Завдання першої групи складностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання першої групи складності
Завдання до теми 1

Завдання до теми 2

Завдання до теми З


 

14.Коли виникає соціологія як самостійна наука?

15.Хто вважається засновником соціології як самостійної науки?

16.Що означає термін «соціологія»?

17.Назвіть соціальні спільноти, які ви знаєте.

18.Наведіть приклади соціальних інститутів.

19.Назвіть сучасні соціальні інститути.

20.Перелічіть функції сімейних та обрядових інститутів.

21.Перелічіть функції політичних інститутів.

22.Перелічіть функції релігійних інститутів.

23.Перелічіть функції професійно-промислових інститутів.

24.Назвіть основні функції соціології.

25.Які науки і в якому порядку входять до класифікації наук О.Конта?

26.Хто першим вводить у науковий обіг термін «соціологія»?

27.Назвіть три основні складові суспільства згідно з О.Контом.

28.Хто є автором вислову «всезагальний консенсус»?

29.Назвіть три стадії розвитку інтелекту (за О.Контом).

30.Перелічіть основні методи соціології, які охарактеризував О.Конт.

31.Яка основна ідея соціологічного вчення Г.Спенсера?

32.Хто першим вводить у науковий обіг у соціології термін «соціальний інститут»?

33.Хто вважається засновником соціального дарвінізму?

34.Хто першим вводить у науковий обіг у соціології поняття соціального конфлікту?

35.До якого напряму в соціології належить французький соціолог Ж.А. де Ґобіно?

36.Хто започатковує географічний напрям у соціології?

37.Кому із соціологів належить вислів «суспільно-економічна фор-мація»?

38.Які течії входять до соціологічного психологізму?

39.Кому із соціологів належать терміни «соціогенія», «телічні процеси», «меліоризм суспільства»?

40.Хто із соціологів аналізує натовп?

41.До якого напряму в межах соціологічного психологізму належить соціолог В.Мак-Дуґал?

42.Хто вводить у науковий обіг у соціології термін «соціальний факт»?

43.Хто з представників класичної соціології досліджує патологічні стани суспільства?


Модуль 1. Тести і вправи


Завдання до теми 4

Завдання до теми 5


істота двоїста) і кому із

44.Що означає вислів Homo duplex (людина соціологів він належить?

45.Як називається основна праця німецького соціолога М.Вебера?

46.Що таке «соціальна дія» у характеристиці М.Вебера?

47.Хто, на вашу думку, є засновником «розуміючої», гуманістичної соціології?

48.Назвіть основних представників німецької формальної соціології.

49.Яку назву має основна праця німецького соціолога Ф.Тьонніса?

50.Кому належать терміни «ґемайншафт» і «ґезельшафт»?

51.Назвіть характерні риси сучасної соціології.

52.Назвіть прізвища соціологів, які представляють структурний функ-ціоналізм.

53.Назвіть прізвища соціологів — представників конфліктологічної парадигми в соціології.

54.Назвіть прізвища соціологів, що належать до символічного інтер-акціонізму.

55.Назвіть прізвища соціологів, які розробляли феноменологічну соціо-логію.

56.Які три основні школи репрезентують емпіричну соціологію другої половини XX ст.?

57.Яку назву має соціологічне вчення П.Сорокіна?

58.Назвіть основних представників Чиказької школи в соціології.

59.Хто є автором книги «Постіндустріальне суспільство, яке набли-жається»?

60.Назвіть три великі епохи людської історії, описані в теоріях постіндустріального суспільства.

61.Назвіть три фази історико-культурного розвитку згідно з концепцією постмодернізму.

62.Назвіть прізвище соціолога, який написав «Дев'ять тез про майбутнє соціології».

63.Перелічіть праці видатних українських мислителів, які належать до витоків нашої протосоціології.

64.Коли був заснований женевський гурток українських учених-передвісників вітчизняної соціології? Хто входив до його складу?

65.Який метод дослідження соціальних явищ виробив М.Грушевський (подайте його назву)?

66.Назвіть прізвища українських економістів, у працях яких містилася соціологічна тематика.

67.У якому році М.Грушевський повертається з еміграції в Україну?


Розділ І. Загальна теорія та історія соціології

• Коли розпочинаються утиски соціології в радянській Україні?

• Коли і ким був заснований Український соціологічний інститут в еміграції?

• Коли і ким був заснований Український інститут громадознавства у Празі? До якого року існував цей інститут?

58. Хто, коли і де уклав перший український підручник з соціології?
Завдання 59. Що означає термін «антропоцентризм»?

до теми 6 60.Як ви розумієте вислів «екологічні проблеми»?

61.Назвіть три основні різновиди системних уявлень про суспільство.

62.До якого напряму в соціології належить вчення італійського соціолога В.Парето?

63.Кому належить вчення про еліти та їх циркуляцію?

64.Дайте визначення суспільства.

65.Дайте визначення соціальної системи.

66.Перелічіть основні ознаки суспільства.

67.Що означає термін «детермінізм»?

68.Як ви розумієте вислів «глобальна екологічна криза сучасності»?

69.Що означає вислів «коеволюція суспільства і природи»?

70.Що означає термін «біфуркація»?

Завдання другої групи складності

Завдання 1. Охарактеризуйте різні підходи до розуміння соціології як науки.

до теми 1 2. Дайте визначення соціології.

8. Дайте визначення соціальної спільноти.

9. Дайте визначення соціального інституту.

10.Зобразіть у вигляді схеми, до яких соціальних спільнот може входити студент.

11.Охарактеризуйте специфіку соціальних інститутів, які діють в сучасній Україні.

12.Поясність, які дві трупи соціальних інститутів функціонують у сучасному українському суспільстві.

13.Перелічіть нові соціальні інститути, які формуються в сучасному українському суспільстві.

14.Що означає термін «подвійна інституціоналізація» стосовно України?

15.Розкрийте значення терміну «державний патерналізм».

11. Намалюйте схему структури соціологічного знання.

23.Дайте розширену характеристику основних функцій соціології.

24.Поясніть, чим соціологія відрізняється від інших наук.


Модуль 1. Тести і вправи


Завдання до теми 2

Завдання до теми З

Завдання до теми 4


 

31.Назвіть основні положення «соціальної статики» О.Конта.

32.Сформулюйте закон трьох стадій розвитку людського інтелекту і ; вкажіть, кому він належить.

33.Розкрийте ідею Г.Спенсера про соціальну еволюцію.

34.Чим різняться між собою соціологічні вчення О.Конта і Г.Спенсера?

35.У чому полягає сенс вчення Г.Спенсера про соціальну політику держави?

36.Назвіть основні положення соціального дарвінізму.

37.До якого соціологічного напряму належить американський соціолог А.Смолл і яка ідея є найбільш плідною в його творчому доробку?

38.Перелічіть основні положення концепцій географічного напряму в соціології.

39.Назвіть основні положення концепцій расово-антропологічної школи в соціології.

40.Намалюйте схему будови суспільства згідно з ученням К.Маркса,

41.Розкрийте суть психологічного еволюціонізму.

42.Охарактеризуйте основні положення психології натовпу Г.Лебона.

43.У чому полягає суть «гормічної» концепції В.Мак-Дуґала?

44.Що означає вислів «психологічний редукціонізм»?

45.Розкрийте зміст положення Е.Дюркгайма про аномію суспільства.

46.Чому соціологічна концепція Е.Дюркгайма має назву «соціологізм»?

47.У чому полягає суть соціологічного вчення Е.Дюркгайма про релігію і мораль?

48.Розкрийте зміст положення М.Вебера про соціальну дію та її типи

49.Назвіть основні положення соціології політики і влади М.Вебера.

50.Охарактеризуйте внесок М.Вебера у розвиток класичної соціології.

51.Які проблеми соціології знайшли свою розробку у вченні класика соціології, німецького вченого Г.Зіммеля?

52.У чому полягає суть вчення Ф.Тьонніса про спільноти і суспільство?

53.Нижче подані у схематизованому вигляді символи-піктограми чотирьох учень представників класичної соціології. Зазначте, будь-ласка, під кожним із них прізвище його автора.


  


Розділ І. Загальна теорія та історія соціології

37. Заповніть порожні клітинки у схемі будови сучасної західної соціології.

37.Назвіть основні положення структурного функціоналізму.

38.Назвіть основні положення конфліктологічної соціології.

39.Назвіть основні положення символічного інтеракціонізму,

40.Назвіть основні положення феноменологічної соціології.

41.Які поняття є центральними у теоріях:

 

114 структурного функціоналізму;

115 конфліктологічної соціології;

116 символічного інтеракціонізму;

117 феноменологічної соціології?

43.Чому соціологічне вчення П.Сорокіна має назву «інтегральна соціологія»?

50.Назвіть три етапи у розвитку емпіричної соціології та хронологічні рамки, що їм відповідають.

51.Назвіть основні положення теорії постіндустріального суспільства.

52.Охарактеризуйте три великі стадії (епохи) історії людства згідно з теорією постіндустріального суспільства.

53.Охарактеризуйте суть концепції постмодернізму в соціології.

54.Розкрийте змістовне наповнення трьох фаз історико-культурного розвитку Європи згідно з концепцією постмодернізму.


Модуль 1. Тести і вправи

49. Дайте характеристику постмодерністського ставлення до людини і
суспільства.
Завдання 50. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку соціології у майбут-

до теми 5 ньому (за працею Е.Гідденса).

53.Дайте коротку характеристику праць українських соціологів, які входили до женевського гуртка у 80-х рр. XIX ст.

54.Дайте загальну характеристику соціологічних аспектів праць українських філософів XIX — початку XX ст.

55.Розкрийте основний зміст положень історико-соціологічного методу М.Грушевського.

56.Чому і за що критикували марксизм українські економісти:

 

59.М.Ковалевський;

60.М.Туган-Барановський?

 

• Чому радянська влада чинила опір розвитку соціології в УРСР?

• Охарактеризуйте Початки відродження української соціології сучасного періоду.

• Назвіть основні напрями діяльності Українського соціологічного інституту в еміграції

• Розкрийте зміст діяльності Українського інституту іромздознавства протягом 1924—1932рр.

59. Дайте загальну характеристику соціологічного вчення М.Шаповала.
Завдання 60. Як розглядається співвідношення «природа-суспільство» у соціо-
до теми 6 логічному цозитивізмі другої половини XIX ст.?

· У чому полягають основні положення -.«парадигми людської винятковості»? Чим пояснити її появу в сучасній західній соціології?

· Розкрийте зміст «нової екологічної парадигми» в соціологічній думці кінця XX ст.

· Охарактеризуйте системно-м^ханістичні уявлення про соціальні системи.

· Дайте характеристику системно-органістичних уявлень про суспіль-ство як соціальну систему.

65.3 яких ідей і положень складаються синтезовані уявлення про суспільство як соціальну систему?

66. Дайте визначення суспільства:

61.в широкому значенні цього слова;

62.у вузькому розумінні.

 

3. Назвіть три рівні системного підходу до розуміння суспільства та його структури.

4. Перелічіть основні підходи (три групи соціологічних концепцій) до розв'язання проблеми спонукальних чинників соціального розвитку.


Розділ І. Загальна теорія та історія соціології

· Назвіть основні прояви глобальної екологічної кризи сучасності.

· У чому полягає ідея коеволюції суспільства і природи?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.014 с.)