РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇДжерела вітчизняної протосоціології. Соціальна думка України кінця XVI — початку XVII ст. Соціальна філософія Г.Сковороди. Український фольклор, література і публіцистика як джерела соціології. Початки української соціології. Характерні риси розвитку української соціології кінця XIX — початку XX ст. Соціологічні аспекти праць українських філософів, істориків, економістів, правників, географів, статистиків. Соціологічні студії у рамках Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Закладання підвалин української соціологічної традиції. Розвиток української соціології після 1917 р. Намір М.Грушевського заснувати Український соціологічний інститут у Радянській Україні та його невдача. Посилення ідеологічного тиску на соціологію. Зміцнення сталінського режиму й утиски українських соціогуманітарних наук. Соціологія радянського періоду та її криза. Основні напрями розвитку соціології у сучасній Україні. Соціологічні дослідження українських учених в еміграції. «Празький період» української соціології. Соціоло-гічні студії в еміграції після Другої світової війни. Національне відродження України і роль у ньому соціології.

Тема 6. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

Суспільство і природа «Парадигма людської винятковості» та її спрос-тування в альтернативній соціології. Інвайронментальна соціологія, її зміст і соціальне значення. Глобальна екологічна криза та діяльність Римського клубу з метою її попередження. Коеволюція природи і суспільства. Системний підхід до суспільства в соціології. Системно-механістичні уявлення про суспільство. Соціологія В.Парето та її основні положення. Системно-органістичні уявлення про суспільство. Синтезо-ваний підхід до суспільства у працях Ф.Тьонніса та Е.Дюркгайма. Суспільство в марксистській соціології. Суспільна система в ситуації постмодерну. Визначення суспільства та його ознаки. Основні рівні системного підходу до суспільства (макро-, мезо- та мікрорівні). Структура суспільства як цілісної системи. Джерела та характер суспіль-ного розвитку. Поняття соціальних змін та їхні рушії. Ендо- та екзогенні чинники в розвитку суспільства. Еволюція і революція. Соціальна революція та реформи. Причини суспільного розвитку в різних соціологічних школах і напрямах. Ідея прогресу та її критика наприкінці XX ст. Альтернативи ідеї прогресу. Циклічно-хвильовий підхід та його розвиток у сучасних соціологічних концепціях.


Вступ


Вступ_______________________________________________

РОЗДІЛ II

Суб'єкти суспільного життя

Тема 7. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Предмет дослідження соціології особистості. Ключові поняття і категорії соціології особистості: людина, індивід, особистість, індивідуальність Основні проблеми соціології особистості. Філософсько-соціологічні уявлення про особистість. П'ять антропологічних версій розгляду людини. Людина в соціобіології, марксистській концепції, позитивізмі «розуміючій» соціології. Фройдизм і неофройдизм про особистість та її становлення. Людина в концепціях символічного інтеракціонізму та феноменологічної соціології. Біхевіоризм і проблема особистості. Теоре-тична модель соціально структури особистості П.Сорокіна. Людині радянська і пострадянська. Теорії соціальних ролей. Теорії соціальної установки. Диспозиційна теорія саморегуляції поведінки індивіда. Теорії референтної групи. Характерні риси особистості та її внутрішня духовні структура. Потреби, інтереси, мотиви й цінності. Соціальна типологія особистості. Проблема соціалізації, соціальної адаптації та інтеріоризації. Ресоціалізація особистості в перехідних суспільствах.

Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї

Сім'я як соціальний інститут і мала соціальна група. Специфіка соціоло-гічного вивчення сім'ї. Дослідження сім'ї в радянській соціології. Деінституціоналізація сучасної сім'ї. Сім'я як соціальна система. Основні категорії соціологічного дослідження сім'ї: умови життя, структура сім'ї, функції сім'ї. Основні форми сім'ї та різновиди шлюбу (нуклеарна і розширена сім'я; моногамія і полігамія, груповий шлюб; патріархальні й матріархальні родини, егалітарна сімейна система тощо). Соціальні та індивідуальні функції сім'ї. Основні підходи до вивчення сім'ї в] соціологічній думці: інтеракціоністський, конфліктологічний, структур-но-функціоналістський, ситуаційний, інституціональний тощо. Сім'я у соціобіології. Тенденції розвитку сучасної сім'ї (світовий і вітчизняний досвід). Сучасна сім'я в Україні: стан, тенденції розвитку, перспективи. Основні індикатори становища сімей в Україні. Демографічні аспектні та загальний стан сімейно-шлюбних взаємин на порозі XXI ст.

Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. Стан дослідження молоді в радянській соціології: однобічність підходів та утилітарність


Вступ

мети. Соціологія молоді як складова державної молодіжної політики. Суть, засади, шляхи реалізації державної молодіжної політики. Молодь як об'єкт суспільних впливів і суб'єкт суспільного розвитку. Основні поняття і категорії соціології молоді. Молодь — суспільно диференційо-вана соціально-демографічна спільнота. Сутність молоді та її основна соціальна якість. Соціальні характеристики молоді, її особливості та специфічні риси. Молодіжна свідомість і основні рівні її функціонування. Молодіжні проблеми та їхній зміст. Самовизначення молоді та його різновиди: соціальне, політичне, професійне, економічне. Основні тенденції соціальних процесів у молодіжному середовищі на прикладі України.

Тема 10. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ НАЦІЇ

Етносоціологія та предмет її дослідження. Зародження і розвиток етносоціології у світовій та вітчизняній соціологічній думці. Сучасний етнічний ренесанс, його зміст і причини. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот за критеріями характеру утворення, формою існування, основами розвитку. Проблема нації у працях українських і зарубіжних соціологів. Поняття нації у концепціях прімордіалізму, модернізму, позитивізму, марксизму, суб'єктивізму. Розробка проблеми нації у працях українських учених С.Рудницького, М.Шаповала, В.Старосольського, О.І.Бочковського та ін. Основні концептуальні схеми й моделі соціології нації. Майбутнє націй: три основні підходи. Проблематика етносоціології та соціології нації: етнічність і процес етнічної ідентифікації; етнічна ідентичність та її типи; етнічна національна свідомість та її структура; процес етнізації і його складники; типи етносоціальних взаємодій і міжнаціональні конфлікти; націоналізм і його різновиди. Державна етнонаціональна політика та її складники. Специфіка етнонаціональних процесів в Україні і процес творений новітньої української нації.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.017 с.)