Учений як консультант чи експерт
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учений як консультант чи експерт6.1. Учений має виступати експертом тільки у сфері своєї компетенції відповідно до своїх знань і досвіду.

6.2. Учений має дотримуватися принципу рівності при проведенні експертного розгляду. Будь-яка дискримінація на підставі статі, раси, політичних поглядів чи культурної та соціальної належності є несумісною з цим принципом.

6.3. Учений висловлює свою думку про роботу та наукові досягнення колег чесно, чітко та неупереджено. Як вишукано ввічливі та прихильні, так і упереджено негативні висловлювання неприпустимі. Підготовка об’єктивного критичного висновку повинна розглядатися як обов’язок, від виконання якого вчений не має права ухилятися.

6.4. Учений несе персональну відповідальність за чесну й об’єктивну оцінку кандидатських і докторських дисертацій. Виступаючи в ролі опонента при захисті дисертаційних робіт, учений має бути неупередженим.

6.5. Під час обговорення, полеміки та висловлювання критичних зауважень учений повинен дотримуватися принципів рівноправності, фактичної обґрунтованості та достовірності. Принцип рівноправності гарантує рівні права всім учасникам дискусії або полеміки незалежно від наукових ступенів і звань. Принцип фактичної обґрунтованості виключає необ’єктивну критику. Принцип достовірності забороняє будь-які перекручування з метою приниження або дискредитації.

6.6. При проведенні експертного розгляду вчений має дотримуватися принципу конфіденційності.

6.7. У ході експертного розгляду вчений має зберігати незалежність і не піддаватися тиску при підготовці та виголошенні висновків.

6.8. Обираючи кандидатів для проведення дослідження або на інші наукові посади, вчений як експерт має об’єктивно оцінювати претендентів. Він не повинен віддавати перевагу своїм учням, представникам своєї наукової школи тощо. У разі конфлікту інтересів учений повинен ставити загальні інтереси вище за інтереси замовників дослідження.

Учений як громадянин

7.1. Учений має присвятити себе пошукові нових знань та їх застосуванню на благо суспільства та для збереження природи. Інформація, яка надається суспільству, має бути достовірною. Вчений протидіє поширенню неперевірених даних і необґрунтованих рекомендацій.

7.2. Учений сприяє розповсюдженню наукових знань і протидіє поширенню псевдонаукових теорій, хибних концепцій та уявлень.

7.3. Учений повинен оприлюднювати результати своїх досліджень не лише у спеціальних наукових виданнях, але й у науково-популярній формі, щоб зробити їх максимально доступними для широких верств суспільства.

7.4. Учений повинен брати активну участь у житті наукового співтовариства та у роботі колегіальних органів. При цьому він має діяти насамперед виходячи із загальних інтересів науки й тільки потім з інтересів особистих та своєї установи.

7.5. Учений не дозволяє використовувати авторитет науки чи свій власний авторитет у рекламних або пропагандистських цілях з корисливою метою.

7.6. Учений, що посідає урядову чи адміністративну посаду, повинен дотримуватися етичних норм, прийнятих у науковому співтоваристві.


ДОДАТОК 8

Перелік докторських дисертацій у галузі бухгалтерського обліку, захищених в Україні починаючи з 1999 р.

Прізвище, ім'я, по батькові Тема (рік захисту)
Рудницький Василь Степанович (м. Львів) Аудит у системі контролю: методологічні та організаційні аспекти (на прикладі підприємств споживчої кооперації України) (1999 р.)
Калюга Євгенія Василівна (м. Київ) Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика) (2002 р.)
Кіндрацька Любомира Максимівна (м. Київ) Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика (2002 р.)
Крупка Ярослав Дмитрович (м. Тернопіль) Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація (2002 р.)
Кузьмінський Юрій Анатолійович (м. Київ) Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій (2002 р.)
Нападовська Любов Василівна (м. Київ) Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств (2002 р.)
Примостка Людмила Олександрівна (м. Київ) Аналіз банківської діяльності: теорія і практика (2002 р.)
Ткаченко Надія Марківна (м. Київ) Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України (2003 р.)
Хомин Петро Якимович (м. Київ) Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення (2004 р.)
Дорош Ніна Іванівна (м. Київ) Методологічні та організаційні аспекти аудиту (2004 р.)
Петрик Олена Анатоліївна (м. Київ) Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти (2004 р.)
Левицька Світлана Олексіївна (м. Київ) Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій (2005 р.)
Ткаченко Алла Михайлівна (м. Київ) Організація контролінгу та внутрішнього аудиту в системі управління промисловим підприємством (2005 р.)
Малюга Наталія Михайлівна (м. Київ) Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико- методологічні основи (2006 р.)
Петрук Олександр Михайлович (м. Київ) Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація (2006 р.)
Правдюк Наталія Леонідівна (м. Київ) Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика (2006 р.)
Свірко Світлана Володимирівна (м. Київ) Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація (2006 р.)
Давидов Григорій Миколайович (м. Київ) Формування теоретичних основ аудиту (2006 р.)
Лазаришина Інна Дмитрівна (м. Тернопіль) Економічний аналіз: теорія, методологія, практика (2006 р.)
Ловінська Людмила Геннадіївна (м. Київ) Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України (2007 р.)

Продовження додатку 8

Прізвище, ім'я, по батькові Тема (рік захисту)
Чижевська Людмила Віталіївна (м. Київ) Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку (2007 р.)
Задорожний Зеновій-Михайло Васильович (м. Тернопіль) Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація (2007 р.)
Сопко Василь Васильович (м. Київ) Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю (2008 р.)
Бондар Микола Іванович (м. Київ) Методологія та організація обліку і контролю інвестиційної діяльності (2008 р.)
Костюченко Валентина Миколаївна (м. Київ) Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці (2008 р.)
Лучко Михайло Романович (м. Київ) Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку (2008 р.)
Корінько Микола Данилович (м. Київ) Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація (2008 р.)
Кузнецова Світлана Анатоліївна (м. Київ) Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання (2009 р.)
Голов Сергій Федорович (м. Київ) Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні (2009 р.)
Житний Павло Євгенович (м. Київ) Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово- промислових систем (2009 р.)
Шайкан Андрій Валерійович (м. Київ) Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством (2009 р.)
Пилипів Надія Іванівна (м. Київ) Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості (2009 р.)
Гура Надія Олександрівна (м. Київ) Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві (2009 р.)
Брадул Олександр Михайлович (м. Київ) Теорія та методологія бухгалтерського обліку і аналізу діяльності корпорацій (2009 р.)
Редько Олександр Юрійович (м. Київ) Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку (2009 р.)
Бондар Валерій Петрович (м. Київ) Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності (2009 р.)
Пантелеєв Володимир Павлович (м. Київ) Концепція внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток (2009 р.)
Олійник Оксана Вікторівна (м. Київ) Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація (2009 р.)
Сук Петро Леонідович (м. Київ) Облік виробництва і реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах: методологія і практика (2009 р.)
Кузнецова Світлана Анатоліївна (м. Київ) Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання (2009 р.)

Продовження додатку 8

Прізвище, ім'я, по батькові Тема (рік захисту)
Парасій-Варгуненко Ірина Михайлівна (м. Київ) Стратегічний аналіз в банках: методологія та практика (2009 р.)
Галенко Оксана Миколаївна (м. Київ) Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упередження банкрутства: теорія і методологія (2009 р.)
Петренко Світлана Миколаївна (м. Київ) Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація (2010 р.)
Легенчук Сергій Федорович (м. Житомир) Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки (2011 р.)
Микитюк Петро Петрович (м. Тернопіль) Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств: теорія і практика (2011 р.)

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.004 с.)