ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура педагогічних здібностейНайбільш повно на сучасному етапі концепція педагогічних здібнос­тей розкрита та розвинена Н.В. Кузьміною.

По-перше, всі педагогічні здібності співвіднесені з основними аспек­тами (сторонами) педагогічної системи. По-друге, педагогічні здібності це "особлива чутливість до об'єкту, процесу і результатів педагогічної ді­яльності". По-третє - вони включають в себе не тільки набір, сукупність, 387

а являють деяку структурну організацію цієї чутливості. По-четверте, ви­ділена урівненість педагогічних здібностей. По-п'яте, це трактування ви­значає зв'язок загальних і спеціальних педагогічних здібностей, з одного боку, і спеціальних педагогічних здібностей - з іншого.

Таким чином підкреслюється, що здібність суб'єкта педагогічної ді­яльності, яка формується та розвивається у педагогічній діяльності у зна­чній мірі визначають її успішність.

В трактуванні Н.В. Кузьміною, педагогічна система включає п'ять структурних елементів (мета, учбова інформація, засоби комунікації, учні і педагоги) та п'ять функціональних елементів (дослідницький, про­екційний, конструктивний, комунікативний, організаторський).

Педагогічні здібності Н.В. Кузьміна розглядає "як специфічну форму чутливості педагога до суб'єкта діяльності, по-перше, до об'єкта, проце­су та результатів педагогічної діяльності... і, по-друге, до учнів, як суб'єк­тів спілкування, пізнання, праці". Тому педагогічні здібності можна поді­лити на 2 рівня - перцептивно-рефлексивні та проективні. Перцептивно-рефлексивні включають три види чутливості: почуття об'єкта, пов'язане з емпатією, почуття міри чи такту, та почуття приналежності. Ці прояви чутливості є основою педагогічної інтуїції. Проективні здібності пов'я­зані з вміннями створення нових, продуктивних способів навчання. Цей рівень включає гностичні, проекційні, конструктивні, комунікативні та організаторські здібності.

Гностичні здібності проявляються у швидкому та творчому оволодін­ні методами навчання учнів, винахідливості способів навчання. Вони за­безпечують накопичення інформації вчителю про учнів та самого себе.

Проекційні здібності проявляються у вмінні передбачити кінцевий результат виховуючого навчання протягом усього періоду навчання.

Конструктивні здібності проявляються у створенні творчої робо­чої атмосфери спільного співробітництва, діяльності, вмінні побудувати урок, який найбільше відповідає поставленій меті розвитку та самороз­витку учня.

Комунікативні здібності проявляються в налагодженні контакту, пе­дагогічно доцільних відносин. За Н.В. Кузьміною вони забезпечуються чотирма факторами: здібністю до ідентифікації, чутливістю до індивіду-альних особливостей учнів, добре розвиненою інтуїцією, сугестивними якостями. До комунікативних здібностей можна також віднести фактор мовленнєвої культури (стриманість, зверненість, впливовість і т.д.).

Організаційні здібності проявляються в особливій чутливості до спо­собів організації учнів в групи, в засвоєнні ними учбового матеріалу, са­моорганізації навчаючих, в самоорганізації власної діяльності педагога.

Важливим є висновок дослідників школи Н.В. Кузьміної про те, що педагогічні здібності передбачають високий рівень розвитку загальних388

здібностей (спостережливості, мислення, уяви) та інших спеціальних здібностей (наприклад, поетичних, артистичних) включаються в сферу педагогічної діяльності лише при наявності педагогічної спрямованості і педагогічних здібностей при умовах їх подальшого розвитку. Тому ви­значені 3 типи об'єднання педагогічних та інших спеціальних здібнос­тей: спеціальні здібності - а)допомагають; б) нейтральні та в) заважають педагогічній діяльності.

Цікавим є підхід Н.А. Амінова до трактування здібностей взагалі та педагогічних здібностей окремо. Для Н.А. Амінова провідним ви­ступає успішність, яка розглядається з двох боків: індивідуальна (до­сягнення людини по відношенню до самого себе в часі) та соціальна (досягнення однієї людини по відношенню до досягнень інших людей). Перший вид — це індивідуальна (ресурсна) успішність, другий - конку-рентноздатність.

Індивідуальна, ресурсна успішність - це способи досягнення успіху, інструментальні здібності, в які входять загальні (перцептивні) і спеці­альні здібності.

Спеціальні здібності (по Н.А. Амінову) включають емоційні, вольові, мнемічні, атенціонні, і мажинітивні. Дійсно здібності автор називає тер­мінальними. Вони забезпечують та підвищують конкурентноздатність. Термінальна здібність до педагогічної діяльності передбачає здатність до протидії відповідно до розвитку синдрому емоційного спалення (висна­ження емоційних ресурсів).

Таким чином можна виділити слідуючи складові класифікації педаго­гічних здібностей:

1) умови ефективності педагогічної діяльності покладені в основу трактування М.Д. Левітова,Ф.М. Гоноболіна,В.А. Крутецького;

2) чутливість до різних компонентів педагогічної діяльності за Н.В. Кузьміною та А.О. Реаном;

3) валентність результату дії, яка співвідноситься з психофізіологічними особливостями психічних функцій та станів (Н.А. Амінов).

Можна також виділити і інші основи: морфологічні X. Гарднера та соціологічні Дж.Холіанда.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.007 с.)