Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідачаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача4.4.1.Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача на досудовому слідстві

Кримінальний процес України передбачає забезпечення права на захист своїх законних інтересів потерпілим, цивільним позивачем і цивільним відповідачем.

Ефективним засобом забезпечення цього права є участь адвоката у кримінальній справі як представника цих суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності105.

Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.

Цивільним позивачем визнається громадянин, підпри­ємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред'явили вимогу про відшкодуван­ня збитків відповідно до статті 28 КПК України.

Як цивільних відповідачів може бути притягнуто бать­ків, опікунів, піклувальників або інших осіб, а також під­приємства, установи та організації, які за законом несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинни­ми діями обвинуваченого.

Про визнання громадянина потерпілим, цивільним по­зивачем, а також про притягнення як цивільного відпові­дача особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя вино­сять постанову, а суд — ухвалу.

З цього моменту потерпілий, цивільний позивач та цивільний відповідач стають учасниками кримінального

Святоиький ОЛ., Михєєнко М.М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студ. юрид. ВНЗ і фак. — К.: Ін Юре, 1997. -С.116.

І

форми участі адвокатів у кримінальному судочинстві

———•------• ~—-~ ~~—~--------------------•—-------•------—

процесу, набувають процесуальних прав для захисту своїх законних інтересів, утому числі право мати представника.

Відповідно до статті 52 КПК України представниками потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача можуть бути адвокати, близькі родичі, законні представ­ники, а також інші особи за постановою особи, яка прова­дить дізнання, слідчого, судді або за ухвалою суду.

Коли цивільним позивачем або цивільним відповідачем є підприємство, установа чи організація, то представника­ми їх інтересів можуть бути спеціально уповноважені ни­ми на те особи.

Представники потерпілого, цивільного позивача і ци­вільного відповідача користуються процесуальними пра­вами осіб, інтереси яких вони представляють. Таким чи­ном, на відміну від захисників, ці особи не мають особли­вих процесуальних прав та діють поряд з потерпілим, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або заміню­ють їх.

Відповідно до статті. 49 КПК України потерпілий і його представник мають право: подавати докази; заявляти кло­потання; ознайомлюватися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не провадилося — після призначен­ня справи до судового розгляду; брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а та­кож подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного судді, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки.

Згідно зі статтею 50 КПК України цивільний позивач або його представник мають право: подавати докази; заяв­ляти клопотання; брати участь у судовому розгляді; проси­ти орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до за­безпечення заявленого ними позову; підтримувати цивіль­ний позов; ознайомлюватися з матеріалами справи з мо­менту закінчення досудового слідства, а у справах, в яких Досудове слідство не провадилось - - після призначення ""рази ДО судового розгляду; заявляти підводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, про-

Розділ

 

курора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухва­ли суду в частині, що стосується цивільного позову, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення своєї без­пеки. Цивільний позивач зобов'язаний на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора і суду пред'являти всі необ­хідні документи, пов'язані із заявленим позовом.

Відповідно до статті 51 КПК України цивільний відпові­дач або його представник має право: заперечувати проти пред'явленого позову; давати пояснення по суті пред'яв­леного позову; подавати докази; заявляти клопотання; озна­йомлюватися з матеріалами справи, що стосуються цивільно­го позову, з моменту закінчення досудового слідства, а у спра­вах, в яких досудове слідство не провадилося — після при­значення справи до судового розгляду; брати участь у судово­му розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок та ухвали суду в частині, що сто­сується цивільного позову, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення своєї безпеки.

Представником потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача не може бути особа, яка брала участь у цій справі як слідчий, або особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судово­го засідання, експерт, спеціаліст, захисник, особа, яка до­питувалась або підлягає допиту як свідок, а також особа, що є родичем кого-небудь зі складу суду або обвинувача.

Адвокат не може брати участі у справі як представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача також за обставин, зазначених у статті 61 КПК України.

За наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків представника потерпілого, ци­вільного позивача або цивільного відповідача в цій справі. На цих же підставах вона може бути усунута від участі у; справі слідчим, прокурором або судом.

Згідно зі статтею 217 КПК України, визнавши досудове слідство у справі, яка підлягає направленню для віддання обвинуваченого до суду, закінченим, слідчий повідомляє про це потерпілому та його представнику* цивільному по­зивачу, цивільному відповідачу або їх представникам і

Форми участі адвокатів у кримінальному судочинстві

роз'яснює їм їхнє право ознайомитися з матеріалами спра­ви; про це слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію письмового повідомлення.

У разі письмового або усного клопотання зазначених осіб про ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий по­винен надати потерпілому і його представникові, цивіль­ному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представ­никам таку можливість. Цивільний відповідач може озна­йомлюватися з матеріалами справи в межах, передбачених частиною другою статті 51 цього Кодексу.

Зазначені особи мають право робити виписки зі справи і заявляти клопотання про доповнення слідства, щодо яких слідчий приймає рішення за правилами, передбаченими статтею 129 КПК України.

Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинству для озна­йомлення зазначеним особам не пред'являються,

Оголошення про закінчення слідства і пред'явлення ма­теріалів справи для ознайомлення оформляється протоко­лом з додержанням правил статті 220 КПК України.

Якщо у справі проводились додаткові слідчі дії, слідчий зобов'язаний ознайомити обвинуваченого і його захисни­ка, а також надати можливість ознайомитися потерпілому і його представникові, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам з усіма додатковими матеріалами, а в разі їх клопотання — з усією справою, до­держуючись вимог статей 217—221 КПК України.

Розділ 4Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.018 с.)