Завдання другої групи складностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання другої групи складностіЗавдання до теми 7

1. Охарактеризуйте специфіку соціологічного підходу до вивчення особистості.

2. Що формується першим: індивід чи особистість?

3. Назвіть основні положення соціологічної концепції В.Парето.

4. Розкрийте зміст структурної теорії особистості З.Фройда.

5. Поясніть, які положення становлять суть теорії соціальних ролей і якими основними категоріями оперують її представники.

6. Опишіть головні складники диспозиційної теорії саморегуляції соціальної поведінки В.Ядова.

7. Розкрийте зміст понять «потреби», «інтереси», «мотиви».8. У чому полягає суть поняття «соціалізація»?

Завдання до теми 8

9. Як ви розумієте положення про деінституціоналізацію сучасної сім'ї?

10.Охарактеризуйте відомі вам типи сімейної структури.

11.Назвіть соціальні та індивідуальні функції сім'ї.

12.Дайте характеристику основних тенденцій розвитку сучасної сім'ї.13. Назвіть основні групи всередині молоді як соціальної спільноти.

Завдання до теми 9

Охарактеризуйте відмінності їх соціального самовизначення.

14. Якими є складники державної молодіжної політики? Чим зумовлена

логіка їх виокремлення? 15.Яку роль відіграє соціологія молоді у виробленні державної

молодіжної політики?

16.Назвіть основні принципи державної молодіжної політики у країнах Заходу.

17.Одні дослідники вважають молодь переважно об'єктом суспільних впливів, інші — переважно суб'єктом соціальних процесів. У чому полягає відмінність цих уявлень про молодь?

Завдання дотеми 10

18. Назвіть головні підходи до вивчення етносу й розкрийте їхню суть.

19.Які основні концепції походження нації існують у соціології? Розкрийте коротко їхню суть. 20. Яким бачать майбутнє нації представники:

а) марксизму;

б) суб'єктивістських концепцій;

в) семіотичних концепцій?

21.Як співвідносяться між собою поняття «етнічна ідентичність» й «етнічна самосвідомість»?

22.Чим різняться між собою автостереотипи й гетеростереотипи?

23.Дайте характеристику типів етносоціальних взаємодій щодо реалій сучасної України.

24.Чим різняться концепції «плавильного тигеля» і «салатної вази»?

25.Які типи націоналізму ви знаєте? Чим є націоналізм для вас?

26.У чому полягає відмінність понять «нація-культура» і «нація-дер-жава»?

27.Назвіть основні тенденції етнонаціонального розвитку України в сучасних умовах.

Завдання до теми 11

28. Охарактеризуйте основні положення, які містяться в працях представників французької школи соціології культури.

29.Назвіть і дайте характеристику основних положень німецької школи соціології культури.

30.У чому полягає специфіка дослідження культури в американській соціологічній традиції?

31.Назвіть соціологічні концепції, які розглядають культуру як складник сфери суспільства, і коротко розкрийте їхню суть.

32.У чому полягає суть концепції соціокультурних суперсистем П.Сорокіна?

33.Назвіть соціологічні концепції, які відводять культурі провідну роль у розвитку людства, і коротко розкрийте їхню суть.

34.Яка відмінність існує між поняттями «цінності» й «норми»? Що об'єднує ці поняття?

35. Чим різняться:

а) загальнолюдська культура;

б) суперкультура,

в) субкультура;

г) контркультура?

36. Назвіть приклади культурних універсалій. У чому причина їхнього виникнення?

37. Яка функція, на вашу думку, найбільш притаманна сучасній культурі:

а) інтегративна,

б) дезінтегративна і чому?

38.У чому полягає особливість посттоталітарної амбівалентності?

39.У чому полягає специфіка соціокультурної ситуації в сучасній Ук­раїні?

40.У чому проявляється взаємозв'язок культурного та етнічного чин­ників у сучасній Україні?

41. Чим зумовлене існування різних типів культур у сучасній Україні?

Завдання до теми 12

42. Розкрийте суть позитивістських уявлень про сферу політики.

43. У чому полягають відмінності у поглядах О.Конта і Г.Спенсера щодо

соціальної політики держави?

44.М.Вебер розробляє принцип зростаючої раціоналізації у сфері права. Розкрийте суть цього принципу.

45.Дайте характеристику вивчення сфери політики в концепції струк­турного функціоналізму.

46.Охарактеризуйте дослідження проблем політики в концепції Р.Мер-тона.

47.У чому полягає суть гуманістичного психоаналізу Е.Фромма щодо політики?

48.Розкрийте суть поглядів П.Сорокіна на політику реформування суспільства.

49.У чому полягають постмодерністські уявлення про політичну сферу і владу?

50.Наведіть основні ознаки політичних суб'єктів та їх види.

51.Яким чином пов'язані між собою:

а) культура і політика;

б) культура й економіка?

52.Що таке «політична соціалізація» і в яких сферах вона відбувається?

53.Якими чинниками визначається політична система суспільства?

54.У чому полягає специфіка політичної ситуації в сучасній Україні?

55.Дайте загальну характеристику політичної свідомості й політичної поведінки громадян України.

Завдання до теми 13

56. Як співвідносяться між собою економічна соціологія та соціологія праці й управління?

57.У чому полягає суть першої комплексної теорії про суть і структуру економіки та її взаємодію з іншими сферами суспільного життя?

58.Розкрийте взаємозв'язок економіки із соціальною сферою у вченнях Д.Рікардо і Т.Мальтуса.

59.Як поєднується економічна сфера з іншими сферами суспільства у вченні К.Маркса?

60.Які зміни у розвитку виробництва і споживання описує теорія постіндустріального суспільства?

61.Охарактеризуйте постмодерністське бачення економічних проблем сучасності.

62.Назвіть основні концепції сучасної західної соціології управління.

63.Дайте опис основних положень теорії «збагачення праці» Ф.Гер-цберґа.

64.Якими причинами викликаний феномен відчуження робітників у сфері праці та в яких явищах він проявляється.

65.Опишіть основні складові соціального управління трудовими процесами.

66.Які процеси характерні для сфери економіки сучасного українського суспільства?

67.Які зміни в загальних економічних орієнтаціях населення України відбулися протягом останніх років?

68.Якими, на вашу думку, є перспективи економічного розвитку України з погляду соціологів?

Завдання до теми 14

69. Наведіть приклад проблемної ситуації на виробництві, яка може дати поштовх до соціологічного дослідження.

70.Назвіть ознаки соціальної проблеми та приклади її взаємозв'язку із загальним станом суспільства.

71.Назвіть основні вимоги до складання програми конкретно-соціо­логічного дослідження.

72.Методологічна частина програми конкретно-соціологічного дослід­ження містить у собі певні складові. Намалюйте схему структури цієї частини програми і розкрийте на прикладі зміст її складників.

73.Як пов'язані між собою об'єкт і предмет конкретно-соціологічного дослідження? Наведіть приклад цього взаємозв'язку.

74. Здійсніть інтерпретацію поняття «молодіжні проблеми».

Завдання до теми 15

75. Навіщо потрібна процедура вибірки в конкретно-соціологічному дослідженні? Які типи виборок вам відомі?

76.Як ви розумієте поняття «репрезентативність»? Яку роль воно виконує у соціології?

77.Які методи конкретно-соціологічних досліджень соціологія запози­чила з природничих наук? Назвіть і опишіть їх.

78.Кому належить і в чому полягає ідея використання експерименту в соціальних науках?

79.Дайте характеристику методу аналізу документів у соціології.

80.Коли і в яких випадках використовується метод опитування? Наведіть приклад.

81.Назвіть вимоги до структури анкети та її основні елементи.

82.Охарактеризуйте випадки використання відкритих запитань в анкеті. Які позитивні риси і складності використання відкритих запитань ви можете назвати?

83.Сформулюйте запитання до анкети, подавши їх у двох формах:

а) лінійного розміщення;

б) табличного розміщення.

84.Побудуйте запитання до анкети з використанням шкали.

85.Охарактеризуйте стратегічний план конкретно-соціологічного дослідження та його варіанти.

86.Як співвідносяться між собою стратегічний і робочий плани

конкретно-соціологічного дослідження? 87. Якими є основні блоки робочого плану конкретно-соціологічного

дослідження?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.012 с.)