Варіативні підходи до розробки структури урокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Варіативні підходи до розробки структури урокуУ дидактичній та методичній літературі з проблем початкового навчання розрізняють різні підходи до структурування уроку, а саме авторами виокремлюються: загальна організаційна структура уроку (зовнішня структура), загальнодидактична структура, конкретнодидактично, логіко-психологічна (внутрішня) структура, мотиваційна структура та методична структура уроку.

1. Загальна організаційна структура:

· організаційна частина (оргмомент);

· перевірка письмового домашнього завдання;

· усна перевірка засвоєних учнями знань;

· організація вивчення нового матеріалу;

· домашнє завдання з коментуванням та методичними настановами;

· закріплення вивченого на уроці;

· закінчення уроку, підведення підсумків, формулювання висновків.

2. Загальнодидактична структура уроку:

· актуалізація опорних знань та способів діяльності, а також життєвого та чуттєвого досвіду молодших школярів;

· формування нових понять та способів діяльності у значення більш конкретному, а ніж вивчення нового матеріалу;

· застосування знань, формування вмінь та навичок (у тому числі спеціальне закріплення та повторення).

3. Конкретнодидактична структура визначається дидактичною метою уроку і відбиває специфіку структурних елементів уроку засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок, застосування знань, умінь та навичок, контролю та корекції ЗУН, узагальнення та систематизації, комбінованого уроку.

4. Логіко-психологічна (внутрішня) структура:

· відтворення та сприйняття відомого знання;

· усвідомлення та осмислення учнями знань та способів діяльності у стандартній навчальній ситуації;

· сприйняття нових знань і способів діяльності (дій);

· осмислення та усвідомлення учнями елементів нового;

· узагальнення елементів знань та способів дій;

· застосування знань і нових способів дій в ситуації за прикладом (алгоритм) та у нових умовах (творча ситуація).

5. Мотиваційна структура уроку:

· організація та управління увагою учнів;

· роз’яснення сенсу навчально-пізнавальної діяльності, її ціннісного смислу ;

· актуалізація мотиваційних станів молодших школярів;

· залучення учнів до спільного визначення та постановки мети кроку (заняття);

· забезпечення ситуації успіху у досягненні мети;

· підтримка позитивних емоцій та стану впевненості у своїх силах та здібностях;

· оцінювання дій, процесу та результату роботи учнів на уроці.

6. Методична структура уроку характеризується варіативність, мінливістю. Кожний проведений вчителем урок характеризується неповторною методичною структурою. Тому не можливо дати єдину схему методичної структури, її можна представити лише у вигляді конкретного прикладу.

 

Дидактико-методичні та організаційно-педагогічні особливості уроку з шестирічними першокласниками.

Загальні вимоги до його підготовки та проведення

1. Найсуттєвішою ознакою уроку у першому класі шестирічок є широка представленість у його організаційній структурі ігрової форми навчання. Підкреслимо, не заміна навчальної діяльності ігровою, а широка інтеграція гри з навчально-пізнавальною діяльністю дітей.

2. Урок триває 35 хвилин.

3. Домашні завдання не задаються, а є розгорнуте повторення раніше засвоєного навчального матеріалу на кожному уроці.

4. Вчителем проводиться вербальне оцінювання навчальних досягнень школярів, за відсутності бальної оцінки.

5. Обов’язкове проведення двох динамічних пауз (3 хвилини після 12-15 хвилини уроку та 2 хвилини після 20 хвилини уроку).

6. Динамічність уроку, тобто прискорений перехід від одного етапу уроку до наступного; обов’язкова зміна та чергування видів діяльності (слухову роботу доцільно змінювати практичними діями; фронтальну – індивідуальною або роботою в парах тощо).

7. Раціональне використання часу, чітке його планування вчителем і суворе дотримання.

8. Майже всі записи, що необхідні на уроці, робити заздалегідь.

9. Запитання класу ставити однозначно, конкретно, чітко, не провокувати дітей на перепитування.

10. Звести до мінімуму зауваження щодо порушення дисципліни, особливо під час пояснення нового матеріалу, так, як це може відволікати увагу більшості дітей.

11. Уникати багатослівних інструкцій щодо наступної роботи, а виголошувати їх коротко і чітко.

12. При складанні плану-конспекту уроку з конкретної теми необхідно орієнтуватися не лише на календарно-тематичне планування, а й на зміст шкільного підручника, у якому чітко дозований навчальний матеріал як за обсягом, так і за складністю.

13. Урок має дещо простішу дидактичну структуру. Основні етапи уроку та їх тривалість наступні: повторення попередньо засвоєного навчального матеріалу (4-5 хвилин); підготовка до вивчення нового матеріалу (пригадування) повинно тривати не більш як 2-3 хвилини; робота над новим матеріалом –центральний етап уроку (18-20 хвилин); закріплення (2-3 хвилини)у вигляді самостійної роботи (виконання вправ, розв’язання прикладів, розглядання ілюстрацій тощо); підсумокуроку передбачає повторне повернення до зорового плану уроку, пригадати, що робили на уроці, які завдання виконували, чого навчилися; сказати, яке завдання сподобалося

14. Узагальнено вимоги до уроку для шестирічних першокласників представлені у рекомендаціях О.Я. Савченко: „В методиці уроку для шестирічних учнів мають відбиватися загальні вимоги до організації навчання у початкових класах і специфічні умови, зумовлені віком учнів. Особливо важливі динамічність і водночас цілеспрямованість уроку, чіткій розподіл часу, взаємозв’язок навчальної діяльності з ігровою, опора розумових дій на практичні, поступовий перехід від співробітництва з вчителем до самостійної роботи”.

(Складено за матеріалами: Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., 1999; Навчання і виховання учнів 1 класу / Упоряд. О.Я. Савченко. К., 2002).

 

Особливості підготовки та проведення інтегрованих уроків

В початкових класах

1. Визначте, на основі інтеграції навчального матеріалу з яких предметів буде розроблятися інтегрований урок. Яка шкільна дисципліна виступить базовим предметом. При цьому візьміть до уваги інформацію про варіанти міжпредметних взаємозв’язків навчальних предметів в початкових класах (див. схему .....).

2. Встановіть характер педагогічної інтеграції, яку ви візьмете в якості теоретичної основи для розробки інтегрованого уроку, обравши її вид (внутрішньопредметна, міжпердметна, міжсистемна); інтеграція за горизонтальними чи вертикальними МПЗ; рівень інтеграції (МПЗ, дидактичний синтез, цілісність). Для розв’язання завдань цього етапу підготовки інтегрованого уроку скористайтеся даними, наведеними у таблиці .....

3. Проаналізуйте календарно-тематичне планування з предметів, що вивчаються у відповідному класі, співставте матеріал з різних предметів, визначте теми близькі за змістом.

4. Сформулюйте тему інтегрованого уроку; визначте його мету, завдання, обладнання, а також спосіб організації та проведення уроку (урок-гра, урок-подорож, урок-свято, урок-розробки проекту тощо).

5. Визначте і запропонуйте учням виконати завдання відповідно до теми та змісту уроку, у тому числі завдання творчого характеру.

6. Виходячи з того, що в інтегрованому уроці об’єднуються блоки знань з різних предметів, тому надзвичайно важливо правильно визначити головну мету інтегрованого уроку. Із змісту навчальних предметів беруться лише ті відомості, які необхідні для її реалізації.

7. Змістове наповнення інтегрованих уроків суттєво відрізняється від традиційних наступним: 1) чіткістю, компактність, ущільненість навчального матеріалу; 2) логічною взаємо обумовленість, взаємозв’язком матеріалу предметів, що інтегруються; 3) більшою інформативною ємністю навчального матеріалу.

8. Під час проведення інтегрованого уроку на основі МПЗ тримайте під контролем дидактичну мету вивчення матеріалу базового предмету з тим, щоб молодші школярі ґрунтовно засвоїли саме цей навчальний матеріал, а не „склизали” на інформацію другорядних, допоміжних предметів.

9. Спирайтеся на життєвий досвід дітей з урахуванням їх віку, особливостей соціокультурного та природного оточення.

10. Структура інтегрованого уроку, його етапи можуть бути більш довільними, тобто не такими класичними як у монопредметного уроку. Зумовлено це тим, що має місце комбінація різних видів уроків. Але при цьому слід дотримуватися загальних дидактико-організаційних вимог (повідомлення теми, мотивація, заглиблення у навчальний матеріал, його узагальнення та систематизація, підсумок уроку).

11. Дотримуйтеся оптимального навантаження учнів як на етапі підготовки до інтегрованого уроку, так і у процесі його проведення.

12. Конспект інтегрованого уроку може бути оформлений як за класичною схемою, так і творчо.

(Складено з використанням матеріалу: Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., 1999; Сухаревская Е.Ю. Интегрированное обучение в начальной школе. – Ростов н/Д., 2003.

Література

1. Бондар В. Дидактика. – К.: Либідь,2005. – 264 с.

2. Гадецький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харків, 2004. – Розділ ІІ., "Особистісно-орієнтовані технології навчання".

3. Дем'яненко А. З чого почати, або 28 порад тим, хто вперше йде на урок // Завуч. – 2008. – № 25 (вересень).

4. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2006. – № 2. – С. 3 –31.

5. Дидактика современной школы / Под ред В.А.Онищука. – М., 1987.

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособ для студ.высш пед. заведений. – М.: Издат цент «Академия», 2004. – 192 с.

7. Кодлюк Я. Підручник для початкової: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники ы посыбники, 2004. – 288 с.

8. Конаржевський Ю.А. Аналіз уроку. – Х., 2008.

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // Поч. школа. – 2008.– № 10. – С.20-64.

10. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Нач. шк., Ростов на Дону, 2004.

11. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1986.

12. Организационные формы обучения / Под ред. Ю.И. Малеваного. – К., 1991.

13. Освітні технології: Навч.- метод. посіб./ За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. 255 с.

14. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології. – К., 2003.

15. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К., 2007.

16. Савченко О.Я. Барвистий клубок. – К., 2002.

17. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів . – К.: Генеза, 1999 – 368 с.

18. Савченко О.Я. Умій вчитися. – К., 1996.

19. Савченко О.Я. Урок в початкових класах. – К., 1993.

20. Сухаревская Е.Ю. Интегрированное обучение в начальной школе. – Ростов на Дону, 2003.

21. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2001.– 544 с.

22. Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого. – М., 1991.

23. Шилов С.Е. Мониторинг качества образования в школе. – М., 1998.

24. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М., 1996.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.01 с.)