Організаційна структура, її видиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційна структура, її видиСистемний аналіз дозволяє розглядати персонал як взаємозв’язок структур, які виділені за різними ознаками. (рис.6.2.1.).

 
 

 


Організаційна структура – це склад і підпорядкованість взаємопов’язаних ланок управління.

Функціональна структура відображає поділ управлінських функцій між керівництвом і окремими підрозділами.

Рольова структура характеризує колектив за участю у творчому процесі на виробництві, комунікаційними ролями і поведінкою.

Соціальна структура характеризує трудовий колектив за соціальними показниками (стать, вік, професія, кваліфікація, національність і освіта ).

Штатна структура визначає склад підрозділів і перелік посад, розміри посадових окладів і фонд заробітної плати.

Ланка управління – самостійна частина організаційної структури на певному ступені (рівні), яка складається з апарату управління та виробничих підрозділів.

Ступінь (рівень) управління – поєднання ланок управління, однаково віддалених від верхньої ланки (вершини) організаційної структури.

Апарат (орган) управління – колектив працівників системи управління, наділений правами координації діяльності підрозділів, який має приміщення, технічні засоби, штатний розклад, положення про структурні підрозділи і посадові інструкції.

Структурний підрозділ – самостійна частина ланки управління (відділ, служба, дільниця), яка виконує певні завдання управління на основі положення про структурний підрозділ. Розрізняють функціональний і виробничий підрозділ.

Функціональний структурний підрозділ є самостійною частиною апарату управління, який реалізує завдання певної функції управління (наприклад, підготовка виробництва, бухгалтерський облік, економічне планування). Кінцевий результат – управлінське рішення.

Виробничий структурний підрозділ є самостійною частиною ланки управління, яка виконує завдання оперативного управління виробництвом і забезпечує випуск продукції в матеріальній формі (житлові будинки, конструкції, перевезені вантажі, вироби).

У теорії управління розрізняють декілька видів організаційних структур управління: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична.

Лінійна структурареалізує принципи одноосібності і централізму. Передбачає виконання одним керівником всіх функцій на кожному рівні управління з повним підпорядкуванням йому на правах єдиноначальності всіх нижчестоящих підрозділів. У свою чергу вони підпорядковуються тільки одному вищестоящому керівникові. Цей вид структури характерний для нижчих рівнів управління: начальник дільниці – ст. майстер – майстер.

 
 


Рис.6.2.2. Фрагмент лінійної структури

Функціональна структура заснована на поділі функцій між структурними підрозділами (спеціалістами) з підпорядкуванням їм усіх нижчестоящих підрозділів. Вона передбачає підпорядкування одного працівника (підрозділу) декільком вищестоящим керівникам, які реалізують свої функції. Внутрішня структура підрозділу, як правило, будується за лінійним принципом. Ця структура нині характерна для вищих рівнів управління господарством.

 

 
 

 

 


Рис.6.2.3 Фрагмент функціональної структури

 

Лінійно-функціональна структура заснована на дотриманні єдиноначальності, лінійної побудови структурних підрозділів і розподілу функцій управління між ними.

Реалізується принцип демократичного централізму, при якому підготовка й обговорення рішення здійснюється колегіально, а прийняття рішення і відповідальність – тільки першим керівником особисто. Вона синтезує кращі властивості лінійної структури (чіткі зв’язки підпорядкованності, централізація управління в одних руках) і функціональної структури (розподіл праці, кваліфікована підготовка рішень) та найбільш характерна для середніх ланок управління.

 
 

Рис. 6.2.4. Фрагмент лінійно-функціональної структури

Матрична структура направлена на реалізацію цільових програм (проектів), які стоять перед підприємством і для виконання яких виділяються спеціальні керівники. Структурні підрозділи підприємства, побудовані за лінійним чи функціональним принципом, розподіляються між керівниками програм зі збереженням підпорядкування вищестоящому керівникові. Матрична структура допускає подвійне підпорядкування підрозділів і окремих керівників. (рис.6.2.5).

Вона почала використовуватись у 50-х роках у США і СРСР для реалізації атомних і космічних проектів, а потім одержала поширення в крупних міжнародних компаніях.

 

 
 

 


Рис.6.2.5. Фрагмент матричної структури

Організаційна структура управління складається із двох самостійних органів управління. “Вершиною” є центральний апарат підприємства, а “основою” – апарат управління структурними підрозділами. Кожний орган складається із двох окремих рівнів лінійного і функціонального управління. Організаційна структура будується за рівнями (ступенями) управління (табл. 6.2.6).

Таблиця 6.2.6

Рівні (ступені) управління

Номер Рівні
  Функціональний Лінійний
- Директор підприємства, президент
Замісники директора Керівники виробництва
... ... ...
Молоді спеціалісти, службовці Бригадири


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.011 с.)