Мультиплікатори і моделі IS–LM у фіскальній політиціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мультиплікатори і моделі IS–LM у фіскальній політиціПригадаємо, що дискреційною є така політика, в межах якої зміна державних видатків і податків здійснюється на підставі спеціальних рішень уряду і парламенту. Інструментами дискреційної політики є податки, трансферти та державні закупівлі. Вони впливають на економіку мультиплікативно.

Для змішаної економіки рівняння приросту рівноважного ВВП буде мати такий вигляд:

 

Розв’яжемо рівняння відносно :

 

 

В останній формулі – це приріст автономних витрат, а коефіцієнт, що стоїть перед , є мультиплікатором витрат у змішаній закритій економіці з участю держави:

Вплив податків і трансфертів на ВВП вимірюється множником, який дорівнює . Цей множник є мультиплікатором податків, який можна визначити таким чином:

де – дискреційна зміна податків.

Як ми знаємо, крім дискреційної існує автоматична зміна податків Це така зміна податків і трансфертів, яка відбувається без державного втручання у зв’язку зі зміною величини ВВП як податкової бази.

 

E
E=Y

 

 


Рис. 11.2. Графік дії податкового мультиплікатора

 

Якщо податкові відрахування зменшуються на ΔT – це означає, що дохід кінцевого використання збільшується на величину ΔT (рис. 11.2.). Разом з тим, споживчі витрати (С) відповідно зростають на величину (сΔT), що зміщує криву витрат і збільшує рівноважний обсяг виробництва з Y1 до Y2, тобто на величину ΔY.

У фіскальній політиці можуть застосовуватися одночасно як зміни у державних закупівлях, так і зміни податків. Тоді: .

Слід звернути увагу, що ВВП знаходиться у прямій залежності від державних закупівель і трансфертів, і в зворотній залежності від податків.

У разі збалансованого бюджету – Це пояснюється тим, що державні закупівлі і трансферти впливають на бюджетні видатки, а податки – на бюджетні доходи.

При збалансованому бюджеті мультиплікатор балансу бюджету дорівнює одиниці. У цьому можна переконатися з таких визначень:

Оскільки тоді отримаємо:

 

Розв’яжемо рівняння відносно :

 

отримаємо:

Оскільки , то мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює:

Модель IS-LM використовується для обґрунтування впливу фіскальної та монетарної політики на ВВП у короткостроковому періоді.

Як ми уже знаємо, крива IS і крива LM відображають умови, за яких забезпечується рівновага на товарному і грошовому ринках. Припустимо, що уряд збільшив державні закупівлі при незмінності пропозиції грошей. Це збільшить ВВП та підвищить відсоткові ставки. На рис. 11.3. крива IS переміститься праворуч.

 
 

 


 

 

Рис. 11.3. Стимулююча фіскальна політика у моделі IS–LM

 

Якщо відсоткова ставка була б незмінною, то дохід збільшився б до Y3. Оскільки відсоткова ставка зросла від r1 до r2, то це скорочує приватні інвестиції та зменшує зростання доходу до Y2.

Скорочення приватних інвестицій при стимулюючій фіскальній політиці називається ефектом витіснення.

Припустимо, що центральний банк збільшив пропозицію грошей за незмінної фіскальної політики.

 

 

 
 

 


Рис. 11.4. Стимулююча монетарна політика у моделі IS–LM

 

На рис. 11.4. крива LM переміщується вправо, відсоткова ставка падає від r1 до r2, а доходи зростають від Y1 до Y2. Приватні інвестиції мають тенденцію до зростання.

Розглянемо варіант запровадження спільної фіскальної та монетарної політики. Припустимо, що у відповідь на фіскальну експансію центральний банк приймає рішення стабілізувати відсоткову ставку.

       
   
 
r
 

 

 


Рис. 11.5. Одночасне застосування монетарної та фіскальної політики в моделі IS–LM

 

На рис. 11.5. фіскальна експансія переміщує криву IS праворуч. Це призводить до підвищення відсоткової ставки. Щоб не допустити цього, ЦБ здійснює збільшення грошової бази, що переміщує праворуч на таку ж саму величину криву LM. Тому відсоткова ставка не збільшується, а дохід зростає без ефекту витіснення.

 

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає роль держави у змішаній економіці?

2. Назвіть основні групи обмежень впливу ринкового механізму на економічний розвиток країни.

3. Назвіть і дайте характеристику основним функціям держави в ринковій економіці.

4. Дайте характеристику теоріям макроекономічного регулювання.

5. У чому полягає сутність фіскальної політики держави?

6. Дайте визначення дискретній та автоматичній політиці держави.

7. Якм чином модель «витрати-випуск» впливає на економчні рівновагу в закритій економіці за участю держави?

8. Охарактеризуйте модель «вилучення-ін’єкції» для закритої економіки за участю держави.

9. Що являє собою державний бюджет та назвіть його основні функції?

10. Яким чином формується доходна частина державного бюджету?

11. Дайте характеристику структури видаткових статей державного бюджету.

12. У чому полягає сутність податків та їх роль в формуванні доходної частини державного бюджету?

13. Яким чинои крива Лаффера описує залежність доходів держави від рівня поатків?

14. Дайте визначення та поясніть дію мультиплікатора податків.

15. Яким чином проводиться оцінка впливу грошово-кредитної та бюджетної політики держави на сукупний дохід у закритій економіці за участю держави.

Рекомендована література:[1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 1д, 8д, 9д].

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.009 с.)