Інформування претендентів про результати конкурсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформування претендентів про результати конкурсуЧлени комісії – працівники кадрової служби збирають ще раз учасників конкурсу для оголошення результатів або відсилають їм письмові повідомлення.

З переможцем конкурсу вирішуються організаційні питання, а інші учасники конкурсу у визначений для кожного час запрошуються для бесіди, у якій необхідно зазначити їхні помилки і недоліки.

Отже можна зробити висновок, що проведення співбесіди корисно для всіх учасників конкурсу:

– для одних – це самоствердження, підвищення на посаді;

– для інших – можливість зменшення і подолання своїх помилок та недоліків, стимул для вдосконалення професійних і особистих якостей.

Контрольні питання

1. Які основні принципи формування кадрової політики в органах ДПС України?

2. Охарактеризуйте складові структури системи управління персоналом у кадровій службі.

3. Охарактеризуйте етапи проведення співбесіди.

4. Визначіть особливості системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у ДПС України.

 

Тема 10.2. Навчання кадрів у системі державної податкової служби України

Мета: ознайомитись з структурними складовими безперервної освіти на всіх рівнях управління у державній податковій службі України; визначити особливості та можливості застосування нових форм і методів навчання в професійній підготовці спеціалістів у Академії ДПС України.

План

1. Сутність, мета й основні принципи професійного навчання.

2. Напрями і завдання розвитку професійного навчання.

3. Організаційна структура та управління системою професійного навчання.

4. Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного навчання.

Законодавча база: Закони України “Про державну службу”, “Про державну податкову службу”, “Про освіту”, “Про основи державної політики в сфері наукової та науково-технічної діяльності”, “Про відпустки” тощо.

 

1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної податкової служби України – комплекс заходів, які здійснюються у певних організаційно-правових структурах, спрямовані на професійне навчання працівників органів державної податкової служби, є безперервними у часі та просторі.

Професійне навчання працівників органів державної податкової служби України покликане сприяти ефективному використанню трудового потенціалу державного податкового службовця, підвищенню його професійної мобільності, виступати засобом формування кадрової складової органів державної податкової служби, стимулювати працівників на підвищення свого професійно-кваліфікаційного та інтелектуального рівня.

Основною метою професійного навчання державних податкових службовців є здобуття базової або повної вищої освіти за фахом та підвищення рівня їх професійної майстерності, кваліфікації, що в свою чергу забезпечить ефективність функціонування органів державної податкової служби України в цілому.

Професійне навчання включає підготовку з метою набуття професійних знань у галузі оподаткування, перепідготовку працівників за новими професіями та спеціальностями відповідно до потреб розвитку податкової системи та підвищення кваліфікації державних податкових працівників.

1) Підготовка працівників органів державної податкової служби – це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності в органах державної податкової служби, а також навчання в аспірантурі, докторантурі.

2) Перепідготовка працівників органів державної податкової служби це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю в межах, як правило, відповідної галузі знань.

3) Підвищення кваліфікації працівників органів державної податкової служби це навчання з метою оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

2. Напрями і завдання розвитку професійного навчання

Основними напрямами розвитку системи професійного навчання працівників органів державної податкової служби є:

· здійснення навчання відповідно до державних освітніх стандартів та вимог державної податкової служби України;

· забезпечення навчання у таких обсягах, які сприятимуть продуктивній діяльності та повному задоволенню поточних і перспективних потреб органів державної податкової служби України;

· комплексний та системний підхід до навчання, посилення його професійної спрямованості;

· удосконалення організаційної структури управління системою професійного навчання;

· визначення науково обгрунтованих нормативів кадрового забезпечення системи навчання на всіх рівнях управління;

· створення належної власної навчально-матеріальної бази у підвідомчих вищих навчальних закладах, які реалізують мету концепції;

· розширення взаємозв’язків з іншими закладами освітянської та наукової сфери різних форм власності для здійснення комплексного розвитку системи професійної підготовки працівників органів державної податкової служби України;

· формування цільового замовлення для підвідомчих вищих навчальних закладів на підготовку фахівців та здійснення науково-дослідних робіт для потреб державної податкової служби України;

· удосконалення інформаційно-рекламної роботи (підготовка та видання проспектів, буклетів, відеофільмів, радіо- і телепередач тощо);

· запровадження заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості кадрів у своєчасній перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

· визначення науково обгрунтованого переліку спеціальностей підготовки фахівців відповідно до потреб розвитку податкової системи;

· створення гнучкої системи підвищення кваліфікації з урахуванням нових напрямів, форм та методів професійного навчання;

· забезпечення тісної взаємодії органів державної податкової служби з органами освітянської та наукової сфери України і зарубіжних країн;

· створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, які залучатимуться до організації професійного навчання;

· підготовка навчально-методичного забезпечення професійного навчання з урахуванням досвіду роботи органів державної податкової служби України та аналогічних зарубіжних структурних формувань;

· удосконалення процесу професійної підготовки працівників органів державної податкової служби на основі впровадження активних методів навчання, нових педагогічних технологій, інформатизації;

· розроблення та впровадження заходів щодо економічної зацікавленості підвідомчих вищих навчальних закладів, установ і організацій в якісному проведенні професійного навчання;

· організація міжнародного співробітництва у сфері професійного навчання з метою обміну досвідом роботи та виведенням професійного навчання на рівень розвинених країн світу.

10.2.3 Організаційна структура та управління системою професійного навчання

Управління системою професійного навчання здійснюється Державною податковою службою України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Для цього в ДПС України функціонують спеціальні структурні підрозділи – Управління кадрів (відділ підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; відділ добору та розстановки кадрів) і Управління наукових досліджень та наукових закладів (відділ взаємодії з науково-дослідними установами та організаціями; відділ розробки навчальних програм).

Предметом діяльності підвідомчих навчально-наукових закладів є процес підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та науково-дослідна робота.

Одним із головних напрямів професійного навчання є процес перекваліфікації та підвищення професійного рівня працівників державної податкової служби України.

4. Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного навчання

Забезпечення необхідного рівня професійного навчання працівників державної податкової служби України вимагатиме розширення тематики досліджень, відповідного навчально-методичного забезпечення для:

· визначення разом із зацікавленими міністерствами та відомствами раціонального змісту та термінів навчання відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій;

· розроблення методик професійного навчання працівників державної податкової служби України та визначення порядку їх запровадження;

· визначення науково обгрунтованих нормативів матеріально-технічного та кадрового забезпечення системи професійного навчання;

· розроблення наукової методики розрахунку поточної та перспективної потреби в спеціалістах;

· підготовки методики визначення соціальної та економічної ефективності та якості професійного навчання;

Навчальне-програмне забезпечення передбачає створення інформаційного банку типових навчальних планів та програм:

· підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами у галузі оподаткування в університеті;

· підвищення кваліфікації за професійними програмами;

· підвищення кваліфікації шляхом здійснення дистанційного навчання (з використанням новітніх комп’ютерних технологій).

Контрольні питання

1. Визначте сутність, мету й основні принципи професійного навчання.

2. Визначіть організаційну структуру та управління системою професійного навчання в ДПС України.

3. Які нові форми та методи навчання запроваджуються в Національному університеті ДПС України?

 

 

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ, ВИКОНАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ, ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ТА РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ:

 

Рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання з курсу “Менеджмент персоналу” для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050301 «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання розроблені на основі робочої навчальної програми курсу “Менеджмент персоналу” затвердженої у 2010 роціПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)