Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та її палат, порядок їх роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та її палат, порядок їх роботиАтестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної ко­місії:

• розглядає заяви осіб, які мають намір займатися адво­катською діяльністю;

• допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційних іспитів;

• приймає кваліфікаційні іспити;

Організація адвокатської діяльності в Україні

• ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі сві­доцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:

• розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, по­станови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організа­цій на дії адвокатів;

• вирішує питання про притягнення адвоката до дис­циплінарної відповідальності, розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дис­циплінарного стягнення або про відмову у притягненні ад­воката до дисциплінарної відповідальності;

• узагальнює дисциплінарну практику палати та адво­катських об'єднань за рік.

Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії реалізуються на засіданнях комісії, скликання та прове­дення яких здійснюється відповідно до правил, встановле­них для засідань палат, головою кваліфікаційне-дисциплі­нарної комісії (його заступниками) з урахуванням кількіс­ного складу обох палат із застосуванням правил про кво­рум, порядок прийняття рішень тощо.

Підготовка засідання палати забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови одним з членів палати. Голова палати визначає час і місце проведення засі­дання палати і не пізніш як за 10 днів повідомляє про це осо­бам, щодо яких вирішуватиметься питання, та іншим осо­бам, які повинні взяти участь у засіданні палати.

Кваліфікаційне-дисциплінарна комісія та її палати ма­ють право запитувати та одержувати безоплатно необхідну для здійснення їх повноважень інформацію від судів, слід­чих органів, органів юстиції, прокуратури, внутрішніх справ, інших органів виконавчої влади, адвокатських об'єд­нань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також від громадян (за їх згодою). Органи та службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніш як через 10 днів да­ти відповідь кваліфікаційно-дисциплінарній комісії.

Розділ З

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія щорічно запи­тує від адвокатських об'єднань звіти про якість надання правової допомоги, які складаються за результатами про­ведених ними перевірок, і в разі потреби має право переві­рити достовірність цих звітів. Перевірки можуть бути здій­снені з ініціативи комісії або за поданням однієї з палат і в разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної ко­місії (або її палати) скарг (окремих ухвал, подань, поста­нов) про порушення, вчинені адвокатом адвокатського об'єднання (адвокатом, що практикує індивідуально), або низький рівень наданої ним правової допомоги. Під час проведення перевірок члени кваліфікаційно-дисциплінар-ної комісії мають право вимагати від адвокатів і членів керівних органів адвокатських об'єднань особистих пояс­нень щодо питань, які мають бути з'ясовані під час пере­вірки. Результати перевірки розглядаються на засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та враховуються у плануванні заходів щодо підвищення кваліфікації адво­катів, забезпечення додержання ними Правил адвокат­ської етики, усунення причин і умов, що перешкоджають здійсненню адвокатами завдань, покладених на адвокату­ру. На підставі матеріалів перевірки голова кваліфікацій­но-дисциплінарної комісії може вносити подання до дис­циплінарної палати комісії про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою кваліфікацію.

Засідання палати є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини членів палати. Палати про­водять засідання за потреби, але з обов'язковим додержан­ням установлених строків розгляду заяв і справ. У необхід­них випадках можуть бути проведені спільні засідання па­лат. Засідання палати веде її голова, а в разі його відсут­ності — заступник або один з членів палати, обраний для цього рішенням палати. Усі члени палати в прийнятті рі­шення мають рівні права.

До початку розгляду заяви чи справи особа, яка подала заяву чи стосовно якої розглядається справа, має право за­явити відвід члену палати, якщо вона вважає, що член па­лати або його родичі зацікавлені в результатах розгляду,

Організіція адвокатськоїдіяльності в Украіні

чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин. Питан­ня про заявлений відвід вирішується іншими членами па­лати, присутніми на засіданні, без участі члена, якому за­явлено відвід, відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член палати вважається відведеним. Член палати, якому заявлено відвід, має право дати пояс­нення з приводу заявленого відводу.

Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні палати, починається з доповіді голови палати, заступника голови або одного з членів палати, який проводив поперед­нє вивчення поданих матеріалів. Потім заслуховуються за­прошені на засідання особи, досліджуються необхідні до­кументи та матеріали. На засіданні палати ведеться прото­кол, який підписують голова і секретар палати.

Рішення атестаційної палати щодо видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або щодо відмо­ви у видачі свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати.

Рішення дисциплінарної палати про притягнення адво­ката до дисциплінарної відповідальності приймається від­критим голосуванням двома третинами голосів від загаль­ної кількості членів палати.

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на за­сіданні та членами палати, які брали участь у засіданні.

Член палати може особисто або разом з іншими членами палати викласти окрему думку щодо рішення палати. Окре­ма думка долучається до дисциплінарної справи. Якщо рі­шення у справі з окремою думкою не оскаржено, справа над­силається голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Копія рішення палати в триденний строк надсилається (або видається) особі, щодо якої вирішувалося питання, а також органу або особі, за поданням (заявою, скаргою, по­становою, ухвалою) яких розглядалася справа.

У рішенні палати мають бути зазначені: назва кваліфі­каційно-дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду заяви (справи), прізвище, ім'я, no-батькові особи, яка подала заяву (щодо якої розглядається справа), "й пояс­нення, зміст заяви (обставини справи), прийняте рішення

Розділ З

Організіція адвокатської діяльності в Україні

у зв'язку із заявою (міра дисциплінарного стягнення або мотиви закриття справи).

Рішення про відмову в допуску до кваліфікаційних іс­питів, про анулювання рішення атестаційної палати або рі­шення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржене в місячний строк у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, а рі­шення про накладення на адвоката дисциплінарного стяг­нення і рішення про припиненая адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокат­ською діяльністю — в тримісячний строк у Вищій кваліфіка­ційній комісії адвокатури або в судовому порядку. Скарга на рішення чи дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії (або однієї з палат) подається в комісію (або її палату), яка його ухвалила, і в семиденний строк разом зі справою над­силається нею на розгляд до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або до суду.

Члени палат кваліфікацій но-дисциплінарної комісії звіль­няються від виконання своїх службових обов'язків на час ро­боти комісії зі збереженням середньомісячного заробітку за рахунок коштів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Раз на рік палати підбивають підсумки своєї діяльності та розробляють заходи з підвищення її якості. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії щорічно аналізує роботу комісії, виносить на розгляд комісії підсумки їїдіяльності. Члени палат про свою роботу інформують орга­ни, які їх обрали або призначили.

3.3.3.Розгляд заяв про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю

Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльні­стю, подає до атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплі­нарної комісії заяву, нотаріально засвідчену копію дипло­ма про вищу юридичну освіту, документ, що підтверджує стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не

 

менш як два роки, та документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви. Атестаційна палата може за не­обхідності витребувати й інші документи для вирішення питання про допуск чи відмову в допуску до складання кваліфікаційних іспитів. Одержані документи атестаційна палата розглядає протягом місяця з дня їх надходження.

За результатами розгляду заяви та зазначених докумен­тів атестаційна палата приймає рішення про:

• допуск заявника до кваліфікаційних іспитів;

• витребування додаткових документів;

• відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів. Кваліфікаційні іспити включають відповіді на внесені

до екзаменаційних білетів запитання з галузей права, Пра­вил адвокатської етики, історії адвокатури, законодавства про адвокатуру, запитання членів комісії, а також вико­нання практичних завдань і складання правових докумен­тів відповідно до Програми кваліфікаційних іспитів.

Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік.

За результатами складання кваліфікаційних іспитів атестаційна палата приймає рішення про:

• видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

• відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адво­катською діяльністю.

Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення атестаційної палати у строк до одного мі­сяця з моменту прийняття рішення кваліфікаційно-дис­циплінарна комісія видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, що додається, якщо для цього немає перешкод, пов'язаних з несумісністю. Під час одержання свідоцтва особа, якій його вручають, скла­дає Присягу адвоката України. Якщо особа протягом вка­заного строку не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установлено­му порядку анулюється.

Розділ З

3.3.4. Розглядсправ про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності

Право порушення дисциплінарного провадження нале­жить голові дисциплінарної палати (а в разі його відсут­ності — заступникові голови), який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмового пояснення.

Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніш як через місяць з дня його виявлення, без урахування часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. Дис­циплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. Справа про при­тягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності по­винна бути розглянута не пізніше як у місячний строк з дня її порушення.

За порушення вимог Закону України "Про адвокатуру", інших актів законодавства України, що регулюють діяль­ність адвокатури, Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплі­нарні стягнення:

• попередження;

• зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокат­ською діяльністю на строк до одного року;

• анулювання свідоцтва про право на заняття адвокат­ською діяльністю.

Дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається в не­обґрунтованості скарги (заяви, постанови, ухвали) та від­сутності підстав для притягнення адвоката до дисциплі­нарної відповідальності або в недоцільності накладення на нього дисциплінарного стягнення за вчинений ним просту-

Організіція адвокатської діяльності в Україні

пок, або визнає, що вчинене виходить за межі дисциплі­нарної відповідальності адвокатів.

До початку розгляду справи, у разі потреби, провадить­ся додаткова перевірка підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, яку голова доручає одному з членів дисциплінарної палати. При цьому мо­жуть бути витребувані додаткові документи і матеріали.

Під час розгляду справи участь адвоката, який притя­гається до дисциплінарної відповідальності, є обов'яз­ковою. Повторна неявка адвоката без поважних причин не перешкоджає розглядові справи за його відсутності. У ході засідання адвокат, який притягається до дисциплінарної відповідальності, має право в будь-який момент заявляти клопотання і давати додаткові пояснення. За розсудом дис­циплінарної палати можуть бути заслухані повідомлення інших осіб, запрошених з ініціативи як адвоката, так і па­лати, оголошені документи і досліджені інші матеріали, що є у справі, і ті, що подано додатково.

Рішення виноситься за відсутності адвоката, щодо яко­го порушено дисциплінарну справу.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарно­го стягнення адвоката не буде піддано новому дисциплі­нарному стягненню, він вважається таким, що не піддавав­ся дисциплінарному стягненню.

Після шести місяців з дня накладання стягнення дис­циплінарна палата може зняти його достроково за умови бездоганної поведінки адвоката та сумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків.

Рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією може бути прийнято у випадках:

• засудження адвоката за вчинення злочину — після набрання вироком законної сили;

• обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

• втрати громадянства України;

• грубого порушення вимог Закону України "Про адвока­туру" та інших актів законодавства України, які регулюють Діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.01 с.)