МОРФЕМНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА СхемаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОРФЕМНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА Схема1. Аналізоване слово (словоформа).

2. Визначити корінь слова.

3. Назвати можливі варіанти (модифікації)кореня, враховуючи зміни голосних усередині кореня і зміни приголосних у кінці його.

4. Визначити префікс (словотворчий, формотворчий),постфікс.

5. Визначити флексію.

6. Визначити основу слова.

7. Охарактеризувати основу: непохідна (коренева),похідна (префіксальна, суфіксальна, префіксально-суфіксальна),чиста, відкрита чи закрита, тверда чи м'яка, вільна чи зв'язана.

8. Вказати на морфонологічні зміни (зміни голосних і приголосних)в основі: у корені, префіксі, суфіксі, флексії, постфіксі й на стиках морфем.

9. Вказати на спрощення, розширення чи звуження основи.

10. Графічне позначення морфемного складу слова. Краяни— корінь слова край-,суфікс -ан-, словотворчий,

іменниковий, флексія -й, основа слова краян-,основа похідна, суфіксальна, закрита, тверда, вільна, у цій словоформі відпав суфікс -ин(краянин — краяни), спрощення основи немає, є звуження основи (відпадання суфікса -ин), графічне позначення морфемного складу слова: краяни.

СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ

1. Аналізоване слово. 2. Твірна основа, її походження. 3. Словотвірний засіб. 4. Спосіб словотворення. 5. Словотвірний тип, його продуктивність. 6. Словотвірна модель, її регулярність.

Журналіст— твірна основа журнал-, іменникова, словотворчий засіб — суфікс -іст, спосіб словотворення — морфологічний, суфіксальний, словотвірний тип — назва особи за характером діяльності, професією, тип продуктивний, словотвірна модель — без фонетичних змін у кінці слова, регулярна.

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИН МОВИ Схеми

Іменник

1. Частина мови. 2. Початкова форма. 3. Назва загальна чи власна. 4. Назва істоти чи неістоти. 5. Значення: конкретне (предметне, речовинне, збірне, сукупності, одиничності) чи абстрактне. 6. Рід. 7. Число. 8. Відмінок. 9. Група. 10. Відміна. 11. Синтаксична роль.

Прикметник

1. Частина мови. 2. Початкова форма. 3. Лексичне значення (ознака за кольором, розміром, чуттєвими ознаками, зовнішніми властивостями, внутрішніми властивостями; за відношенням до предмета чи явища, до людини чи тварини, до місця, часу, до абстрактного поняття, до дії, до числа, за приналежністю тощо). 4. Розряд за значенням (якісний, відносний, присвійний). 5. Ступінь порівняння (для якісних прикметників). 6. Форма за флексією: повна (стягнена, нестягнена), коротка. 7. Група (тверда, м'яка). 8. Рід. 9. Число. 10. Відмінок. 11. Синтаксична роль.

Числівник

1. Частина мови. 2. Початкова форма. 3. Розряд і група за значенням. 4. Група за будовою. 5. Рід. 6. Число. 7. Відмінок. 8. Синтаксична роль.

Займенник

1. Частина мови. 2. Початкова форма. 3. Розряд за значенням (особовий, зворотний, присвійний, вказівний, означальний, питально-відносний, заперечний, неозначений). 4. Рід. 5. Число. 6. Відмінок. 7. Синтаксична роль.

Дієслово

1. Частина мови. 2. Початкова форма. 3. Лексичне значення (трудові процеси, переміщення в просторі, фізичний стан,

становлення чи зміна ознаки, виявлення ознаки, процеси мислення, вольова діяльність, виявлення ставлення, процеси мовлення тощо). 4. Вид. 5. Перехідність. 6. Стан. 7. Час. 8. Спосіб. 9. Особа, рід, число. 10. Основа інфінітива і основа теперішнього часу. 11. Дієвідміна. 12. Синтаксична роль.

Дієприкметник

1. Аналізоване слово. 2. Стан. 3. Вид. 4. Час. 5. Рід. 6. Число. 7. Відмінок. 8. Синтаксична роль.

Дієприслівник

1. Аналізоване слово. 2. Вид. 3. Час. 4. Додаткова дія (одночасна чи попередня до дієслова-присудка). 5. Перехідність. 6. Стан. 7. Синтаксична роль.

Прислівник

1. Частина мови. 2. Початкова форма (для якісно-означальних). 3. Розряд і група за значенням: означальний (якісно-означальний, способу та образу дії, кількісно-означальний), обставинний (часу, місця, причини, мети). 4. Ступінь порівняння. 5. Спосіб творення. 6. Синтаксична роль.

Частка

1. Аналізоване слово. 2. Група за місцем і роллю в мовних одиницях (фразова, словотворча, формотворча). 3. Група і підгрупа за функціонально-семантичними особливостями: у фразових — змістова (вказівна, визначально-уточнювальна, обмежувально-видільна, підсилювально-видільна), модальна (модально-вольова, модальна: стверджувальна, заперечна, питальна, невірогідності й подібності), емоційно-експресивна (емоційно-оцінна, експресивно-підсилювальна); у словотворчих — неозначеності, заперечності; у формотворчих — умовна, наказова, зворотна. 4. До якого слова в реченні чи до всього речення належить? 5. Препозиційна, постпозиційна чи вільнопозиційна.

Прийменник

1. Аналізоване слово. 2. Значення в реченні (простору, часу, причини, мети, міри, межі, знаряддя, віддалення, порівняння, способу дії, призначення, напрямку тощо). 3. Група за походженням: первинний (непохідний), вторинний (похідний). 4. Група за морфемним складом: простий, складний, складений. 5. Значення якого відмінка уточнює в реченні? 6. З якими відмінковими формами може вживатися у мові?

Сполучник

1. Аналізоване слово. 2. Група й підгрупа за значенням: сурядний (єднальний, протиставний, розділовий), підрядний (причини, мети, умови, допусту, часу, наслідку, порівняльний, з'ясувальний, пояснювальний). 3. Група за функцією в реченні: синтаксично-семантичний, (сполучає однорідні члени речення, частини складносурядного чи складнопідрядного речення й вказує на характер зв'язку), синтаксичний (сполучає підрядну частину речення з головною, але не вказує на характер підрядності). 4. Група за походженням: первинний (непохідний), вторинний (похідний). 5. Група за вживанням: одиничний, повторювальний.

Вигук

1. Аналізоване слово. 2. Група за значенням: емоційний (виражає почуття), спонукальний (виражає волевиявлення). 3. Група за походженням: первинний, вторинний.

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИН МОВИ

Чудова думка втрачає свою цінність,коли вона погано висловлена (Вольтер).

Цінність— іменник, початкова форма цінність, назва загальна, назва неістоти, значення абстрактне, рід жіночий, число однина, відмінок знахідний, відміна третя, м'яка група, у реченні виступає додатком.

Немає мудріших,ніж народ, учителів (Максим Рильський).

Мудріших— прикметник, початкова форма мудрий, лексичне значення — ознака за внутрішніми властивостями, розряд за значенням якісний, ступінь порівняння вищий, форма за флексією повна, стягнена, група тверда, рід у множині не виражається, число множина, відмінок родовий, у реченні виступає означенням.

Хто не любитьклопоту, той повинен навчитися просто й убого жити (Григорій Сковорода).

Любить— дієслово, початкова форма любити,дієслово виражає чуттєву діяльність, вид недоконаний, перехідне, стан активний, теперішній час, спосіб дійсний, виражений флексією -ить,особа третя, число - однина, виражені ці граматичні значення флексією -ить, основа інфінітива люби-,основа теперішнього часу любл'-, дієвідміна друга, дієслово непохідне, основа й корінь люб-, флексія -ить, наголос у формах, утворених від основ інфінітива, на суфіксі -и-, в інших формах — на флексії.

Стоячина місці, людина рухається назад (Юрій Яновський).

Стоячи— дієприслівник, вид недоконаний, виражений основою й суфіксом -ачи,час теперішній, виражає дію, одночасну з дією дієслова-присудка, дієприслівник неперехідний, неперехідність виражена основою, утворений від основи теперішнього часу стой- за допомогою суфікса -ачи. Морфемний аналіз слова: основа стоячи,корінь сто-, суфікс дієслівний формотворчий -й-, суфікс дієприслівниковий -ачи, наголос на суфіксі.

Якщобудем всі труситись, хто заступить рідний край? (Леся Українка).

Якщо— сполучник, група і підгрупа за значенням—підрядний, умови, сполучник синтаксично-семантичний (з'єднує підрядну частину речення з головною і вказує на характер підрядності), за походженням вторинний, за морфологічним складом — складний, за вживанням — одиничний.

Ах,скільки радості, коли любиш землю... (Павло Тичина).

Ах — вигук, за значенням — емоційний, виражає почуття радості, за походженням — первинний.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

БІЛЕТ 1

Розкрийте суть основних граматичних понять.

Визначте рід іменників: доцент, комюніке, кредо, путь, Умань, факс, факсиміле, нежить, фальш, ступінь, степінь, Чикаго, тюль.

Утворіть прикметники від слів: Запоріжжя, Біла Церква, Кривий Ріг, Західна Європа, Східна Україна, Чеченія, товариш, студент, інтелігент.

Поставте числівник 647 у формі Р., Д., Op., M. відмінків.

Назвіть розряди займенників за значенням.

Як твориться минулий час дієслова? Наведіть приклади.

Утворіть дієприслівники від дієслів: співати, навчати, зробити.

Поясніть правопис прислівників: де/факто, де/юре, що/денно, від/давна, по/батьківськи, в/цілому, по/перше, по/двоє, від/коли, на/ одинці.

Як класифікуються прийменники за походженням? Складіть речення з прийменником ПО.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Літературна мова — то головний двигун розвитку духовної культуринароду, то найміцніша її основа (І. Огієнко).

БІЛЕТ 2

1. Визначте спосіб словотворення поданих слів: нардеп, облдержадміністрація, УТН, НРУ, інтерфакс, радянськість, супермен, нацменшини.

2. Коротко охарактеризуйте граматичні категорії іменника.

3. Утворіть присвійні прикметники від іменників: ректор, редактор, Марійка, Ольга, Андрій, невістка, тітка.

4. Поставте числівник 38 у формі Р., Д., Op., M. відмінків.

5. Провідміняйте займенники твій, абиякий, декотрий.

6. Як твориться теперішній час дієслова? Наведіть приклади.

7. Складіть три речення з прислівниками. Поясніть їх синтаксичну функцію.

8. Поясніть правопис сполучників: ад/же, це/б/то, не/мов/би/то, як/що, коли/б, дарма/що, тільки/но, тому/що, що/би.

9. Складіть речення з модальними частками. Поясніть їх значення.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Незалежність— заслуга не тільки певних політичних сил, це заслуга всього народу, багатьох його поколінь (І. Дзюба).

БІЛЕТ З

З'ясуйте граматичні особливості конкретних і абстрактних іменників. Складіть речення з іменниками незалежність, ментальність, університет, телепрограма.

Наведіть приклади прикметників-паронімів. Введіть їх у словосполучення.

Скільки слів лежить в основі сучасної системи числівників? Назвіть їх.

Провідміняйте займенники свій, цей, що.

Як твориться майбутній час дієслова? Наведіть приклади.

Назвіть розряди прислівників за значенням. Складіть речення з обставинними прислівниками. Поясніть їх синтаксичну роль.

Поясніть класифікацію часток в українській мові. Складіть речення з кількома словотворчими частками.

Перекладіть українською мовою: по поводу, по адресу, по приказу, по примеру, отпуск по болезни, по собственной воле.

Які прийменники вживаються зі знахідним відмінком? Складіть з ними речення.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Провідна вимога мовного етикету — ввічливість,уважність і чемність співрозмовників (М. Стельмахович).

БІЛЕТ 4

1. Поясніть способи творення нових слів у сучасній українській пресі: російськомовненаселення, есендівськіреспубліки, винятковий нождизм, постімперський час, старшобратівськатеорія, ностальгійні повоімперці.

2. Назвіть семантичні групи прикметників. Складіть речення з якісними прикметниками.

3. Поставте числівник 8, 53 у формі Р., Д., Op., M. відмінків.

4. Провідміняйте займенники: хто-небудь, ніщо, абиякий.

5. Поясніть способи творення майбутнього часу. З'ясуйте особливості відмінювання таких дієслів на конкретних прикладах.

6. Чи утворюються дієслова від звуконаслідувальних слів та вигуків? Відповідь обгрунтуйте.

7. Складіть речення, в якому прислівник виступає обставиною причини.

8. Назвіть заперечувальні та стверджувальні частки. Поясніть їх правопис.

9. Назвіть сполучники сурядності. Придумайте з ними речення.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Слова національного гімну "Ще не вмерла Україна" належатьПавлові Чубинському, який за життя видав єдину збірку ліричних поезій "Сопілка" в Києві 1871 року під псевдонімом Павлусь (з газ.).

БІЛЕТ 5

1. З'ясуйте суть категорії роду іменників. Як визначаємо рід невідмінюваних іменників іншомовного походження? Наведіть приклади.

2. Запишіть 5-6 приповідок, в яких уживаються субстантивовані прикметники. Визначте їх відмінки.

3. Як поділяються числівники за будовою? Наведіть приклади. Назвіть типові помилки у використанні числівників.

4. Займенники дехто, нічий, абихтозапишіть у формах Р., Д., Op., M. відмінків.

5. Коротко з'ясуйте суть граматичної категорії виду. Наведіть приклади.

6. Складіть речення, в якому прислівник виступає обставиною часу.

7. Назвіть сполучники підрядності. Поясніть правопис сполучників на конкретних прикладах.

8. Як пишеться НЕ з різними частинами мови? Наведіть приклади.

9. Перекладіть українською мовою: идти по берегу, плавать по морю, по границе, по очереди, по поручению, следующий.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Велика людина є великою й у своємуставленні до маленьких людей (Т. Карлейль).

БІЛЕТ 6

За якими правилами визначається рід незмінюваних іменників? Наведіть приклади.

Як твориться форма вищого ступеня прикметника? Наведіть приклади.

Назвіть давні українські числові назви.

Якою частиною мови можуть бути слова що, як? Придумайте з ними речення.

З'ясуйте суть категорії способу дієслів. Складіть речення з дієсловами умовного та наказового способів.

Утворіть дієприкметники від дієслів: думати, працювати, творити, співати.Поясніть спосіб творення.

Придумайте речення з означальними прислівниками. Поясніть їх синтаксичну роль.

З'ясуйте особливості перекладу прийменникових конструкцій з російської мови на українську. Наведіть приклади.

Назвіть словотвірні частки. Складіть з ними речення.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Душа, переповненащастям, частенько буває німа (Дніпрова Чайка).

БІЛЕТ 7

1. Визначте рід незмінюваних іменників: мас-медіа, реноме, есе, цвеню, аташе, тире, Бікіні, Капрі, саміт, рефері, денді, прес-бюро, кредо, алібі.

2. Утворіть прикметники від іменників: кореспондент, редакція, приятель, друг, Норвегія, Париж, студент, університет, інтелігент, громадянин.

3. Провідміняйте кількісний числівник 875.

4. Назвіть особливості відмінювання присвійних займенників. Наведіть приклади.

5. З'ясуйте суть категорії особи в дієсловах.

6. Поясніть правопис прислівників: від/нині, під/кінець, віч/на/ віч, по/українськи, по/нашому, по/друге, сяк/так, всього/на/всього.

7. Назвіть формотворчі частки. Введіть їх у речення.

8. Поясніть правопис сполучників. Наведіть приклади.

9. Назвіть кілька вигуків, які найчастіше вживаються у студентському середовищі. Поясніть їх значення.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Минуле пов'язане з сучасниморганічно, і нема в сучасному нічого, що не мало б свого коріння в минулому (П. Куліш).

БІЛЕТ 8

Наведіть приклади переходу слів з однієї частини мови в іншу.

Складіть речення зі складними прикметниками. Поясніть їх правопис.

З'ясуйте особливості відмінювання складних і складених числівників. Порівняйте з числівниками російської мови.

Провідміняйте займенники: хто-небудь, вони, дехто.

Чи мають дієслова категорію роду? Відповідь обґрунтуйте.

Назвіть прислівники, які пишуться через дефіс.

Складіть речення зі складними сполучниками. Поясніть їх правопис.

Назвіть підсилювальні частки. Введіть їх у речення.

Напишіть правильно прийменники: в/наслідок, за/для, по/ між, по/перед, із/за, з/понад, в/разі, під/час, з/посеред.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: На відміну від словника, граматика характеризуєтьсябільшою непроникливістю для чужомовних впливів (В. Іванишин).

БІЛЕТ 9

1. З'ясуйте суть категорії числа іменників. Які іменники вживаються тільки у множині? Наведіть приклади.

2. Утворіть прикметники від іменників: словак, парламент, сталь, вечір, брат, Чехія, Чеченія, Кривий Ріг, Луганськ, Умань.

3. Поясніть особливості поєднання числівників з іменниками. Наведіть приклади.

4. Назвіть розряди займенників за значенням.

5. Складіть кілька речень з дієприкметниками. Коротко охарактеризуйте дієприкметник як особливу дієслівну форму.

6. Утворіть дієприслівники від дієслів: писати, казати, доганяти, ставити.

7. Назвіть прийменники, які пишуться через дефіс.

8. Поясніть правопис часток. Наведіть приклади.

9. Напишіть правильно слова: віце/президент, нац/банк, член/ кореспондент, фото/кореспондент, пів/Європи, псевдо/патріотизм, міні/ комп'ютер, макро/світ, прес/конференція, будь/ласка.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Хто не любить клопоту, тойповинен навчитися просто й убого жити (Г. Сковорода).

БІЛЕТ 10

Як подаються іменники у Словнику української мови? Поясніть на конкретних прикладах.

Як творяться форми найвищого ступеня якісних прикметників. Уведіть їх у речення, поясніть синтаксичну роль.

Числівники 9,16,50,60 запишіть словами й утворіть форми І'., Д., Op. відмінків.

Назвіть основні ознаки займенника як самостійної частини мови.

Визначте основи в дієсловах думати, працюють.

Утворіть дієприкметники від дієслів: сформувати, співати, казати, ходити.

Поясніть правопис часток. Наведіть приклади.

Поясніть правопис складних прийменників.

Назвіть групи вигуків за значенням. Уведіть їх у речення.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Тільки той, хто горить, не згоряє (О. Олесь).

БІЛЕТ 11

1. З'ясуйте правила поділу іменників на відміни та групи. Наведіть приклади. Як визначаються групи іменників з кінцевою літерою Р?

2. Від прикметників тонкий, дорогий, гарний, далекийутворіть всі можливі форми ступенів порівняння.

3. Назвіть граматичні категорії числівника.

4. Поясніть правопис займенників. Наведіть приклади.

5. Поясніть творення дієприслівників на конкретних прикладах.

6. Назвіть розряди прислівників за значенням. Кілька прислівників уведіть у речення, поясніть синтаксичну роль.

7. Як класифікуються прийменники в українській мові? Наведіть приклади.

8. Як поділяються частки за значенням та функцією? Складіть два речення з модальними частками.

9. Перекладіть українською мовою: так как, потому что, ибо, чтобы, словно, как будто, хотя, если, так что.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Морально здоровий народ має чітке розуміння добра та зла, бо живе не своєю егоїстичною правдою, а загальнолюдською(В. Шевчук).

БІЛЕТ 12

Провідміняйте іменники: Ігор, ректор, журналіст.

Поясніть на конкретних прикладах синтаксичні функції прикметника.

Числівники 50, 746, 968напишіть словами у Н., P., Op. відмінках.

Назвіть означальні та неозначені займенники. Поясніть їх правопис.

Назвіть семантичні групи дієслів. Поясніть їх значення на прикладах з газетної публіцистики.

Утворіть дієприкметники від дієслів: написати, купити, зробити, любити.

Складіть три речення з прислівниками, поясніть їх синтаксичну роль.

З якими відмінками вживаються прийменники: без, біля, від, до, над, під, по, у, в?

Перекладіть сполучники з російської мови на українську: не смотря на, хотя, если, коли, в результате чего, так что, как.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Філософи тлумачать поняття ментальністьяк характер думок, сукупність розумових навичок і духовних інтересів, притаманних окремій людині або суспільній групі (С. Єрмоленко).

БІЛЕТ 13

1. Назвіть синтаксичні функції займенника. Придумайте три речення з відносними займенниками.

2. Охарактеризуйте граматичні особливості прикметників.

3. Числівники 1/3, 27, 1000000поставте у формі Р., Д., Op. відмінків.

4. Назвіть усі українські відповідники до російського слова следовать.Уведіть їх у словосполучення.

5. Наведіть приклади особових форм дієслова. Поясніть їх граматичні особливості.

6. Перекладіть українською мовою дієприкметники: любящий, работающий, купленный, сказанный.

7. Утворіть прислівники від прикметників. Поясніть способи творення.

8. Назвіть головні ознаки та функції прийменника. Складіть з ними речення.

9. Поясніть правопис частки НІ з різними словами.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Румуни, окупувавшиБуковину, звільнили Василя Сімовича з Чернівецької семінарії, пізніше заборонили займати професорську посаду в Чернівецькому університеті (з газ.).

БІЛЕТ 14

Назвіть десять абревіатур, різних за утворенням. Поясніть їх значення.

Коротко охарактеризуйте присвійні прикметники. Введіть їх у словосполучення.

Провідміняйте числівники 50,127.

Які особливості відмінювання присвійних займенників?

Назвіть синтаксичні функції дієслова. Складіть речення з дієсловами у переносному значенні.

Перекладіть українською мовою дієприкметники: посиневший, высохший, раскрасневшийся, звенящий звук, трепещущий.

Складіть речення з обставинними прислівниками. Поясніть синтаксичну роль.

Назвіть десять українських відповідників до російського слова вьюга.

Як правильно: "Я поїхав у Київ", чи "Я поїхав до Києва"?Відповідь обгрунтуйте.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: У Словнику української мови подано близько135 000 слів.

БІЛЕТ 15

1. З'ясуйте особливості відмінювання іменників III відміни. Провідміняйте слова: молодість, самотність, подорож, любов.

2. Наведіть приклади з українських поезій, в яких використані повні й короткі форми прикметника.

3. Назвіть групи числівників за будовою. Провідміняйте кілька дробових числівників.

4. Поясніть правопис займенників: ні/хто, ні/котрий, аби/хто, будь/який, чий/небудь, де/хто.

5. Напишіть правильно слова: інтер/бачення, прес/секретар, кіно/ репортаж, хронікальне/документальний, стоп/кадр, теле/канал, пів/ Хрещатика, компакт/диск, мікро/автобус, до/побачення.

6. Чим різняться слова: сьогодні, нині, зараз, тепер?Введіть їх у словосполучення.

7. Які помилки допускають при використанні прийменника ПО?Наведіть приклади.

8. Якою частиною мови є слова: слава, браво, ура?Складіть з ними речення.

9. Складіть речення з частками лише, тільки.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Критикувати — це значитьпояснювати авторові, що він робить не так, як робив би я, якби вмів (К. Чапек).

БІЛЕТ 16

Поставте в родовому відмінку однини слова: мікрофон, Париж, термін, папір, акт, стіл, Кавказ, Умань, інтелект, степінь.

Провідміняйте прикметники дружній, університетський.

З'ясуйте особливості відмінювання порядкових числівників.

Напишіть прийменникові й безприйменникові форми Р., Д., Op. відмінків займенників я, цей, той, стільки.

Поясніть синтаксичні функції неозначеної форми дієслова.

Чим різняться дієслова ознайомитись і познайомитись?Придумайте з ними речення.

Складіть речення з означальними прислівниками. Поясніть їх синтаксичну функцію.

Яка відмінність між службовими та самостійними частинами мови?

Поясніть правопис часток. Наведіть приклади.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Міцна державотворча організація Запорізької Січі, їїсправді демократичний устрій, оригінальність лицарського побуту та беззастережна відданість народним ідеалам — привертали увагу цілої Європи (В. Січинський).

БІЛЕТ17

1. Утворіть форми Р., Д., М. відмінків однини та множини поданих іменників: вірність, радість, ім'я.

2. Поясніть особливості відмінювання прикметників твердої й м'якої груп.

3. Перекладіть українською мовою: шестью гривнями, восьмисот пятидесяти двух студентов, на семидесяти двух страницах.

4. Назвіть заперечні та неозначені займенники. Поясніть їх правопис.

5. Провідміняйте за особами дієслова: їздити, бачити, хотіти.

6. Утворіть дієприкметники від дієслів: збентежити, погасити, написати, розбудити.

7. Поясніть правопис прислівників, утворених поєднанням прийменника з іменником. Наведіть приклади.

8. Напишіть речення з частками що, то, будь, небудь.Поясніть їх правопис.

9. Як класифікуються вигуки в українській мові? Наведіть приклади.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Найулюбленішимпоетом Уляни Кравченко (справжнє її прізвище Шнайдер-Німентовська) став Микола Устиянович (В. Шевчук).

БІЛЕТ 18

Назвіть синтаксичні функції іменника. Поясніть їх у складених реченнях.

Поясніть особливості словозміни прикметників. Наведіть приклади.

Числівники 58, 746 поставте в Р., Д., Op., M. відмінках.

Провідміняйте займенники: будь-який, чийсь, абихто.Поясніть правопис.

Придумайте речення з безособовими дієсловами, поясніть їх синтаксичну роль.

Як творяться дієприслівники в українській мові? Поясніть на конкретних прикладах.

Складіть речення з обставинними прислівниками. Поясніть їх синтаксичну роль.

Перекладіть українською мовою: по закону, согласно приказу, ввести в состав, по указанию.

Коротко охарактеризуйте граматичні особливості сполучників. Поясніть їх правопис.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Відомим композитором був поет Сидір Воробкевич, віннаписав музику й текст чотирьох оперет: "Три грації", "Золотий мопс", "Молода з Боснії", "Янош Іштенгазі" (В. Шевчук).

БІЛЕТ 19

1. За якими правилами визначається рід абревіатур? Наведіть приклади.

2. Коротко схарактеризуйте граматичні особливості коротких форм прикметників: дрібен дощик, зелен лист, не годен слухати, пливе човен води повен, чи винен той голуб.

3. Назвіть групи числівників за будовою. З'ясуйте особливості їх відмінювання. Наведіть приклади.

4. Поясніть синтаксичні функції займенників. Наведіть приклади.

5. Складіть речення з дієсловами сказано, зроблено.Поясніть синтаксичні функції безособових форм на -но, -то.

6. Поясніть способи творення активних і пасивних дієприк­метників.

7. Складіть п'ять речень з прислівниками, поясніть їх синтаксичну функцію.

8. Напишіть п'ять речень зі складними прийменниками. Поясніть їх правопис.

9. Назвіть кілька наукових праць з граматики української мови.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Того, хто не здатний за одним кутом квадрата уявити собі триінші, не варто навчати (Конфуцій).

БІЛЕТ 20

Поставте в Р., Д., Op. відмінках іменники: Умань, Львів, осінь, звук, термін, людськість.

Утворіть ступені порівняння прикметників: сильний, мелодійний, добрий, лимонний, високий.

Провідміняйте числівники 845, 67-й.

Поясніть правопис займенників на конкретних прикладах.

З'ясуйте граматичні особливості неозначеної форми дієслова. Складіть три речення, поясніть синтаксичну роль.

Поясніть способи творення дієприкметників активного стану. Наведіть приклади.

Назвіть похідні й непохідні прийменники. Придумайте з ними речення.

Як поділяються частки за своїм значенням і вживанням?

Які функції виконує вигук? Наведіть приклади.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Щоб навчитися правильной гарно говорити, потрібні три основні передумови, а саме: володіти технікою мовлення, знати головні психологічні засади стосунків між людьми й — що найголовніше — мати що сказати! (І. Томан).

БІЛЕТ 21

1. Іменники Буг, Дніпро, Париж, Київ, Рим, сон, актпоставте у Р. відмінку однини.

2. Утворіть прикметники від іменників: брат, батько, холод, сніг, краса, сум, латиш.

3. Провідміняйте числівники 37 і 126-й.

4. З'ясуйте особливості дієвідмінювання архаїчної групи дієслів. Наведіть приклади.

5. Утворіть дієприслівники від дієслів: зіставити, побачити, розуміти, навчати.

6. Поясніть правопис прислівників: по/братньому, по/друге, по/ вашому, в/зимку, до/дому, старанніше, на/останку, на/осліп.

7. Які прийменники вживаються з P., Зн., М. відмінками?

8. Які частки належать до емоційно-експресивних? Придумайте з ними речення.

9. Напишіть п'ять речень з різними вигуками.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Крути... Символ героїзму й відданості нашого юнацтва,символ національної трагедії (І. Ільєнко).

БІЛЕТ22

Визначте рід, відміну, групу іменників: Сухумі, ступінь, ціль, вуса, недоучка, озеро, хміль, Іванівна, факсиміле, наречена.

Поясніть правопис прикметників: загально/освітній, мовно/ стилістичний, прямо/протилежний, суспільно/політичний, західної український, військове/повітряний, синьо/жовтий, латино/ американський, східно/європейський, податко/спроможний.

Числівники 6, 58 поставте у формі Р., Д., Op., M. відмінків.

Складіть речення з модальними дієсловами. Поясніть синтаксичну роль.

Поясніть значення прислівників: зараз, тепер, нині, сьогодні.

Якою частиною мови можуть бути слова як, що?

Напишіть п'ять речень зі складними прийменниками. Поясніть їх правопис.

Поясніть правопис часток на конкретних прикладах.

Складіть п'ять речень з вигуками. Поясніть їх значення.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: У 1867 році винахідник Шолс сконструював першу друкарську машинку (з журн.).

БІЛЕТ 23

1. Провідміняйте іменник гривняв однині й множині.

2. Напишіть правильно складні прикметники: південне/східний, автомобіле/будівний, віце/президентський, цього/річний, суспільне/ необхідний, загально/університетський, кіно/концертний, високо/ поважаний, податкове/фінансовий, поза/європейський.

3. Числівники 327 і 1000000 напишіть словами й поставте у формі Р., Д., Op. відмінків.

4. Провідміняйте займенники я, абиякий.

5. Перекладіть українською мовою прислівники: вчера, сначала, сгоряча, исключительно жестко.

6. Напишіть п'ять речень з модальними дієсловами. Поясніть їх синтаксичну роль.

7. Назвіть синтаксичні функції дієприкметників. Наведіть приклади.

8. Складіть речення з формотворчими частками. Поясніть правопис часток.

9. Введіть у словосполучення прийменник ПО.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Часопис "Сучасність" заснувала 1961 року інтелектуальна еліта української діаспори (з газ.).

БІЛЕТ 24

Визначте рід і відміну іменників: фальш, нероба, знання, СБУ, ООН, НРУ, біль, імпресаріо, нежить, тюль, велич, шампунь, рояль.

Поясніть особливості словотворення прикметників.

Числівники 1, 27,349 поставте у формі Р., Д., Op. відмінків.

Чи прислівники пізно, вчора, сьогодні, далеко, весело, щедромають ступені порівняння? Якщо мають, утворіть їх.

Поясніть особливості творення дієслів умовного та наказового способів.

Складіть речення з дієприкметниковими зворотами.

Перекладіть українською мовою: по всем правилам, поставить в пример, по инициативе.

Придумайте речення з модальними частками. Поясніть їх значення в реченні.

Які функції виконує вигук?

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Мистецтво жити — це жити з перспективою(Ф. Гладков).

БІЛЕТ25

1. Провідміняйте іменники: Карпати, демократія, радість, ім'я, тюль, стаття, студент.

2. Як творяться ступені порівняння прикметників? Наведіть приклади з українських газет.

3. Числівники двоє, 56 провідміняйте й поясніть правопис.

4. Назвіть розряди займенників за значенням.

5. Поясніть спосіб творення дієслів майбутнього часу.

6. Складіть речення з дієприслівниками. Коротко охарактеризуйте граматичні особливості дієприслівника як форми дієслова.

7. Назвіть довідкову літературу з граматики української мови.

8. Назвіть кілька крилатих висловів зі сполучниками суряд­ності.

9. Поясніть правопис прийменників на конкретних прикладах.

10. Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Студентство вищих шкіл — то найкращий цвіт нації, то найміцніший її ґрунт, на якому воназростає (І. Огієнко).

БІЛЕТ 26

Що таке кличний відмінок? Напишіть слова в кличному відмінку: друг, Олег, Бог, козак, душа, неборак, тато, син, дочка.

Напишіть зменшені форми від слів: Михайло, Марійка, вода, зоря, сад, стіл, сонце, дощ, жито, вітер, колос, жати, земля.

Як пишемо прикметники з най-, щонай-, якнай-, за-?Наведіть приклади.

Як правильно сказати: кращий, чим ти; кращий, ніж ти; чим далі в ліс, тим більше дров; що далі в ліс, то більше дров.

Провідміняйте числівники 7 і 54.

Поставте наголос у займенниках: мене, тебе, всього, цього, до себе, до кого, на цьому, на всьому.

Яке значення прислівника в реченні?

Чим різняться прийменники, сполучники й частки?

Які закінчення мають дієслова першої особи множини теперішнього часу? Наведіть приклади.

Зробіть морфологічний аналіз виділеної словоформи: Демократія створює нездоланні перешкоди для тих, хто до неї серйозно ставиться, і розв'язує руки тим, хто їїненавидить... (В. Гавел).


СЛОВНИК-ДОВІДНИК

АБСТРАКТНІСТЬ (КНИЖНІСТЬ) СТИЛЮ(лат. abstractio — відтягнення, віддалення, відвернення) — характер висловлювання, ознака стилю, пов'язана з описом властивостей, станів, процесів, встановленням віддалених зв'язків між поняттями. Абстрактність стилю характеризує специфіку наукового мислення, виявляється у вживанні абстрактної лексики, відповідних типів словотворення, у формулюванні узагальнень, висновків.

АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ(гр. authentikos — справжній) — достовірний текст певного автора.

АВТОНІМ(гр. autos — сам і onima — ім'я) — справжнє ім'я автора, на противагу імені вигаданому — псевдоніму.

АВТОР(лат. au(c)tor — творець) — творець тексту, промови, наукового дослідження тощо.

АВТОРСЬКІ СЛОВА:1) грам.: слова, за допомогою яких до тексту вводять пряму мову; 2) слова, що належать тільки певному авторові й не підлягають змінам: авторські слова Вацлава Гавела, авторські слова Юлії Мостової.

АГІТАЦІЙНА ПРОМОВА(лат. agitatio — спонукання до чогось) — промова, що зосереджується на якому-небудь політичному питанні, ідеї, факті, містить заклик до певної діяльності й адресована широкій аудиторії.

АДАПТАЦІЯ(лат. adaptatio — пристосування) — пристосування тексту до можливостей сприймання читача.

АКТИВНА АУДИТОРІЯ (active audience) —теоретичне твердження, заПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.54.67 (0.022 с.)