Модель Монделла-Флемінга, як теорія сукупного попиту у відкритій економіці 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модель Монделла-Флемінга, як теорія сукупного попиту у відкритій економіціМодель Монделла-Флемінга дає можливість оцінити вплив грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики на сукупний дохід у відкритій економіці. Зазначена модель є способом пристосування моделі IS–LM до умов відкритої економіки. Модель спирається на два припущення:

1. Об’єктом моделювання є мала відкрита економіка. До малої відкритої економіки відносяться ті економіки, які не спроможні впливати на рівень світової відсоткової ставки. До таких економік відноситься і Україна.

2. Капітал є абсолютно мобільним. Якщо внутрішня ставка відсотка перевищує світову, то відбувається приплив капіталу, який збільшує пропозицію грошей і зменшує відсоткову ставку країни до рівня світової. Якщо внутрішня відсоткова ставка зменшується відповідно до світової, то це призводить до відпливу капіталу та підвищенню відсоткової ставки. Основні рівняння моделі описують рівновагу на товарному (крива IS) та грошовому ринках (крива LM)

 

(крива IS),

 

де, z – еластичність чистого експорту до зміни реального валютного курсу.

 

.

У цих рівняннях є деякі припущення:

1) внутрішня відсоткова ставка r не зважаючи на її коливання, має тенденцію до вирівнювання з світовим

 

2) приплив або відплив капіталу збільшує чи змінює попит на вітчизняну валюту і валютний курс. Приплив капіталу збільшує попит і підвищує курс національної валют. Відплив капіталу діє у зворотному напрямі;

3) модель будується в координатах тобто відображає зв’язок між ВВП і реальним валютним курсом.

 

 

 


Рис. 12.5. Модель Монделла-Флемінга в координатах

На рис. 12.5 крива IS має від’ємний нахил оскільки відображає зворотну залежність між валютним курсом і ВВП. Крива LМ буде вертикальною оскільки при r=w рівновагу на грошовому ринку визначає дохід незалежно від обмінного курсу. Модель використовується для пояснення впливу макроекономічної політики на дохід у короткостроковому періоді. Стимулююча фіскальна політика у відкритій економіці при плаваючому обмінному курсі буде відображатися графічно у зрушенні кривої IS1 вправо до ІS2 (рис. 12.6.)

 


Рис. 12.6. Вплив стимулюючої фіскальної політики на рівноважний рівень доходу та обмінного курсу

 

Зростає валютний курс ( до ), але зростання доходу не відбувається у зв’язку з скороченням чистого експорту.

 
 

 


Рис. 12.7. Стимулююча монетарна політика

 

Графік на рис. 12.7 показує вплив монетарної експансії на ВВП.

Крива LM переміщується праворуч, внаслідок чого відсоткова ставка падає, відбувається відплив капіталу, що зменшує попит на вітчизняну валюту та знижує її курс від до . В результаті це збільшує експорт та чистий експорт і ВВП. Отже, монетарна політика в умовах плаваючого курсу є ефективною.

В умовах фіксованого обмінного курсу ЦБ шляхом інтервенцій підтримує валютний курс на незмінному рівні.

               
 
 
     
Y
 
 
   
LM2  

 

 


Рис. 12.8. Стимулююча фіскальна та торговельна політика за фіксованим курсом

 

Стимулююча політика зміщує криву IS1 вправо до IS2 (рис 12.8). Як ми уже знаємо, для підтримки фіксованого курсу , ЦБ закуповує іноземну валюту, внаслідок чого збільшує пропозицію вітчизняної валюти в кількості, щоб забезпечити рівновагу на валютному ринку. Збільшення пропозиції вітчизняної валюти зміщує криву LM1 вправо до LM2 та призводить до зростання ВВП (Y2>Y1).

               
   
LM1  
 
 
 
     
Y
 

 

 


Рис. 12.9. Монетарна політика за фіксованим курсом

 

Графік 12.9 показує вплив монетарної політики на економіку. Якщо, пропозиція грошей збільшується, то це має знизити відсоткову ставку, що призводить до відпливу капіталу і зменшенню валютного курсу. У цьому разі ЦБ для підтримки фіксованого валютного курсу починає продавати іноземну валюту і таким чином зменшує пропозицію вітчизняної валюти.

Отже, з одного боку, пропозиція грошей збільшується екзогенно, що переміщує криву LM праворуч. З іншого боку, пропозиція грошей на таку саму величину ендогенно зменшується, що змушує криву LM зміщуватися назад, ліворуч.

Висновок: в умовах фіксованого курсу монетарна політика є не ефективною.

Питання для самоконтролю

1. Назвіь та охарактеризуйте основні теорії міжнародної торгівлі.

2. Яким чином формується економічна рівновага у відкритій економіці за методом «витрати-випуск»?

3. Дайте математичне визначення економічної рівноваги у відкритій економіці за методом «вилучення-ін’єкції».

4. У чому полягає сутність міжнародної торгівельної політики?

5. Охарактеризуйте тарифні регуляторні інструменти, які застосовує держава у торгівельній політиці.

6. Які є нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі?

7. У чому полягає сутність платіжного балансу та його складових: балансу поточних розрахункових операцій та балансу руху капіталу?

8. Як визначаються номінальний та реальний валютні курси?

9. Поясніть сутність моделі рівноваги на валютному ринку.

10. У чому полягає механізм дії моделі Монделла-Флемінга?

Рекомендована література:[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3д, 4д, 5д, 9д,].

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 223; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.015 с.)