та умови виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відповідальність за шкоду, завдану працівником. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Каліцтво, травма, професійне захворювання. Особливості відшкодування шкоди, завданої здоров’ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я. Професійна працездатність, загальна працездатність. Визначення розміру заробітку (доходу), втраченого внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності. Додаткові витрати. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті потерпілого. Порядок відшкодування шкоди, завданої здоров’ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я.


Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено дієздатними особами. Субсидіарна відповідальність батьків та осіб, які їх замінюють за шкоду, завдану неповнолітніми і малолітніми.

Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю правоохоронних і судових органів. Форми і засоби відшкодування такої шкоди.

Поняття та види джерел підвищеної небезпеки. Суб’єкти відшкодування за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Титульний володілець, його ознаки. Особливості відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Право на відшкодування моральної шкоди. Підстави та вирахування розміру моральної шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.


Список рекомендованої літератури

Нормативні акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

- акти міжнародного права:

2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Права людини. – К., 1992.

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 р. // Права людини – К., 1992.

4. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000 р. – № 12.

5. Універсальна конвенція про авторське право від 24 липня 1971 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. – К: Кн. 3, 1993.

6. Конвенція про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. – К: Кн. 3, 1993.

7. Договір про патентне співробітництво 1970 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. – К: Кн. 3, 1993 р.

8. Конвенція про видачу Європейських патентів від 5 жовтня 1973 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. – К: Кн. 3, 1993 р.

9. Договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних схем від 26 травня 1989 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. – К: Кн. 3, 1993 р.

10. Конвенція Європейські патенти для спільного ринку від 15 грудня 1975 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. – К: Кн. 3, 1993 р.

11. Бернская конвенция об охране литературных й художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 г. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000 р. – № 12.

12. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года. – Женева, 1972.

13. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательньїх организаций от 26 октября 1961 г. – Женева, 1992.

- закони:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № № 40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

4. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України – 1995. – № 47. – Ст. 349.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №80731-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984, додаток до № 51. – Ст. 1122.

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

7. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Офіційний Вісник України. – 2002. – №7. – Ст. 101.

8. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. в ред. Закону від 11.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 43. – Ст. 214.

9. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.

10. Про банки і банківську діяльність: Закон України 7 грудня 2000 року № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 5. – Ст. 17.

11. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 31. – Ст. 440.

12. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

13. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 32. – Ст. 171.

14. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

15. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

16. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року // Офіційний вісник України вiд 04.07.2003 – 2003. – № 25. – Ст. 1175.

17. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

18. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

19. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 32. – Ст. 171.

20. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

21. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 36. – Ст. 524.

22. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 року № 2173-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 352.

23. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради 1996. – № 19. – Ст. 80.

24. Про свободу совісті та релігійні організації:Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

25. Про політичні партії в Україні:Закон України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

26. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 13. – Ст. 52.

27. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

28. Про товарну біржу:Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

29. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:Закон України від 29 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 78.

30. Про споживчу кооперацію:Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

31. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

32. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України вiд 04 лютого1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 32. – Ст. 171.

33. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

34. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 32. – Ст. 171.

35. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

36. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 3. – Ст. 267.

37. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону України від 02.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 37. – Ст. 307.

- підзаконні нормативні акти:

1. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р. // Офіційний Вісник України. 1999. – № 26.

2. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915// Офіційний Вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2115.

3. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 22.11.2007 року № 1154/5)// Офіційний Вісник України. – 2007. – № 90. – Ст. 3320.

4. Про спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17 липня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 35 − Ст. 517.

5. Про положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів від 07 вересня 1993 № 706 // Урядовий кур’єр. – 1993. − № 139. – Ст. 140.

6. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ МОН України 22 січня 2001 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 386.

7. Правила розгляду заявки на промисловий зразок: Наказ МОН України від 18 березня 2002 р. № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 773.

8. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір від 27 грудня 2001 р. № 1756. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369.

 

- роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):

1. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 6. – С. 6–16.

2. Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1.

3. Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 13 // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 11.

4. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3.

5. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 6.

6. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного суду України від 6.11.2009 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 6.

7. Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Узагальнення Верховного суду України від 24.11.2008 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 6.

8. Про судову практику в спорах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.1972 р. №3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. – № 2. – Ст. 16-19.

9. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової шкоди): Постанова Пленуму Верховного Суду від 31 березня 1995 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1995). – К., 1996.

10. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р.№20 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц.вид.: У 2 т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка. – К.:А.С.К., 2000. – Т.1.

 

Підручники:

1. Цивільне право України: Загальна частина: [підруч.] / І. А. Бірюков, О. Ю. Заіка, С. С. Бичкова; за ред. І. А. Бірюкова, О. Ю. Заіки. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К.: Алерта, 2014. – 510 с.

2. Цивільне право України: Договірні та недоговірні зобов`язання:[підруч.] / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К.: Алерта, 2014. – 496 с.

3. Цивільне право України. [Текст]: Підручник: У 2 т. / В. І. Борисова, (кер.авт.кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін..; За ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х: Право, 2014. – Т. 1. − 656 с.

4. Цивільне право України. [Текст]: Підручник: У 2 т. / В. І. Борисова, (кер.авт.кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін..; За ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х: Право, 2014. – Т. 2. − 816 с.

5. Майданик Р. А. Цивільне право. Загальна частина [Текст]: підручник / Р. А. Майданик; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – К.: Алерта, 2012. (Багатотомне видання). Т. 1: Вступ у цивільне право. – 2012. – 471 с.

6. Ромовська З. В.Українське цивільне право. Право власності: Академічний курс: підручник для студентів вищих навчальних закладів / З. В. Ромовська; Мін. освіти і науки України. – К.: Центр учбової літератури: Правова єдність: Алерта, 2011. – 244 с.

7. Цивільне право України. Загальна частина [Текст]: підручник / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.

8. Цивільне право України. Особлива частина [Текст]: підручник / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1173 с.

9. Право інтелектуальної власності [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський; рец.: І. А. Безклубний [та ін.]. – К.: Істина, 2007. – 206 с.

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Частина І. [текст]. Станом на 15 січня 2014 р. / За заг. ред. В. В. Богатиря, – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 512 с.

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Частина ІІ. [текст]. Станом на 15 січня 2014 р. / За заг. ред. В. В. Богатиря, – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 640 с.

 

Інтернет-ресурси:

http://www.nbuv.gov.ua

http://teoriya.chat.ru/;

http://www.distance.ru/;

http://www.tarasei.narod.ru/;

http://www.juristy.ru/;

http://enbv.narod.ru/index.html;

http://altnet.ru/; http://lawportal.ru/

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.076 с.)