Двигуном, керованим ЕЕП з роздільними керованим 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Двигуном, керованим ЕЕП з роздільними керованимВипрямлячем і інвертором

 

Для формування команд керування та розподілу їх за відповідними фазами силових елементів випрямляча (підсилювача потужності УМв) і силових елементів інвертора (підсилювача потужності УМи) використовується формувач керуючих сигналів ФУС1 з комутатором Ком1 і формувач керуючих сигналів ФУС2 з комутатором Ком2. Для роздільного керування напругою й частотою використовуються пристрої, що задають (Зду1 і Зду2).

Напруга керованого випрямляча регулюється як у випрямному, так і в інверторному режимах. У першому випадку двигун М працює в режимі руху, у другому випадку – у режимі рекуперативного гальмування.

Інвертор виконується за різними схемами, зокрема за схемою паралельного інвертора напруги з діодами реактивного струму й автотрансформаторною комутацією (або із двообмоточними комутуючими дроселями).

 

20.5. Рівняння руху та механічна характеристика
електропривода

 

Рух електропривода визначається силами та моментами, що діють у його механічній частині. В автосервісних системах основним режимом роботи електродвигуна привода є руховий. При цьому момент опору на валу Мн(момент навантаження) має гальмуючий характер стосовно руху ротора й діє назустріч моменту двигуна Мд. Якщо в процесі роботи електропривода швидкість обертання вала постійна, то момент Мд, який розвивається двигуном, дорівнює
моменту навантаження Мн. При зміні швидкості обертання виникає динамічний момент Мдин. У цьому випадку можна записати рівняння

 

Мдин = МдМн,(20.12)

 

яке називається основним рівнянням руху електропривода.

Динамічний момент визначається кінетичною енергією мас механізму, які рухаються. Потужність, яку обертові маси одержують при прискоренні електропривода або віддають при гальмуванні, визначається виразом

 

, (20.11)

 

де J – момент інерції;

ω – кутова швидкість.

Використовуючи наведений вираз, динамічний момент можна визначати як

 

.

 

В загальному випадку рівняння руху електропривода можна представити у вигляді

 

. (20.12)

 

З виразу (20.12) видно, що можливі три режими роботи електропривода: Мд> Мн– режим прискорення; Мд = Мн – сталий режим; Mд< Mн–режим уповільнення.

Основне призначення електродвигуна – перетворення електричної енергії в механічну. Ця енергія передається через вал двигуна робочому органу робочої машини або механізму. При сталій швидкості руху момент, створюваний електродвигуном Мд, і момент опору навантаження Мн, що надається робочою машиною, рівні. Момент Мн, необхідний для функціонування робочої машини, залежить від механічних властивостей. Функціональна залежність

ω = f (Мн) називається механічною характеристикою робочої машини, яка може бути представлена аналітично або графічно в системі координат (ω – М).

У свою чергу момент двигуна, що створюється взаємодією магнітного потоку й струму в його обмотках, як правило, зі зміною значення швидкості ротора або якоря міняється. Ця зміна відображається механічною характеристикою двигунаω = f (Мд), яка будується в тій же системі координат (ω – М).

Механічні характеристики двигунів підрозділяються на природні та штучні. Під природною характеристикою розуміється характеристика, при підключенні двигуна до електричної мережі, що відповідає номінальній напрузі, без додаткових опорів у ланцюгах статора, ротора або якоря. При цьому частота живильної мережі для двигунів змінного струму повинна бути дорівнювати номінальній частоті двигуна. На природній характеристиці розташовуються точка з номінальними (паспортними) даними двигуна Мномі ωном.

Характеристики, які одержують при зміні якого-небудь параметра двигуна (напруги живлення, частоти, магнітного потоку збудження, опору силового ланцюга), називаються штучними. Штучні механічні характеристики необхідні для плавного пуску й гальмування двигунів, досягнення різних швидкостей у сталих режимах.

Основними величинами, які визначають механічну характеристику двигуна, є:

§ початковий пусковий момент Мпуск(або момент короткого замикання Мк, що розвивається двигуном при швидкості, рівної нулю);

§ найбільший момент Мmax, який здатний розвити двигун;

§ швидкість ідеального холостого ходу ω0, яку двигун здатний розвити в ідеальному випадку при повній відсутності моменту опору (статичного моменту) і електромагнітному моменті, рівному нулю.

Ступінь зміни моменту зі зміною швидкості є різною. Величина, яка характеризує цю зміну, називається жорсткістю механічної характеристики

 

β = dM / dω. (20.13)

 

Залежно від ступеня жорсткості механічні характеристики підрозділяються на три види:

1) абсолютно жорстка механічна характеристика, при якій кутова швидкість двигуна залишається незмінною при зміні обертаючого моменту (характеристика синхронних двигунів);

2) жорстка механічна характеристика, при якій кутова швидкість змінюється незначно при зміні обертаючого моменту;

3) м’яка механічна характеристика, при якій кутова швидкість двигуна змінюється суттєво при зміні обертаючого моменту.

Для дослідження руху електропривода іноді використовують результуючу механічну характеристику, яка представляє собою суму механічних характеристик двигуна й механізму. Жорсткість такої характеристики при різних кутових швидкостях теж різна.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.006 с.)