Аналіз розрахунку ВВП за доходами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз розрахунку ВВП за доходамиМетод визначення ВВП за доходами (розподільчий метод) випливає з того, що величина ВВП обчислюється як сума первинних доходів макроекономічних суб’єктів.

Первинні доходи секторів фінансових і не фінансових корпорацій складаються з прибутку та прирівняних до нього доходів.

Первинні доходи сектору домогосподарських суб’єктів мають вигляд заробітної плати та прибутку, а також прирівняних доходів від підсобного господарства.

Первинні доходи держави можуть бути у вигляді податку на виробництво та імпорт, прибутку і прирівняних до нього доходів від суто державних підприємств, а також від корпоративних підприємств за участю держави.

Первинний дохід некомерційних організацій, що обслуговують сектор домогосподарських суб’єктів, виражається у формі валового прибутку.

Амортизаційні витрати і непрямі податки не являють собою доходу у прямому розумінні цього слова, але вони входять у вартість продукції і тому є частиною ВВП.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) по доходах визначається за формулою :

ВВП = W+ R + r + P + A + ,

де W – заробітна плата з нарахуваннями;

R – рента;

r – відсоток;

P – прибуток;

A – амортизація;

– непрямі (побічні) податки.

Заробітна плата (W) – це нарахована грошова винагорода за працю робітників і службовців, яка містить основну заробітну плату, додаткові виплати до зарплати, виплати на соціальне забезпечення, соціальне страхування, виплати з приватних пенсійних фондів.


Рента (R) – рентні доходи, які отримують домогосподарства за здані в оренду землі, приміщення, житло та інші об’єкти.

Відсоток (r) – дохід від грошового капіталу, який представлений у вигляді (має форму) заощаджень домашніх господарств.

Прибуток (Р) – дохід, який отримують власники приватних господарств, товариств (Р1 – некорпоративний прибуток) і корпорацій (Р2 – корпоративний прибуток).

Р = Р1 + Р2,

де Р1 – нерозподілений прибуток + податок на прибуток;

Р2 – нерозподілений прибуток + податок на прибуток + дивіденди.

Нерозподілений прибуток є джерелом розширеного відтворення підприємств.

Амортизація (А) – це еквівалент величини обезцінювання основного капіталу за рік, або норма зношування основних засобів підприємств.

Непрямі податки (Тн) – встановлюється у цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника податку напряму не залежить від його доходів (універсальні акцизи, мито, податок на додану вартість).

Відповідно до СНР останнім часом відносять нові показники: валовий національний доход (GNI) і валовий національний наявний доход (GNDI).


Валовий національний доход (GNI) дорівнює ВВП плюс первинні доходи, одержані резидентами за кордоном у вигляді оплати праці, відсотків, дивідендів, неінвестованих доходів від прямих зарубіжних інвестицій, мінус первинні доходи, передані резидентами за кордон:

 

 

де – первинні доходи, одержані з-за кордону;

– первинні доходи, передані за кордон.

Валовий національний наявний доход (GNDI) – дорівнює валовому національному доходу плюс поточні трансферти, одержані резидентами з-за кордону, мінус поточні трансферти, передані за кордон:

 

 

де – поточні трансферти, одержані з-за кордону;

– поточні трансферти, передані за кордон.

Таблиця 2.6

Рівень ВВП, GNI, GNDI України в 2008 р. за методом доходів

(розподільчий метод), млн. грн

 

Показники Сума
Оплата праці найманих працівників
Рента
Відсоток
Амортизація
Непрямі податки
Чистий прибуток
Валовий внутрішній продукт
Чисті доходи від користування факторами виробництва за кордоном -8700
Валовий національний доход
Чисті трансферти +22461
Валовий національний наявний доход

 

 

Характеристика основних показників системи національних рахунків (ЧВП, НД, ОД, НОД)

ВВП має один недолік – у ньому закладена тенденція до перебільшення поточного річного обсягу виробництва, тому що до його складу включається продукція, яка використовується на заміщення капіталу цього року (амортизаційні відрахування).

1. Чистий валовий продукт розраховується як різниця між вартістю ВВП та величиною зносу (амортизацією). Це робиться тому, що до складу ВВП, який є вартістю випущеної продукції, включаються витрати по експлуатації діючого обладнання, які за економічним змістом не відносяться до доходів, а направляються на відновлення того самого обладнання або – на заміщення його новим.

Таким чином, ВВП за вирахуванням амортизаційних відрахувань дає чистий валовий продукт (ЧВП).

ВВП – амортизація = ЧВП

ЧВП показує, який новий обсяг виробництва товарів і послуг можуть спожити різні суб’єкти ринку.

2. При розрахунку національного доходу із вартості ЧВП вираховуються непрямі податки. Це податки на продаж, якими оподатковуються деякі групи товарів (високоліквідні товари – автомобілі, предмети розкоші; товари, що наносять шкоду здоров’ю людини – алкоголь, тютюн; імпортні товари). Для цих товарів їх ринкова вартість перебільшує суму, яка виручена фірмами за їх продаж.

ЧВП – непрямі податки = НД

НД показує, у що обходиться створення ЧВП із погляду витрат ресурсів і які доходи отримують постачальники ресурсів.

Таблиця 2.7

ВВП і національний дохід України за 2005 р.

 

Показники Од. виміру Сума
ВВП млн. грн
Мінус: амортизація (А) млн. грн
Разом: чистий валовий дохід (ЧІП) млн. грн
Мінус: чисті побічні податки (Тn) млн. грн
Разом: національний дохід (НД) млн. грн

 

Національний дохід складається з двох основних видів доходу: доходу від використання праці і доходу від використання власності. Вихідні дані по цих показниках наведені у табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Національний дохід України за 2008 р.

 

Показники Од. виміру Сума %
Національний дохід млн. грн 100,0
Дохід найманих робітників і службовців млн. грн 66,5
Дохід від власності млн. грн 21,2
Доходи корпорацій млн. грн 12,3

Доходи від використання праці у 2008 р. в України складали 66,5% національного доходу. Сюди відноиться невелика частина доходів власників, отримана від використання їх праці. Це доходи власників корпоративних підприємств.

Решта доходу – це дохід на власність або підприємницький дохід. Частина підприємницького доходу являє собою прибуток капіталу у своїх підприємствах.

Прибуток корпорацій – це дохід на капітал (обладнання, будівлі і споруди, інтелектуальна власність) у корпоративному секторі економіки.

Отже, національний дохід (НД) – це загальна сума доходів, яка зароблена в результаті використання факторів виробництва в економіці, тобто це сума доходів від праці, землі, і капіталу і підприємницького таланту (здібностей).

Проте, через існування податкової системи не вся величина національного доходу доступна домашнім господарствам для використання.

3. Особистий дохідце дохід, який нараховується сектору домашніх господарств:

· за участь у процесі виробництва;

· як власнику факторів виробництва (дивіденди, відсотки, рента);

· шляхом перерозподілу національного доходу (через виплату трансферів).

Особистий дохід (ОД) розраховується шляхом вирахування із суми національного доходу (НД) виплат на соціальне страхування, податків на прибуток підприємств, нерозподіленого прибутку корпорацій і підприємств із доданням суми трансферних платежів.

Особистий дохід це перерозподілений дохід на відміну від національного доходу, який характеризується як зароблений доход, оскільки ОД передбачає відрахування з НД певних видів доходів, які зароблені, але не отримані (внески на соціальне страхування, медичне обслуговування, пенсійне забезпечення, нерозподілений прибуток корпорацій, податки на прибуток).

ОД = НД – внески на соціальне і медичне страхування - пенсійне забезпечення – податки на прибуток корпорацій – нерозподілений прибуток + трансфертні платежі

4. Особистий наявний дохід (ОНД)дохід кінцевого використання. Це частина приватного доходу, яка залишається сектору домашніх господарств після оплати індивідуальних податків (прибуткового податку, податку на нерухомість, податку на спадщину тощо).

Особистий наявний дохід (дохід після сплати податків) = ОД – прибутковий податок – податок на нерухомість – податок на спадщину

Таблиця 2.9

Розрахунок ОД та ОНД за 2009 р.

 

Показники Од. виміру Сума
Особистий дохід млн. грн
Індивідуальні податки млн. грн
Особистий наявний доход млн. грн

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1057; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.011 с.)