Права та обов'язки адвоката і помічника адвоката 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права та обов'язки адвоката і помічника адвокатаСтаття 6 Закону України "Про адвокатуру" визначає, що, здійснюючи професійну діяльність, адвокат має право:

» представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підпрі ємствах, установах і організаціях, до компетенції якю входить вирішення відповідних питань;

• збирати відомості про факти, які можуть бути виж ристані як докази в цивільних, господарських, криміналі них справах і справах про адміністративні правопорушеї ня, зокрема:

• запитувати й отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від грома­дян — за їх згодою;

• ознайомлюватися на підприємствах, в установах і ор­ганізаціях з необхідними для виконання доручення доку­ментами та матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опи­тувати громадян;

Організація адвокатської діяльності в Україні

• застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

• доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадо­вих осіб та відповідно до закону одержувати від них пись­мові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

• бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснен­ня щодо суті клопотань і скарг;

• виконувати інші дії, передбачені законодавством.

Здійснюючи свої професійні обов'язки, адвокат зобов'яза­ний неухильно додержуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прий­нятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, під­судного (ст. 7 Закону України "Про адвокатуру").

Адвокат не має права прийняти доручення про надання юридичної допомоги у випадках, коли він у цій справі на­дає або раніше надавав юридичну допомогу особам, інтере­си яких суперечать інтересам особи, що звернулася з про­ханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник по­терпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, сві­док, перекладач, понятий, у випадках, коли він є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого зі складу суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках, передбачених статтею 61 Кримі­нально-процесуального кодексу України.

Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом під час здійснення своїх професій­них обов'язків.

Дані досудового слідства, які стали відомі адвокату у зв'язку з виконанням ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або про-

Розділ З

курора. Адвокати, винні у розголошенні відомостей досу-дового слідства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адво­катських об'єднань забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, і використо­вувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Правила адвокатської етики розрізняють інформацію, що є конфіденційною, та інформацію, що становить адво­катську таємницю. Перелік інформації, що становить адво­катську таємницю, визначається у статті 9 Закону України "Про адвокатуру". Згідно з Правилами адвокатської етики, конфіденційною визнається будь-яка інформація, що отри­мана адвокатом у процесі здійснення адвокатської діяль­ності і виходить за межі предмета адвокатської таємниці.

Між цими видами інформації є певна відмінність. По-перше, конфіденційна інформація може бути розголошена у разі "скасування" конфіденційності особою, яка зацікав­лена в її дотриманні, або спадкоємцями зазначеної особи. По-друге, адвокат не відповідає за розголошення конфі­денційної інформації у випадку його допиту в установле­ному законом порядку як свідка. Розголошувати відо­мості, що становлять адвокатську таємницю, заборонено в будь-якому разі.

Стаття 10 Закону України "Про адвокатуру" визначає гарантії адвокатської діяльності. Відповідно до цієї норми професійні права, честь і гідність адвоката охороня­ються законом. Забороняється будь-яке втручання в адво­катську діяльність, вимагання від адвоката, його помічни­ка, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємни­цю. Із цих питань вони не можуть бути допитані як свідки.

Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручен­ня, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефон­них розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим, області, міста Києва.

Організіція адвокатської діяльності в Україні

Не може бути внесено подання органом дізнання, слід­чим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі.

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасни­ками процесу.

Кримінальна справа проти адвоката може бути поруше­на лише Генеральним прокурором України, його заступни­ками, прокурорами Автономної Республіки Крим, області, міста Києва. Адвоката не можна притягнути до криміналь­ної, матеріальної та Іншої відповідальності або погрожува­ти її застосуванням у зв'язку з наданням юридичної допо­моги громадянам та організаціям згідно із законом.

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за:

• недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а та­кож інше грубе порушення права підозрюваного, обвину­ваченого, підсудного на захист, вчинене особою, яка прова­дить дізнання, слідчим, прокурором або суддею (ст. 374);

• вчинення в будь-якій формі перешкод здійсненню правомірної діяльності захисника чи представника особи щодо надання правової допомоги або за порушення вста­новлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці (ст. 397);

• погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо захисника чи представника особи, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяль­ністю, пов'язаною з наданням правової допомоги; умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або їх близь­ким родичам легких, середньої тяжкості або тяжких тілес­них ушкоджень у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з на­данням правової допомоги (ст. 398);

• умисне знищення або пошкодження майна, що нале­жить захиснику чи представнику особи або їх близьким ро­дичам, у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням пра­вової допомоги (ст. 399);

« вбивство або замах на вбивство захисника чи пред­ставника особи або їх близьких родичів у зв'язку з діяль­ністю, пов'язаною з наданням правової допомоги (ст. 400).

Розділ З

 

Згідно зі статтею 11 Закону України "Про адвокатуру" адвокат та його помічник користуються правом на відпуст­ку та на всі види допомоги з державного соціального стра­хування. Внески на державне соціальне страхування спла­чуються адвокатом та його помічником на рівні осіб, які займаються діяльністю, основаною на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці.

Призначення і виплата адвокату та його помічнику до­помоги і пенсій за державним соціальним страхуванням провадяться відповідно до законодавства про соціальне страхування і соціальне забезпечення.

Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином чи юридичною особою і адвокатським об'єднанням чи адвокатом.

У разі участі адвоката у кримінальній справі за призна­ченням та в разі звільнення громадянина від оплати юридич­ної допомоги через його малозабезпеченість оплата праці ад­воката здійснюється за рахунок держави в порядку, встанов­леному Кабінетом Міністрів України. Порядок призначення адвоката для надання юридичної допомоги громадянам ви­значається кримінальне-процесуальним законодавством.

Якщо договір розривається достроково, оплата праці ад­воката провадиться за фактично виконану роботу. У разі неналежного виконання доручення на вимогу громадяни­на або юридичної особи, які уклали договір з адвокатом чи з адвокатським об'єднанням, внесена плата повертається їм повністю або частково, а у разі виникнення спору — за рішенням суду.

Порядок оплати праці помічника адвоката визначаєть­ся угодою між ним та адвокатом чи адвокатським об'єднанням. Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

За порушення вимог Закону "Про адвокатуру", інших ак­тів законодавства України, що регулюють діяльність адво­катури, Присяги адвоката України рішенням дисциплінар­ної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адво­ката згідно зі статтею 16 Закону України "Про адвокатуру" можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

Оргзнізіція адвокатської діяльності в Україні

• попередження;

• зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокат­ською діяльністю на строк до одного року;

• анулювання свідоцтва про право на заняття адвокат­ською діяльністю.

Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржене у Вищій кваліфікаційній комісії ад­вокатури або в судовому порядку.

Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката — члена адвокатського об'єднання — регулюється також ста­тутом відповідного об'єднання.

Стаття 17 Закону України "Про адвокатуру" визначає, що адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а ви­дане свідоцтво анульоване у випадках:

• засудження адвоката за вчинення злочину — після набрання вироком законної сили;

• обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

• втрати громадянства України;

• грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвока­тури, Присяги адвоката України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)