ТЕМА. СЛОВОТВІР ЯК УЧЕННЯ ПРО СТРУКТУРУ СЛІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ТВОРЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА. СЛОВОТВІР ЯК УЧЕННЯ ПРО СТРУКТУРУ СЛІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ТВОРЕННЯЛекц. — 2 год., лаб. — 2 год.

1. Морфемна будова слова. Можливі варіанти будови слів. Змінні слова. Незмінні слова.

2. Класифікація морфем. Кореневі й афіксальні морфеми. Групи суфіксів за значенням. Іменникові суфікси. Прикметникові та діє­прикметникові суфікси. Дієслівні суфікси. Префікси української мови.

3. Словотвірна система української мови. Словотворення й формотворення.

4. Словотвірне значення, його відмінність від лексичного та граматичного. Зв'язок словотвору з лексикологією та граматикою.

5. Слова з похідними та непохідними основами. Поняття твірної основи.

6. Способи словотворення в українській мові.

7. Абревіатури, основні способи їх творення. Роль абревіатур у мові засобів масової інформації.

8. Поняття словотвірного типу, словотвірної моделі.

9. Узуальне й оказіональне словотворення як засіб збагачення словникового складу української мови

10. Морфемний і словотвірний аналіз.

Рекомендована література

Основна

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001.

Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995.

Полюга Л. М. Словник українських морфем. — Львів: Світ — 2001.

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О. Д. Понома­рева. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища шк., 2000.

Український правопис. 7-ме вид., стереотипне. — К.: Наук. думка, 1998.

Додаткова

Семасіологія і словотвір: Збірник наукових праць. — К.: Наук. думка, 1989.

Сікорська 3. С. Українсько-російський словотворчий словник. — К.: Рад. шк., 1985.

Словотвір сучасної української літературної мови / За ред. М. А. Жовтобрюха. — К.: Наук, думка, 1979.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — 4-те видання. — К.: Освіта, 2000.

Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Рідна мова, 1998.

Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник / За ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Вища шк., 1980—1981. —Т. 1, 2.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке деривація?

2. Яка частина слова називається морфемою?

3. Які морфеми є носіями лексичного, лексико-граматичного, граматичного значення? Наведіть приклади.

4. Що називаємо основою слова? Твірною основою? Які є типи основи слова?

5. Що розуміємо під поняттям "Словотворчі засоби"?

6. Назвіть основні способи творення слів.

7. Що вивчає морфонологія?

8. Які фонетичні зміни відбуваються при словотворенні та словозміні?

МОРФОЛОГІЯ

ТЕМА. МОРФОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО КЛАСИ СЛІВ,

ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ, ГРАМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ,

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ТА ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ

Лекц. — 2 год., лаб. — 2 год.

1. Граматична категорія. Граматичне значення. Граматична форма.

2. Засоби вираження граматичних значень слова в українській мові.

3. Поділ слів на частини мови. Принципи виділення частин мови.

4. Вигук як окрема частина мови.

5. Взаємопереходи в системі частин мови.

Рекомендована література

Основна

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.: Наук, думка, 1988.

Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник для студентів філологічних факультетів. — К.: Либідь, 1993.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001.

Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995.

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О. Д. Поно­марева. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища шк., 2000.

Додаткова '

Безпояско О. К. Іменні граматичні категорії: функціональний аналіз. — К.: Наук, думка, 1991.

Вихованець І. Р. У світі граматики. — К., 1987.

Дослідження з граматичної будови української мови: Збірник наукових праць. — Дніпропетровськ, 1988.

Ковалик І. І. Про лінгвальні категорії, їх властивості і види // Мовознавство. — 1980. — Ч. 5. — С. 10-13.

Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1993.

Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник. — К.: Либідь, 1993.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — 4-те вид. — К.: Освіта, 2000.

Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Рідна мова, 1998.

ТЕМА. ІМЕННИК

Лекц. — 4 год., лаб. — 4 год.

1. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль іменника.

2. Семантичні групи іменників та їх граматичні особливості.

3. Категорія роду. Рід невідмінюваних іменників іншомовного походження. Рід абревіатур. Іменники спільного роду (маскулізми, фемінативи).Іменники, які не мають категорії роду. Іменники, що мають варіантні форми роду. Рід іменників на позначення професій і посад жінок.

4. Категорія числа, її граматичне вираження. Множина іменників абстрактних, речовинних, власних імен.

5. Категорія відмінка іменників. Основні значення відмінків. Словозмінні паралелі, які залежать або не залежать від семантики слова. Кличний відмінок (вокатив)в українській мові, типові помилки в кличних формах.

6. Типи відмін іменників. Іменники, які не належать до жодної відміни. Групи іменників другої відміни з кінцевою літерою Р та особливості їх відмінювання.

7. Відмінювання та словотвір іменників. Відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові.

8. Правопис частки НЕ з іменниками.

Рекомендована література

Основна

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991.

Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія.: Підручник. — К.: Либідь, 1993.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О. Д. Поно­марева. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища шк., 2000.

Додаткова

Бурячок А. А. Орфографічний словник. — К.: Наук, думка, 1995.

Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів: Вища шк., 1989.

Вихованець І. Р. Система відмінків української мови. — К., 1987.

Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. — К.:Вищашк., 1985.

Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К.: Вища шк., 1995.

Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Руса-ІІівського. — К.: Либідь, 1990.

Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. — К.: Рад. шк., 1974.

Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995.

Плющ М. Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. — К., 1978.

Український правопис. — 7-ме вид., стереотипне. — К.: Наук. думка, 1998.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — 4-те видання. — К.: Освіта, 2000.

Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Рідна мова, 1998.

ТЕМА. ПРИКМЕТНИК

Лекц. — 4 год., лаб. — 4 год.

1. Прикметник як частина мови. Значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль прикметника.

2. Граматичні категорії прикметника.

3. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Перехід прикметників з одного розряду в інший.

4. Повні й короткі, стягнені й нестягнені форми прикметників.

5. Ступені порівняння якісних прикметників (компаратив),синонімія їх форм. Помилки у творенні ступенів порівняння.

6. Ступені якості (форми суб'єктивної оцінки)прикметників.

7. Прикметники твердої й м'якої груп, їх відмінювання.

8. Способи творення прикметників. Творення прикметників від географічних назв.

9. Перехід прикметників в іменники (субстантивація).Граматичні категорії субстантивованих прикметників.

10. Правопис складних прикметників.

11. Правопис НЕ з прикметниками.

12. Правопис Н та НН у прикметниках.

Рекомендована література

Основна

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О. Д. Поно­марева. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища шк., 2000.

Додаткова

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991.

Горпинич В. О. Відтопонімічні прикметники в українській мові: Питання теорії та історії словотвору. — К.: Вища шк., 1976.

Грищенко А. П. Прикметник в українській мові. — К.: Наук. думка, 1978.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівсь-кого. — К.: Либідь, 1990.

Линник Т. Г. Параметричні прикметники та їх становлення: Монографія. — К.: Наук, думка, 1982.

Доленко М. Т., Дацюк І. І., Кващук А. Г. Сучасна українська мова: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1987.

Український правопис. — 7-ме вид., стереотипне. — К.: Наук. думка, 1998.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — 4-те видання. — К.: Освіта, 2000.

Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Рідна мова, 1998.

ТЕМА. ЧИСЛІВНИК

Лекц. — 2 год., лаб. — 2 год.

1. Числівник у системі частин мови.

2. Лексико-граматичні розряди числівників.

3. Числівники кількісні й порядкові.

4. Числівники прості, складні й складені.

5. Мовні норми поєднання іменників з числівниками.

6. Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

7. Літературна форма наголосу в числівниках.

8. Особливості використання числівників у мові засобів масової інформації.

9. Типові помилки у вживанні числівників.

10. Правопис числівників.

Рекомендована література

Основна

Арполенко Г. П., Городенська К. Г., Щербатюк У. X. Числівники української мови. — К.: Наук, думка, 1980.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О. Д. Поно­марева. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища шк., 2000.

Додаткова

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991.

Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівсь-кого. — К.: Либідь, 1990.

Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995.

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Завдання і вправи: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995.

Український правопис. — 7-ме вид., стереотипне. — К.: Наук. думка, 1998.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — 4-те видання. — К.: Освіта, 2000.

Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Рідна мова, 1998.

ТЕМА. ЗАЙМЕННИК

Лекц. — 2 год., лаб. — 2 год.

1. Значення, морфологічні ознаки й синтаксична роль займенника.

2. Розряди займенників за значенням.

3. Відмінювання займенників.

4. Перехід займенників у частки, їх значеннєві відтінки.

5. Особливості використання займенників у мові ЗМІ.

Рекомендована література

Основна

Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995.

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О. Д. Поно­марева. — К.: Либідь, 2001.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. — К.: Вища шк., 2000.

Додаткова

Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівсь-кого. — К.: Либідь, 1990.

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Завдання і вправи: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1995.

Український правопис. — 7-ме вид., стереотипне. — К.: Наук, думка, 1998.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.015 с.)