Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВПВВП і НД – грошові показники. Тому їхнє значення залежить від динаміки цін і купівельної спроможності грошової одиниці (інфляція відображає збільшення рівня цін, а дефляція – зменшення рівня цін).

Номінальний ВВПвартісний показник, який визначається за ринковими цінами поточного року.

Реальний ВВПвартісний показник, який визначається за незмінними (базисними) цінами. Реальний ВВП являє собою номінальний ВВП, скорегований на темп інфляції в поточному році.

Таким чином, динаміка реального ВВП більш точно відображає зміни у виробництві товарів і послуг, ніж це можна зробити за допомогою показника номінального ВВП.

Кожного разу, коли зрівнюється рівень товарів і послуг у фізичному, а не в грошовому відображені, використовується показник реального ВВП. Різниця між реальним і номінальним ВВП визначається дефлятором ВВП.

Щоб проаналізувати дійсну динаміку ВВП потрібно, щоб цей показник був порівняний по роках, тобто необхідно привести його до одного рівня цін.

Індекс цін ВВП називається дефлятором ВВП.

Дефлятор ВВП визначається за індексом Пааше:

,

 

де та – ціни і-го блага, відповідно у базисному (о) і поточному (t) періоді;

– кількість і-го блага у поточному періоді.

Дефлятор ВВП включає ціни споживчих товарів і послуг, ціни на товари і послуги виробничого призначення, ціни на товари і послуги, що купуються державою, а також ціни на товари і послуги, куплені та продані на світовому ринку.


Дефлятор ВВП використовується для коригування номінального ВВП з урахуванням зміни цін.

Дефлятор ВВП – це відношення номінального ВВП до реального, вираженого у вигляді індексу інфляції (норми інфляції).

З допомогою індексів цін (дефляторів) визначається темп зростання цін. Показником темпу приросту цін є рівень інфляції, який можна обчислити за формулою:

Наведемо приклад розрахунку темпу інфляції, використовуючи фактичні дані. Дефлятор для 2005 р. складав − 124,5%, для 2004 р. дорівнював – 115,1%.

Рівень (темп) інфляції 2005 р. який розраховано за допомогою дефляторів, становить:

Рівень інфляції =

Таблиця 2.10

Рівень реального ВВП в Україні за 2000–2008рр., млн. грн

 

Показники
Номінальний ВВП
Індекси-дефлятори 123,1 109,3 105,1 108,0 115,1 124,5 114,8 122,7 128,6
Темп інфляції (%) -3,3 -11,2 -3,8 2,8 6,5 8,1 -7,8 6,9 4,8
Реальний ВВП
Реальний ВВП – відсоток до попереднього року - 129,2 103,2 110,9 124,2 125,7 145,9 113,3 134,2

 


 

Рис 2.2. Номінальний і реальний ВВП в Україні за період 2000–2008рр.

 

На рис. 2.2 показані реальний і номінальний ВНП України за період у 2000–2008 рр. Відмітимо, що номінальний ВНП постійно зростав з 170 070,0 млн. грн. у 2000 р. до 948056 млн. грн. у 2008 р. Разом з тим реальний ВНП зростав циклічно, тобто мав тенденцію до уповільнення в 2002–2003 рр. та у 2007 р.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність внутрішньої та національної політики?

2. Що являє собою система національних рахунків?

3. Які відмінні риси у визначенні понять валовий національний продукт (ВНП) і внутрішній валовий продукт (ВВП)?

4. Визначте основні характеристики ВНП?

5. У чому полягає сутність розрахунку ВВП виробничим методом?

6. Дайте аналіз розрахунку ВВП за доходами.

7. У чрму полягає метод розрахунку ВВП за витратами?

8. Охарактеризуйте основні показники системи національних рахунків (ЧВП, НД, ОД, НОД).

9. Що являє собою номінальний та реальний ВВП? Як визначається дефлятор ВВП?

Рекомендована література:[1, 5, 6, 11, 12, 12, 14, 15, 1д, 7д, 8д].


 

Тема 3. Ринок праці

План

3.1. Циклічність, як основний прояв макроекономічної нестабільності.

3.2. Безробіття, його сутність та види.

3.3. Попит і пропозиція на працю. Неокласична та кейнсіанська моделі рівноваги на ринку праці. Закон Оукена.

3.4. Соціальна політика держави на ринку праці: напрямки та проблеми. Крива Філіпса в контексті соціальної політика.

 

 

Циклічність, як основний прояв макроекономічної нестабільності

Особливістю ринкової економіки є відсутність постійно зростаючих, стійких темпів розвитку економіки, тобто ринкова економіка розвивається циклічно.

Економічний цикл – характеризує періодичніколивання обсягів виробництва, рівня доходів і зайнятості в масштабах економіки.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 473; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.008 с.)