Організаційні форми та види діяльності адвокатівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційні форми та види діяльності адвокатів3.2.1. Організаційні форми та видидіяльності адвокатів за українським законодавством

Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднува­тися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповід­но до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань.

Розділ З

L

Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міні­стерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмово пові­домляють місцевим органам влади про свою реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та лікві­дації адвокатських об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних ор­ганів, порядок їх обрання та інші питання, що стосуються їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання,

Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адво­катські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та ад­вокатські об'єднання відкривають поточні та вкладні (депо­зитні) рахунки в банках на території України, а у встановле­ному чинним законодавством порядку — і в іноземних бан­ках, мають печатку і штамп зі своїм найменуванням.

Заняття адвокатською діяльністю індивідуально -організаційна форма адвокатської діяльності, за якої адво­кат здійснює свою діяльність без створення юридичної осо­би. Адвокат інформує місцевий орган влади про одержан­ня свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні­стю. Він реєструється у податкових органах, стає на облік у Пенсійному фонді, сплачує відповідні податки, обов'язкові платежі, відкриває рахунок у встановленому порядку, має свою печатку.

Адвокатське бюро організаційна форма адвокат­ської діяльності, за якої адвокат діє один зі створенням юри­дичної особи. Адвокат, який створив бюро, має право най­мати технічних та інших (крім адвокатів) працівників і ко­ристуватися іншими правами юридичної особи. Адвокат­ське бюро має свій статут,

Адвокатське об'єднання — організаційна форма адво­катської діяльності, за якої адвокат для здійснення адво­катської діяльності об'єднується з іншими адвокатами. Пе­релік видів адвокатських об'єднань, наведений у законо­давстві України, не є вичерпним. Адвокатські об'єднання не займаються підприємницькою діяльністю, не надають послуги, не виконують роботи, а забезпечують право на за-

Організіція адвокатської діяльності в Україні

хист та надають правову допомогу. Адвокатські об'єднання є юридичними особами, мають свій статут.

Адвокатські об'єднання діють на засадах добровіль­ності, самоврядування, колегіальності та гласності.

Добровільність означає, що адвоката не можна приму­сити стати членом будь-якого адвокатського об'єднання, так само як ніхто не може утримати його від виходу з будь-якого адвокатського об'єднання за його власним бажан­ням. Адвокат може вільно обирати, з ким зі своїх колег об'єднуватись і чи об'єднуватися взагалі.

Самоврядування адвокатського об'єднання означає, що останнє створюється з ініціативи адвокатів, і вони вільно виявляють бажання утворити таке об'єднання, аби здій­снювати свою професійну діяльність та брати участь у ке­руванні власними справами. Адвокати на власний розсуд обирають керівні органи, які їм підзвітні, визначають їх права й обов'язки, самі встановлюють порядок діяльності адвокатського об'єднання, структуру, штати, порядок ви­трачання коштів і вирішують інші питання функціонуван­ня адвокатського об'єднання.

Під колегіальністю розуміється такий набір правил ме­неджменту, який обумовлює прийняття важливих рішень групою осіб, кожна з яких несе персональну відповідаль­ність лише за свою сферу діяльності. Таким чином, "керів­ник" адвокатського об'єднання насправді є "першим серед рівних" собі колег і виконує суто господарські та розпоряд­чі функції, не впливаючи на професійну діяльність решти членів адвокатського об'єднання1.

Принцип гласності означає, що всі дії і рішення адво­катськими об'єднаннями приймаються відкрито і гласно.

Стаття 5 Закону України "Про адвокатуру" визначає такі види адвокатської діяльності:

• адвокати дають консультації та роз'яснення з юридич­них питань, усні і письмові довідки щодо законодавства;

1 Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" // Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; Ко­ментар / Акад. адвокатури України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. -С.27—29.

Розділ З

• складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;

• посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

• здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;

• надають юридичну допомогу підприємствам, устано­вам, організаціям;

• здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;

• виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та досу-дового слідства.

Адвокат може надавати й інші види юридичної допомо­ги, передбачені законодавством.

Адвокати та адвокатські об'єднання можуть створювати регіональні, загальнодержавні й міжнародні спілки та асо­ціації.

Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адвокатів у державних органах і об'єднаннях громадян, за­хищають соціальні та професійні права адвокатів, здійс­нюють методичну і видавничу роботу, сприяють підвищен­ню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спе­ціальні фонди та діють відповідно до своїх статутів.

Міністерство юстиції України:

« забезпечує необхідне фінансування оплати праці адво­катів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримі­нальній справі за призначенням та у разі звільнення гро­мадян від оплати юридичної допомоги;

• узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяль­ність;

• сприяє проведенню заходів щодо підвищення про­фесійного рівня адвокатів.

Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції сприяють адвокатам та адвокатським об'єднан­ням у вирішенні соціальних питань, надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, встановлюють пільги що­до орендної плати за використання приміщень тощо.

Організіція адвокатської діяльності в Україні

3.2.2. Порядокреєстрації адвокатськихоб'єднань

Відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокат­ських об'єднань, затвердженого постановою Кабінету Мініс­трів України від 27 квітня 1993 р. № 302, для реєстрації ад­вокатського об'єднання до Мін'юсту подаються:

1) заява, підписана уповноваженим представником об'єд­нання;

2) статут адвокатського об'єднання;

3) установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатського об'єднання;

4) дані про кількісний склад адвокатського об'єднання, наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адво­катською діяльністю;

5) документ про внесення плати за реєстрацію.

Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання розгля­дається у місячний термін від дня надходження всіх необхід­них документів. За результатами розгляду заяви можуть бу­ти прийняті такі рішення:

• про реєстрацію адвокатського об'єднання;

• про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання;

• про залишення заяви без розгляду.

У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видаєть­ся свідоцтво про реєстрацію. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єднань. У Реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва адвокатського об'єд­нання і місце його знаходження, дата затвердження статуту, дата реєстрації об'єднання, відомості про зміни, що сталися в статутних документах, сума внесеної плати.

Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського об'єднання, суперечать законодавству Украї­ни, приймається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-Дбнний термін надсилається заявникові.

Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єд­нання може бути оскаржене в порядку, передбаченому зако­нодавством.

Розділ З

3.2.3. Спілка адвокатів України

Організаційне оформлення української адвокатури фак­тично розпочалося зі створення у 1990 р. Спілки адвокатів України. Це адвокатське об'єднання є найбільшим в Украї­ні, тому заслуговує на особливу увагу.

Громадська організація "Спілка адвокатів України" (далі — Спілка) — добровільна, професійна, незалежна, самоврядна всеукраїнська організація адвокатів України.

Мета створення Спілки:

• об'єднання зусиль адвокатів України у сприянні форму­ванню демократичної правової держави;

• підвищення рівня правової допомоги, що надається гро­мадянам, підприємствам, установам, організаціям, у тому числі іноземним фізичним і юридичним особам;

• підвищення ролі й авторитету адвокатури в суспільстві та державі;

• вдосконалення законодавчого регулювання діяльності адвокатури;

• сприяння досягненню адвокатурою повної самостій­ності і самоврядування;

• захист законних інтересів членів Спілки;

• поширення історичних традицій української адвокатури;

• сприяння розвитку і поглибленню міжнародних зв'яз­ків адвокатів.

Спілка та її регіональні відділення в Автономній Респуб­ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юри­дичними особами, мають самостійний баланс та рахунки в банківських установах, печатки, штампи і можуть мати власну символіку.

Відділення Спілки керується у своїй діяльності власним Положенням, що приймається відповідно до Примірного положення та затверджується Правлінням Спілки. Відді­лення Спілки реєструється в порядку, встановленому зако­нодавством.

Організіція адвокатської діяльності в Україні

Спілка є неприбутковою організацією, веде статистичну звітність та подає фінансовим органам декларацію та звіти про свої доходи і витрати згідно з чинним законодавством.

Спілка взаємодіє з державними органами, громадськи­ми організаціями, зарубіжними та міжнародними організа­ціями.

Спілка ставить перед собою такі завдання:

а) сприяти розвитку демократичних засад діяльності ад­вокатури, удосконаленню її організаційної структури, під­вищенню престижу адвокатської професії, створенню на­лежних умов для активної професійної і громадської діяль­ності адвокатів, впровадженню науково-технічних засобів у їх роботу;

б) вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Спілки, до органів влади та управління;

в) забезпечувати захист соціальних та професійних прав і законних інтересів членів Спілки; захищати інтереси членів Спілки у державних органах, громадських та інших організаціях, зокрема, у кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури і Вищій кваліфікаційній комісії адво­катури;

г) сприяти підвищенню кваліфікації й обміну досвідом роботи адвокатів, вивчати й узагальнювати адвокатську практику, забезпечувати членів Спілки методичною літера­турою, що видається Спілкою;

д) пропагувати неухильне дотримання норм адвокатської етики;

е) сприяти науковій розробці питань, пов'язаних з діяль­ністю адвокатури, усуненню недоліків у правозастосовній діяльності;

є) розвивати міжнародні зв'язки, обмін професійним до­свідом, співробітництво з різними міжнародними організа­ціями, всебічно сприяти імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності.

Для виконання статутних завдань у встановленому зако­ном порядку Спілка:

а) розглядає звернення членів Спілки, пов'язані з пору­шенням їх професійних і соціальних прав, приниженням честі та гідності, а також з питань виключення з адвокат-

' 'Мвокатура України

Розділ З

ських об'єднань, направляє подання у відповідні державні, правоохоронні органи, адвокатські об'єднання, громадські організації щодо усунення виявлених порушень, представ­ляє інтереси членів Спілки;

б) організовує науково-методичну роботу, обмін досвідом роботи адвокатів;

в) сприяє поширенню правових знань і правової культури через друковані видання та інші інформаційні органи;

г) вивчає правовий досвід інших країн і розвиває різні форми міжнародних контактів;

д) встановлює нагороди і заохочує членів Спілки за актив­ну роботу у Спілці, вносить у встановленому законом поряд­ку пропозиції стосовно представлення членів Спілки до де­ржавних нагород, почесних звань;

е) сприяє оздоровленню членів Спілки, реалізації їх со­ціальних прав;

є) створює фонди Спілки, займається благодійною діяль­ністю;

ж) для виконання своїх статутних завдань Спілка може бути засновником інших юридичних осіб.

Спілка створюється за принципами індивідуального і ко­лективного членства. Членами Спілки можуть бути адвока­ти, адвокатські об'єднання й асоціації, які визнають Статут Спілки, добровільно виявили бажання вступити до Спілки і брати участь у її діяльності. Почесними членами Спілки мо­жуть бути вчені-юристи, провідні громадські діячі, особи, які займаються адвокатською діяльністю за межами Украї­ни. Прийняття у члени Спілки здійснюється відділенням Спілки на підставі поданої заяви, а для колективного члена — на підставі рішення загальних зборів (конференції). Членові Спілки вручаються членський квиток і значок.

Членство у Спілці припиняється за заявою члена Спілки, а для колективного члена — за рішенням загальних зборів (конференції); у разі анулювання адвокатського свідоцтва, припинення адвокатської діяльності, крім випадків вихо­ду на пенсію. За порушення Статуту Спілки член Спілки мо­же бути виключений з неї з'їздом, Радою, загальними збора­ми регіональних відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Рішення регіонально-

Організіція адвокатської діяльності s Україні

го відділення про виключення зі Спілки може бути протягом місяця оскаржене у Раді Спілки.

Вступний внесок встановлюється у розмірі 10 % міні­мальної заробітної плати, щорічні членські внески вста­новлюються в розмірі мінімальної заробітної плати на час сплати.

Відділення Спілки залишають із внесків, що надійшли, 50 %, витрачаючи їх за власним розсудом для здійснення цілей і завдань Спілки, регату перераховують на рахунок Спілки адвокатів України. Розмір цих відрахувань за рішен­ням з'їзду або Ради може змінюватися. Колективні члени сплачують вступний і щорічний членські внески залежно від кількості членів об'єднання, асоціації, що є колектив­ним членом.

Індивідуальні члени Спілки та повноважні представники колективних членів мають право:

а) обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

б) брати участь у роботі з'їздів, конференцій та інших за­ходах, що їх організовує Спілка, як безпосередньо, так і че­рез своїх представників для виконання статутних завдань;

в) звертатися до Спілки за захистом своїх соціальних та професійних прав, законних інтересів, зокрема з приводу необґрунтованого позбавлення права займатися адвокат­ською діяльністю;

г) одержувати всі види консультативної і методичної допомоги, яку надає Спілка, методичні посібники та інші ма­теріали, що видаються Спілкою;

д) користуватися культурними, соціально-побутовими та матеріальними благами, які надає Спілка;

е) одержувати інформацію про діяльність Спілки, вноси­ти до органів Спілки запити і пропозиції щодо питань, пов'язаних з її статутною діяльністю, та одержувати на них відповіді;

є) використовувати емблему Спілки за згодою Правління Спілки, користуватись послугами створених Спілкою під­приємств і організацій на пільгових умовах.

Член Спілки зобов'язаний:

а) дотримуватися Статуту Спілки;

б) дотримуватися норм моралі та професійної етики;

Розділ З

в) брати активну участь у роботі регіонального відділен­ня та органу Спілки, до якого він обраний;

г) сприяти втіленню в життя рішень керівних органів Спілки, дбати про зміцнення авторитету Спілки;

д) своєчасно сплачувати членські внески.

За активну участь у роботі Спілки, вагомий внесок у роз­виток адвокатської професії індивідуальним членам Спілки можуть присвоюватись почесні звання Спілки адвокатів України, вони можуть заохочуватись іншими засобами, що є в розпорядженні Спілки, а також представлятись до де­ржавних нагород і почесних звань.

Осередками Спілки є відділення Спілки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що об'єднують індивідуальних і колективних членів, які:

а) реалізують цілі та завдання Спілки;

б) беруть участь у статутній діяльності Спілки;

в) приймають у члени Спілки, відраховують та виключа­ють із неї;

г) висувають делегатів на з'їзд і до різних керівних ор­ганів Спілки, а також обирають представників у кваліфіка-ційно-дисщшлінарні комісії адвокатури (голова відділен­ня Спілки висувається до складу комісії за посадою);

д) вносять пропозиції про представлення своїх членів до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по країні і за кордон для вивчення правового досвіду, вносять пропозиції з інших питань, пов'язаних зі статутною діяльністю Спілки;

е) здійснюють матеріальне та моральне стимулювання членів Спілки;

є) забезпечують своєчасне збирання і перерахування членських внесків на рахунок Спілки.

Відділення Спілки діє на підставі Положення, яке прий­мається загальними зборами членів відділення і затвер­джується Правлінням Спілки.

Керівними органами Спілки адвокатів України є: з'їзд, Рада, Правління, Ревізійна комісія; створюються постійні та тимчасові комісії, Секретаріат та інші структури для здійс­нення цілей і завдань Спілки. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд, який скликається не рідше одного разу на п'ять років. Делегати на з'їзд обираються на загальних збо-

Організіція адвокатської діяльності в Україні

pax відділень Спілки. Норма представництва на з'їзд визна­чається на засіданні Ради, що передує з'їздові. Позачерго­вий з'їзд Спілки скликається у тримісячний строк з ініціа­тиви Ради, а також на вимогу Правління, Ревізійної комісії Спілки або не менш як 1/3 членів Спілки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних депутатів.

З'їзд Спілки розглядає будь-які питання, що стосуються діяльності Спілки, заслуховує звіт про роботу Спілки. Виключною компетенцією з'їзду є:

а) затвердження Статуту Спілки, внесення до нього змін і доповнень, затвердження Положення про Ревізійну комісію;

б) обрання президента, першого віце-президента, віце-пре­зидентів, Ревізійної комісії;

в) формування Ради Спілки.

Для внесення змін у Статут Спілки потрібно не менше 2/3 голосів делегатів, які беруть участь у роботі з'їзду.

З'їзд Спілки прямим таємним або відкритим (за рішен­ням з'їзду) голосуванням обирає з числа делегатів з'їзду Президента, першого віце-президента, віце-президентів Спілки строком на п'ять років. Для їх обрання необхідно на­брати більше 50 % голосів делегатів, які беруть участь у ро­боті з'їзду. Президент, перший віце-президент, віце-прези­денти можуть виконувати свої обов'язки на штатній основі, громадських засадах та за сумісництвом. Президент, пер­ший віце-президент, віце-президенти, члени Ради, члени Правління, голова і члени Ревізійної комісії можуть бути до­строково відкликані за рішенням з'їзду.

Президент Спілки здійснює загальне керівництво Спіл­кою, роботою Ради, Правління та Секретаріату Спілки, по­дає звіти про роботу Спілки, представляє Спілку в держав­них органах, судах, громадських та міжнародних організа­ціях, зокрема у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, підписує від імені Спілки, Ради, Правління та Секретаріату документи, здійснює інші дії згідно зі Статутом.

Віце-президенти обираються з числа делегатів з'їзду і за посадою входять до складу Ради та Правління Спілки. На віце-президентів покладається забезпечення постійного зв'язку між керівними органами Спілки та адвокатами на

Розділ З

місцях, координація діяльності відділень Спілки, сприяння виконанню рішень Спілки в регіонах України. Перший ві­це-президент Спілки координує роботу віце-президентів Спілки та голів постійних комісій Спілки.

У період між з'їздами вищим керівним органом Спілки є Рада Спілки. До складу Ради входить представник від кож­ного регіонального відділення, який обирається загальни­ми зборами регіонального відділення в Автономній Респуб­ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі положення про нього; у разі вибуття члена Ради, Рада за по­данням відділення Спілки має право на період до наступного з'їзду кооптувати до складу Ради виконуючого обов'язки члена Ради. До складу Ради за посадою делегуються прези­дент Спілки, перший віце-президент та віце-президенти Спілки, голови регіональних відділень в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, голо­ви, їх заступники та члени постійних комісій Спілки.

Рада Спілки:

• визначає плани роботи Спілки;

• розглядає питання статутної діяльності Спілки;

• затверджує бюджет Спілки і розглядає звіт про його ви­конання;

» заслуховує звіти президента Спілки, комісій, здійснює інші функції згідно зі Статутом Спілки, крім віднесених до виключної компетенції з'їзду;

• щорічно заслуховує звіти Правління;

• встановлює компетенцію і затверджує положення про постійні та тимчасові комісії Спілки;

• затверджує символіку й атрибутику Спілки, положен­ня про почесні звання, нагороди та відзнаки Спілки адво­катів України;

• за пропозиціями комісій Спілки приймає загальні для неї програми;

• скликає з'їзди Спілки та встановлює норму представ­ництва,

• звітує перед з'їздом про свою діяльність;

• затверджує річні бюджети Правління Спілки і розглядає звіти про їх виконання;

Організіція адвокатськоїдіяльності в Україні

• затверджує рішення Правління Спілки про вступ Спілки до інших громадських організацій (об'єднань) та вихід з них;

• вирішує інші питання діяльності Спілки, що не вхо­дять до виключної компетенції з'їзду Спілки.

Основна форма роботи Ради Спілки — пленарні засідан­ня, які проводяться за необхідності, але не рідше одного ра­зу на рік.

Засідання Ради проводяться з ініціативи Правління Спілки, на вимогу президента Спілки, першого віце-прези­дента, Ревізійної комісії або не менше третини членів Ради Спілки.

Виконавчим органом Спілки є Правління, до складу яко­го входять президент Спілки, перший віце-президент Спіл­ки, віце-президенти Спілки з діяльності в регіонах, віце-пре­зидент Спілки з міжнародних зв'язків і голови постійних комісій Спілки. Правління розробляє пропозиції та готує матеріали для розгляду на з'їздах, засіданнях Ради Спілки та здійснює виконання їх рішень; формує постійні й тимча­сові комісії; організовує господарську та іншу поточну робо­ту Спілки.

Для технічного забезпечення роботи Спілки діє Секре­таріат, який очолює Голова Секретаріату. Кількісний склад Секретаріату та його Голова затверджуються Правлінням Спілки.

Ревізійна комісія обирається в кількості трьох осіб таєм­ним або відкритим (за рішенням з'їзду) голосуванням стро­ком на п'ять років і діє згідно з Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується з'їздом.

Спілка може створювати комісії, склад яких формує Прав­ління:

а) із захисту прав та законних інтересів членів Спілки;

б) законопроектну;

в) із соціальних питань;

г) з міжнародних зв'язків;

д) з господарської діяльності;

е) з професійної майстерності; є) з професійної етики;

Розділ З

ж) молодіжну;

з) жіночу;

і) з вивчення історії адвокатури України.

Спілка адвокатів, за рішенням Ради або Правління, може створювати й інші комісії (у тому числі тимчасові) для реалі­зації статутних завдань.

Кошти Спілки формуються із:

• вступних і членських внесків;

• коштів або майна, які надходять безоплатно або у ви­гляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

• коштів і майна, переданих в установленому порядку державою;

• надходжень від господарської діяльності заснованих Спілкою підприємств і організацій;

• спонсорських та благодійних внесків, пожертвувань громадян;

• будь-яких пасивних доходів;

• інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Спілка, її відділення можуть мати у власності будинки,

споруди, обладнання та інше майно.

Члени Спілки, які припинили членство в Спілці або виключені з неї, не мають права на частку майна і коштів Спілки.

Розпорядження майном Спілки здійснюють керівні орга­ни Спілки, а майном відділень Спілки — керівні органи від­ділень.

Припинення діяльності Спілки може відбуватися шля­хом реорганізації або ліквідації. Реорганізація Спілки від­бувається згідно з рішенням з'їзду. Ліквідація Спілки мож­лива за рішенням з'їзду або суду. У разі ліквідації ство­рюється ліквідаційна комісія.

Кошти та майно Спілки не можуть перерозподілятися між членами Спілки і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

Організіція адвокатської діяльності в УкраїніПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.015 с.)