ДЖЕРЕЛА, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЖЕРЕЛА, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКАФразеологія як розділ мовознавства про структуру й семантику фразеологічних одиниць, функцію їх у мові й мовленні, історію виникнення й розвитку, роль в інтралінгвістичних (внутрісистемних) і екстралінгвістичних (позамовних) процесах.

Фразеологізми, їх генетичні, функціональні та структурно-граматичні ознаки. Системні зв'язки у фразеології. Джерела й склад української фразеології.

Фразеологічна одиниця і слово. В ід творю в аність як основна ознака фразеологічної одиниці. Відтворення фразеологічних одиниць у перекладах з однієї мови на іншу. Фразеологія й мовні кліше.

Класифікація фразеологічних одиниць з погляду їх семантичної спаяності. Фразеологізм і контекст. Номінативні функції фразеологізмів.

Структурні типи фразеологічних одиниць.

Прислів'я та приказки. Крилаті слова та вислови.

Афоризми, їх характерні ознаки. Різновиди афоризмів (сентенція, максима).

Парадокс. Літературна цитата. Ремінісценція. Каламбурні сполуки в системі української фразеології. Фразеологічні синоніми та антоніми. Фразеологічні історизми.

Фразеологізми як засіб емоційного впливу у газетному, теле- і радіомовленні.

Фразеологічні словники української мови, їх структура й значення в журналістській практиці.

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

ТЕМА. ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ НАУКИ

Перші лексикографічні праці в Україні. Сучасна українська лексикографія. Загальна характеристика словників.

Енциклопедичні та лінгвістичні словники.

Типи лінгвістичних словників української мови.

Тлумачні словники та принципи їх побудови. Характеристика основних тлумачних словників української мови.

Словники синонімів, антонімів, паронімів. Словники іншомовних слів, їх структура й характеристика.

Етимологічні та історичні словники. Діалектні словники. Перекладні словники. Довідники з культури української мови. Спеціальні словники труднощів слововживання. Фразеологічні словники. Перекладні тлумачні словники з комп'ютерної графіки та аналізу зображень. Словники з інформатики та обчислювальної техніки.

Система стилістичних позначок у тлумачних і двомовних словниках.

Лексикографічна спадщина вчених української діаспори. "Енциклопедія Українознавства" за редакцією Володимира

Кубійовича, "Українська мала енциклопедія" Євгена Онацького, їх зміст і значення. Лексикографічні праці Івана Огієнка.

Сучасні досягнення українських лексикографів.

Значення енциклопедій та словників у редакційній практиці. Робота журналіста зі словниками.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

БІЛЕТ 1

1. Назвіть функції мови.

2. Що вивчає лексикологія як розділ мовознавства?

3. Яких помилок припускаються у вживанні слів гривня — гривна, рейтинг — рейтинг, паритет — раритет?

4. Виправте помилки: узгоджуюча комісія; виборчі участки; система налогів; координуючий центр; оточуюче середовище.

5. 3'ясуйте значення фразеологізмів: Обітована земля. Останній могікан. Святая святих. Сізіфова праця. Співати дифірамби. Біла пляма. Біла ворона. Лебедина пісня.

6. Чим відрізняються енциклопедичні словники від лінгвістичних? Наведіть конкретні приклади.

7. Назвіть перші лексикографічні праці в Україні.

8. Які слова в українській мові мають випадні звуки (тобто звуки о, е, які зникають при відмінюванні)?

9. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: інтер/ бачення, журналіст/міжнародник, псевдо/теорія, відео/сюжет, компакт/диск, стерео/апаратура, прес/конференція, спорт/клуб, супер/команда, мульти/медіа, експрес/інформація, радіо/передача, психологічно/складний, макро/світ, інформ/бюро, екстра/сенс, вібро/ динамічний, інтерв/ю, стоп/кадр.

10. Поясніть значення іншомовних слів: інтернет, факс, дисплей, колоквіум, комунікація, субкультура, ортобіоз, дискурс, дайджест, тезаурус.

БІЛЕТ 2

Коротко з'ясуйте суть поняття культура української мови.

Що вивчає фразеологія як розділ мовознавства?

Виправте помилки: діюче законодавство; п'ятидесятирічний ювілей; виборча компанія; болільник футболу; багаточисленний мітинг.

Поясніть значення фразеологізмів: Золота середина. Золоте дно. Золоте правило. Золотий дощ. Золотий фонд. Золоті руки. Золоті слова.

Назвіть кілька крилатих висловів античних філософів.

Коротко схарактеризуйте "Українську малу енциклопедію"Євгена Онацького.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: псевдо/ мистецтво, міні/процесор, прес/аташе, податко/спроможний, теле/ репортаж, по/честі, латино/американський, фото/журналіст, радіо/ журнал, теле/реклама, високо/ефективний, фото/робот, звуко/ записувальний, прес/клуб, екстра/лінгвістичний, відео/кліп.

Який наголос є нормативним у словах: приятель, завдання, помилки, шанобливість, вимова, отаман, авто, Черемош, живопис?

Яких помилок припускаються у вимові українських звуків [дз], [дж]? Назвіть десять слів з такими звуками.

Поясніть значення іншомовних слів: харизма, табу, прес-реліз, брифінг, епіцентр, шоу, ортодокс, глосарій, електорат.

БІЛЕТ 3

1. Слово й поняття. Назвіть спільні та відмінні ознаки.

2. У чому полягає суть Емського указу Олександра II від 18 травня 1876 року?

3. Яких помилок припускаються у вживанні слів вираз — вислів; ознайомитися — познайомитися?

4. Виправте помилки: співставити думки; подавляюча більшість; зложити повноваження; наказаний злочинець.

5. З'ясуйте значення та походження фразеологізмів: Книга за сімома печатями. О свята простота! Випити чашу до дна. Блудний син.

6. Назвіть відомих лексикографів України.

7. Коротко схарактеризуйте Орфографічний словник української мови (К., 2001).

8. Поясніть особливості вимови дзвінких приголосних в українській мові. Наведіть конкретні приклади.

9. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: національне/свідомий, все/таки, радіо/реклама, загально/державний, що/небудь, будь/який, псевдо/культура, не/мов/би/то, кіно/репортаж, мікро/автомобіль, макро/космос, півЛ'дальні, кіно/екран, відео/запис, теле/монтаж, експрес/новини.

10. Поясніть значення іншомовних слів: панславізм, патогенний, інтелект, демагогія, сенсація, ді-джей, парі, жалюзі.

БІЛЕТ 4

З'ясуйте суть наукових теорій про походження української мови та її становище серед інших слов'янських мов.

Наведіть приклади метафоричного використання слів у мові української преси.

З'ясуйте значення та походження фразеологізмів: Півцарства за коня. Бути чи не бути. Сім чудес світу. Не можна двічі увійти в ту саму річку.

Виправте помилки: таможний контроль; виборча посада; самий достойний; найбільш здібніший; незамінимий фахівець.

Назвіть кілька перекладних словників.

Який наголос є нормативним у словах: псевдонім, довідник, каталог, кропива, евфонія, Олесь, Орест, Мар'ян, разом, монолог.

Яких помилок припускаються у вимові числівників 11, 14,70, 80?

Назвіть 8-10 слів, у яких треба вимовляти звук Ґ.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: відео/ апаратура, прес/центр, псевдо/романтика, міні/комп'ютер, макро/ структура, світло/звуковий, пів/яблука, на/вибір, на/вигляд, відео/ касета, загально/університетський, психо/лінгвістика, мас/медіа, мульти/мільйонер, прямо/протилежний, ретро/мода, супер/приз, ритміко/мелодійний, ритмо/мелодійний.

Поясніть значення іншомовних слів: депортація, еліта, меценат, хіт, табу, екстрадиція, презентація, бестселер, комюніке.

БІЛЕТ 5

1. Обґрунтуйте взаємозв'язок мови й мислення, мови й мовлення.

2. З'ясуйте суть акумулятивної функції мови.

3. Назвіть основні типи лексичних значень слів.

4. Виправте помилки: бюро по працевлаштуванню; згідно постанови Верховної Ради; вилікуватись від нежиті; учасники Всеукраїнського віче.

5. Поясніть значення та походження фразеологізмів: Канути в Лету. Спочивати на лаврах. Дванадцять подвигів Геракла. Ламати списи. Кари єгипетські.

6. Схарактеризуйте Великий тлумачний словник сучасної української мови(К., 2001).

7. Назвіть принципи українського правопису.

8. Яких помилок у наголошуванні слів найчастіше припускаються диктори українського телебачення?

9. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: аудіо/ візуальний, дарма/що, ретро/мода, афгано/пакистанський, багато/ національний, біло/морський, блок/система, Буенос/Айрес, Велика/ Ведмедиця, віце/консул, внутрішньо/політичний, день/другий, держава/буфер, держ/фонд, державо/творчий, довго/очікуваний, народно/розмовний, нежданий/негаданий.

10. Поясніть значення іншомовних слів: номінація, імідж, референдум, телефакс, відеоінформація, ексклюзив, дилетант.

БІЛЕТ 6

Що таке лінгвоцид? Назвіть форми лінгвоциду в Україні та в інших державах.

Наведіть приклади омонімів різних типів.

З'ясуйте значення та походження фразеологізмів: Гордіїв вузол. Парнас. Сади Семіраміди. Вавилон.

Виправте помилки: читаюча публіка; всезагальне схвалення; діючі особи; торгуючі організації; постійно діюча виставка.

Назвіть 5-6 крилатих висловів про мову і мовний етикет.

Коротко схарактеризуйте "Словарь української мови" Бориса Грінченка?

Який наголос є нормативним у словах: факсиміле, черговий, вітчим, Олесь, сільськогосподарський, помилка, обкладинка, шофер, феномен, алфавіт, статуя, усмішка, оповідач, листопад?

Поясніть особливості вимови слів: панство, студентство, просьба, вокзал.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: пан/ європейський, пів/Хрещатика, на/виріст, будь/що, поки/що, західно/ український, біло/церківський, будь/ласка, по/батькові, тої планетянин, розмовно/побутовий, по/чесному, по/можливості, стерео/ магнітофон, відео/касета, радіо/репортаж, прес/секретар, мікро/ автобус, латино/американський.

Поясніть значення іншомовних слів: жаргон, пантеон, мораторій, олігарх, етатизм, апокаліпсис, локальний, речитатив.

БІЛЕТ 7

1. З'ясуйте суть понять "загальнонародна й літературна мова".

2. Як подають у словниках омоніми й багатозначні слова?

3. Поясніть значення слів-паронімів: ефективний — ефектний; адрес — адреса.

4. Виправте помилки: державна пошліна; звертатися по адресу, поговорити по душам.

5. Назвіть найголовніші ознаки фразеологізмів.

6. Прочитайте напам'ять український алфавіт.

7. Схарактеризуйте "Енциклопедію Українознавства"за редакцією Володимира Кубійовича.

8. Поставте наголос у словах: ласкавий, аристократія, батьківський, глядач, виразно, жадоба, напрочуд, пасквіль, шанобливий, француженка, навчання, новий, глибоко, ремінь.

9. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: загально/ відомий, пів/Києва, де/що, поки/що, суспільно/корисний, св/ято, білої церківський, волин/ський, довго/ждан/ий, мікро/хвилі, по/львівськи, пів/Хрещатика, напів/свідомо, соціал/демократичний, фінансової спроможний.

10. Поясніть значення іншомовних слів: тендер, презентація, файл, шоу, ексклюзивне інтерв'ю, дисидент, евристика.

БІЛЕТ 8

Поясніть, що таке мовна норма? Назвіть структурно-мовні типи норм.

Назвіть кілька словникових і контекстуальних антонімів.

Що вивчає етимологія? Наведіть конкретні приклади.

Які крилаті вислови найчастіше використовують в сучасній українській пресі?

З'ясуйте значення та походження фразеологізмів: Лицар печального образу. Лебідь з Ейвону. Моцарт і Сальєрі. Сізіфова праця.

Виправте помилки у словосполученнях: попередити хворобу; співставити факти; приймати участь.

Назвіть синоніми до слів думка, надзвичайний, завірюха, зарозумілість,використавши Словник синонімів української мови (К.: Наук, думка, 2000).

Яких помилок припускаються у вимові та правописі числівників 11,15,16,50, 60?

Назвіть правила написання прислівників в українській мові.

Поясніть значення іншомовних слів: прес-конференція, іміджмейкер, кредо, консенсус, амінь, автонім, анафема, поп(перша частина складних слів), постскриптум.

БІЛЕТ 9

1. З'ясуйте, що таке мовна культура журналіста?

2. Наведіть кілька прикладів міжмовних омонімів.

3. У якому значенні вживають слова конструктивний, альтернативний, тактовний — тактичний?

4. Назвіть п'ять крилатих висловів українських класиків.

5. Поясніть значення та походження фразеологізмів: Утопія. Дантове пекло. Рицарі круглого столу. Альма-матер. Умивати руки.

6. Коротко схарактеризуйте словник тлумачного типу.

7. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: присв/ ята, мавп/ячий, від/ємниий, без/ідейний, абсолютно/сухий, мікро/ хвилі, дарма/що, по/батькові, у/двох, час/від/часу, псевдо/культура, хронікальне/документальний, національне/свідомий, мас/медіа, авіа/ спорт, супер/модний, радіо/комітет, теле/шоу, у/вічі, по/можливості, будь/який, прямо/протилежний.

8. Як треба вимовляти дзвінкі приголосні перед глухими в середині слова? Виразно прочитайте слова: голубка, казка, стежка, домігся, тягти, панство, агентство, студентство, шістнадцять.

9. Поставте в родовому відмінку числівники: 7,50,60,100,200, 700.

10. Поясніть значення іншомовних слів: кліпмейкер, агонія, ажіотаж, альтернатива, корупція, раритет, стереотип, суб(іншомовний префікс).

БІЛЕТ 10

Назвіть типи лексичних значень слова.

Що таке синоніми? Наведіть приклади з українських газет.

Назвіть п'ять прислів'їв та приказок з різних національних культур.

Виправте помилки: болільники київського "Динамо", співставити дані; давати добро; пахуча шампунь.

Назвіть різновиди фразеологічних одиниць в українській мові.

Поясніть значення та походження фразеологізмів: Троянський кінь. Пенелопа. За часів Адама. О часи! О звичаї! Золотий вік. Випити чашу до дна.

Коротко схарактеризуйте структуру Словника синонімів української мови (К.: Наук, думка, 1999 — 2000).

Як треба вимовляти губні приголосні? Наведіть приклади.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: тільки/ що, аби/хто, суспільне/політичний, все/таки, аби/який, різдв/яний, до/побачення, свяще/ник, кінно/спортивний, мікро/автобус, будь/ ласка, у/трьох, no/двое, кіно/репортаж, відео/сюжет, російське/ чеченський, авіа/рейс, авіз/десант, ракетно/ядерний, ультра/ звуковий, мікро/елемент, прес/конференція.

Поясніть значення слів: істеблішмент, блеф, манкурт, ностальгія, ментальність, хіпі, шляхта, раса, ре(іншомовний префікс).

БІЛЕТ 11

1. Наведіть приклади розвитку лексичного значення слова.

2. Коли треба вживати слова тактовний і тактичний:'Поясніть наконкретних прикладах.

3. Що таке перифраз? Наведіть приклади.

4. Назвіть п'ять біблійних висловів і поясніть їх значення.

5. З'ясуйте значення та походження фразеологізмів: Блудний син. Одіссея. Геростратова слава. Притча во язицех.

6. Як поділяється лексика української мови з погляду її належності до активного й пасивного складу?

7. Назвіть словники, потрібні в роботі журналіста.

8. Запишіть слова агентство, панство, щастяу фонетичній транскрипції.

9. Напишіть правильно подані слова та поясніть їх правопис: без/ініціативний, під/юджувати, підА'жджати, об/явити, відА'хати, відв/язати, інтер/факс, фільмо/тека, день/у/день, мікро/ЕОМ, південно/український, польсько/німецький, політичне/активний, аграрно/промисловий, авіа/десант, матеріально/відповідальний, авто/катастрофа, спец/загін, теле/нарис, інформ/агентство.

10. Поясніть значення слів: криміногенний, прес-конференція, брифінг, етика, факсиміле, диск-жокей, діалектика, віце(перша частина складних слів).

БІЛЕТ 12

Наведіть приклади вживання слів у прямому й переносному значенні.

З газетного тексту випишіть п'ять крилатих висловів і поясніть їх значення.

Що таке перифрази? Наведіть приклади.

Виправте помилки: поїзд слідує до зупинки Трускавець; заказний лист; говорити з біллю в серці; приймати міри.

Чим відрізняються крилаті вислови від інших типів стійких словосполучень?

Поясніть на конкретних прикладах, що таке фразеологічні синоніми й антоніми.

Назвіть типи лінгвістичних словників.

Що таке фонема? Наведіть приклади.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис; пів/ години, пів/Львова, кіно/об'єктив, прес/секретар, міні/футбол, віце/ президент, західно/український, військово/зобов'язаний, поки/що, по/можливості, аби/як, до/речі, у/вічі/, високо/освічений, мікро/ елемент, психо/лінгвістика, кіно/сценарій, теле/журналіст, прес/клуб, північно/американський, експрес/новини, загально/європейський.

1. 10. Поясність значення слів: алібі, реноме, принтер, дискурсивний, цинізм, брокер, банальність, апеляція.

БІЛЕТ 13

1. Наведіть приклади контекстуальних синонімів.

2. Поясніть відтінки у значенні слів-синонімів: зараз, тепер; сьогодні, нині.

3. Що вивчає прикладне мовознавство?

4. Виправте помилки: згідно рішення; найбільш здібніший; відповідно з ухвалою; фразеологічний вираз.

5. Назвіть спільні та відмінні ознаки вільних і фразеологічних словосполучень.

6. З'ясуйте значення та походження фразеологізмів: Езопівська мова. Гордіїв вузол. Випити чашу до дна. Канути в Лету. Пута Гіменея.

7. Назвіть кілька словників тлумачного типу.

8. Поясніть особливості вимови дзвінких приголосних у складі прийменників і префіксів.

9. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: хронікально/документальний, теле/канал, відео/магнітофон, мікро/ калькулятор, хтозна/як, ледве/ледве, військове/полонений, немов/ би/то, кінець/кінцем, торф/яний, теле/шоу, екс/чемпіон, нижче/ наведений, честь/честю, авіа/катастрова, в/міру, екстра/ординарний, звуко/відтворення.

10. За Словником іншомовних слів поясніть значення висловів: Alma mater; Semper tiro; Idee fixe; Terra incognita; Nota bene.

БІЛЕТ 14

1. Що вивчає ономастика?

2. На які групи поділяється лексика української мови за походженням?

3. Поясніть явище експресивності в мові газетної публіцистики. Наведіть приклади.

4. Яких помилок в усному мовленні припускаються теле- і радіожурналісти?

5. З'ясуйте суть таких понять: парадокс, літературна цитата, каламбурні сполуки. Яке їх значення та особливості вживання в газетному мовленні.

6. Коротко схарактеризуйте енциклопедію "Українська мова" (К., 2000).

7. Поясніть, що означає варіантне наголошування слів.

8. У яких групах приголосних відбувається спрощення? Наведіть приклади.

9. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: дев'яти/ сотий, кілька/мільйонний, дівчина/красуня, поки/що, з/поміж, у/вічі, по/над, як/треба, що/дня, транс/європейський, північне/ американський, мікро/автобус, ні/з/ким, мікро/автобус, псевдо/ інтелігентність, соціальне/активний, військове/стратегічний.

10. Поясніть значення слів: плюралізм, дилетант, ерудиція, прайм-тайм, блеф?

БІЛЕТ 15

Назвіть видатних українських мовознавців першої половини XX століття.

Наведіть приклади вживання слова екологіяв прямому й переносному значенні.

Введіть у словосполучення слова іншомовного походження: демократія, менеджер, парламент, консенсус.

Виправте помилки: поліпшити криміногенну ситуацію, факт на лице, самий обдарований.

Назвіть кілька крилатих висловів про мову.

Поясніть значення фразеологізмів: Дайте й Беатріче. Терновий вінок. Неопалима купина. Вища раса. Останній з могікан.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: відео/ касета, супер/приз, спорт/клуб, тільки/що, гостро/дефіцитний, псевдо/вчений, кіно/хроніка, теле/програма, ні/до/кого, тридцяти/ п'яти/градусний, по/нашому, пліч/о/пліч, день/у/день, давньо/ слов'янський, пів/яблука, теле/новини, абсолютно/ сприятливий.

Які стилістичні позначки використовують у тлумачному Словнику української мови?

Яких помилок припускаються у вимові слів: діалог, одинадцять, ходжу, приїжджаю, що, Київ, подруга, зцілити, анафема, ім'я, помовчати, феномен, статуя.

Назвіть 10 слів-професіоналізмів.

БІЛЕТ 16

1. З'ясуйте джерела збагачення української лексики.

2. З газетних публікацій випишіть 10 термінів ринкової економіки та поясніть їх значення.

3. Назвіть ознаки старослов'янізмів. Наведіть приклади.

4. Назвіть науки про мову.

5. Поясніть, що таке евфемізм й? Наведіть приклади.

6. Які довідники з культури мови потрібні в роботі журналіста?

7. Користуючись фонетичною транскрипцією, запишіть вимову слів: братство, людство, панство, студентство.

8. Який наголос є нормативним у словах: француженка, галичанин, завдовжки, зачин, діалог, загадка, випадок, найбільш зручний, Черемош?

9. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: військово/стратегічний, суспільно/політичний, сіро/голубий, північно/західний, під/час, до/побачення, на/добраніч, будь/ласка, Різдв/яні св/ята, авто/клуб, східно/слов'янський, штаб/квартира, високо/авторитетний, в/міру, чечено/дагестанський, воїн/герой, загально/освітній, мовно/літературний.

10. Поясніть значення слів: тест, колоквіум, естетика, еготизм, феномен, вундеркінд, депресія, ерудит, інтер(іншомовний префікс).

БІЛЕТ17

Назвіть лінгвістичні школи стародавнього світу.

Наведіть приклади запозичень із західноєвропейських мов.

Яка лексика є загальновживаною?

Поставте правильний наголос у словах: стенографія, виразно, ненависть, гуртожиток, дванадцяти, вимова.

Назвіть кілька опрацьованих словників. Коротко їх схарактеризуйте.

Поясніть значення та походження фразеологізмів: Самозакоханий нарцис. Відкрити Америку. Нести свій хрест. Одна ластівка весни не робить. Дамоклів меч.

Як подають слова-омоніми у Великому тлумачному словнику сучасної української мови (К., 2001)? Наведіть приклади.

Запишіть слова, в яких звук [дж]виникає внаслідок чергування при словозміні й словотворенні.

Напишіть правильно слова і поясніть їх правопис: без/сумніву, до/речі, віч/на/віч, по/українськи, не/мовби/то, пів/години, далеко/ східний, східно/український, мавп/ячий, мікро/автобус, теле/ журналіст, радіо/передача, соціальне/захищений, прес/центр, внутрішньо/політичний, військово/морський, авіа/полк, північне/ кавказький, теле/нарис.

Назвіть 10 слів-жаргонізмів, поясніть їх значення.

БІЛЕТ 18

1. Назвіть стилі української літературної мови.

2. Які найважливіші ознаки термінів? Наведіть приклади.

3. Запишіть кілька неологізмів, які використовують у мові сучасної преси.

4. Назвіть типи фразеологічних одиниць.

5. З'ясуйте значення та походження фразеологізмів: Іти на Голгофу. Прометей. Піддати анафемі.

6. Назвіть 5 прислів'їв чи приказок про культуру поведінки.

7. Поставте наголос у словах: діалог, псевдонім, квартал, агент, сантиметр, показ, виразний, дванадцяти, двадцятеро, мого, цього.

8. Сформулюйте правила правопису прийменників в українській мові.

9. Напишіть правильно слова і поясніть їх правопис: який/ небудь, казна/з/ким, темно/зелений, що/денно, чим/раз, з/понад, які би, загально/університетський, червоно/гарячий, пів/яблука, відео/ репортаж, анти/терористичний, латино/американський, експрес/ інформація, компакт/диск, відео/програма, теле/репортаж, стерео/ магнітофон.

10. Поясніть значення слів: істеблішмент, брифінг, рейтинг, алібі, альтруїзм, інтелектуал, інтербачення, лайнер, мажорний, макаронізм, імператив.

БІЛЕТ 19

Як ви розумієте поняття "мовна особистість"?

Що таке екзотизми й варваризми? Яке значення їх у мові засобів масової комунікації? Наведіть приклади.

Напишіть п'ять абревіатур, які є назвами політичних партій України.

Назвіть функціональні стилі української мови.

Назвіть комунікативні ознаки культури мовлення.

Схарактеризуйте опрацьовані довідники з культури української мови.

Користуючись фонетичною транскрипцією, запишіть літературну вимову слів: ґанок, ґудзик, зозуля, лічба.

Поставте наголос у словах: алфавіт, довідник, каталог, вимова, глядач, перепустка, середина, сердити, також, широко, монолог, простий, ненависть, легкий, заміжня, байдуже, але, атлас.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: коли/б/ то, час/від/часу, або/ж, дарма/що, що/сили, ні/з/ким, аби/який, сільське/ господарський, до/ранку, кінно/спортивний, рік/у/рік, національне/ свідомий, прямо/протилежний, загально/європейський, військово/ стратегічний, радіо/газета, експрес/лабораторія, екс/прем'єр.

Поясніть значення слів: конфронтація, антипатія, міраж, мюзикл, дефолт, максима, політикан, шовінізм.

БІЛЕТ 20

1. Що таке інтернаціоналізми? Наведіть приклади.

2. Яка лексика є емоційно забарвленою? Які групи слів до неї належать?

3. Випишіть п'ять музичних термінів з газетних публікацій і поясніть їх значення.

4. Назвіть головні ознаки терміна.

5. Поясніть на конкретних прикладах розвиток лексичних значень слів.

6. Наведіть 3-4 оригінальні крилаті вислови з української преси.

7. Поясніть функції фразеологізмів у мові преси.

8. Який наголос є нормативним у словах: живопис, ласкавий, рукопис, каталог, приязнь, решето, ейфорія, випадок, несла, вірші, потойбіч, напоказ, витрата, весняний, закладка, довідник, позаочі?

9. Напишіть правильно слова і поясніть їх правопис: дев'яти/ сотий, по/черзі, трьох/ярусний, три/томний, котрий/небудь, воєнно/ стратегічний, північно/східний, відЛ'жджати, тільки/що, аби/який, на/добраніч, гостро/дефіцитний, слово/в/слово, генерал/лейтенант, контр/удар, інтерв/ювання, концерт/мейстер, концертно/естрадний.

10. Поясніть значення слів: трансформація, банкомат, консенсус, менеджер, маклер, релятивізм.

БІЛЕТ 21

Поясніть, що таке жаргонізми? Наведіть приклади.

Яких помилок припускаються в уживанні слів у студентському середовищі?

Поясніть значення слів етика — естетика, реклама — афіша.

Виправте помилки: звернутися по наступним питанням; три автора; довгострокова від пуска; запашна шампунь; довжина тунелей.

Назвіть кілька крилатих висловів, які підкреслюють оригінальність мислення автора.

Коротко схарактеризуйте кілька словників-довідників з культури української мови.

Чим відрізняються крилаті вислови від інших типів стійких словосполучень?

Який наголос є нормативним у словах: верба, гуртожиток, вигода, алкоголь, наздогад, адресний, анапест, дактиль, півтора, який-небудь, запитання, всього, аудіо, задарма, нікотрий?

Напишіть правильно слова і поясніть їх правопис: міні/мода, шістдесяти/п'яти/мільйонний, З/тисячний, хто/небудь, немов/би/то, латино/американець, тим/часом, дит/ясла, св/ята, честь/честю, в/ останнє, без/відома, по/можливості, порівняльно/історичний, легко/ атлетичний, по/суті.

Назвіть п'ять слів-термінів з культури мови. Поясніть їх значення.

БІЛЕТ22

1. Які слова належать до активної лексики? Наведіть конкретні приклади.

2. Наведіть приклади експресивного словотворення в газетних текстах.

3. Назвіть кілька словників тлумачного типу.

4. Виправте помилки: пояснююча записка, вхід по пропускам, запрошення на шестидесятиріччя, заказний лист.

5. Назвіть п'ять спортивних термінів. Поясніть їх значення.

6. Назвіть кілька нових слів і словосполучень, що вживаються в мові сучасної преси.

7. Який наголос є нормативним у словах: новий, Володимир, глядач, бюлетень, статуя, зручний, громадянин, розмах, ухвалений, що-небудь, центнер, або, разом, вітчим, феномен, істеблішмент?

8. Що таке дисиміляція?

9. Напишіть правильно слова і поясніть їх правопис: будь/який, військово/зобов'язаний, пів/яблука, західно/український, південно/ слов'янський, аби/як, будь/ласка, хоч/не/хоч, ні/з/ким, сама/самотою, пів/хвилини, культурно/виховний, легко/зрозумілий, мало/ підготовлений, що/години, мало/сприятливий, синьо/жовтий, метео/ служба, мікро/телефон, мовно/стильовий, міні/мода.

10. Поясніть значення слів: ретроспектива, антологія, дискурс, рекетир, пейджер, ренесанс, зондаж, аналогія.

БІЛЕТ23

Опрацюйте статті 10 та 11 Конституції України. Викладіть їх основні положення.

З газетних публікацій випишіть фразеологічні одиниці. І Іоясніть їх значення.

Схарактеризуйте Фразеологічний словник української мови (К., 1999).

Виправте помилки: поговорити на рахунок курсової роботи; и рахую цюдумку помилковою; на повістку дня винесено наступні питання.

Прочитайте виразно уривок з вірша Тараса Шевченка.

Назвіть кілька українських словосполучень з прийменником ПО.

Який наголос є нормативним у словах: помилка, одинадцять, Карпо, алфавіт, одного, декількох, ковалів, русло, приятель, наскрізь, шанобливий, черговий, гуртожиток, партер, завжди?

Назвіть кілька англіцизмів і поясніть їх значення.

Напишіть правильно слова і поясніть їх правопис: де/хто, біло/кам'яний, до/побачення, на/добраніч, на/пам'ять, тільки/що, на/ вигляд, пів/університету, аби/коли, псевдо/теорія, східне/український, до/ранку, в/середині, діаметрально/протилежний, авіз/ рейс, панів/свідомо, воснно/стратегічний.

Поясніть значення слів: еристика, ортодокс, Пантеон, картридж, картеч, адаптивність, апогей.

БІЛЕТ 24

1. Поясніть, що таке в а р в а р и з м й? Яка їх функція в газетному мовленні?

2. Які значення має слово ідея?

3. Наведіть приклади трансформованих фразеологізмів.

4. Виправте помилки: по нашим даним; прокурорський надзір; довірене лице; виборча посада.

5. Проаналізуйте відмінність між професіоналізмами і термінами.

6. Назвіть 2-3 словники з комп'ютерної термінології.

7. Який наголос є нормативним у словах: предмет, простий, також, посуд, навесні, сердити, факсиміле, усмішка, мережа, видання, завдання, корисний, торф'яний, український?

8. Назвіть шиплячі звуки в українській літературній мові. Поясніть їх вимову.

9. Напишіть правильно слова і поясніть їх правопис: не/мовби/ то, під/час, по/батькові, підА'жджати, Поволж/я, студент/журналіст, на/добраніч, на/пам'ять, уман/ський, мікро/автобус, з/поміж, емоційно/ забарвлений, суспільно/корисний, псевдо/культура, західне/ європейський, авіа/модель, міні/комп'ютер, на/щастя, блідо/рожевий.

10. Назвіть п'ять українських приказок. Поясніть їх характерні ознаки.

БІЛЕТ25

Що таке біблеїзми? Наведіть приклади.

Які стилістичні позначки використано у Великому тлумачному словнику української мови (К., 2001)?

Які функції виконують крилаті вислови в публіцистич­ному тексті?

Виправте помилки: купити за любу ціну; він не вартує доброго слова; йти по стопам батьків.

Поясніть значення та походження фразеологізмів: Легкий хліб. Не вміти зв'язати двох слів. Перейти Рубікон. Альфа і омега.

Назвіть найновіші енциклопедії. Коротко їх охарактери­зуйте.

Який наголос є нормативним у словах: дочка, декільком, псевдонім, читання, каталог, квартал, агент, француженка, римлянин, дробовий, добуток, порядковий, стенографія?

Що лежить в основі милозвучності української мови?

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: ні/до/чого, аби/який, тільки/що, де/що, поки/що, латино/американський, до/побачення, до/речі, авіа/сполучення, податково/фінансовий, екс/ президент, до/побачення, будь/ласка, італійське/український, високо/ авторитетний, безнадійно/відсталий, кримське/татарський, анти/ демократичний, завнішньо/політичний.

Поясність значення іншомовних слів: альтруїзм, імператив, кілер, диск-жокей, папараці.

БІЛЕТ 26

1. Поясніть взаємозв'язок понять "мова, мовлення, мислення".

2. Що вивчає лексикографія? Яка її роль у мовознавстві?

3. Напишіть десять крилатих висловів з античної літератури і поясніть їх значення.

4. Поясніть значення латинських крилатих висловів: contra spem spero, de noste consilium, docendo discimus (Сенека), dum spiro, spero (Овідій).

5. Уважно прочитайте книгу "Мова і нація"Василя Іванишина та Ярослава Радевича-Винницького. Назвіть найголовніші ідеї праці.

6. Напишіть правильно слова й поясніть їх правопис: прем/єр/ міністр, на/щастя, по/двоє, національно/патріотичний, президентсько/парламентський, Санкт/Петербург, на/вигляд, сорока/п'ятирічний, всесвітньо/відомий, у/вічі, до/завтра.

7. Поставте наголос у словах: розмах, наскрізь, вимова, виразно, котрий, Євангеліє, Орест, Мар'ян, триптих, що-небудь, помовчати.

8. Виправте помилки: десять гривнів, чотири зошита, студентська читалка, на слідуючий раз.

9. Прочитайте виразно уривок з поеми Тараса Шевченка "Кавказ".

10. Поясніть значення слів: субсидії, етимологія, космополітизм, націоналізм, манкуртизм.

БІЛЕТ27

Що вивчає семасіологія?

З'ясуйте основні проблеми культури мовлення в засобах масової інформації.

Назвіть характерні ознаки афоризмів. Наведіть приклади.

Прочитайте напам'ять уривок з улюбленої поезії. Поясніть вимову дзвінких приголосних в українській мові.

Назвіть функціональні стилі мови.

Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: пів/ Львова, національне/свідомий, хронікальне/документальний, національне/патріотичний, президентське/парламентський, Санкт/Петербург, будь/ласка, на/вигляд, івано/франківець, загально/європейський, всесвітньо/відомий, емоційно/забарвлений, суспільне/ необхідний,

Поставте наголос у словах: видання, який-небудь, або, вимова, виразно, котрий, Євангеліє, Орест, Мар'ян, триптих, що-небудь, помовчати.

Виправте помилки: по правилам гри, слідуюча зупинка, три студента, винести виговор, згідно рішення, відповідно з правилами, Зустріти знакомого, познайомитися з періодичними виданнями.

Доберіть антоніми до слів: природний, жартома, гармонія.

Поясніть значення слів: девальвація, дизайн, хамелеон, ідилія, абориген.

БІЛЕТ 28

1. Що вивчає етимологія?

2. Назвіть основні ознаки фонеми, морфеми, слова, словосполучення.

3. Поясніть значення та походження фразеологізмів: Нитка Аріадни. Альфа і омега. О свята простота. Перейти Рубікон. Випити чашу до дна.

4. Які слова належать до пасивної лексики української мови?

5. Коротко схарактеризуйте Словник синонімів української мови(К.: Наук, думка, 1999-2000).

6. Напишіть правильно слова та поясніть їх правопис: до/ побачення, моно/опера, будь/ласка, як/треба, східно/український, загально/європейський, псевдо/культура, мікро/автобус, авіа/рейс.

7. Поставте наголос у словах: видання, який-небудь, або, вимова, виразно, котрий, Євангеліє, Орест, Мар'ян, триптих, що-небудь, помовчати, ненавидіти, чарівний, подруга.

8. Виправте помилки: по правилам, слідуюча зупинака, два товариша, студентська столова, в п'ятидесятих роках, далеке Бекіні.

9. Доберіть антоніми до слів: жвавий, за, вечірній, таємний, щастя, горе, веселий, чорний, молодий.

10. Поясніть значення слів: меценат, презентація, риторика, аншлаг, ембарго, когнітивний, меломан, протеже.

БІЛЕТ 29

Назвіть основні п<Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.3.192 (0.025 с.)