ТОП 10:

Вантажний електрогідравлічний кран 2КЕГ12/18. Конструкція і технічне його використання. 

Одинарний кран має вантажопідйомність 120 кН при швидкості підйо­му вантажу в межах від 2 до 36 м/хв. Виліт стріли крана при цьому може бути до 18 м, висота підйому вантажу - 25 м. Кількість робочих циклів за годину - 42. У здвоєного крана вантажопідйомність - 240 кН, виліт стріли - і 8 м, висота підйому вантажу 25 м і кількість робочих циклів - ЗО.

Кут повороту одинарного крана - 200°. Кут повороту здвоєного крана не

обмежений.

Робоча рідина в гідроприводі - масло Т 46. Маса масла в крані --1600 кг.

Маса крана - 78300 кг.

Кран може діяти під час крену судна до 5° і диференті - 2°.

Кран складається з двох одинарних кранів, що встановлені на поворотній плат­формі. Одинарні крани можуть працювати разом і незалежно один від одного. Ван­тажі вагою від 120 до 240 кН перевантажуються двома кранами, що працюють син­хронно на загальну траверсу, при цьому один кран є ведучим, інший - веденим. Керування здвоєним краном ведеться з кабіни ведучого крана.

У кабіні ведучого крана розміщений пульт вибору режимів роботи - роз­дільної і синхронної.

Основою поворотної частини крана є корпус. Всередині корпусу знаходять­ся всі механізми, на нього навішена стріла і такелаж, у верхню частину корпусу вбудована кабіна з двома пультами керування. На пультах розміщені рукоятки ке­рування. У пульті керування механізмом підйому для рукоятки пророблені три пази: два поздовжніх для двох швидкостей підйому і поперечний - з'єднуючий по­здовжні пази посередині. Пульт, на якому керують поворотом крана і змінюють нахил стріли, має два перехресні пази. При переміщенні рукоятки по поперечно­му пазу виконується поворот крана, по поздовжньому - підйом і опускання стріли.

Під кабіною встановлений повітряний маслоохолоджувач, поряд з ним - механізм змінення виліту стріли, знизу розміщені механізм підйому, повороту і насосна станція. Механізм підйому оснащений двома гідромоторами, інші механізми мають по одному гідромотору. До складу насосної станції входять бак, п'ять насосів і один електродвигун з редуктором для всіх насосів, два елек­тродвигуни.

Кран обладнується системою синхронізації для сумісної роботи кранів на загальну траверсу і всіма видами захисту. У цих системах застосовані елек­тричні датчики і кінцеві вимикачі.

 

Гідропривід здвоєного крана складається з гідроприводів ведучого і ве­деного кранів, а також гідроприводу повороту платформи (рис. 4.23).

Система керування і підживлення одинарного крана з гідроакумулятором 12 має бак 19 для циркуляційного масла через фільтр 17. При забрудненні фільтра масло пропускається в систему в обвід через клапан 16. Система об­слуговує сервоприводи 15 і спеціальні клапани 13 насосів 14. На зливному тру­бопроводі системи встановлений маслоохолоджувач 22 і перепускний клапан 21, що спрацьовує при підвищенні гідравлічного опору маслоохолоджувача. Тиск у системі підтримується за допомогою переливних клапанів, що входять до складу спеціальних клапанів 13. Цей тиск дорівнює 2,4-2,5 МПа.

У механізму підйому вантажу два індивідуальних гідроприводи. До складу кожного такого приводу входять заглибний аксіально-поршневий насос-мотор 14; спеціальний клапан 13, що установлюється на станції; двошвидкісний кла­пан 11, що установлюється на гідромоторі; гідромотор 10; гідроциліндр 9 нор­мально замкненого стрічкового гальма; розподільник 8; реле тиску 7 і систе­ма трубопроводів.

При нейтральному положенні рукоятки пульта розподільник 8 все керу­вання гідроприводу з'єднує зі зливним трубопроводом, в результаті чого роз­подільники двошвидкісних клапанів відключають гідромотори, спрацьовують гальма, насоси переводяться на нульову подачу.

При переведенні рукоятки в один з пазів пульта золотник розподільника 8 електромагнітами встановлюється в одну з робочих позицій. Якщо він уста­новлений в праву позицію, то масло подається в напрямку правої стрілки, а ліва вказує напрям злива. Подача масла в правий трубопровід після спрацьову­вання човникового клапана приведе до розгальмування гідромоторів і до ус­тановлення золотників розподільників двошвидкісних клапанів 11 в ліву по­зицію. Подача насосів, що включається слідом, буде направлятися до всіх циліндрів гідромоторів і на гаку крана буде одержана менша швидкість підйому вантажу. Плавний поворот рукоятки "на себе" спочатку приведе до зрушення вантажу, а потім до поступового збільшення швидкості підйому. Це пояснюєть­ся поступовим переведенням рукояткою сервоприводу насоса з нульової на найбільшу подачу. Для зупинення вантажу рукоятку необхідно плавно переве­сти в середнє положення, для спуску вантажу рукоятка переводиться "від себе". Так, діючи на сервопривод, змінюють подачу насосів і, таким чином, швидкість обробки вантажу.

При використанні лівої позиції розподільника 8, тобто при переведенні рукоятки в другий повздовжній паз, золотники розподільників двошвидкісних клапанів 11 будуть установлені в праву позицію і масло насосами 14 буде на­правлятися тільки в половину циліндрів гідромоторів. Це буде означати, що швидкість обробки вантажу подвоїться, але вантажопідйомність крана повинна бути знижена у два рази.

Захист гідромоторів від перевантаження забезпечується запобіжними кла­панами, що входять до складу клапанів 11.

За допомогою спеціальних клапанів 13 забезпечується захист насосів 14 від перенавантаження через тиск. Для цього в ньому встановлені два зворот­них клапани і запобіжний клапан. В клапанах 13 установлені підживлюючі клапани для подачі масла з системи керування в зливні магістралі гідроприводів. Вибірний гідрокерований розподільник клапана 13 служить для випус­ку зі зливної магістралі частини нагрітого масла з метою заміни його маслом з системи керування. За допомогою переливного клапана, введеного до скла­ду спеціального клапана 13, в системі керування підтримується необхідний робочий тиск.

Сервоприводи насосів 14 одержують масло з напірного трубопроводу си­стеми керування, а злив масла, що відпрацювало, виконується прямо в бак 19.

Для керування механізмом змінення вильоту стріли крана рукоятку на пульті переміщують по поздовжньому пазу "на себе" або "від себе", при цьо­му рукоятка впливає на мікровимикач розподільника 6 і сервопривод насоса.

Розподільник двошвидкісного клапана у цього гідроприводу працює в двопозиційному режимі; гідромотор - з увімкненням в роботу всіх циліндрів; нагрівання масла в системі невелике, тому воно працює без заміни.

Механізм оберту ведучого крана відрізняється від аналогічного механіз­му веденого крана, оскільки він призначається не тільки для оберту беручого крана, але і для оберту здвоєного крана на загальній платформі. Керування здійснюється розподільником 9. Якщо в розподільнику використовується права позиція, то діє гідропривід ведучого крана і кран працює в індивідуальному режимі. У випадку використання лівої позиції розподільника 5 гідромотор ме­ханізму оберту ведучого крана вимикається, а вмикаються гідромотори меха­нізму оберту платформи і обслуговуються вони насосом механізму оберту ве дучого крана. Захист вимкненого гідромотора здійснюється запобіжниками 4.Масло до механізму оберту платформи подається по маслопереходу 3. Гідропривід механізму оберту веденого крана має спрощену гідросхему.

Кожний кран обладнується чотирма манометрами 1 і 2 для контролю за навантаженням всіх гідроприводів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.008 с.)