Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатуриВища кваліфікаційна комісія адвокатури: а)розглядає скарги:

* на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат про:

— відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;

— відмову у видачі свідоцтва про право на заняття ад­вокатською діяльністю;

— анулювання рішення атестаційної палати щодо ви­дачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль­ністю;

— накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;

— припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

• на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адво­катури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства;

Розділ З

б) розробляє та затверджує програми і порядок складан­ня кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

в) здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дис­циплінарних комісій адвокатури, аналізує практику засто­сування ними Закону України "Про адвокатуру", Поло­ження про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока­тури, актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;

г) схвалює Правила адвокатської етики;

д) встановлює порядок здійснення контролю за додер­жанням адвокатами зобов'язань, що випливають із Прися­ги адвоката України, актів законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок організації та проведення пе­ревірок, передбачених пунктом 18-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;

е) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;

є) затверджує зразок ордера, що використовується адво­катом для підтвердження своїх повноважень з представ­ництва або захисту клієнта;

ж) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоц­тва про право на заняття адвокатською діяльністю;

з) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплі­нарних комісій адвокатури з цих питань;

й) вживає заходів до усунення порушень вимог несуміс­ності адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню інших порушень за­конодавства.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, реко- |

мендації, роз'яснення, рішення, обов'язкові для виконан­ня Кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокату-

Організіція адвокатської діяльності в Україні

ри, адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, на яких поширюється їхня дія.

Підготовка засідання Вищої кваліфікаційної комісії ад­вокатури забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови одним із членів комісії. Голова комісії визначає час і місце проведення засідання комісії та не пізніш як за 10 днів повідомляє про це особі, що звер­нулася зі скаргою, та іншим особам, які повинні взяти участь у засіданні комісії.

Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох тре­тин членів комісії.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури свої засідання проводить за потреби, але з обов'язковим додержанням ус­тановлених строків розгляду скарг.

Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури ве­де її голова, а в разі його відсутності — заступник або один із членів комісії, обраний для цього рішенням комісії.

Усі члени комісії мають рівні права у прийнятті рішення.

До початку розгляду справи у Вищій кваліфікаційній комісії особа, яка подала скаргу, має право заявити відвід члену цієї комісії, якщо вона вважає, що він особисто або його родичі зацікавлені в результатах розгляду скарги, чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими чле­нами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, від­критим голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним. Член комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приво­ду заявленого відводу.

Член Вищої кваліфікаційної комісії, який брав участь у розгляді заяви чи справи і прийнятті рішення у кваліфіка­ційно-дисциплінарній комісії, не може брати участь у роз­гляді цієї справи, якщо це рішення оскаржено.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право:

• запрошувати на засідання комісії осіб, які зверну­лися зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплі­нарної комісії адвокатури, представників адвокатських

Розділ З

об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також службових осіб;

• запитувати й одержувати безоплатно необхідну для здійснення своїх повноважень інформацію від судів, слід­чих органів, органів юстиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­вання, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також громадян (за їх згодою);

• здійснювати перевірку цільового використання квалі­фікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури їх коштів та якості виконання комісіями покладених на них функцій.

Органи і службові особи, до яких надійшов запит, по­винні не пізніше 10 днів дати відповідь Вищій кваліфіка­ційній комісії.

Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних ко­місій адвокатури розглядаються в місячний строк з дня їх надходження.

У разі складності обставин, пов'язаних зі скаргою, чи потреби в додатковій їх перевірці голова Вищої кваліфіка­ційної комісії адвокатури може продовжити строк розгля­ду скарги до трьох місяців, письмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу.

Розгляд скарги на засіданні Вищої кваліфікаційної ко­місії адвокатури починається доповіддю голови комісії, йо­го заступника або одного з членів комісії, який попередньо вивчав скаргу, справу та документи, що надійшли з кваліфі­каційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Потім заслу­ховуються запрошені на засідання особи, досліджуютьсі необхідні матеріали і документи.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підпису­ють голова і секретар комісії.

У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна ко­місія адвокатури може ухвалити таке рішення:

• залишити рішення палати або кваліфікаційно-дис-циплінарної комісії адвокатури без змін, а скаргу без задо­волення;

• змінити рішення;

Організіція адвокатської діяльності в Україні

• скасувати рішення і надіслати справу до тієї самої ква­ліфікаційно-дисциплінарної комісії для нового розгляду, або закрити справу, або прийняти справу до свого проваджен­ня, розглянути її по суті та постановити нове рішення.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є оста­точним. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокату­ри приймаються таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. Рішення викла­дається в письмовій формі з наведенням мотивів його прий­няття і підписується головуючим на засіданні.

Член комісії може особисто або разом з іншими членами комісії викласти окрему думку щодо рішення комісії. Ок­рема думка додається до справи.

У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії мають бути за­значені: назва комісії, її склад, місце і час засідання, пріз­вище, ім'я, no-батькові особи, яка подала скаргу, корот­кий зміст оскарженого рішення, суть скарги, висновок у справі, мотиви прийнятого рішення та результати розгля­ду справи.

У триденний строк рішення комісії має бути видане особі, щодо якої його винесено.

Скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій ад­вокатури, їх палат і членів палат, вчинені з порушенням ви­мог законодавства, розглядаються Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури в порядку, встановленому для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат,

За результатами розгляду цих скарг Вища кваліфіка­ційна комісія адвокатури приймає рішення про;

• вжиття заходів до усунення порушень законодавства в діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво­катури, її палат чи членів палат та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню порушень;

• внесення подання органу, що обрав чи призначив чле­на палати, який грубо порушив законодавство під час здій­снення своїх функцій в комісії, про його дострокове від­кликання.

Розділ З

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Хто може бути адвокатом в Україні?

2. Які вимоги закону до помічника адвоката?

3. Які професійні права адвоката та помічника адвоката?

4. Які соціальні права адвоката та помічника адвоката?

5. Які гарантії адвокатської діяльності є в Україні?

6. Які види відповідальності несе адвокат і за що?

7. Які організаційні форми адвокатської діяльності в Україні ви знаєте?

8. Якими принципами керуються адвокатські об'єднання в Україні?

9. Які види адвокатської діяльності в Україні?

10. Який порядок реєстрації адвокатських об'єднань в Україні?

11. Що таке Спілка адвокатів України?

12. Яка метай створення?

13. Які функції Спілки адвокатів України?

14. Яка мета створення кваліфікаційно-дисциплінар­ної комісії адвокатури?

15. Хто входить до складу кваліфікаційно-дисциплі­нарної комісії адвокатури?

16. Які повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури?

17. Як кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату­ри розглядають заяви про видачу свідоцтва на право за­няття адвокатською діяльністю?

18. Як кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату­ри розглядають справи про дисциплінарну відповідаль­ність адвоката та припинення адвокатської діяльності?

19. Яка мета створення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури?

20. Хто входить до складу Вищої кваліфікаційної ко­місії адвокатури?

21. Які повноваження Вищої кваліфікаційної комісії ад­вокатури?

22. Які рішення приймає Вища кваліфікаційна комісія адвокатури?

Розділ 4

ФОРМИ УЧАСТІ АДВОКАТІВ

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.007 с.)