Форми і засоби контролю та методи оцінювання знаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми і засоби контролю та методи оцінювання знаньКонтроль знань за певними періодами навчання – це модульний (в т.ч. поточні контролі та контрольні заходи) та підсумковий контроль: виставлення державної семестрової оцінки, яка складається з сумарної модульної оцінки по 1-му та 2-му модулях,сформованої на підставі атестації та семестрового екзамену.

Об’єктом оцінки є діяльність студента під час лекційних, практичних, семінарських занять, індивідуальної, розрахункової та самостійної роботи і результати цієї діяльності за певні періоди або за певні розробки-навчання (комплексна індивідуальна науково-дослідна робота - ІНДР, наукові праці, реферати, доповіді).

Курс “Менеджмент персоналу складається з двох модулів. Перший модуль включає один заліковий кредит (36 год), другий – два залікових кредити (72 год). В межах модулів розрізняють змістові модулі.

Зміст навчальної дисципліни включає три змістові модулі. Змістові модулі (розділи) навчальної дисципліни містять окремі модулі (теми) аудиторної та самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль оцінюється в межах залікового кредиту (36 год) під час контрольних заходів. Після вивчення 1-го та 2-го модулів проводяться підсумкові атестації, з максимально можливою сумою балів 25 (25*2=50). Сумарна модульна оцінка з навчальної дисципліни є результатом двох підсумкових атестацій і не перевищу50 балів.

Система підсумкового контролю з курсу та оцінювання знань і визначення рейтингу студентів передбачає семестровий екзамен. Протягом навчального семестру студенти складають дві атестації з першого та другого модульних контролів і їх знання оцінюються за 50-ти бальною шкалою. До екзамену допускається студент якщо набрав не менше 25-ти балів. Оцінювання знань на екзаменах здійснюється також за 50-бальною шкалою (табл.1). Студенти, які за результатами контрольних заходів (сумарної оцінки за два модулі та екзамену) набрали з дисципліни не менше від встановленої мінімальної кількості балів (50), атестуються з виставленням їм державної семестрової оцінки (“відмінно”,“дуже добре”, “добре”, “задовільно”, “достатньо”, “незадовільно”) відповідно до шкали переведення (табл.1).

 

6.1. Семестрова (підсумкова) оцінка з навчальної дисципліни

Семестрова оцінка з навчальної дисципліни (семестрова предметна оцінка) – це сума модульних та екзаменаційних балів.

Державна семестрова оцінка (атестація студента) з навчальної дисципліни – це оцінка, яка визначається шляхом переведення семестрової оцінки, вираженої в 100-бальній шкалі, у державну систему оцінок за п’ятибальною шкалою: “відмінно”, “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, “достатньо”, “незадовільно”, “неприйнятно”, (див. табл. 5.1.1) і заноситься у відповідні документи у встановленому порядку.

 

Таблиця 5.1.1

Співставлення шкал оцінювання знань

 

Оцінка за шкалою ECTS За бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
А 90-100 Відмінно
В 80-89 Дуже добре 4,5
C 70-79 Добре
D 60-69 Задовільно 3,5
E 50-59 Достатньо
FX 35-49 Незадовільно
F 1-34 Неприйнятно

FXозначає: “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

Fозначає: “неприйнятно” - необхідна значна подальша робота

Студентам, які не виконали всіх обов'язкових видів робіт: контрольних, комплексних ІНДР (індивідуальні+розрахункові+самостійні роботи), лектор записує у графі "предметна семестрова оцінка" предметної відомості "не атестований ".

Державну семестрову оцінку (крім оцінки "незадовільно") лектор записує у залі­кову книжку

Атестація студента з навчальної дисципліни – це виставлення йому державної семестрової оцінки викладачем.

Атестація студента з конкретної навчальної дисципліни включає результати:

- модульних оцінок;

- семестрового екзамену.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, дорівнює 100 балам. Загальна кількість модульних балів збільшується чи зменшується на відповідну кількість заохочувальних чи штрафних балів (табл. 5.1.2, 5.1.3).

Узагальнююче оцінювання знань, умінь і практичних навичок студента фіксується у відомості рейтингу успішності (табл. 5.1.2).

 

 

6.2. Семестровий (екзаменаційний) контроль

Семестровий контроль з навчальної дисципліни – це семестровий екзамен.

Семестровий екзамен – це підсумковий контрольний захід, призначений для перевірки засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни.

Екзаменаційна оцінка – це кількість балів у 50-бальній шкалі, яку студент отримав на семестровому екзамені.

Семестровий контроль здійснюється у формі письмового екзамену, на який відводиться до 3-х академічних годин.

В екзаменаційні завдання включено 6 теоретичних та 10 тестових завдань з різних тем навчальної дисципліни. Відповіді на кожне теоретичне завдання оцінюється за трирівневою шкалою: 0; 3; 5 балів, а тестове – 0; 1; 2. Максимальна кількість балів за кожне теоретичне питання дорівнює – 5 (5*6=30), тестове – 2 (2*10=20).

Таблиця 5.1.2

Рейтинг успішності студентів групи ФМП- 51 з предмета „Менеджмент

персоналу”

№ п/п П.І.Б.     Бали/оцінка Разом
За активність на лекційних заняттях За контрольні заходи Активність на практичних заняттях Комплексне ІНДР (індивідуальна+розрахункова робота) Штрафні бали Заохочувальні бали Іспит   Бали / оцінка
1. Лебедюк І.               90-100/5
2. Сторожук С.               70-89/4-4.5
3. Волошина Л.               50-69/3-3.5
4. Біловус Т.               35-49/2
5. Вєстя К.                 1-34/1 (Повт.курс)
Максимальні критерії 10(15) 10(5) - +

 

Таблиця 5.1.3.

Умови оцінювання для отримання загального підсумку

Умови оцінювання Кількість балів
Сума балів за роботу, яка дає право бути допущеному до екзамену
2 2 Вилка балів, яка дозволяє повторне складання заборгованості 35-49
Вилка отриманих за семестр балів, яка вимагає повторного проходження нормативного курсу 0-34
Сума балів за: активність на лекційних заняттях; активність на практичних заняттях; виконання комплексної ІНДР контрольний захід; іспит  
Наукова робота та інші творчі здобутки студента.Оцінка здійснюється за підсумками семестру при формуванні сумарної модульної оцінки    
За несвоєчасність виконання завдання студентом кількість запланованих балів може бути зменшена.    

 

 

Перелік питань до семестрового контролю

1. Роль управлінських кадрів у процесі трансформації економічної системи України.

2. Сучасні тенденції та перспективи в еволюції управління персоналом.

3. Історія та сучасний досвід управління людськими ресурсами в Україні.

4. Теоретичні джерела науки “Менеджмент персоналу”.

5. Цілі управління персоналу, їх місце у системі організаційних цілей.

6. Характеристика та класифікація адміністративних методів управління персоналом.

7. Сутність та класифікація економічних методів управління персоналом.

8. Соціально-психологічні методи управління персоналом.

9. Організація проектування системи управління персоналом.

10. Персонал як система. Особливість системного підходу до управління персоналом.

11. Завдання та функції підрозділів з управління персоналом.

12. Сутність та складові елементи кадрової політики.

13. Сучасна кадрова політика.

14. Пріоритети кадрової політики в Україні.

15. Цілі і фактори планування людських ресурсів.

16. Процес планування та його етапи.

17. Розподіл відповідальності між лінійними керівниками і кадровими підрозділами в процесі планування персоналу.

18. Методи планування чисельності персоналу.

19. Процес підбору, відбору і найму персоналу.

20. Моделі робочих місць.

21. Процес підбору кадрів на базі моделей робочих місць.

22. Професійний відбір персоналу.

23. Зарубіжні методи прийому на роботу.

24. Формування резерву кадрів.

25. Аналітичні та організаційні концепції визначення змісту робіт в організації.

26. Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації.

27. Типові моделі кар’єри. Особливості їх реалізації.

28. Типові документи для прийому і оформлення на роботу.

29. Порядок укладання контрактів з персоналом.

30. Порядок звільнення персоналу. Оформлення необхідних документів.

31. Цілі і методи оцінки персоналу.

32. Оцінка потенціалу працівника.

33. Оцінка індивідуального внеску.

34. Атестація кадрів.

35. Вища освіта в Україні. Поділ на рівні освіти.

36. Система багаторівневого навчання в Україні.

37. Проблеми розвитку середньої, професійної та вищої освіти в Україні.

38. Шляхи професійної підготовки фахівців.

39. Шляхи підвищення кваліфікації персоналу.

40. Досвід перепідготовки кадрів у США та Японії.

41. Теорія та практика програми “Магістр управління” (МВА).

42. Теорія філософії підприємства.

43. Цілі та задачі підприємства.

44. Декларація прав співробітників.

45. Вимоги до працівника.

46. Умови праці. Місце роботи.

47. Оплата праці та соціальні блага.

48. Досвід створення філософії підприємства у Великобританії, США, Японії.

49. Розробка штатної структури персоналу.

50. Види ролевої структури персоналу.

51. Соціальна структура персоналу.

52. Функціональна структура персоналу, її особливості.

53. Види організаційної структури.

54. Сутність та класифікація регламентів управління.

55. Основні положення правил внутрішнього трудового розпорядку.

56. Необхідність, значення, складові посадових інструкцій.

57. Порядок укладання контрактів з персоналом.

58. Суть планіровки робочих місць, їх класифікація.

59. Системи планіровки приміщень.

60. Правила організації робочого місця.

61. Вихідні дані для складання паспорту робочого місця.

62. Характеристика інструментів техніки особистої роботи.

63. Переваги використання комп’ютерної системи в управлінні персоналом.

64. Нормування праці в сфері виробництва й управління.

65. Методи нормування праці.

66. Наукові підходи до визначення сутності лідерства.

67. Концепції лідерства.

68. Авторитарний, демократичний, ліберальний стилі керівництва, їх переваги та недоліки.

69. Відмінності стилів лідерства, орієнтованих на роботу і людину.

70. Суть ситуаційного лідерства, його відмінності від концепції поведінки.

71. Програма створення та стадії розвитку колективу.

72. Підготовка до введення на посаду нового працівника.

73. Процедура “Ознайомлення з посадою”.

74. Застосування теорій мотивації в процесі управління персоналом.

75. Процес управління оплатою праці.

76. Системи оплати праці.

77. Сутність та порядок проведення аудиту людських ресурсів.

78. Роль досліджень в оцінці ефективності управління людськими ресурсами.

79. Система комунікацій в організації.

80. Роль інформаційних систем в управлінні персоналом.

81. Методики оцінки ефективності роботи персоналу, їх сутність.

82. Оцінка і вимір ефективності управління персоналом.

83. Бальна оцінку ефективності роботи організації (БОЕРО).

84. Комплесна оцінка управлінської праці (КОУП) та оцінка за коефіцієнтом трудового внеску (КТВ).

85. Державна служба і державні службовці.

86. Умови проходження державної служби.

87. Кадровий менеджмент у податковій службі.

88. Механізм управління персоналом в органах ДПС.

 

Модульний контроль

Модульний контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу змістових модулів, винесених на цей контрольний захід.

Модульна оцінка з навчальної дисципліни – це сума балів, отриманих студентом в результаті виконання контрольного заходу по заліковому кредиту, а також при поточних контролях на лекційних і семінарсько-практичних заняттях та за виконання комплексних ІНДЗ (індивідуальна, розрахункова та самостійна роботи).

Сумарна модульна оцінка – це сума модульних оцінок з навчальної дисципліни за семестр, яка є результатом 2-х підсумкових атестацій і не перевищує 50-ти балів.

Згідно структури навчальної дисципліни модульний контроль засвоєння студентами знань проводиться двічі, так як програмний матеріал з курсу поділяється на два модулі. Перший модуль охоплює три теми 1-го змістового модулю, другий – сім тем 2-го і 3-го змістових модулів.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати по першому і по другому модулях дорівнює 25*2=50 балів. Студент не може повторно складати модульний контроль.

Переведення даних 25-ти бальної шкали оцінювання першого і другого модулів в 4-х бальну здійснюється у такий спосіб (табл. 5.3.1):

 

Таблиця 5.3.1

Кількість балів Оцінка
23 - 25 відмінно
19 –2 2 добре
13 - 18 задовільно
12 і менше незадовільно

 

Зміст навчальної дисципліни включає три змістові модулі. Змістові модулі (розділи) навчальної дисципліни містять окремі модулі (теми) аудиторної та самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль оцінюється в межах залікового кредиту (36 год.) під час контрольних заходів, а саме проведення тестових контролів під час практичних занять та контрольної роботи.

Контрольна робота включає завдання по 1-му змістовому модулю (3 теми), і оцінюється в 7 балів (максимум).

Відповіді на кожне теоретичне запитання оцінюються за трирівневою шкалою: 0; 1; 2 бали. Правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 0,5 балів. Неявка студента на контрольний захід за розкладом оцінюється нулем балів.

Завдання до контрольної роботи включає відповідно: 2 теоретичні (2*2б = 4 б) і 6 тестових (3 б) завдань;

Переведення балів у загальноприйняті оцінки може здійснюватись так (табл. 5.3.2):

Таблиця 5.3.2

Кількість балів контрольна робота Оцінка
відмінно
5 – 6 добре
задовільно
3 і менше незадовільно

 

По 2-му і 3-му змістових модулях (5 тем) проводиться тестовий контроль, який включає 15-ть тестових завдань. Виконання контрольного завдання проводиться в аудиторії за розкладом у кожній академічній групі окремо у формі письмової роботи. На контрольний захід відводиться 15 хвилин семінарського заняття. Тестовий контроль оцінюється в 3 бали (15*0,2 бали).

Перелік питань до контрольних заходів по залікових кредитах

 

Перелік питань по першому змістовому модулю навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” для підготовки до контрольної роботи

 

1. Роль управлінських кадрів у процесі трансформації економічної системи України.

2. Сучасні тенденції та перспективи в еволюції управління персоналом.

3. Менеджмент персоналу в умовах розбудови ринкової економіки.

4. Теоретичні джерела науки “Менеджмент персоналу”.

5. Цілі управління персоналу, їх місце у системі організаційних цілей.

6. Характеристика та класифікація адміністративних методів управління персоналом.

7. Сутність та класифікація економічних методів управління персоналом.

8. Соціально-психологічні методи управління персоналом.

9. Організація проектування системи управління персоналом.

10. Персонал як система. Особливість системного підходу до управління персоналом.

11. Завдання та функції підрозділів з управління персоналом.

12. Сутність та складові елементи кадрової політики.

13. Сучасна кадрова політика.

14. Пріоритети кадрової політики в Україні.

 

Перелік питань по другому та третьому змістових модулях навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” для підготовки до 2-го контрольного заходу - тестового контролю

 

1.Цілі і фактори планування людських ресурсів.

2.Процес планування та його етапи.

3.Розподіл відповідальності між лінійними керівниками і кадровими підрозділами в процесі планування персоналу.

4.Методи планування чисельності персоналу.

5.Процес підбору, відбору і найму персоналу.

6.Моделі робочих місць.

7.Процес підбору кадрів на базі моделей робочих місць.

8.Професійний відбір персоналу.

9.Зарубіжні методи прийому на роботу.

10.Формування резерву кадрів.

11.Аналітичні та організаційні концепції визначення змісту робіт в організації.

12.Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації.

13.Типові моделі кар’єри. Особливості їх реалізації.

14.Типові документи для прийому і оформлення на роботу.

15Порядок укладання контрактів з персоналом.

16.Порядок звільнення персоналу. Оформлення необхідних документів.

17.Цілі і методи оцінки персоналу.

18.Оцінка потенціалу працівника.

19.Оцінка індивідуального внеску.

20.Атестація кадрів.

21.Вища освіта в Україні. Поділ на рівні освіти.

22.Система багаторівневого навчання в Україні.

23.Проблеми розвитку середньої, професійної та вищої освіти в Україні.

24.Шляхи професійної підготовки фахівців.

25.Шляхи підвищення кваліфікації персоналу.

26.Досвід перепідготовки кадрів у США та Японії.

27.Теорія та практика програми “Магістр управління” (МВА).

28.Теорія філософії підприємства.

29.Цілі та задачі підприємства.

30.Декларація прав співробітників.

31.Вимоги до працівника.

32.Умови праці. Місце роботи.

33.Оплата праці та соціальні блага.

34.Досвід створення філософії підприємства у Великобританії, США, Японії.

35.Розробка штатної структури персоналу.

36.Види ролевої структури персоналу.

37.Соціальна структура персоналу.

38.Функціональна структура персоналу, її особливості.

39.Види організаційної структури.

40.Сутність та класифікація регламентів управління.

41.Основні положення правил внутрішнього трудового розпорядку.

42Необхідність, значення, складові посадових інструкцій.

43Порядок укладання контрактів з персоналом.

44.Суть планіровки робочих місць, їх класифікація.

45Системи планіровки приміщень.

46.Правила організації робочого місця.

47.Вихідні дані для складання паспорту робочого місця.

48.Характеристика інструментів техніки особистої роботи.

49Переваги використання комп’ютерної системи в управлінні персоналом.

50.Нормування праці в сфері виробництва й управління.

51.Методи нормування праці.

52.Наукові підходи до визначення сутності лідерства.

53.Концепції лідерства.

54.Авторитарний, демократичний, ліберальний стилі керівництва, їх переваги та недоліки.

55.Відмінності стилів лідерства, орієнтованих на роботу і людину.

56.Суть ситуаційного лідерства, його відмінності від концепції поведінки.

57.Програма створення та стадії розвитку колективу.

58.Підготовка до введення на посаду нового працівника.

59.Процедура “Ознайомлення з посадою”.

60.Застосування теорій мотивації в процесі управління персоналом.

61.Процес управління оплатою праці.

62.Системи оплати праці.

63.Сутність та порядок проведення аудиту людських ресурсів.

64.Роль досліджень в оцінці ефективності управління людськими ресурсами.

65.Система комунікацій в організації.

66.Роль інформаційних систем в управлінні персоналом.

67.Методики оцінки ефективності роботи персоналу, їх сутність.

68.Оцінка і вимір ефективності управління персоналом.

69.Бальна оцінку ефективності роботи організації (БОЕРО).

70.Комплексна оцінка управлінської праці (КОУП) та оцінка за коефіцієнтом трудового внеску (КТВ).

71.Державна служба і державні службовці.

72.Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні української державності.

73.Сутнісні риси державної кадрової політики в Україні.

74.Зміна функцій і демократизація механізмів державного впливу та роботу з кадрами.

75.Умови проходження державної служби.

76.Умови вступу на державну службу.

77.Планування кар’єри державного службовця.

78.Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця.

79.Відставка і звільнення державного службовця.

80.Кадрова політика і основні принципи її формування в органах ДПС України.

81.Структура системи управління персоналом у податковій службі.

82.Особливості управління персоналом в органах ДПС.

83.Система підбору та формування резерву кадрів в органах ДПС.

84.Сутність, мета і основні принципи професійного навчання працівників в органах ДПС України.

 

Тестові завдання

1. Визначіть фактори, які необхідно враховувати при плануванні людських ресурсів:

а) внутрішньоорганізаційні;

б) прогнозні;

в) стратегічні;

г) зовнішні;

ґ) тактичні.

2. До процесу планування належить:

а) прогноз;

б) розподіл відповідальності;

в) порівняння;

г) визначення методів;

ґ) план дій.

3. Суть якого методу полягає в перенесенні існуючої в організації ситуації на плановий період з урахуванням коефіцієнтів, що враховують зміни виробничих показників:

а) експертних оцінок;

б) статистичного;

в) екстраполяції;

г) комп’ютерних моделей?

4. Назвіть складові процесу підбору персоналу:

а) моніторинг ринку робочої сили;

б) замовлення на кадри;

в) планування підбору;

г) зовнішній і внутрішній пошук;

ґ) підвищення кваліфікації;

д) відбір;

е) навчання;

є) просування по службі.

5. Які елементи підбору персоналу Вам відомі:

а) моделі робочих місць;

б) штатний розпис підприємства;

в) контракт співробітника;

г) професійний підбір кадрів;

ґ) формування резерву кадрів;

д) філософія підприємства?

6. Визначіть вихідні дані для формування резерву кадрів:

а) моделі робочих місць;

б) результати атестації кадрів;

в) філософія підприємства;

г) захоплення;

ґ) плани службової кар’єри;

д) положення про підрозділи.

7. Які взаємопов’язані завдання включає в себе розстановка персоналу:

а) планування персоналу;

б) планування службової кар’єри;

в) оцінку персоналу;

г) визначення умов і оплати праці та заключення контракту;

ґ) забезпечення руху кадрів у системі управління?

8. Визначіть методи отримання інформації для аналізу робіт:

а) самореєстрація;

б) бальний;

в) інтерв’ювання;

г) опитування;

ґ) визначення КТВ;

д) спостереження;

е) критичних ситуацій.

9. Які типові моделі кар’єри Вам відомі:

а) “трамплін”;

б) “сходи”;

в) “стрибок”;

г) “змія”;

ґ) “роздоріжжя”?

10. Назвіть найпоширеніший метод комплексної оцінки кадрів:

а) співбесіда;

б) спостереження;

в) рейтинговий;

г) соціологічне опитування.

11. Атестація кадрів – це:

а) форма комплексної оцінки кадрів, за результатами якої приймаються рішення про майбутній службовий ріст, переміщення чи звільнення працівника;

б) метод оцінки потенціалу персоналу з метою розподілу винагороди.

12. За якими ознаками класифікують освітні заклади:

а) формами власності;

б) структурою;

в) загальноосвітніми програмами;

г) професійно-освітніми програмами;

ґ) рівнями акредитації?

13. Визначіть рівні професійної підготовки:

а) початкова професійна підготовка;

б) загальна;

в) середня;

г) вища.

14. Які складові філософії підприємства можна виділити:

а) цілі та задачі підприємства;

б) статут підприємства;

в) декларація прав співробітників;

г) вимоги до працівників;

ґ) програма правлячої партії;

д) умови праці;

е) оплата праці та соціальні блага;

є) захоплення?

15. Які документи варто взяти за основу при розробці філософії підприємництва:

а) Конституцію;

б) режим роботи;

в) цивільний кодекс;

г) статут підприємства?

16. Визначіть вихідні дані необхідні для побудови організаційної структури персоналу:

а) листки з обліку кадрів;

б) розрахунок числа рівнів управління;

в) результати соціологічних досліджень;

г) матеріали атестаційних комісій;

ґ) розрахунок чисельності персоналу;

д) типові структури управління;

е) накази з кадрових питань.

17. Що регламентує положення про підрозділи:

а) порядок прийому і звільнення співробітників, час праці і відпочинку;

б) призначення й місце підрозділу на підприємстві, функції і задачі управ­ління, права, відповідальність і форми заохочення працівників?

18. Виділіть системи планіровки приміщень:

а) колективна;

б) кабінетна;

в) зальна;

г) індивідуальна;

ґ) ячеїста;

д) одноосібна.

19. Техніка особистої роботи менеджера передбачає:

а) планіровку робочого місця;

б) регламентуючу документацію;

в) календар;

г) організатор;

ґ) меблі;

д) електронну записну книжку;

е) комп’ютерну систему.

20. Назвіть методи нормування праці:

а) мікроелементне; ґ) річне;

б) погодинне; д) експертне;

в) аналітичне; е) потижневе.

г) статистичне;

21. Визначіть типи відносин управління:

а) начальник – підлеглий; г) господар – раб;

б) начальник – послідовник; ґ) обраний керівник – раб;

в) лідер – послідовник; д) обраний керівник – підлеглий.

22. Виберіть якості, які відрізняють лідера від менеджера:

а) новатор; ґ) контролює;

б) адміністратор; д) довіряє;

в) доручає; е) ентузіаст;

г) надихає; є) професіонал.

23. Виділіть великі соціальні групи:

а) суспільні класи; ґ) виробничі бригади;

б) трудові колективи; д) етнічні спільності;

в) соціальні класи; е) вікові групи;

г) жителі району; є) професійні групи.

24. Назвіть стадії розвитку колективу:

а) притирання; д) ефективність;

б) розподіл функцій; е) майстерність;

в) переворот; є) продуктивність;

г) визначення цілей; ж) старіння;

ґ) результативність; з) смерть.

25. Виберіть теорії мотивації:

а) стимулюючі; г) духовні;

б) початкові; ґ) процесуальні;

в) споживчі; д) змістовні.

26. Визначте поняття “споживчий кошик”:

а) включає витрати на продукти харчування в об’ємі мінімальних розмірів їх споживання, витрати на комунальні послуги;

б) включає суму витрат, споживчий мінімум, необхідний для підтримки жит­тєвого рівня певної категорії споживачів у розрахунку на одну людину.

27. Процес управління оплатою праці включає:

а) оцінку роботи;

б) мотивацію;

в) аналіз різних видів оплати;

г) структуру оплати.

28. Тарифний розряд включає:

а) приблизно рівні за складністю чи важливістю види робіт відповідно до результатів оцінки роботи;

б) величину заробітної плати;

в) структуру оплати праці;

г) тарифну систему.

29. Визначте методи проведення досліджень управління людськими ресурсами:

а) аудит людських ресурсів; г) опитування;

б) експеримент; ґ) співбесіди.

в) комунікації;

30. Визначте роль комунікацій в організації:

а) поширення даних та інформації;

б) оцінка стану людських ресурсів;

в) окреслення проблеми організації;

г) створення комплексної інформаційної системи.

31. Ефективність управління людськими ресурсами в організації визначається шляхом:

1) аналізу доходів і витрат;

2) порівняння результатів управління персоналом з цілями, наміченими в області управління.

32. У чому суть методу БОЕРО:

а) призначений для визначення вкладу конкретного підрозділу підприємства в кінцеві результати діяльності;

б) призначений для розрахунку результативності персоналу підприємства за конкретний період часу?

33. З яких розділів складаються правила внутрішнього трудового розпорядку?

а) загальна частина;

б) функції і задачі;

в) права;

г) порядок прийому і звільнення співробітників;

ґ) час праці і відпочинку;

д) основні обов’язки співробітників;

е) основні обов’язки адміністрації;

є) заходи заохочення і покарання;

ж) службова і комерційна таємниця.

34. Визначіть вихідні дані, необхідні для побудови соціальної структури персоналу:

а) листки з обліку кадрів;

б) розрахунок числа рівнів управління;

в) результати соціологічних досліджень;

г) матеріали атестаційних комісій;

ґ) розрахунок чисельності персоналу;

д) типові структури управління;

е) накази з кадрових питань.

35. У чому суть ролевої структури персоналу:

а) структура, яка відображає поділ управлінських функцій між керівництвом і окремими підрозділами;

б) структура, яка характеризує колектив за участю у творчому процесі на виробництві, комунікаційними ролями і поведінкою;

в) структура, яка характеризує трудовий колектив за соціальними по­каз­ни­ками (стать, вік, професія, кваліфікація, національність, освіта);

г) структура, яка визначає склад підрозділів і перелік посад, розміри посадових окладів та фонд заробітної плати?

36. У чому суть функціональної структури персоналу:

а) структура, яка відображає поділ управлінських функцій між керівництвом і окремими підрозділами;

б) структура, яка характеризує колектив за участю у творчому процесі на ви­роб­ництві, комунікаційними ролями і поведінкою;

в) структура, яка характеризує трудовий колектив за соціальними показника­ми (стать, вік, професія, кваліфікація, національність, освіта);

г) структура, яка визначає склад підрозділів і перелік посад, розміри посадових окладів і фонд заробітної плати?

37. Які рівні управління організаційної структури Вам відомі?

а) вертикальний;

б) лінійний;

в) горизонтальний;

г) функціональний;

ґ) адміністративний.

38. На які основні частини можна розділити колектив за ознаками прогресивності:

а) передова частина (“мотор”);

б) основна частина (“рушій”);

в) середня частина (“маховик”);

г) відстала частина (“корозія”)?

39. Які функції управління включає їх класифікатор:

а) управління стратегією розвитку;

б) соціально-психологічні;

в) організація системи і процес управління ;

г) тестування;

ґ) спостереження;

д) управління персоналом;

е) управління соціальним розвитком?

40. Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба –це:

а) професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті;

б) діяльність у структурі державних організацій;

в) професійно-розумова діяльність в органах державної влади, державних установах і на державних підприємствах.

41. З огляду на світові тенденції в управлінні персоналом, яке з тверджень є правильним?

а) витрати на розвиток людських ресурсів зі сторони держави й особливо приватного бізнесу зменшуються;

б) витрати на розвиток людських ресурсів зі сторони держави й особливо приватного бізнесу збільшуються;

в) витрати на розвиток людських ресурсів зі сторони держави залишаються незмінними.

42. Персонал як головний елемент будь-якої системи управління ...

а) є суб’єктом управління;

б) є об’єктом управління;

в) одночасно може бути і суб’єктом і об’єктом управління.

43. Управління персоналом - це ...

а) процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, спрямований на раціональне його використання, підвищення ефективності виробництва і, в кінцевому підсумку, покращення умов життя працівників;

б) навчання кадрів, організація їх ефективного використання, професійного та соціального розвитку;

в) вивчення відносин працівників у процесі виробництва з точки зору найбільш повного і ефективного використання їх потенціалу в умовах функціонування виробничих систем.

44. Кадри - це ...

а) особовий склад підприємства, установи, організації;

б) основний постійний штатний склад кваліфікованих працівників організації;
в) частина населення країни певного віку, що має необхідний фізичний розвиток, знання, практичний досвід для роботи у національному господарстві.

45. Персонал - це

а) основний постійний штатний склад кваліфікованих працівників організації;
б) особовий склад підприємства, установи, організації;

в) частина населення країни певного віку, що має необхідний фізичний розвиток, знання, практичний досвід для роботи у народному господарстві.

46. Який тип керівника найбільше підходить для створення ризикованихпідприємств?
а) керівник-антрепренер;

б) керівник-автократ;

в) керівник реформатор.

47. Які сфери охоплює кадрова політика?

а) кадрова політика охоплює всі сфери;

б) кадрова політика охоплює всі сфери роботи з персоналом;

в) кадрова політика пов’язана лише з питаннями підбору та розстановки кадрів.

48. Які з наведених суспільних наук беруть участь у створенні та розвитку управління персоналом?

а) економіка, право, соціальна психологія, соціологія;

б) економіка, право, психологія, соціологія;

в) тільки право, соціальна психологія, соціологія.

49. Коли кадрова стратегія формулюється на стадії створення загальноїгосподарської стратегії, то це ...

а) кадрова стратегія минулого;

б) кадрова стратегія сучасна;

в) кадрова стратегія далекого майбутнього.

50. Якому характеру впливу на потребу фірми в персоналі відповідають внутрішні структурні рішення?

а) відбувається зменшення потреби у цілих групах працівників, зменшуються витрати на їх утримання, знімається відповідальність за їх використання;

б) відбувається збагачення праці, змінюються зміст професій та професійно-кваліфікаційний склад наявного персоналу;

в) ніяких суттєвих змін у потребі фірми у персоналі не відбувається.

51. Яка послідовність дій при плануванні персоналу є правильною?
а) оцінка наявного персоналу за якісними та кількісними характеристиками; розрахунок перспективної потреби в персоналі; розрахунок поточної потреби у персоналі; розробка програми заходів з покриття потреби у персоналі;

б) оцінки наявного персоналу за якісними та кількісними характеристиками; розрахунок поточної потреби у персоналі; розрахунок перспективної потреби в персоналі; розробка програми заходів з покриття потреби у персоналі; визначення витрат на персонал;

в) оцінка наявного персоналу за якісними та кількісними характеристиками; розрахунок поточної потреби у персоналі; розробка програми заходів з покриття потреби у персоналі; розрахунок перспекПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.015 с.)