ТОП 10:

Гідропривід пристрою для екстреного віддаванняЯкоря.

Необхідність забезпечення безпеки мореплавання й універсальні можли­вості гідроприводу привели до застосування такого приводу в пристрої для ек­стреного віддавання якоря. Цей пристрій дозволяє керувати віддаванням яко­ря зі стернової рубки.

Для виконання такої операції якірний пристрій повинен бути поперед­ньо підготовленим.

У цьому пристрої гідропривід застосовано для керування стрічковими гальмами якірних машин. Він виконується з відкритою системою живлення і постійним тиском в напірній лінії. Для підтримання тиску в межах 9-11 МПа використовуються пневмогідроакумулятори. Їх зарядження виконується від по­вітряного балона при тиску 8 МПа. Робоча рідина в гідроприводі - гідравліч­не масло МГЕ-ІОА.

Схема гідроприводу представлена на рисунку.

До складу гідроприводу входять: бак; електропривідний аксіально-пор­шневий насос; пневмогідроакумулятори; гідроциліндри стрічкових гальм шпилів; апаратура керування, захисту, сигналізації і контрольно-вимірювальні прилади.

Електропривідний насос при вимиканні відсікається від нагнітального трубопроводу зворотним клапаном. Захист насоса здійснюється запобіжним клапаном. Вмикання і вимикання насоса на підкачку здійснюється за допо­могою двох реле тиску. Третє реле є вказівником про наявність тиску в сис­темі.

Тиск в системі підтримується за допомогою чотирьох основних і п'я­того акумулятора, що вмикається. Це поршневі гідроакумулятори. Їх запов­нення повітрям здійснюється від балона зі стисненим повітрям. Можливо заповнення і стиснення повітрям від головної енергетичної установки. Ря­дом послідовних наповнень п'ятого акумулятора новими порціями стисне­ного повітря з наступним стисненням його і перепуском в інші акумулятори виконується зарядження гідропневмоакумуляторів повітрям за допомогою суднових засобів. Зарядження повинно виконуватися очищеним і сухим по­вітрям. Для захисту від перевантаження повітряної системи застосовується запобіжний клапан.

Подача масла на розгальмування здійснюється через дросель 1 і розпод­ільник 2 з дистанційним електричним керуванням і вручну. Дросель стабілі­зує потік і тиск при розгальмуванні за допомогою гідроциліндра, що наванта­жений пружиною. Для гальмування розподільник 2 переводиться на другу по­зицію і злив масла виконується через дросель 3 з одночасним заповненням лівої підгальмовуючої порожнини гідроциліндра.

При екстреному віддаванні якоря швидкість стравлювання якірного лан­цюга обмежується 100 метрами за хвилину. Для підтримання такої швид­кості необхідно гальмування ланцюга. Гальмування в цьому гідроприводі здійснюється системою підгальмовування. Вона складається з двох частин. До складу кожної частини входять шестеренний насос 4, що здійснює по­дачу масла з бака до підгальмовуючої порожнини гідроциліндра, з приво­дом від мультиплікатора; відцентровий регулятор швидкості ланцюга і вка­зівник довжини витравленого ланцюга, що наважені на той самий мульти­плікатор. Мультиплікатор приводиться в дію від шпиля. Подача насоса 4 визначається швидкістю витравлювання якірного ланцюга. Вся подача на­соса пропускається через фільтр і зворотний клапан. Для підтримки при підгальмовуванні певного тиску використовується регулювальна апаратура, що складається з обмежувача витрати і регулятора витрати з запобіжним кла­паном, які вмикаються паралельно. Основна частина зливу робочої рідини іде через обмежувач витрати. Зі зростанням витрати через нього зростає гідравлічний опір і зростає тиск в підгальмовуючій порожнині гідроцилін­дра, що визначає натяг гальмової стрічки. При кожному протитиску встанов­люється певний режим підгальмовування і, таким чином певна швидкість стравлювання якірного ланцюга, певна подача насоса, певна витрата (що до­рівнює подачі) через перепускні пристрої. Режим підгальмовування задається регулятором витрати. Насос 4 від перевантаження захищений запобіжним клапаном. В період підйому якоря насос 4 реверсує потік і направляє його "на себе" через зворотний клапан, установлений біля регулятора витрати, за­безпечує поступ масла в підгальмовуючу порожнину при відсутності подачі шестеренного насоса 4. Максимальна швидкість спуску якірного ланцюга задається відцентровим регулятором швидкості, наваженим на мультипліка­тор. При максимальній швидкості він кінцевим вимикачем перемикає роз­подільник 2 на злив з розгальмовуючої порожнини. Після Перемикання по­рожнина поступово спорожнюється через дросель. Починається гальмуван­ня і зменшення швидкості витравлювання ланцюга. Після зменшення швидкості відцентровий регулятор перемикає кінцевим вимикачем розпод­ільник 4 на розгальмовування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.011 с.)