Оподаткування адвокатської діяльності в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оподаткування адвокатської діяльності в Україні1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР.

2. Про податок на додану вартість: ЗаконУкраїни від З квітня 1997 р. Я° 168/97-ВР.

3. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабіне­ту Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13-92.

Додаток

Додаток

4. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. Наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. № 12.

5. Про оподаткування доходів адвокатів; Вказівка Головної державної податкової інспекції України від 17 січня 1994 р. № 1.

6. Щодо реєстрації як платників податку на додану вартість адвокатів і приватних нотаріусів: Лист Держав­ної податкової адміністрації України від 16 червня 1998 р. № 852/10/17-0117.

7. Щодо сплати податку на додану вартість адвокатами та адвокатськими об'єднаннями: Лист Державної податко­вої адміністрації України від 16 червня 1998 р. № 7200/10-16-1118.

8. Про застосування окремих положень Указу Прези­дента України від 3 липня 1998 року № 727/98: Лист Де­ржавної податкової адміністрації України від 7 березня 2000р. №3297/7/15-1317.

кове соціальне страхування. Закон України від 21 травня 1999 p. № 700-XIV.

6. Про затвердження форми державної статистичної звітності про роботу адвокатських об'єднань: Наказ Міні­стерства статистики України від 24 жовтня 1994 р. 225.

7. Щодо збору на обов'язкове державне пенсійне стра­хування для підприємств, установ, організацій, де працю­ють інваліди: Лист пенсійного фонду України від 16 берез­ня 1998 р. № 319/К-7.

8. Лист Пенсійного фонду України від 31 січня 2003 р. № 06/625.

9. Методичне роз'яснення щодо заповнення розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками за звітний місяць: Затв. На­казом Пенсійного фонду України від 8 лютого 2002 р. № 11.

10. Методичне роз'яснення щодо заповнення розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсій­не страхування платниками за звітний квартал: Затв. Нака­зом Пенсійного фонду України від 8 лютого 2002 р. № 11.

Збори та соціальні гарантії адвокатської діяльності в Україні

1. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страху­вання: Закон України від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР.

2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату працездат­ності: Закон України від 23 вересня 1999 p. № 1105-XIV.

3. Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000р. №1533-111.

4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: За­кон України від 18 січня 2001 р. № 2240-ПІ.

5. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування та збору на обов'яз-

ЛІТЕРАТУРА

1. Абдумаджидов Г. Расследование преступлений. — Ташкент: Узбекистан, 1986. — 191 с.

2. Агеев В. Не кожен фахівець спроможний стати адвокатом. Ко­ментар до рішення Конституційного Суду в справі про право вільно­го вибору захисника // Закон і бізнес. — 2001. — 10—16 лютого — С. 1, 28.

3. Адвокат в советском уголовном процессе / И.Т. Голяков, М.М. Гродзинский.И.Д. Перлов и др. — М.: Юрид. лит., 1954. — 322с.

4. АкинчаИА. Участие защитника на предварительном след­ствии а советском уголовном процессе. — Саратов: Приволж. кн. иэд-во, 1967. —39с.

5. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев ЛД. Очерк развития науки советского уголовного процесса. — Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1980. — 252с.

6. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий. — Кировоград: Центр.-Укр. изд-во, 2002 — 264с.

7. Антосик СМ., Кокун ОМ. Відшкодування моральної шкоди: психологічні аспекти // Адвокат. — 1998. — № 4. — С. 17.

8. Ария С. Об адвокатской тайне // Рое. юстиция. — 1997. -№2. —С. 3.

9. АроцкерЛ.Е. Тактика и этика судебного допроса. — М.: Юрид. лит., 1969. — 119с.

10. Аушева О. Способи адміністративного захисту прав суб'єктів господарювання при їх порушенні незаконними актами державних ор-

Література

ганів // Правничий часопис Донецького університету. — Донецьк, 2002. — №1(7).—С. 65 — 68.

11. Баев ОЛ. Тактика следственных действий: Учеб, пособие. — Воронеж: Воронеж, ун-т, 1992. — 206 с.

12. Банкрутство в Україні: 36. норм. док. / Уклад. О.М. Роїна. — К.:КНТ, 2004. — 127с.

13. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризо­вого управління / Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін.; За ред. О.В. Мозенкова. — X.: ШЖЕК, 2003. — 271 с.

14. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. — 2-е изд., испр. — М.: Профобразование, 2000. — 312 с.

15. Барщевский М.Ю., Сарайкина О.В. Закон об адвокатуре: Хо­тели как лучше, получилось? — М.: РИПОЛ-классик, 2004. — С. 44— 46. — (Библиотека профессора Барщевского).

16. Басецкий И.И., Василевская ВЛ. Защитник в уголовном про­цессе. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001. 300 с.

17. ВахінВ.П.,ВесельськийВ.К. Тактика допиту: Навч. посіб. — К.: НВТ "Правник", 1997. — 64 с.

18. Белкин Р.С., Лившиц ЕМ. Тактика следственных действий. — М.: Новый юристъ, 1997. — 176 с.

19. БелозеровЮ.Н., МарфицинП.Г. Обеспечение прав и закон­ных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела. — М.: Учеб.-метод. центр при ГУК МВД РФ, 1994. — 75 с.

20. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий 1.0., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське: Навч. посіб. — К.: Аті-ка, 1999.— 398 с.

21. Бобров. В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. — К.: Вища шк., 2003. — 720 с.

22. Байко МД., Співак В.М., Хазін МА. Цивільно-правові доку­менти (Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрак­тів, актів з цивільно-правових питань). — К.: Наук, думка, 1996. -252с.

23. Булаєнко Ю. Забезпечення прав обвинуваченого в момент за­кінчення попереднього слідства// Рад. право. — 1975. — № 1. — С. 35.

24. Буркаиький Л.К. Складання процесуальних документів на за­хист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скар­ги: Наеч. посіб. — 2-ге вид., доп. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 288 с.

25. Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная де­ятельность защитника. — К,г Выща шк., 1987. —149 с.

26. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. — К.: Ин-т адвокатуры при Киев, ун-те им. Тараса Шевченко, 1998. — 204с.

27. Варфаломеєва ГЛ., Гончаренко С.В. Науково-практичний ко­ментар до Закону України "Про адвокатуру". Законодавство про ад­вокатуру і адвокатську діяльність: Зб. нормат. актів; Коментар / Ака­демія адвокатури України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 432 с.

28. Варфоломеева Т.В. Організаційні, процесуальні та кримі­налістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обви-

Література

нуваченого, підсудного: Автореф. дис. .,. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Київ, ун-т імені Тараса Шевченка. — К., 1994. — 39 с.

29. Варфоломеєва Т.В, Суб'єкти надання правової допомоги // Адвокат. — 2001. — № 6. — С. 3—5.

30. Ватман Д.П. Адвокатская этика. — М.: Юрид. лит., 1977. — 95с.

31. Весельський BJC. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, ор­ганізаційні і тактичні аспекти): Монографія. — К.: МВТ "Правник": НАВСУ, 1999. —126с.

32. Власов И.О., Пульяное В.З. Организация адвокатуры в зару­бежных странах. — М., 1972.

33. Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных Судов СССР и РСФСР 1938—1978 гг. — М.: Юрид. лит., 1980. -470с.

34. Галаган В.І. Теоретичні аспекти початкового етапу розсліду­вання // Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. — К.: УАВС, 1993. — 176 с.

35. ГармаееЮ.П. Ответственность адвоката перед подзащитным за ненадлежащее исполнение обязанностей // Журн. рос. права. -2003. — № 6. — С. 34—38.

36. Гаррис P. Школа адвокатуры: Пер. с англ. — Тула: Автограф, 2001. — 352 с. — (Школа зарубежного права).

37. Геннадиев ВД., Гуняев ВА. Оценка свидетельских показа­ний при судебной защите: Пособие для адвокатов. — М.: Юрид. лит., 1981. —80с.

38. Гловацъкий НО. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2003. — 352 с.

39. Гольдман А. Право обвиняемого на защиту и обеспечение тай­ны следствия //Сов. юстиция. — 1992. — № 23-24. — С. 14—15.

40. Господарське право: Практикум / B.C. Щербіна, Г.В. Про-нська, О.М. Вінник та ін.; За заг. ред. B.C. Щербини. — 2-ге вид., пе-рероб. і доп. — К.: ЮрІнком Інтер, 2003. — 416с.

41. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Вер­ховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 6. — Ст. 56.

42. Гражданский процесе Украины: Учеб. пособие / Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатый и др. — X.: Одиссей, 2003. — 352 с.

43. Григорьев В.И. Задержание подозреваемого. — М.: Учеб.-кон-сульт. центр "ЮрИнфоР", 1999. — 542 с.

44. Гродзинский М.М, Роль и задачи адвоката по у головному делу в суде второй инстанции: Метод, пособие для начинающих адвокатов. — М.: Юриэдат, 1943. — 12с.

45. Грохольськии ВЛ. Деякі проблеми захисту працівників пра­воохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судо­чинстві//Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 1999. — №2. — С. 16—19.

46. ГуллевАП.,ДанилюкСА., ЗабаринС.Н. Задержание лиц, по­дозреваемых в совершении преступления. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. — 42 с.

47. Гусаров К. Апелляционное производство в судак гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право. — 2003. -№7.—С. 37—40.

Література

48. ГуткинИМ. Участие защитника на предварительном след­ствии в советском уголовном процессе. — М.: Высш. шк. МООП РСФСР, 1966, —72с.

49. Гуценко К.Ф., ГоловкоЛ.В., Филимонов Б А. Уголовный про­цесс западных государств. — М.: Зерцало-М, 2002. — 528с.

50. ДемченкоЕ.В, Участие потерпевшего и его представителя в доказывании: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Моск. гос. юрид. акад. — М., 2001. —27с.

51. ДоронінаВЛ., Шумило М.Є. Про підстави реабілітації та від­шкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями ор­ганів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, в кримі­нальному процесі // Вісник Верховного Суду України. — 2001. — №1, —С. 48—50.

52. ДубинскийА.Л., Лукьянчиков ЕД. Некоторые вопросы, воз­никающие в стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях не­совершеннолетних //' Труды Киев. высш. шк. МВД СССР. — К., 1975. — №9.—С. 95—97.

53. Дяченко К.І., Шості, Н.В. Процесуальні особливості розсліду­вання справ про злочини неповнолітніх. — X.: Константа, 1997. — 56с,

54. Елесин В.И. Присутствие защитника при предъявлении несо­вершеннолетнему обвинения и свидание с обвиняемым // Вест. Моск. ун-та. —Серия 11: Право. — 1963. — № 3. — С. 45—51.

55. Жидких АА. Обеспечение прав несовершеннолетних потер­певших на предварительном следствии: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Всерос. НИИ МВД Российской Федерации. — М., 1998. —24с.

56. Жоеин И.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела.

- М.: Госюриздат, 1961. — 207с.

57. Закатов АА. Психологические особенности тактики про­изводства следственных действий с участием несовершеннолетних.

- Волгоград: ВСШ, 1979. — 96 с.

58. Захарова О, Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юрид. вісник України. — 1999. — № 48. — С. 5.

59. Захищаючи права громадян. До десятиріччя Спілки адвокаті України // Юрид. вісник України. — 2000. — № 48. — С. 5.

60. Зейкан ЯЛ. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. — К.: Вища шк., 2002. — 271 с.

61. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. Зраз­ки процесуальних актів: Збірник. — К.: Юрид. практика, 2005. -384с.

62. Зуева И.И. Влияние средств массовой информации на объ­ективное расследование и вынесение судебного решения // Про­блеми права на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. наук, конфе­ренції. — Д.:ІМА-прес, 2001. — С. 216—217.

63. Івашкевич І. Де взяти адвоката за призначенням? // Голос України. — 1999. — 10 березня. — № 43.

64. Івашкевич 1. Реально забезпечити право на захист //' Право України. — 1999. — М 6. — С. 85—86.

Література

65. Історія держави і права України//За ред. А.С. Чайковського. — К.:Юрінкомїнтер. — 2000. —384с.

66. Казаренко М. Судово-правова реформа та досудове слідство: практичні аспекти взаємодії // Право України. — 1999. — № 1. — С. 83—85.

67. Карнеева Л.М. Доказывание при отказе в возбуждении уго­ловного дела // Сов. гос-во и право. — 1975. — №2. — С. 93—98.

68. Клименко Я. Відшкодування моральної шкоди у криміналь­ному процесі // Право України. — 2000. — № 6. — С. 65—68.

69. Клысак В.Н. О положении защиты от обвинения в органах дознания, предварительного следствия и судов в связи с приняти­ем решения Конституционного Суда Украины № 13-рп/2000 от 16.11.2000 г. // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: Матеріали міжвуз. на­ук.-практ. конф. Донецьк, 27 квітня 2001 р. / Гол. ред. І.Г. Киричеп-ко. — Донецьк: ДІВС, 2001. — С. 30—35.

70. Кобликов П.Ю, О праве обвиняемого на защиту и его реализа­ции в российском уголовном процессе // Следователь. — 2002. — №4.— С. 25—33.

71. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

72. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. — 1984, —Додаток до №51. —Ст. 1122.

73. Кокорев Л^Ц., Побегайло TJf. Адвокат — представитель по­терпевшего в советском уголовном процессе. — Воронеж: Изд-во Во­ронеж, ун-та, 1969. — 88 с.

74. Коляда Л.В. Проблеми досудового слідства у кримінальному процесі. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 208 с.

75. КониА.Ф. Нравственное начало в уголовном процессе // Собр. соч. — М., 1967. — Т. 4. — 543 с.

76. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. — X.: Кон-сум, 1999. — 157с.

77. Конституція України // ВВР. — 1996. — №30. —Ст. 141.

78. Косач Н.Е. Правовое регулирование совместной хозяйствен­ной деятельности. — Донецк: ДонНУ; Юго-Восток, 2003. — 182 с.

79. Котляр И.И. Права человека. — Минск, 2002. — 256 с.

80. Кофта И., ВарфоломеееаТ., ЯношК. Активизировать воз­можности зашиты // Соц. законность. — 1986. — № 12. — С. 17—19.

81. Кравчук В. Тактика цивільного процесу: доказування // Під­приємництво, господарство і право. — 2002. — № 11. — С. 46—48.

82. Кравчук В. Тактика цивільного процесу: захист проти позову //Підприємництво, господарство і право. — 2002. — №8. — С. 51—54.

83. Кримінальний кодекс України // ВВР. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.

84. Кримінальний процес України / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. — X.: Право, 2000. — 496 с.

85. Криминально-виконавчий кодекс України. — http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Література

86. Крнмінально-процесуальне їФаво України: Підручник. - 4-те вид.,доп. іперероб. -К.: А.С.К., 2003. - И20с,

87. Кройпгор ВА. Защита пран І* интересов в суде. -

2002. —258с.

88. Кузнецов Н.П. Доказываний в стадии возбуждения уголовно­го дела. — Воронеж: Изд-во Вороне;*- Ун-та, 1983. -

89. Лаппгеакру БД., Марты*»*" Е.Г. Адвокат в кассационном и надзорном производстве чо уголовным делам. - Кишинев: Инкон-

ком, 1994.-240 с.

90. Ларкм AM. Презумпция невиновности.-М.: Наука, 1!

152с.

91. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников угс

го судопроизводства. — К., 1981. — ]

92. Лісогар В. Щодо необхідності збереження слідчої таємниці // Право України. - 2000. - № 3. - С. 64-66.

93. Логінова С. Охорона адвокатської таємниці: етика деонтоло­гія, право // Право України. - 2000. - № 5. -

94. Логінова CM. Адвокатська таємниця: теорія І практика: Ав-тореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Київ. нац. ун-т Імені Тара­са Шевченка. — К., 2002. — 19 с.

95. ЛубшевЮ.Ф. Адвокат в уголовном деле. - М.: Манускрипт,

1999.—408с.

96. Луцик А. Межі психологічного впливу на допитах // І

прокуратури. — 2002. — № 3. — С. 93—95.

97. Мартынчик Е. Адвокат: интересы и гарантии в^оловном процессе // Юридическая газета. — М., 2003. М 31.

98. Мартынчик Е.Г. Гарантий прав обвиняемого в суде первой инстанции. — Кишинев: Штиинца. 1975. — 219 с.

100. Мартыны* Е.Г., Радъков В.П., Юрченка В.Е. Охрана прав и законных интересов личности * уголовном судопроизводстве. -Кишинев: Штиинца, 1982. — 188 с-

101. МартынчикЕТ., Титарен^ В.В. Тактика защиты на пред­варительном следствии и в суде первой инстанции (практические ре­комендации) / Под ред. Т.Е. Варфоломеевои. - К.: КОПИИ адвока­туры, 1979. — 52 с.

102. Мельников В.Ю. Судебный контроль за обоснованностью и за­конностью задержания подозреваемого // Рос. судья. -

№8. —С. 20-24.

103. Миколенко А.И., Миколе»™ АЛ. Законы Украины куратуре", "О милиции", "Об адвокатуре": Комментарии. - X.: О "Одиссей", 2002. — 304 с.

104. Михаиле»™ AJ. Расследование преступлении. Законность и обеспечение прав граждан. - К.: ІОрінком тнтер, 1999. - 445 с.

105. Михааловекая Н.Г., ОдинЦ™ В.В. Искусство судебного орато­ра.—М., 1981.

106. Михеєяко ММ. Проблеми розвитку кримінального процесу в

Україні: Вибр. тв. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 23!

Література

107. Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне правої Тези лекцій, задачі, ділові ігри. — К.: Вентурі, 1997. —352с.

108. Михеенко М.М., Нар В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. — К.: Либідь, 1999. — 536 с.

109. Морозова Л .А. Принципы, приделы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и междуна­родному праву // Государство и право. — 1998. — № 7. — С. 20—42.

110. Назаренко Р.І. Характеристика кримінальне-процесуальних відносин на початковому етапі досудового провадження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ Украї­ни. — К.,2001. — 19с.

111. НалимовВ. Несовершеннолетние в судебном процессе: замет­ки адвоката // Правозащитник. — 1998. — № 2. — С. 63—68.

112. Науково-практичний коментар Господарського кодексу Украї­ни/ Г. Л. Знаменський, В.В. Хахулін, B.C. Щербінатаін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688с.

113. Некоторые вопросы представительства в гражданском процессе // Юрид. практика. — 1998. — № 16. — С. 10.

114. Никифорак М.В. Державний лад і право на Буковині в 1774— 1918 pp. — Чернівці: Рута, 2000. — 279 с.

115. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. Роз'яснення. Нормативні акти: Довідник /За заг. ред. В. М. Чер­нича; Укр. нотаріальна палата. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 399 с.

116. Омелъчеико Т.В. Конституційне право особи на правову допо­могу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. ун-т внутр. справ. — X., 2004. —17с.

117. Омелъченко Т.В. Захисник на досудовому слідстві: адвокат чи фахівець у галузі права? // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. — X., 2003. — Вип. 21.—Ч. 1. —С. 121—125.

118. Омелъченко ТЛ. Совершенствование законодательства о субъек­тах защиты на досудебных стадиях уголовного судопроизводства в Украине и Российской Федерации // Актуальные проблемы рефор­мирования правовой системы Российской Федерации. — Ч. 3: Уго­ловно-правовые, криминологические и криминалистические пробле­мы борьбы с преступностью на современном этапе. — Белгород: Изд-во Белгород, гос. ун-та, 2002. — С. 63—69.

119. Омелъченко Т.В., Степанюк Р.Л. Проблеми подолання про­тидії розслідуванню з боку захисника на досудових стадіях кримі­нального судочинства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз). — X.: Право, 2003. — С. 157—162.

120. Омелъяненко Г.М. Провадження у справах про злочини непов­нолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми. — К.: Атіка, 2002, —128с.

121. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката / А.А. Леви, М.В. Игнатьева, Е.И. Капица. — М.: Юрлитинформ, 2003. — 128 с.

Література

122. Паліюк В.П. Деякі проблеми питання щодо відшкодування мо­ральної (немайнової) шкоди //Адвокат. — 2001. — №3. — С. 45—46.

123. Перлов И.Д. Право на защиту. — М.: Знание, 1969. — 79 с.

124. Петраков AJ$. Защита и охрана личности, собственности, ин­формации: Справ, пособие. — М.: Радио и связь, 1997. — 320 с.

125. ИетрухинИЛ. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. — М.: Наука, 1989. — 252 с.

126. Побееайло Г Д. Участие адвоката (защитника) в стадии су­дебного разбирательства. — Саратов: СЮИ им. Д.И. Курского,

1974. — 17с.

127. Положение об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г. // СП СССР. — 1939. — № 49. — Ст. 394.

128. Положення про адвокатуру Української РСР від 2 жовтня 1922 p. // СУ УССР. — 1922. — № 43. — Ст. 630.

129. Положення про адвокатуру У РСР від 25 вересня 1962 р. //Ві­домості Верховної Ради УРСР. — 1962. — № 39. — Ст. 494.

130. Порубав Н.И. Тактика допроса на предварительном след­ствии. — М., 1998. — 126 с.

131. Правові основи підприємства діяльності: Навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. — К.: Вид-во Свроп. ун-ту, 2002. -292с.

132. Примак В. Забезпечення позову // Юрид. вісник України. —

2002.—№35,—С.12.

133. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992р. // Голос України. — 1993. — 29 січня.

134. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // ВВР. — 2001. — № 5-6. — Ст. ЗО.

135. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 24. — Ст. 207.

136. Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 р. // ВВР. — 2005. — № зо. — Ст. 409.

137. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

138. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь­ному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // ВВР. -1994. — № 11. —Ст. 51.

139. Про застосування законодавства, яке передбачає державний за­хист суддів, працівників суду і правоохоронних органів, та осіб, які бе­руть участь в судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду Украї­ни від 18 червня 1999р. №10. — http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi.

140. Про застосування Конституції України при здійсненні право­суддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопа­да 1996 р. № 9 // Бюл. законодавства і юрид. практики України, — 1998. — № 8. — С. 49—55.

141. Про затвердження Положення про застосування Закону Украї­ни "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові неза­конними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і

Література

суду": Наказ Міністра юстиції України і Генеральної Прокуратури Украї­ни від 4 березня 1996 р. JJs 6/5/3/41. — http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/maiu.cgi.

142. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. —Ст. 650.

143. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР. — 1991. —№4. — Ст. 20.

144. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

145. Про органі з а ці й но-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від ЗО червня 1993 р. // ВВР. — 1993. — №35. — Ст. 358.

146. Про підготовку цивільних справ до судового розгляду: Поста­нова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1995. — JM* 1. -С. 398—402.

147. Про попереднє ув'язнення: Закон України від ЗО червня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 35. — Ст. 360.

148. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, проку­ратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ВВР. — 1995. — № 1. — Ст. 1.

149. Про практику застосування судами процесуального законо­давства при розгляді цивільних справ по першій інстанції: Постано­ва Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. № 9 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1995. — № 1. — С. 402—411.

150. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991р. // ВВР. — 1991. — №53. —Ст. 793.

151. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР, — 1992. — № 27. — Ст. 382.

152. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. //ВВР. — № 28. — Ст. 232.

153. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4. — http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi.

154. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. — 2002. — № 10. — Ст. 442.

155. Резник Г., Сливин М. Право на защиту. — М.: Моск. рабочий, 1976. — 119с.

156. Ривлин А.Л. Организация адвокатуры в СССР. — К.: Вища шк., 1974. —148с.

157. Ромовська 3. Закон України "Про адвокатуру" — ремонт чи повна реконструкція? // Право України. — 2000. — № 11. — С. 56—59.

158. РыжиковА.П., СергеевА.И, Субъекты уголовного процесса. — Тула: Б. и„ 1996.— 320с.

159. Саркисянц Г.П. Защитник в уголовном процессе. — Ташкент: Узбекистан, 1971. — 249 с.

Література

160. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: Історія і сучасність. — К.: Ін Юре, 1997. — 320 с.

161. Святоцький ОД., Михеєнка М.М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студ. юрид. ВНЗ і фак. — К.: Ін Юре, 1997. — 224 с.

162. Сергеев А.И. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, по советскому уголовно-процессуальному закону. — Горький: Горьк. ВШ МВД СССР, 1976. — 32 с.

163. Сероштан В.В. Особенности первоначального этапа расследо­вания преступлений в условиях расширения прав подозреваемых на защиту // Рос. судья. — 2003. — № 4. — С. 27—32.

164. Стецовский ЮЛ. Адвокат в уголовном судопроизводстве. — М.: Юрид. лит., 1972. — 159с.

165. Стецовский Ю.И. Советская адвокатура. — М.: Высш. шк., 1989. — 303с.

166. Стоянов А. История адвокатуры у древних народов. — X.: В Университет, тип., 1869. — 139 с.

167. СтремовскийВА., БрегманМ.П. Адвокат в уголовном суде. - Ростов н/Д: Б. и., 1968. — 41 с.

168. Строгович М .С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. — М.: Наука, 1984. — 144 с.

169. Супроводження в судах кримінальних справ відносно органі­зованих злочинних груп та їх лідерів: 36. метод, рекомендацій з пи­тань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / За ред. П.В. Коляди. — К., 2002. —544с.

170. Суслі) Д.С., Бондаренко П.Г., Соловьев АД. Осуществление за­щиты на предварительном следствии: Метод, рекомендации. — К.: КОНИИ судебной защиты и повышения квалификации адвокатов, 1979. —40с.

171. Тертишник В.М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Вісник прокуратури. — 2001. — 2. — С. 7—13.

172. ТертышникВМ., Марченко AJS., ТертышникАЛ. Защита прав и свобод человека: Науч.-практ. изд. — X.: Арсис, 2000. — 288 с.

173. Тесленко М, Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав // Право України. — 2002. — № 3. — С. 55—58.

174. Типовые формы юридических документов: договоры, конт­ракты, соглашения, акты, исковые заявления, нормативные матери­алы / Сост. М.В. Стаматина. — 5-е изд., перераб. и доп. — X.: Арсис, 2002. —672 с.

175. Типгаренко В£. Защита несовершеннолетних на предвари­тельном следствии и в суде I инстанции (на материалах Украинской ССР): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ордена Ленина АН Украинской ССР. —К., 1973. —22с.

176. Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за при­значенням: окремі проблеми // Право України. — 2002. — № 3. —

С. 87—89.

177. Титов А.М. Законодавство щодо участі захисника у кримі­нальному процесі України з точки зору міжнародних стандартів //

Література

Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності: 36. наук. ст. — Донецьк: ДІВС, 2001. —№ 2. — С. 257—268.

178. Титов A.M. Недержавний статус захисників у кримінальних справах // Вісник Луганськ, акад. внутр. справ МВС ім. 10-рІччя неза­лежності України: Наук.-теор. жури. — Луганськ: РВЕ ЛАВС, 2004. — Вин. 1, —С. 172—187.

179. Титов A.M. Організаційне оформлення Інституту захисників у кримінальних справах // Наук, вісник Юрид. акад. МВС: 36. наук, пр. — 2004. — Спец. вип. № 1 (16). — С. 174—178.

180. ТитовА.М, Основні принципи та особливості участі захисника на досу довешу слідстві: Автореф. дис. ...канд. юрид.паук: 12.00.09 / Нац. ун-т внутр. справ. — X., 2005. — 20 с.

181. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисни­ка на досудовому слідстві: Монографія. — Донецьк, ДЮІ. — 2005. — 256с.

182. Титов A.M. Особливості роботи захисника в кримінальних справах за участю неповнолітніх // Вісник Луганськ, ін-ту внутр. справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук.-теор. журн. — Луганськ: РВВ ЛІВС, 2002. —Вип. 1. — С. 139—148.

183. Титов А.М. Прийняття захисником доручення на здійснення захисту у кримінальних справах // Проблеми правознавства та пра­воохоронної діяльності: 36. наук. пр. — Донецьк: ДІВС, 2003. — № 3. — С. 215—224.

184. Титов А.М. Теоретичні та практичні аспекти дотримання конституційного права громадян на захист // Процесуальні гаран­тії дотримання конституційних прав громадян у кримінальному судо­чинстві: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Донецьк, 26 листопада 2004 р. — Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. — С. 17—26.

185. Титов AM. Щодо відповідальності за незаконні дії захисни­ків у кримінальних справах // Проблеми правознавства та правоохо­ронної діяльності: 36. наук. пр. — Донецьк: ДІВС, 2004. — № 1. — С. 174—181.

186. Титов А.М. Щодо можливості розголошення адвокатської таємниці // Актуальні питання кримінально-правових наук: Наук, вісник Юрид. акад. МВС: 36. наук. пр. — 2005. — Спец. виц. 1 (23). — С. 133—138.

187. Титов А.М., Шкарупа В.К. Деякі проблеми вступу захисни­ка до кримінальної справи // Проблеми правознавства і правоохорон­ної діяльності: 36. наук. ст. — Донецьк: ДІВС, 2001. — № 1. — С. 200 — 204.

188. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Науч. практ. коммент. / Под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. — X.: OOQ "Одиссей", 2003. — 960 с.

189. Уолкер Р. Английская судебная система. — М.: Юрид. лит., 1980. — 631с.

190. Устименко Н.В. Таємниці особистого життя людини та і'х цивільно-правова охорона: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. -X., 2001, —20с.

Література

191. ФаткуллинФ-Н., ЗинатуллинЗ.З., АврахЯ.С. Обвинение и защита по уголовным делам. — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1976. — 166с.

192. Филимонов Б А. Защитник в германском уголовном процессе. — М.:Спарк, 1997. -112с.

193. ФойницкийИЯ. Курс уголовного судопроизводства. — Т. 1. -СПб.: Альфа, 1996. — 552 с.

194. Фромм Э. Психоанализ и этика. — М.: ACT, 1993. — 566 с.

195. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Зна­менский, К.С. Хахулин и др.; Под ред В.К. Мазутова. — К.: Юрин-комИнтер,2002. —912с.

196. Хрестоматія з історії держави і права України. — Т. 2: Лю­тий 1917—1996 pp. /За ред. В.Д.Гончаренка. — К.: Ін Юре, 1997. — 800с.

197. Царев В. М. Эффективность участия защитника в доказыва­нии на предварительном следствии. — Красноярск: Изд-во Красно­ярск, ун-та, 1990. — 153с.

198. Цивільний кодекс України // ВВР. — 2003. — J* 40-44. -Ст. 356.

199. Цивільний процесуальний кодекс України // ВВР. — 2005. -№32. —Ст. 422.

200. Цыпкин А.Л'. Право на защиту в советском уголовном процес­се. — Саратов, 1959. — 337 с.

201. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — N° 8. -С. 55—58.

202. Чаплинський К. Особливості проведення слідчих дій (за уча­стю захисника) при розслідуванні злочинів, вчинених організованими угрупованнями // Право України. — 2001. — № 6. — С. 68—70.

203. ЧелъцоеМА. Уголовный процесе. — М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. —624с.

204. Чельцов-ВебутовМА. Курс уголовно-процессуального права. — СПб.: Равена: Альфа, 1995. —846с.

205. Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди; де­які аспекти //Право У країни. — 2000. — № 3. — С. 106—109.

206. Чувилев АА. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве подозреваемого по уголовному делу. — М.: МВШМ МВД СССР, 1982. — 78 с.

207. Шаповалова Л.1. Потерпілий як суб'єкт кримінально-проце-суальної діяльності в досудових стадіях кримінального процесу: Ав­тореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2001. — 18 с.

208. Шевченко С. Свобода слова и тайна следствия // Законность. — 2001. — №3. —С. 24—26.

209. Шевчук П.І. Апеляційне і касаційне оскарження судових рі­шень//Адвокат. — 2001. — №6. — С. 9—25.

210. ШилоО.Г. Захист в кримінальних справах та питання його реалізації у стадії касаційного провадження: Автореф. дис. ... канд.

Література

юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Муд­рого. — X. ,1997. — 24 с.

211. Шимановский В. Законные представители обвиняемого и по­терпевшего в предварительном следствии // Соц. законность. — 1971. — №7.—С. 57—60.

212. Шифман М. Из истории вопроса о защите на предваритель­ном следствии // Советское государство и право. — 1941. — № 2. — С. 78—91.

213. Шумило М.Є. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочиву — підстава, що надає право на реабілітацію // Вісник Верховного Суду України. — 1999. — № 4. — С. 46—48.

214. ЩербаС.П., Зайцев ОА. Охрана прав потер певших и свидетелей по уголовным делам. — М.:Спарк, 1996. — 123с.

215. ЩербаС.П., Зайцев О А., СарсенбаевТ.Е. Охрана прав беспо­мощных потерпевших по уголовным делам, — М.: ООО "Изд-во "Юр-литинформ", 2001. — 200 с.

216. Щербина B.C. Господарське право: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. —480с.

217. Эйсман АА. Структура и логические свойства норм, регули­рующих собирание доказательств на предварительном следствии // Вопросы борьбы с преступностью.— М.: Юрид. лит., 1986. — Вып. 25. — С, 105 — 126.

218. Янович Ю.П, Захисник на попередньому слідстві. — X.: Ун-т внутр. справ, 1995. — 32 с.

219. Яновська OJ. Правові гарантії діяльності адвоката-захисни-ка в кримінальному процесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ, ун-т імені Тараса Шевченка. — К„ 1997. — 19 с.

220. ЯношК.Ф. Коллизия защитника и подзащитного // Соц. за­конность. — 1977. — № 12. — С. 40—41.

221. Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 159 с.

Навчальне видання

Серія "Вища освіта XXI століття"

ШКАРУПА Віктор Костянтинович, ФІЛОНОВ Олександр Володимирович, ТИТОВ Андрій Миколайович, КІНАШ Юлія Ярославівна

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Підп. до друку 04.09.2006. Формат 60*90 '/й.

Папір офс. Друк офс. Гарнітура SchoolBook.

Ум. друк. арк. 25. Обл.-вид. арк. 21,24. Зам. М 6-573.

Видавництво "Знання".

01034, м. Київ-34, вул. Стрілецька, 28.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, w

і розповсюджувачів видавничої продукції ДК J* 1591 від 03.12.2003.

Тел.: (044) 234-80-43, 234-23-36.

E-mail: за 1ек@г па nnia.com.ua

http:// www. ziiannia. com.ua

Віддруковано на ВАТ „Білоцерківська книжкова фабрика", 09117, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.015 с.)