Оцінка технічного рівня устаткуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка технічного рівня устаткуванняОдним із важливих завдань технічної служби автообслуговуючих і авторемонтних підприємств е оцінка технічного рівня устаткування та обґрунтування підходів до формування номенклатури і показни­ків призначення (продуктивності, потужності, точності вимірювань, надійності, енергоємності, екологічності та ін.).

Технічний рівень устаткування оцінюють методом експертних оцінок або розрахунковим методом.

Метод експертних оцінок – це порівняння значення основних показників технічного рівня устаткування з аналогами вітчизняного і зарубіжного зразків.

Розрахунковий метод оцінки технічного рівня устаткування поля­гає у визначенні узагальненого показника Кт.р ступеня відповідності оцінюваного зразка рівню найкращих зарубіжних аналогів за формулою

, (21.12)

 

де п – кількість оцінних показників; і – число від 1 до п;

mi – коефіцієнт вагомості показника;

qi = Рi / Рia – для показників, які підвищують Кт.р,

та q = Р a / Рi – для показників, які знижують Кт.р(Рі – абсолютне значення i-го оцінного показника зразка, Рia –те саме, аналога).

Поряд із оцінкою технічного рівня устаткування доцільно провести оцінку економічної ефективності застосування засобів праці.

Узагальнюючий показник економічної ефективності зразка устат­кування, який оцінюють, обчислюють за формулою

 

, (21.13)

 

де Cпв, Спо– поточні затрати на підтримування устаткування, що виробляється та оцінюється;

Кввир, Ковир – капітальні затрати у виробничі фонди устаткування, що випускається й оцінюється;

Квт.р, Кот.р – технічний рівень устаткування, що випускається й оцінюється;

Е – нормативний коефіцієнт капітальних вкладень.

Контрольні запитання

 

21.1. В чому суть методики аналізу оснащеності підприємства технологічним обладнанням?

21.2. Які критерії вибору технологічного обладнання для автотранспортного підприємства є найбільш суттєвими?

21.3. Яким є алгоритм вибору технологічного обладнання для автопідприємства?

21.4. На яких підставах здійснюється вибір та складання табеля необхідного для автопідприємства обладнання?

21.5. Якою повинна бути послідовність розрахунку кількості необхідного для автотранспортного підприємства технологічного обладнання?

21.6. Які чинники зумовлюють неефективність використання технологічного обладнання на автотранспортних підприємствах?


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Александров М. П. Грузоподъемные машины : Учебник для втузов / М. П. Александров. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – Высшая школа, 2000. – 552 с.

2. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя :
В 3-х т. – 8-е изд., перераб. и доп. / В. И. Анурьев. М. : Машиностроение, 2001.

3. Афанасиков Ю. И. Проектирование моечно-очистного оборудования авторемонтных предприятий / Ю. И. Афанасиков. – М. : Транспорт, 1987. – 174 с.

4. Вильнер Я. М., Ковалев Я. Т., Некрасов Б. Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. Под ред. Б. Б. Некрасова. – Минск : Вышэйн. школа, 1976. – 416 с.

5. Газарян А. А. Техническое обслуживание автомобилей / А. А. Газарян. – М. : Третий Рим, 2000.

6. Герц Е. В., Крейнин Г. В. Расчет пневмоприводов : Справочное пособие. – М. : Машиностроение, 1975. – 272 с. с ил.

7. Дюмин И. Е., Трегуб Г. Г. Ремонт автомобилей / Под ред. И. Е. Дюмина. – 2-е изд., стер. – М. : Транспорт, 1998. – 280 с.

8. Епифанов Л. И., Епифанова Е. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие для студентов профессионального образования. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2003. – 280 с.: ил. – (Серия «Профессиональное образование»).

9. Завьялов С. Н. Мойка автомобилей : Технология и оборудование. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1994. –
176 с.

10. Иванов М. Н. Детали машин : Учеб. для студентов втузов / Под ред. В. А. Финогенова. – 6-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2000. – 383 с.: ил.

11. Карагодин В. И., Митрохин Н. Н. Ремонт автомобилей и двигателей : Учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М. : Мастерство; Высш. школа, 2001. – 496 с.

12. Кіницький Я. Т. Теорія механізмів і машин : Підручник. – К. : Наукова думка, 2002. – 661 с.

13. Колесник П. А., Шейнин В. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985. – 325 с.

14. Кудрин А. И. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : Текст лекций. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 123 с.

15. Кудрин А. И., Волченко Г. Н. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования : Сборник задач и примеры решений. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – 51 с.

16. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів : Підручник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 511 с.

17. Максимов В. Г. Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування : Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2002. – 140 с.

18. Марков О. Д. Організація автосервісу. – Львів : Оріяна-Нова, 1998. – 332 с.

19. Мельников А. А. Управление техническими объектами автомобилей и тракторов: Системы электроники и автоматики : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 376 с.

20. Методические указания к контрольным работам по курсу «Техническая эксплуатация автомобилей» (раздел «Основы расчета, проектирования и эксплуатации технологического оборудования») для студентов заочного обучения специальности 7.090215. / Под общей редакцией А. Н. Юрченко / Составители : Юрченко А. Н., Рабинович Э. Х., Зуев В. А., Мармут И. А. – Харьков : ХДАДТУ, 1998. – 54 с.

21. Оборудование для ремонта автомобилей : Справочник / Григоренко П. С., Гуревич Ю. Д., Кац А. М. и др. / Под ред. М. М. Шахнеса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1978. – 384 с.

22. Ремонт машин / О. І. Сідашенко, О. А. Науменко, А. Я. Поліський та ін.; За ред. О. І. Сідашенко, А. Я. Поліського. – К. : Урожай, 1994. – 400 с.

23. Сарбаев В. И., Селиванов С. С., Коноплев В. Н., Демин Ю. Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность производственных процессов / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Фениск», 2004. – 448 с.

24. Специализированное оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Номенклатурный каталог. / Информтранс Министерства транспорта Российской Федерации. – М., 1992. – Ч. 1, Ч. 2, Ч. 3.

25. Табель технологического оборудования для авто­транспортных предприятий различной мощности, ПТК и БЦТО. Российский государственный автотранспортный концерн «Росавтотранс», производственно-техническая фирма. – М., 1992.

26. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов и др.; Под ред. В. М. Власова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.

27. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей : Справочник. Р. А. Попржедзинский, А. М. Харазов и др. – М.: Транспорт, 1988. – 176 с.

28. Шестопалов С. К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей : Учебник / С. К. Шестопалов. – М. : ИРПО, 2000.

 

 


Додаток А

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ

 

Таблиця А.1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.016 с.)