ТОП 10:

Національні рухи в Індії та Китаї, їх боротьба за національне самовизначення, економічнусамостійністьі соціальний прогрес............................................................... 50

Індія...................................................................................................................... 51

Китай.................................................................................................................... 54

Особливості модернізаційних процесів у Японії........................................ 59


Загальна характеристика політичного та соціально-економічного розвитку
країн Латинської Америки.................................................................................... 61

Тема. Перша світова війна (1914—1918 pp.)

Передумови виникнення Першої світової війни.............................................. 66

Утворення Троїстого блоку............................................................................... 66

Створення Антанти............................................................................................. 66

Міжнародні кризи на початку XX ст................................................................. 68

Міжнародні конфлікти на початку XX ст,........................................................ 69

Гонка озброєнь.................................................................................................... 73

Посилення мілітаризму та реваншистських

настроїв у країнах Європи.................................................................. ,.............. 74

Шовіністична пропаганда................................................................................... 76

Роль правлячих кіл провідних країн світу у загостренні міжнародних

відносин............................................................................................................... 76

Причини, привід та початок Першої світової війни.............. ,......................... 77

Стратегічні плани противників........................................................................... 79

Бойові дії у 1914 р................................... :.......................................................... 81

Військові кампанії 1915 р....... ,.......................................................................... 84

Військові кампанії ї916 р.............................................................................. .....87

Події 1917-1918 рр.............................................................................................. 92

Завершення війни................................................................................................ 96

Фронти Першої світової війни........................................................................... 97

Основні політичні та економічні наслідки

Першої світової війни...................................................................................... 102

Переосмислення системи загальнолюдських цінностей................................ 105

Зміна статусу жінки в ході війни...................................................................... 105

Тема. Повоєнне облаштування світу

Версальсько-Вашингтонська система договорів...................................... 106

Паризька мирна конференція.......................................................................... 106

"14 пунктів" В. Вільсона.................................................................................. 108

Версальський договір з Німеччиною.............. ,.............................................. 110

Створення Ліги Націй....................................................................................... 112

Мирні договори з союзниками Німеччини..................................................... 115

Розпад багатонаціональних імперій і утворення

нових незалежних державу Європі.................................................................. 117

Вашингтонські договори 1921—1922 рр................................................................ 117

Переваги та недоліки Версальсько-Вашинґтонської

системи............................................................................................................... 120

Перегляд повоєнних договорів 20-х роках XX ст......................................... 121

Генуезька конференція..................................................................................... 121

Договір у Раппало............................................................................................. 122


Гаазька конференція......................................................................................... 123

Лозанська конференція..................................................................................... 123

Врегулювання проблеми репарацій................................................................. 124

План Дауеса....................................................................................................... 125

План Юнга......................................................................................................... 126

Перші кроки до створення системи колективної безпеки.............................. 127

Локариська конференція................................................................................... 127

Пакт Бріана-Келлога......................................................................................... 128

Тема. Країни ЗахідноїЄвропи та США

у 20—30-х рокахXX ст.

Зміна статусу провідних країн світу після Першої

світової війни..................................................................................................... 133

Період економічної стабілізації в країнах

Західної Європи та США в 20-х роках ХХст. ............................................... 136

Політичне життя............................................................................................... 138

Велика Британія у 20-х роках............................................................................ 143

Франція у 20-х роках........................................................................................ 146

Доба "процвітання"у США.............................................................................. 149

Революція в Німеччині..................................................................................... 151

Німеччина в період Веймарської республіки.................................................. 157

Італія. Фашизація Італії............................................................................... 163

Встановлення фашистської диктатури............................................................ 165

Створення корпоративної системи............. ,.,................................................. 169

Світова економічна криза 1929 —1933 рр............................... /..................... 170

Пошуки шляхів подолання кризових явищ

в економіці й суспільному житті........................................................ ,............ 172

США................................................................................................. ....'............ 173

США напередодні Великої депресії................................................................. 173

США в роки Великої депресії.......................................................................... 174

Америка за президента Г. Гувера..................................................................... 176

Обрання Ф. Рузвельта президентом................................................................ 176

Засади "Нового курсу" Ф. Рузвельта.............................................................. 177

Початок упровадження вжиття ксйнсіанських

важелів регулювання економічних процесів.................................................. 182

Велика Британія.............................................................................. ,.................. 183

Реформування Британської імперії................................................................. 187

Німеччина............................................................................................................ 187

Встановлення націонал-соціалістичної

диктатури в Німеччині....:................................................................................. 192

Економічна політика нацистського режиму................................................... 194

Аграрна політика............................................................................................... 195


Соціальна політика нацистського режиму...................................................... 195

Ідеологічна політика......................................................................................... 196

Знищення політичної опозиції.......................................................................... 196

Антисемітизм...................................................................................................... 198

Франція.............................................................................................................. 199

Прихід до влади уряду Народного фронту у Франції................................... 200

Іспанія................................................................................................................. 205

Іспанія в період кризи................................... "................................................... 205

Прихід до влади Народного фронту в Іспанії................................................. 206

Тема. Росія - СРСР у 1917-1939 pp.

Російська революція 1917 р............................................................................. 214

Встановлення радянської влади...................................................................... 226

Громадянська війна.......................................................................................... 233

Доба "воєнного комунізму"............................................................................. 241

Нова економічна політика................................................................................ 244

Утворення СРСР............................................................................................... 250

Велика депресія 1 Радянський Союз............................................................... 253

Перемога Й. Сталіна в боротьбі за владу....................................................... 254

Соціалістичне будівництво в СРСР................................................................. 255

Індустріалізація................................................................................................. 255

Колективізація................................................................................................... 260

Голод 1932-1933 рр.......................................................................................... 264

"Великий терор" 1937—1938 рр...................................................................... 265

Життя пересічної людини в СРСР................................................................... 266

Тема. Країни Центральної та Східної Європи в 20—30-х роках XX ст.

Польша.............................................................................................................. 268

Чехо-Словаччина.............................................................................................. 279

Угорщина........................................................................................................... 287

Югославія.......................................................................................................... 296

Румунія.............................................................................................................. 305

Болгарія............................................................................................................. 314

Тема. Сутність авторитаризму та тоталітаризму

Сутність авторитаризму................................................................................... 321

Тоталітаризм...................................................................................................... 321

Фашизм............................................................................................................. 325

Нацизм............................................................................................................... 327

Комунізм........................................................................................................... 329

Тема. Країни Азії, Африки та Латинської Америки в перші десятиріччя XX ст.


Китай.................................................................................................................. 330

Індія................................................................................................................... 333

Японія................................................................................................................ 336

Арабський світу міжвоєнний період................................................................ 340

Палестинська проблема.................................................................................... 341

Латинська Америка........................................................................................... 342

Протиборство демократичних сил

і диктаторських режимів.................................................................................. 346

Тема. Міжнародні відносини в 1930-х роках Назрівання Другої світової війни

Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу.................................. 349

Відмова Німеччини від дотримання

Версшіьського договору й підготовка до війни............................................. 353

Наростання загрози війни................................................................................. 358

Згуртування сил агресії..................................................................................... 362

Переддень війни................................................................................................ 369

Тема. Розвиток культури у перші десятиріччя XX ст.

Найважливіші досягнення освіти..................................................................... 375

Наука.................................................................................................................. 376

Технічний прогрес............................................................................................. 381

Література.......................................................................................................... 384

Мистецтво.......................................................................................................... 389

Музика............................................................................................................... 392

Театр................................................................................................................... 395

Виникнення та розвиток кінематографа.......................................................... 397

Поява "масової культури"............................................................................... 398

Олімпійський рух........................................................................................ .".-...399

Відмінності в розвитку культури в демократичних

і тоталітарних державах.................................................................................... 399

Основні поняття і терміни............................................................................ 401

Хронологічна таблиця...................................................................................... 405

Політичні особистості

Петро Аркадійович Столипін............................................................................. 18

Сунь Ятсен........................................................................................................... 57

Жорж Клемансо.................................................................................................. 129

Ллойд Джордж. Девід....................................................................................... 130

Раймон Пуанкаре.............................................................................................. 132

Роза Люксембург.................................. ,.......................................................... 154

Карл Лібкнехт.................................................................................................... 155


 
Фрідріх Еберт.................................................................................................... 155

Беніто Муссоліні............................................................................................... 168

Франклін Делано Рузвельт............................................................................... 177

Адольф Гітдер................................................................................................... 187

Франсиско Франко............................................................................................ 208

Олександр Корейський..................................................................................... 218

Володимир Ілліч Ленін..................................................................................... 230

Йосип Віссаріонович Сталін............................................................................. 267

Юзеф Пілсудський........................................................................................... 275

Томаш Масарик................................................................................................. 283

ЕдуардБенеш..................................................................................................... 284

Бела Кун.......... ,................................................................................................ 291

Міклош Хорті.................................................................................................... 295

Цар Борис 111 Кабург...................................................................................... 320

Чан Кайші.......................................................................................................... 331

Джавахарлал Меру............................................................................................ 336

 

ББК 63.3(0)5я72 С32


Вступ


 


Середницька Г.В.

Всесвітня історія: 10 кл.:Опорні конспекта. — К.: Книги України, 2010. —

416 с.

ISBN 978-966-2331-16-5

Навчальний посібник підготовлено відповідно до нової програми з історії для загальноосвітніх навчальних закла­дів. У своєрідній логіко-структурній формі систематизова­но, конкретизовано і докладно викладено матеріал з всес­вітньої історії (1900—1939 pp.). Подано оцінку історичних діячів цього періоду, зроблено узагальнення і висновки.

Призначено для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, абітурієнтів, а також учителів і методистів.

ББК63.3(0)5я72

Відповідальна за випуск Г. Постнікова

Редактор И. Кунцевська

Комп'ютерна верстка О.В. Денделєвої

Художнє оформлення П. Починка

Підписано до друку 14.09.10. Формат 84x108/32.

Папір друк. Друк високий. Гарнітура "Times'-.

Умови.-друк. арк. 21,2.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України № 5.03.02-04/15808 від 12.04.05

ISBN 978-966-2331-16-5 © Г.В. Середницька, 2010

© Книги України, 2010


Що вивчає новітня історія

Новітня історія вивчає головні події розвитку людської ци­вілізації в XX ст. По-різному трактують початок новітньої історії.

1. У радянській історіографії точкою відліку новітньої іс­торії вважали 1917 р. (Жовтнева соціалістична револю­ція).

2. На Заході початком новітньої історії вважали 1918 р. (за­кінчення Першої світової війни).

3. Нині новітню історію прийнято починати змежі XIX— XXст. (умовна дата—1900 p.).

Основні цінності та здобутки індустріальної цивілізації

1. За ступенем політичного та економічного розвитку краї­
ни світу на початку XXст. поділяли на такі групи:

провідні країниз високим рівнем розвитку (США, Ні­
меччина, Велика Британія, Франція, Японія);

країни і середнім рівнем розвиткуекономіки, які в полі­
тичному аспекті не відігравали провідної ролі (Румунія,
Болгарія, країни Латинської Америки та інші);

країни з низьким рівнем розвитку,політично повністю
залежні (колонії).

2. Капіталізм наприкінці XIX — на початку XX ст. вступив у нову стадію розвитку — імперіалізм (з латинської — влада, панування). Термін введений англійським економістом Дж. Гобсоном і він набув значного поширення).

3. Завершилося формування індустріального суспільства, характерними рисами якого були:

 

• переважний розвиток промисловості, особливо важкої, її провідна роль у розвитку економіки (загальний обсяг промислової продукції за 1900—1913 pp. зріс у 2,3 разу);

• утворення монополій;


• вивіз капіталу за кордон замість вивозу товарів, як було
раніше;

• економічний поділ світу (розподіл його на сфери впливу);

• завершення поділу світу між провідними державами;

• прискорення урбанізації;

• нерівномірність економічного розвитку країн.

 

4. Формування індустріального суспільства супроводжува­лося процесами урбанізації та пролетаризації суспільства, його подальшого розшарування.

5. Ринок став головним регулятором товарного виробництва.

6. Змінюється роль банків, які з посередників перетворю­ються на всесильних монополістів, що розпоряджаються великими грошовими капіталами і власністю промисло­вих підприємств. Утворюється фінансовий капітал і фі­нансова олігархія, що відіграє важливу роль не тільки в економічному, а й у політичному житті суспільства, під­порядковуючи собі весь державний апарат і спрямовуючи в своїх інтересах його внутрішню і зовнішню політику.

7. Швидкими темпами відбувалася концентрація виробни­цтва та капіталу, виникають монополії.

8. З'являються міжнародні монополії, що ділять світ між со­бою.

9. Європа стала лідером світового розвитку, але згодом ліде­ром стає США.

 

10. На азійському й африканському континентах народи зберегли традиційну цивілізацію.

11. До початку XX ст. поділ світу між провідними державами було завершено, розпочалася боротьба за новий переділ світу.

12. Завершення поділу світу призвело до того, що невеликій групі провідних країн належало 55% всієї площі землі, де мешкало 35% населення.

ІЗ На зламі століть сталися зміни у валютних відносинах між країнами. Система металевих грошей була витіснена валютною системою золотого стандарту. У 1871 р. Велика


Британія запровадила золоту валюту, за нею Нідерланди (1877 р.),США (1879 p.), Росія (1898 p.). Крім золотих монет в обігу була розмінна монета, що виготовлялася із срібла, міді, бронзи та інших металів, паперові гроші. З усієї маси грошей, що були в обігу індустріальних країн у 1885 — 1913 pp., 75% становили золоті та срібні моне­ти. Система золотого стандарту була зруйнована в ході Першої світової війни, коли золотий обіг скасували в за­конодавчому порядку. Монополії — господарські об'єднання, що контролювали ринок збуту товарів, зосереджуючи у своїх руках фінансові, матеріальні ресурси та науковий потенціал з метою одер­жання максимальних прибутків.

Види монополій Картелі— об'єднання кількох підприємств однієї галузі, учасники якого укладають угоду щодо розподілу ринків збуту й цін і зберігають свою власність на засоби виробни­цтва і продукцію, мають комерційну самостійність. Синдикати— об'єднання підприємств, що виробляють од­норідну продукцію за збереження за учасниками власності на засоби виробництва і виробничої самостійності, а в разі втрати комерційної самостійності вироблена продукція ре­алізується через спеціальну контору.

Трести— підприємства, що належать до однієї організації, позбавлені виробничої і комерційної самостійності, виро­блена продукція реалізується через спеціальну контору. Концерни— об'єднання низки підприємств різних галу­зей господарства, що перебувають під єдиним фінансовим контролем.

Періодизація світового розвитку початку XX ст.

Світову історію початку XX ст., що вивчають у 10 класі, можна поділити на такі періоди:

1. Розвиток в умовах наростання загрози Першої світової війни (до 1914 р.).


-5


2. Перша світова війна (1914— 1918 рр.).

3. Післявоєнна нестабільність (1918 — 1923 pp.).

4. Економічна і політична стабілізація (1924 — 1928 pp.).

5. Період "великої депресії", кризи економіки (1929— 1933 рр.).

6. Період назрівання Другої світової війни (1933—1939 pp.).

Демографічний портрет

Усе населення планети в 1900 р. становило 1 млрд 600 млн осіб:

Європа — 325 млн осіб, Китай — 467 млн осіб, Америка — 178 млн осіб, Австралія й Нова Зеландія — 0,5 млн осіб. У пошуках кращого життя з Європи та Азії переїхало до Америки чимало емігрантів. Переселенці переїждали і в Ав­стралію та країни Латинської Америки.

Завершення поділу світу призвело до того, що невеликій групі провідних країн належало 55% усієї площі землі, де мешкало 35% населення.

Площа колоніальних володінь Великої Британії—3 3,5 млн кв. км, а населення становило 393,5 млн осіб; Франції — 10,6 млн кв. км і 55,5 млн осіб, Німеччини — 2,9 млн кв. км і 12,3 млн осіб.

Боротьба між демократичними цінностями та тоталітарними тенденціями

Економічна криза 1929—1933 pp. загострила боротьбу між демократичними цінностями та тоталітарними тенден­ціями в багатьох країнах Європи та світу.

Вихід із кризи країни демократичного спрямування здійснили через подальшу демократизацію економічного і суспільно-політичного життя та вдосконалення ринко­вої системи виробництва. Вони запроваджували державне регулювання економіки, реформи, які сприяли зупинці кризових явищ і поступовому піднесенню економіки, по-


ліпшенню умов життя і праці робітників. Особливо яскраво цей процес проявився у так званому „новому курсі" прези­дента США Франкліна Рузвельта.

Тоталітарні тенденції, крім Німеччини, Італії, Іспанії, проявлялися в багатьох країнах Європи, які вели до вста­новлення фашистських диктатур.

1. Унаслідок соціально-політичної кризи в Португалії над­звичайні повноваження було надано О. Салазару, який став головою уряду з необмеженими повноваженнями. У 1933 р. він заборонив діяльність усіх політичних партій, крім фашистського "Національного союзу". Забороня­лися робітничі страйки, розширено привілеї католицької церкви, яка разом з армією стала опорою фашистської влади в країні. Спільно з Німеччиною й Італією порту­гальські фашисти допомагали встановленню фашист­ського режиму в Іспанії.

2. В Угорщині адмірал Хорті, спираючись на імперіаліс­тичну буржуазію і поміщиків, створив державний лад фашистського типу. В країні панував терор, жорстоко придушувалися будь-які виступи проти влади:, прийнято низку антидемократичних законів, які обмежували ви­борчі права населення.

3. У Болгарії у травні 1935 р. відбувся воєнно-фашистський переворот і цар Борис ЦІ взяв владу в свої руки, встано­вивши режим монархо-фашистської диктатури.

4. У Румунії з середини 30-х років діяла фашистська органі­
зація "Залізна гвардія", яка підтримувалася правлячими
колами й отримувала щедру фінансову допомогу від гіт­
лерівської Німеччини.

У лютому 1938 р. король Кароль II здійснив державний переворот: була скасована конституція, заборонено проф­спілки, всі політичні партії, крім фашистського "Фронту національного відродження".

Типовими рисами тоталітарних режимів були:

• ліквідація демократичних інститутів держави;

• ліквідація прав і свобод громадян;

• підвищення ролі й значення репресивних органів;

• централізація управління економікою.Фашизм і сталінізм— прояви тоталітаризму.

У 30-х роках фашистські і профашистські режими різних відтінків прийшли до влади в 17 з 27 європейських держав.

Прихід фашистів до влади у європейських країнах озна­чав, що людству загрожує нова світова війна. Ось чому де­мократичні сили поставили завдання об'єднати широкі на-родні верстви для боротьби з фашистською небезпекою.

Національні рухи

У провідних країнах світу поширюються ідеологічні течії, які мали значну кількість своїх прихильників у різних країнах. Лібералізм— суспільно-політична течія, що об'єднувала прихильників парламентського типу правління, громад­ських, політичних і економічних свобод, розвитку ринку та вільного підприємництва.

Консерватизм(з латинської — зберігаю, охороняю) — суспільно-політична течія, що об'єднувала прихильни­ків збереження старих норм і традицій, які з осторогою ставилися до всього нового, прогресивного. Націоналізм— суспільно-політична течія, яка визначала головну роль нації в суспільстві, проповідувала пріори­тет і вищість загальнонаціональних інтересів. Радикалізм— суспільно-політична течія, яка об'єднувала прихильників рішучих методів боротьби у розв'язанні політичних проблем.

Соціалізм— вчення про докорінну перебудову суспіль­ства, коли утвердиться загальна рівність і буде ліквідова­на приватна власність на засоби виробництва. Більшовизм— суспільно-політична течія прихильни­ків здійснення соціалістичної революції і встановлення диктатури пролетаріату.

Комунізм — утопічне уявлення про майбутнє суспільство,
яке буде безкласовим з єдиною загальнонародною влас­
ністю, соціальною рівністю, де буде здійснено основний
принцип "від кожного — по здібностях, а кожному — по
потребах", у якому праця на благо суспільства стане пер-
шою життєвою потребою. __________________


Тема. Промислово розвинені країни світу на початку XX ст.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.35 (0.029 с.)