Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справіУ статті 104 КАСУ зазначено, що до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом осо­ба, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт владних пов­новажень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.

Адміністративний позов подається до адміністративно­го суду у формі письмової позовної заяви особисто позива­чем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. На прохання

Участь адвокатів у адміністративному процесі

позивача службовцем апарату адміністративного суду мо­же бути надана допомога в оформленні позовної заяви. Адміністративний позов може містити вимоги;

1) про скасування або визнання нечинним рішення від­повідача — суб'єкта владних повноважень повністю чи ок­ремих його положень;

2) зобов'язання відповідача — суб'єкта владних повно­важень прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов'язання відповідача — суб'єкта владних повно­важень утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача — суб'єкта владних повнова­жень коштів на відшкодування шкоди, завданої його неза­конним рішенням, дією або бездіяльністю;

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

Позовна заява може містити, крім визначених частиною третьою цієї статті, інші вимоги на захист прав, свобод чи ін­тересів у сфері публічно-правових відносин (ст. 105 КАСУ).

У статті 106 КАСУ викладено вимоги до позовної заяви, де зазначається:

1) найменування адміністративного суду, до якого по­дається позовна заява;

2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а та­кож номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими пози­вач обґрунтовує свої вимоги;

5) за необхідності — клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витре­бування доказів; про виклик свідків тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Розділ 6

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому ві­домо і які можуть бути використані судом. Також до позов­ної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Позовна заява підписується позивачем або його пред­ставником із зазначенням дати її підписання. Якщо позов­на заява подається представником, то в ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер за­собу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одно­часно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Після одержання позовної заяви відповідно до статті 107 КАСУ суд з'ясовує, чи:

1) подано позовну заяву особою, яка має адміністратив­ну процесуальну дієздатність;

2) має представник належні повноваження (якщо по­зовну заяву подано представником);

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 КАСУ;

4) належить позовну заяву розглядати в порядку ад­міністративного судочинства і чи підсудна позовна заява цьому адміністративному суду;

5) немає інших підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених КАСУ.

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для по­вернення позовної заяви чи відмови у відкритті прова­дження у справі. Питання про відкриття провадження в ад­міністративній справі суддя вирішує не пізніше наступно­го дня після надходження позовної заяви до адміністратив­ного суду або закінчення строку, встановленого для усу­нення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху.

Участь адвокатів у адміністративному процесі

 

Про відкриття провадження у справі чи відмову у від­критті провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження в адміністратив­ній справі, номер справи;

2) ким і до кого подано адміністративний позов;

3) зміст позовних вимог;

4) дата, час і місце попереднього судового засідання, як­що суд вважає його проведення необхідним;

5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які в нього є;

6) яким складом суду розглядатиметься справа.

Копія ухвали про відкриття провадження в адміністра­тивній справі невідкладно після постановления надси­лається особам, які беруть участь у справі, разом з інфор­мацією про їхні процесуальні права й обов'язки. Відпові­дачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без до­держання вимог, встановлених статтею 106 КАСУ, поста­новляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усу­нення і встановлюється строк, достатній для усунення не­доліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі, що звернулася з по­зовною заявою. Якщо позивач усунув недоліки позовної за­яви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку зали­шено без руху;

2) позивач до відкриття провадження в адміністратив­ній справі подав заяву про її відкликання;

3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністра­тивної процесуальної дієздатності;

4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

Розділ 6

5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

6) справа не підсудна цьому адміністративному суду.

Копія ухвали про повернення позовної заяви невідклад­но надсилається особі, яка її подала, разом із позовною за­явою й усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвали про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви можуть бути оскаржені особою, яка подала позовну заяву. Залишення позовної заяви без руху або повернення позовної заяви не позбавляють права на повторне звернення до адміністративного суду в поряд­ку, встановленому законом.

Відповідно до статті 109 КАСУ суддя відмовляє у відкрит­ті провадження в адміністративній справі лише, якщо:

1) заяву не належить розглядати в порядку адміністра­тивного судочинства;

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкрит­ті провадження в адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'язку з відмовою позивача від адміністративного позову або примиренням сторін;

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридич­ну особу, які звернулися з позовною заявою або до яких по­дано адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Про відмову у відкритті провадження в адміністратив­ній справі суддя постановляє ухвалу. Копія ухвали про від­мову у відкритті провадження в адміністративній справі не­відкладно надсилається особі, яка подала позовну заяву, ра­зом з позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала про відмову у відкритті провадження в ад­міністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву. Повторне звернення тієї самої особи до адміністративного суду з таким самим адміністратив­ним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

Участь адвокатів у адміністративному процесі

6.2.2. Підготовче провадження

У статті 110 КАСУ зазначено, що підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

Суд до судового розгляду адміністративної справи вжи­ває заходів для всебічного та об'єктивного розгляду і вирі­шення справи в одному судовому засіданні протягом ро­зумного строку. Для цього суд може:

1) прийняти рішення про витребування документів та інших матеріалів; зібрати необхідні відомості; провести огляд письмових і речових доказів на місці, якщо їх не можна до­ставити до суду; призначити експертизу, вирішити питан­ня про необхідність залучення свідків, спеціаліста, пере­кладача;

2) прийняти рішення про обов'язковість особистої участі осіб, які беруть участь у справі, у судовому засідан­ні, про залучення третіх осіб до справи;

3) викликати на судовий розгляд адміністративної справи свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів;

4) прийняти рішення про проведення попереднього су­дового засідання.

За обґрунтованим клопотанням позивача суддя вживає заходів щодо невідкладного розгляду і вирішення справи. У такому разі виклик осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюють­ся за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу.

Для з'ясування можливості врегулювати спір до судово­го розгляду справи або забезпечення всебічного та об'єк­тивного вирішення справи протягом розумного строку від­повідно до статті 111 КАСУ проводиться попереднє судове засідання суддею, який здійснює підготовку справи до су­дового розгляду, за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Для врегулювання спору суд з'ясовує, чи не відмовля­ється позивач від адміністративного позову, чи не визнає

Розділ 6

відповідач адміністративний позов, І роз яснюе сторонам можливості щодо примирення.

Якщо спір не врегульовано в порядку, визначеному ча­стиною третьою цієї статті, суд:

1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти адміністративного позову;

2) з'ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;

3) визначає факти, які необхідно встановити для вирі­шення спору і які з них визнаються сторонами, а які нале­жить доказувати;

4) з'ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунто­вувати свої доводи чи заперечення, та встановлює строки для їхнадання;

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду.

За заявою однієї зі сторін про неможливість прибуття до суду попереднє судове засідання може бути відкладене, якщо причини неприбуття будуть визнані судом поважними.

Статтею 112 КАСУ передбачено, що позивач може від­мовитися від адміністративного позову повністю або част­ково, а відповідач — визнати адміністративний позов пов­ністю або частково. Відмова від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження мають бути викладені в адресованій суду письмовій заяві, яка приєднується до справи.

Про прийняття відмови від адміністративного позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі. У разі часткової відмови позивача від адміністра­тивного позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі щодо частини позовних вимог.

У разі часткового визнання адміністративного позову відповідачем і прийняття його судом може бути прийнята постанова суду про задоволення визнаних відповідачем по­зовних вимог відповідно до статті 164 КАСУ. У разі повно­го визнання відповідачем адміністративного позову і прий­няття його судом ухвалюється постанова суду про задово­лення адміністративного позову.

Участь адвокатів у адміністративному процесі

Суд не приймає відмови від адміністративного позову, визнання адміністративного позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відпові­дача суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Відповідно до статті 113 КАСУ під час підготовчого про­вадження сторони можуть повністю або частково врегулю­вати спір на основі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обов'язків сторін і предме­та адміністративного позову. За клопотанням сторін суд призупиняє провадження у справі на час, необхідний їм для примирення.

У разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі, в якій фіксуються умови примирення. Умови примирення не повинні суперечити закону або порушувати чиї-небудь права, свободи чи інте­реси. У разі невиконання умов примирення однією зі сто­рін суд за клопотанням іншої сторони поновлює проваджен­ня у справі.

У статті 114 КАСУ зазначено, що суд може запропону­вати особам, які беруть участь у справі, доповнити чи пояс­нити певні обставини, а також надати суду додаткові дока­зи у строк, встановлений судом. Питання про прийняття доказів, наданих з порушенням строку, встановленого су­дом, вирішується судом з урахуванням поважності причин несвоєчасного надання доказів.

Суд, який розглядає справу, у разі потреби збирання до­казів за межами своєї територіальної підсудності доручає відповідному адміністративному суду вчинити певні про­цесуальні дії. В ухвалі про судове доручення коротко за­значається зміст справи, що розглядається, вказуються об­ставини, що належить з'ясувати, та докази, які слід зібра­ти суду, що виконує доручення. Ухвала про судове дору­чення невідкладно надсилається до адміністративного су­ду, який буде її' виконувати, та є обов'язковою для нього. Судове доручення невідкладно виконується судом за пра­вилами цього Кодексу, які встановлюють порядок вчинен­ня відповідних процесуальних дій.

Розділ 6

Особи, які беруть участь у справі, інформуються про да­ту, час і місце судового засідання. Неприбуття у судове за­сідання осіб, які були належним чином сповіщені, не пере­шкоджає виконанню судового доручення. Якщо особа, яка бере участь у справі, чи свідок, що дали пояснення або по­казання суду, який виконував окреме доручення, з'яв­ляться до суду, що розглядає справу, то вони дають пояснен­ня і показання в загальному порядку.

Адміністративні суди України можуть звертатися з до­рученням про проведення певних процесуальних дій до іноземних судів, атакож виконувати доручення іноземних су­дів на підставі міжнародних договорів, згода на обов'яз­ковість яких надана Верховною Радою України.

Суд може своєю ухвалою об'єднати для спільного роз­гляду і вирішення кілька адміністративних справ за одно­рідними позовними заявами одного й того самого позивача до того самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного й того само­го відповідача, а також роз'єднати одну чи декілька поєд­наних в одне провадження позовних вимог у самостійні провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи уповільнює вирішення справи.

Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечен­ня адміністративного позову, якщо є очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжит­тя таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде до­класти значні зусилля та здійснити істотні витрати, а та­кож якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Ухва­лу про вжиття заходів забезпечення адміністративного по­зову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постанови­ти суд апеляційної інстанції.

Подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі hp зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень,

участь адвокатів у адміністративному процесі

але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскар­жуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання. Адміністративний позов, крім способу, вста­новленого частиною третьою цієї статті, може бути забез­печено забороною вчиняти певні дії.

Не допускається забезпечення позову шляхом зупинен­ня рішень Національного банку України щодо призначен­ня та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії тимчасовому ад­міністратору, ліквідатору банку або Національному банку України під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

Відповідно до статті 118 КАСУ клопотання про забезпе­чення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтова­ності та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідачеві та іншим особам, які беруть участь у справі.

Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у будь-який час має право заявити клопотання про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову ін­шим або скасування заходів забезпечення адміністратив­ного позову. Таке клопотання розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунто­ваності та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення позивачеві та іншим особам, які беруть участь у справі.

Питання про забезпечення адміністративного позову, заміну одного способу забезпечення адміністративного по­зову іншим або скасування заходів забезпечення ад­міністративного позову, крім випадків, встановлених части­нами першою і другою цієї статті, вирішується в судовому засіданні з інформуванням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чи­ном сповіщені, не перешкоджає розглядові таких питань.

Розділ 6

Якщо в задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті заходи забезпечення адміністративного позову збері­гаються до набрання постановою суду законної сили. Про­те суд може одночасно з прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпе­чення адміністративного позову або заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.

Виконання ухвал з питань забезпечення адміністратив­ного позову здійснюється негайно в порядку, встановлено­му законом для виконання судових рішень. Ухвала з пи­тань забезпечення адміністративного позову може бути оскар­жена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а та­кож не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Стаття 119 КАСУ встановлює, що особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть ознайомлюватися з матеріалами адміністративної справи, робити з них виписки та копії. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть за влас­ний рахунок замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

За наслідками підготовчого провадження суд постанов­ляє ухвалу про:

1) залишення позовної заяви без розгляду;

2) зупинення провадження у справі;

3) закриття провадження у справі;

4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

В ухвалі про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду зазначається, які підготовчі дії вчинено, та встановлюються дата, час і місце розгляду справи.

Якщо під час попереднього судового засідання, на яке прибули всі особи, що беруть участь у справі, вирішено не­обхідні для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий розгляд може бути розпочатий у той са­мий день. Якщо під час попереднього провадження від­повідач визнав позов, суд може прийняти постанову про за­доволення адміністративного позову.

Участь адвокатів у адміністративному процесі

Копії судового рішення за наслідками підготовчого провадження надсилаються особам, які беруть участь у справі, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті.

Судовий розгляд справи

6.3.1. Загальніположення розгляду адміністративних справ у суді

Стаття 122 КАСУ встановлює, що адміністративна спра­ва має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провад­ження у справі, якщо іншого не встановлено КАСУ. Судо­вий розгляд адміністративної справи здійснюється в судо­вому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого провадження.

Особа, яка бере участь у справі, має право заявити кло­потання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмово­го провадження.

Судове засідання проводиться у спеціально обладнано­му приміщенні — залі судових засідань. Окремі процесу­альні дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду.

Під час розгляду справи судом першої інстанції голову­ючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підго­товче провадження. Він керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністратив­ного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у

Розділ 6

справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має зна­чення для вирішення справи, вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного порядку. Відповідно до статті 128 КАСУ суд відкладає розгляд справи в разі:

1) неприбуття на судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручено повістки;

2) неприбуття на судове засідання позивача, належним чином сповіщеного про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

3) неприбуття на судове засідання відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень, належним чином сповіще­ного про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

4) якщо суд визнав обов'язковою особисту участь особи, яка бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула.

Неприбуття на судове засідання без поважних причин представника сторони або третьої особи, які прибули в су­дове засідання, або неповідомлення ними про причини не­прибуття не е перешкодою для розгляду справи. Проте за клопотанням сторони та з урахуванням обставин у справі суд може відкласти її розгляд.

У разі повторного неприбуття позивача, належним чи­ном сповіщеного про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причи­ни неприбуття, якщо від нього не надійшло заяви про роз­гляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду. У разі неприбуття відповідача — суб'єкта владних повноважень, належним чином сповіщеного про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається, і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Якщо на судове засідання не прибули свідок, експерт, спеціаліст, суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість продовження судового розгляду

Участь адвокатів у адміністративному процесі

справи за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про оголошення перерви. Одночасно суд може вирішити питання про привід свідка, експерта, спеціалі­ста, які не прибули (ст. 129 КАСУ).

У статті 130 КАСУ зазначено, що клопотання осіб, які беруть участь у справі, вирішуються судом негайно після того, як буде заслухана думка інших присутніх судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постанов­ляється ухвала. Ухвала суду про відмову в задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його заявлению протягом судового розгляду справи.

Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду повинні встати. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти дають пояснення, показання, відповідають на питання та став­лять питання стоячи і лише після надання їм слова голову­ючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присут­ні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил до­пускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

Учасники адміністративного процесу, а також інші осо­би, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додер­жуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно під­корятися відповідним розпорядженням головуючого в су­довому засіданні. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь".

Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

Відповідно до статті 135 КАСУ, судовий розгляд справи по суті починається доповіддю головуючого в судовому за­сіданні чи судді-доповідача про зміст позовних вимог, про визнання сторонами певних обставин під час підготовчого провадження. Після цього головуючий з'ясовує: чи підтри­мує позивач адміністративний позов, чи визнає його від­повідач та чи не бажають сторони примиритися. У разі роз­гляду справи за відсутності особи, яка бере участь у справі, головуючий у судовому засіданні доповідає про її позицію Щодо позовних вимог, якщо вона викладена в письмових поясненнях.

Розділ 6

Позивач може відмовитися від адміністративного позо­ву, а відповідач — визнати адміністративний позов протя-гом усього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову викладено в адресованій суду письмовій заяві, ця заява приєднується до справи. Сторо­ни можуть примиритися протягом усього часу судового розгляду або заявити клопотання про надання їм часу для примирення.

Судове рішення у зв'язку з відмовою від адміністратив­ного позову, визнанням адміністративного позову чи при­миренням сторін ухвалюється за правилами, встановлени­ми статтями 112, 113 КАСУ.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.211.110 (0.01 с.)