ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ



МОДУЛЬ 1

Вступ до вивчення навчальної дисципліни

Людський фактор і його місце в економіці підприємства. Специфіка людських ресурсів. Менеджмент персоналу - наука, навчальна дисципліна та господарська практика. Об’єктивна необхідність вивчення курсу і його значення для підготовки економістів вищої кваліфікації. Зміст та логіка курсу. Мета і завдання курсу. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Значення для підготовки економістів ОКР “Магістр” вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу”.

2. Взаємозв’язок курсу “Менеджмент персоналу” з іншими дисциплінами.

Літературні джерела:

основні: [16, 17, 20, 29, 33, 47, 50]

періодичні видання: [1-8]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Теоретичні основи менеджменту персоналу

Тема 1. Управління персоналом в сучасних умовах

1.1. Порівняння ролі керівників в умовах планової та ринкової економіки. Роль керівних кадрів у процесі трансформації економічної системи від планової до ринкової. Орієнтаційна, планова, управлінська та організаційна основи здійснення перетворень. Вплив перебудови економічної системи на практику управління. Основні тенденції та перспективи в еволюції управління персоналом.

1.2. Розвиток людських ресурсів. Перспективи управління людськими ресурсами. Історія та сучасний досвід управління людськими ресурсами в Україні. Менталітет українського працівника.

 

Тема лекційного заняття:

Управління персоналом в сучасних умовах

План

1. Роль керівних кадрів у процесі трансформації економічної системи від планової до ринкової.

2. Менеджмент персоналу в умовах розбудови ринкової економіки.

3. Світові тенденції розвитку менеджменту персоналу.

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Історія та сучасний досвід управління людськими ресурсами в Україні.

2. Менталітет українського працівника.

Літературні джерела:

основні: [16, 17, 47]

періодичні видання: [1-8]

Тема 2. Методологія управління персоналом

2.1. Теоретичні засади науки управління персоналом. Структура теорій управління персоналом. Теоретичні джерела науки: теорії ринку праці, поведінкові теорії, організаційні теорії та ін. Еволюція концепцій управління персоналом: концепції використання трудових ресурсів; управління персоналом; управління людськими ресурсами; управління людиною. Стратегічні напрями роботи з персоналом. Аксіоми менеджменту персоналу.

2.2. Цілі управління персоналом, їх місце в системі організаційних цілей. Коаліційна теорія узгодження цілей. Економічна ефективність як категорія цілей управління персоналом. Співвідношення “результат роботи / затрати” в сфері персоналу. Довготермінові компоненти економічної ефективності в управлінні персоналом. Соціальна ефективність як категорія цілей управління персоналом. Каталог потреб співробітників. Формування колективних інтересів на основі індивідуальних потреб. Взаємодоповнення та конкуренція цілей економічної та соціальної ефективності. Баланс інтересів при досягненні економічної та соціальної ефективності.

2.3. Принципи і методи управління персоналом. Загальні та специфічні принципи менеджменту персоналу. Адміністративні методи управління, їх характеристика та класифікація. Позитивні та негативні сторони адміністративного управління. Характеристика економічних методів управління персоналом. Класифікація елементів, які регулюються економічними методами. Позитивний та негативний вплив економічних методів. Соціологічно-психологічні методи управління. Позитивний та негативний вплив соціально-психологічних методів управління.

Тема лекційного заняття:

Методологія управління персоналом

План

1. Теоретичні засади науки управління персоналом

2. Цілі управління персоналом, їх місце в системі організаційних цілей

3. Принципи і методи управління персоналом

Семінарсько-практичне заняття №1

Тема 1- 2. Управління персоналом в сучасних умовах та його методологія

Питання та завдання для підготовки до заняття і перевірки знань

1. Історія, сучасність та перспективи розвитку менеджменту персоналу в Україні.

2. Теоретичні основи науки управління персоналом.

3. Характеристика та аналіз адміністративних методів управління.

4. Сутнісна специфіка економічних методів управління персоналом.

5. Переваги та недоліки соціально-психологічних методів управління персоналом.

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Теорії ринку праці, поведінкові та організаційні теорії як методологічна база науки менеджменту персоналу.

2. Практика застосування адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів управління персоналом в Україні та перспективи їх розвитку.

Літературні джерела:

основні: [20, 29, 47, 50]

періодичні видання: [1-8]

Тема 3. Система управління персоналом

3.1. Особливості системного підходу до управління персоналом. Організаційне проектування системи управління персоналом. Формування цілей і функцій як важливі завдання побудови системи управління персоналом. Взаємозв’язок підсистем управління персоналом. Відмінності систем управління персоналом в організаціях різних форм власності.

3.2. Підрозділи з управління персоналом в організації. Особливості формування, завдання та функції підрозділів з управління персоналом. Взаємодія підрозділів управління персоналом з іншими структурними підрозділами. Сучасні підходи до організації роботи підрозділів з управління персоналом.

3.3 Кадрова політика. Залежність кадрової політики від типу влади в суспільстві. Взаємозв’язок кадрової політики, державної кадрової політики, кадрової роботи. Складові елементи кадрової політики. Суб’єкти і об’єкти кадрової політики. Сучасна кадрова політика. Роль та завдання кадрової політики у забезпеченні переходу до правової держави та громадянського суспільства. Пріоритети кадрової політики в Україні.

Тема лекційного заняття:

Система управління персоналом

План

1. Особливості системного підходу до управління персоналом.

2. Підрозділи з управління персоналом в організації.

3. Державна кадрова політика в Україні.

 

Семінарсько-практичне заняття №2

Тема 3. Система управління персоналом

Питання та завдання для підготовки до заняття і перевірки знань

1. Сутнісно-змістовна характеристика та особливості системного підходу до управління персоналом.

2. Місце підрозділів з управління персоналом в організаційній структурі підприємства. Функції та завдання підрозділу.

3. Кадрова політика в державі та на підприємстві.

Індивідуальні завдання

1. Вивчення, аналіз та оцінка особистого стилю керівництва. Анкета. Спроектувати власний стиль керівництва

Вимоги до виконання: опрацювати теорію та методологію стилів керівництва; спроектувати власний стиль керівництва. Результати дослідження викласти в ІНДР.

Методи навчання: навчальний проект

Методи оцінювання: оцінка, тестування

2. Узагальнення якостей українського працівника.

Вимоги до виконання: творче завдання, робота в Internet, складання графічних схем.

Методи оцінювання: оцінка

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Характеристика систем управління персоналом на підприємствах різних форм власності.

2. Пріоритети кадрової політики в Україні.

Літературні джерела:

основні[16, 17, 20, 47, 50]

додаткові[9-12]

періодичні видання [1-8]

 

МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Організація роботи з персоналом та оцінка її ефективності

Тема 4. Планування людських ресурсів

4.1. Стратегічне планування людських ресурсів. Стратегія розвитку організації. Виникнення стратегії управління персоналом та її складові. Взаємозв’язок стратегії управління персоналом та стратегії розвитку організації. Конфліктні потенціали при плануванні персоналу: протиріччя між соціальною та економічною ефективністю; прагнення до підтримки чи розширення структур влади; конкурентні відносини в самих системах соціальної та економічної ефективності; конфліктний вплив планування персоналу.

4.2. Оперативне планування персоналу. Сутність, мета і завдання кадрового планування. Індивідуальне та колективне планування в сфері персоналу. Планування потреби у персоналі. Планування забезпечення персоналом. Планування використання персоналу. Розподіл обов’язків по плануванню між лінійними керівниками і кадровими підрозділами. Джерела задоволення потреб організації у персоналі. Методи планування чисельності персоналу. Розрахунок реальної потреби в кадрах.

Тема лекційного заняття:

Планування людських ресурсів

План

1. Цілі і фактори планування.

2. Процес планування та його етапи.

3. Розподіл відповідальності між лінійними керівниками і кадровими підрозділами в процесі планування персоналу.

4. Методи планування.

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Стратегічне та оперативне планування кадрів у податковій службі.

2. Особливості планування людських ресурсів на крупних та на малих підприємствах.

Літературні джерела:

основні [20, 29, 33, 47, 50]

додаткові [1,2]

періодичні видання [1-8]

Тема 5. Технологія управління персоналом

5.1. Підбір персоналу. Процес підбору, відбору і найму персоналу. Принципи та методи підбору кадрів. Розрахунок реальної потреби в кадрах. Складові елементи підбору персоналу. Вихідні дані для підбору персоналу.

Моделі робочих місць. Елементи моделі. Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу на базі моделей робочих місць. Професійний відбір персоналу. Етапи професійного відбору кадрів.

Оформлення документів, необхідних для прийняття на роботу. Методи прийому на роботу: британський, німецький, американський, китайський. Оптимізація чисельності співробітників. Формування резерву кадрів. Вихідні дані для формування резерву. Ділова гра “Підбір персоналу”.

5.2. Розстановка та просування персоналу. Теоретичні засади структурування робіт. Аналітичні та організаційні концепції визначення змісту робіт. Розподіл відповідальності. Методи отримання інформації для аналізу робіт (самореєстрація, інтерв’ювання, опитування, робочі щоденники, групові методи, спостереження, метод критичних ситуацій). Концепції побудови робочого часу.

Типові моделі кар’єри: “трамплін”, “сходи”, “змія”, “роздоріжжя”. Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації. Управління службово-професійним просуванням персоналу. Процедури, з яких складається просування персоналу. Особливості англійського, американського та японського підходів до кар’єри та просування кадрів.

Порядок звільнення персоналу. Оформлення документів, необхідних для звільнення працівника. Анкета “Звільнення”. Розгляд конкретної ситуації “Конфлікт в НДІ”.

5.3. Оцінка персоналу. Цілі системи оцінки персоналу. Оцінка потенціалу працівника. Оцінка індивідуального вкладу. Атестація персоналу. Види атестацій. Порядок проведення атестації. Нетрадиційні підходи до оцінки персоналу.

5.4. Навчання персоналу. Система багаторівневого навчання. Класифікація освітніх закладів. Проблеми розвитку середньої професійної та вищої освіти в Україні. Професійна підготовка. Підвищення кваліфікації. Досвід перепідготовки кадрів в США та Японії. Теорія та практика програми “Магістр управління”(МВА).

Тема лекційного заняття:

Технологія управління персоналом

План

5.1 Підбір персоналу

5.2. Розстановка та рух персоналу

5.3. Оцінка персоналу

5.4 Навчання персоналу

Семінарсько–практичне заняття №3

Тема 4-5. Планування людських ресурсів та технологія управління персоналом

Питання та завдання для підготовки до заняття і перевірки знань

1. Стратегічне планування людських ресурсів.

2. Оперативне планування людських ресурсів.

3. Виконання завдань щодо розрахунку потреб у персоналі та розподілу обов’язків з планування.

4. Ефективність підбору персоналу на основі моделі робочого місця.

5. Управління службово - професійним просуванням персоналу.

6. Вивчення, аналіз та оцінка конкретної ситуації “Довіряй, але перевіряй”.

7. Ділова гра “Підбір персоналу”

Завдання до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Аналіз ефективності підбору персоналу на основі моделі робочого місця про підвищення кваліфікації кадрів в силових структурах США.

Індивідуальні завдання

1. Розгляд та аналіз конкретної ситуації “Конфлікт в НДІ”.

2. Виконання практичних вправ щодо проведення атестації персоналу.

3. Виконання практичного завдання “Програма навчання персоналу”.

Вимоги до виконання: результати виконаної роботи викласти в ІНДЗ

Методи навчання: творчі завдання, складання графічних схем

Методи оцінювання: оцінка, тестування

Літературні джерела:

основні [16, 17, 20, 33, 47, 50]

додаткові [1,2]

періодичні видання [1-8]

Тема 6. Організація роботи з персоналом

6.1 .Філософія підприємства. Теорія філософії підприємства: цілі та задачі підприємства; декларація прав співробітників; вимоги до працівника; умови праці; оплата праці та соціальні блага; захоплення (хоббі). Досвід створення філософії підприємства у Великобританії, США, Японії.

6.2. Структура персоналу. Організаційна структура. Види організаційних структур управління в контексті принципів їх побудови. Функціональна структура персоналу. Класифікатори функцій управління. Матричний розподіл функцій. Ділова гра “Матричний розподіл функцій управління” (МАРАФУП). Ролева структура колективу. Види ролевих структур. Аналіз ролевої структури. Соціальна структура персоналу, її класифікація та аналіз. Штатна структура. Розробка штатного розпису.

6.3. Регламентація управління персоналом. Класифікація регламентів управління. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про підрозділи. Методика розробки положення про підрозділи. Посадові інструкції: необхідність, значення, методика розробки. Контракти з персоналом та порядок їх укладення.

6.4. Організація праці. Організація робочого місця. Класифікація і планування робочих місць. Описання робочого місця. Раціональні умови праці. Паспорт робочого місця. Підготовка функціональних обов’язків. Техніка особистої роботи. Нормування праці.

Тема лекційного заняття

Організація роботи з персоналом

План

6.1. Філософія підприємства

6.2. Структура персоналу

6.3. Регламентація управління персоналом

6.4. Організація праці

Практичне заняття № 4

Тема 6. Організація роботи з персоналом

Ділова гра «Матричний розподіл функцій управління» (МАРАФУП)

Індивідуальні завдання

1. Виконання практичного завдання “Філософія підприємства”

2. Практичні завдання “Посадові інструкції”, “Контракт”

3. Навчальний проект “Паспорт робочого місця”

Вимоги до виконання: виконані практичні завдання та навчальний проект відобразити в ІНДР. Методи навчання: розв’язування творчих завдань, розробка навчального проекту, складання графічних схем

Методи оцінювання: оцінка, тестування

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Класифікація і планування робочих місць

2. Досвід створення філософії підприємства та організації праці в США та Японії.

Літературні джерела:

основні [20, 29, 33, 47, 50];

додаткові [4,8];

періодичні видання [1,2].

Тема 7. Управління поведінкою персоналу

7.1. Поведінка особистості в групах. Історія, природа та різні наукові підходи до визначення лідерства. Концепції поведінкового та ситуаційного лідерства. Соціальні групи, їх види та специфіка управління. Особливості формування та діяльності формальних та неформальних груп в колективі. Програма створення колективу. Стадії розвитку колективу. Конкретна ситуація “Вибори керівника”.

7.2. Орієнтація, мотивація та оплата праці персоналу. Ознайомлення з посадою. Програми ознайомлення з посадою. Перелік необхідних дій. Аналіз теорій мотивації. Матеріальні потреби як основа мотивації. Всебічний розвиток особистості. Взаємозалежність оплати праці та мотивації працівників. Процес управління оплатою праці. Розподіл відповідальності. Політика організації в області оплати. Розробка положення про оплату праці персоналу. Преміальні системи. Конкретна ситуація “Процент винагороди”.

7.3. Етика ділових відносин. Сутність та особливості ділового спілкування. Службовий етикет. Субординація у ділових відносинах. Правила проведення ділових бесід, службового листування та телефонних розмов. Роль зовнішнього вигляду та манер у діловому спілкуванні. Дипломатичний та світський етикет.

7.4. Управління конфліктами та стресами. Рівні конфліктів в організації та їх джерела. Практичні особливості управління конфліктами різних видів. Моделі поведінки людини в умовах конфлікту. Управління стресами.

Семінарсько-практичне заняття №5

Тема 7. Управління поведінкою персоналу

Питання та завдання для підготовки до заняття і перевірки знань

1. Взаємозалежність оплати праці та мотивації працівників.

2. Створення та розвиток колективу. Розробка програми створення колективу.

3. Виконання практичного завдання “Мотивація”

Індивідуальні завдання

1. Розгляд конкретної ситуації “Процент винагороди”.

2. Виконання та аналіз тестів щодо уміння спілкуватись, рівня конфліктності та стійкості до стресів.

Вимоги до виконання: результати розв’язку творчого завдання висвітлити в ІНДР.

Методи навчання: вирішення творчих завдань та аналіз і оцінка конкретної ситуації

Методи оцінювання: оцінка і тестування

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Концептуальні, змістовні та процесуальні теорії мотивації

2. Системи оплати праці, комплексний аналіз їх позитивних та негативних сторін з точки зору управління підприємством

3. Тренінги “Переговори”, “Комунікації”

Літературні джерела:

основні [16, 17, 20, 29, 33, 47, 50];

додаткові [4,9-11];

періодичні видання [1-8].

Тема 8. Ефективність роботи персоналу

8.1. Аудит людських ресурсів: сутність та порядок проведення. Джерела інформації для аудиту людських ресурсів. Етичні аспекти аудиторської перевірки. Оцінка ефективності управління людськими ресурсами за допомогою досліджень. Комунікації в організації: висхідні-низхідні; публікації; система прийому пропозицій.

8.2. Інформаційні системи управління персоналом. Переваги та недоліки різних автоматизованих систем управління персоналом. Цілі, сфери застосування, бази даних, доступ до інформації.

8.3. Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів управління. Оцінка діяльності підрозділів управління. Аналіз методик оцінки ефективності. Бальна методика оцінки ефективності роботи. Комплексна оцінка управлінської праці (КОУП). Оцінка за коефіцієнтом трудового внеску (КТВ).

Семінарсько-практичне заняття № 6

Тема 8 Ефективність роботи персоналу

Питання та завдання для підготовки до заняття і перевірки знань

1. Cутність та порядок проведення аудиту людських ресурсів

2. Інформаційна підтримка управління персоналом

3. Методики оцінки управлінської діяльності

4. Виконання практичних завдань “КОУП”, “КТВ”

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Комунікації в організації.

2. Використання інформаційних технологій управління при модернізації податкової служби.

3. Виконання практичних завдань “КОУП”, “КТВ”.

Літературні джерела:

основні [16, 17, 20, 29, 33, 47, 50];

додаткові [4, 9-11];

періодичні видання [1-8].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Галузеві особливості менеджменту персоналу

Тема 9. Особливості технологій управління персоналом

на державній службі

9.1. Державна служба і державні службовці. Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні української державності. Зміна взаємодії людини і держави. Суттєві риси державної кадрової політики в Україні. Зміна функцій і демократизація механізмів державного впливу на роботу з кадрами.

9.2. Модель посади і професіограма посадової особи державної служби Модель посади і професіограма як система в професійному розвитку персоналу державної служби. Модель посади як основа розробки професіограми державного службовця. Структура і зміст професіограми посадової особи державної служби. Види професіограм: функціонально – діяльністна; соціограма; психограма; медична. Значення моделей і професіограм для вдосконалення стилю роботи з кадрами державної служби, конкурсного відбору на посади, проведення атестації кадрів, їх раціональної розстановки і підвищення ефективності роботи.

9.3. Умови проходження державної служби. Умови вступу на державну службу. Призначення на посаду. Конкурс на заміщення посади державного службовця. Планування кар’єри державного службовця. Випробувальний термін на заміщення посади. Порядок присудження категорій та рангів державного службовця. Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця. Умови і порядок припинення державної служби Відставка і звільнення державного службовця.

Тема лекційного заняття:

Особливості технології управління персоналом

на державній службі

План

1. Державна служба і державні службовці.

1.1. Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні української державності.

1.2. Сутнісні риси державної кадрової політики в Україні.

1.3. Зміна функцій і демократизація механізмів державного впливу та роботу з кадрами.

2. Умови проходження державної служби.

2.1. Умови вступу на державну службу.

2.2. Планування кар’єри державного службовця.

2.3. Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця.

2.4. Відставка і звільнення державного службовця.

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Особливості менеджменту персоналу у системі державної служби.

2. Система управління персоналом в органах державної служби.

Літературні джерела:

основні [16, 17, 20, 50];

додаткові [3,4];

періодичні видання [1-8].

Тема 10. Управління персоналом в системі державної податкової служби України

10.1. Кадровий менеджмент в податковій службі. Кадрова політика і основні принципи її формування в органах ДПС України. Структура системи управління персоналом в податковій службі. Службова ієрархія, компетенція на різних рівнях. Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції. Організація і контроль виконавської дисципліни. Кадрове формування. Інформаційне та організаційно-технічне забезпечення.

10.2. Механізм управління персоналом. Форми управління персоналом. Система добору кадрів. Атестація працівників ДПС. Формування резерву кадрів. Робота з резервом, використання резерву.

Методи управління персоналом в ДПС. Визначення критеріїв особистого внеску працівників у справу колективу на основі оцінки рівня знань, якості виконання завдань, ставлення до службових обов’язків. Використання оцінки роботи при просуванні по службі.

10.3. Навчання кадрів. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у державній податковій службі України як система безперервного навчання на всіх рівнях управління. Застосування нових форм та методів навчання (дистанційна освіта).

Перелік питань до самостійної роботи

(дискусійні питання)

1. Планування людських ресурсів в органах ДПС.

2. Добір кадрів в органах ДПС.

3. Система проходження служби в органах ДПС.

4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

Літературні джерела:

основні [16, 17, 33, 50];

додаткові [3,4];

періодичні видання [1-8].


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

ЗМІСТ

Передмова

Вступ до вивчення дисципліни

Розділ І

Теоретичні основи менеджменту персоналу

Управління персоналом у сучасних умовах

1. Методологія управління персоналом

2. Система управління персоналом

Розділ ІІ

Організація роботи з персоналом та оцінка її ефективності

3. Планування людських ресурсів

4. Технологія управління персоналом

5.1. Підбір персоналу

5.2. Розстановка та рух персоналу

5.3. Оцінка персоналу

5.4. Навчання персоналу

5. Організація роботи з персоналом

6.1. Філософія підприємства

6.2. Структура персоналу

6.3. Регламентація управління персоналом

6.4. Організація праці

6. Управління поведінкою персоналу

7.1. Поведінка особистості в групах

7.2. Орієнтація, мотивація та оплата праці персоналу

8. Ефективність управління людськими ресурсами

Розділ ІІІ

Галузеві особливості менеджменту персоналу

9. Особливості технології управління персоналом на державній службі

10. Управління персоналом у системі Державної податкової служби України

10.1. Кадрова політика та механізм управління персоналом у податковій службі

10.2. Навчання кадрів у системі Державної податкової служби України

ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап трансформації економіки України вимагає зміни вимог до кадрів, які повинні мати уявлення про основні напрями діяльності в сфері управління та користуватись новітніми методами оцінки ефективності роботи з управління людськими ресурсами в сучасних організаціях.

Опорно – логічний конспект лекцій з курсу“Менеджмент персоналу складається з трьох розділів:

у розділі 1 “Теоретичні основи менеджменту персоналу”розглядаються методологічні основи та сутність системного підходу до управління персоналом, особливості управлінської діяльності в сучасних умовах;

у розділі 2. “Організація роботи з персоналом та оцінка її ефективності” винесені на розгляд питання планування людських ресурсів, технологія управління персоналом, організація роботи з персоналом, управління поведінкою персоналу та визначення ефективності управління людськими ресурсами;

у розділі 3. “Галузеві особливості менеджменту персоналу” окреслені особливості технологій управління персоналом на державній службі, зокрема в системі державної податкової служби України.

Опорний конспект лекцій дасть можливість студентам отримати базові знання з теорії та практики керівництва персоналом і посилить організаційну складову самостійної роботи.

 

 

ВСТУП ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Однією з найголовніших проблем соціально-економічних зрушень в Україні на сьогодні є проблема управління на всіх його структурних рівнях: держави, галузі, окремої організації, підприємства. В сучасних умовах назріла об’єктивна необхідність створити такий управлінський механізм, у якому центральною ланкою повинна стати саме система управління персоналом, побудована на сучасних наукових засадах.

 
 

 


Прийнято вважати, що функція управління людськими ресурсами відіграє ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності компаній у 21 cтолітті.

Це підтверджує одне з останніх досліджень думок менеджерів 1200 японських компаній, яке виявило такі результати при відповіді на питання: що потребує найбільшої уваги японського менеджера?

Японські менеджери про свої завдання, % опитаних

Розвиток людських ресурсів 85,3
Розвиток ринків збуту 72,8
Створення нових продуктів та послуг 63,8
Зміцнення фінансової структури 59,0
Випуск нових продуктів 45,0
Нові технології 44,4
Інтенсифікація НДДКР 43,1
Стабілізація трудових відносин 36,2
Підтримка інших компаній 32,2
Спрощення організаційної структури 29,7
Просування на зовнішні ринки 19,4


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)