В закритій та відкритій економіці 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В закритій та відкритій економіціВ основу макроекономічного аналізу покладена найпростіша модель кругових потоків. В даній моделі приймають участь тільки два економічних суб’єкти – домогосподарства і фірми, немає державного втручання та впливу зовнішнього світу.

 
 

 

 


Рис. 1.1. Модель кругообігу продуктів і доходів

 

Доходи одних економічних суб’єктів є витратами інших:

– споживчі витрати на придбання товарів – доходи фірм від реалізації готових товарів;

– витрати фірм на оплату ресурсів – дохід домогосподарств (заробітня плата, рента тощо)

В двосекторній моделі утворюються два потоки: реальний «ресурси – товари» і грошовий «витрати – доходи» – здійснюються одночасно в протилежних напрямках.

Потік характеризує економічний процес, який відбувається безперервно і вимірюється за визначений період часу.

Запас – це величина, яку використовують для виміру показника на конкретний момент часу, на визначену дату. В економіці існує певний взаємозв’язок між показниками потоку і запасу:

– запас дорівнює накопиченим за визначений період потокам;

– потік дорівнює різниці між запасами на початок і кінець періоду.

Для закритої економіки (без держави і закордону) величина загального обсягу виробництва товарів та послуг в грошовому вимірі дорівнює сумарній величині грошових доходів домашніх господарств.


На рис. 1.1 зображено кругообіг доходів і продукції. По верхньому зовнішньому контуру – фактори виробництва (природні та трудові ресурси, капітал тощо), які використовуються, рухаючись від домашніх господарств до фірм в обмін на доходи, які ідуть у зворотному напрямку по нижньому контуру. Одночасно по внутрішньому контуру рухається потік товарів і послуг, які вироблені фірмами і продані домашнім господарствам.

Цей потік відповідає сумі витрат домашніх господарств на товари і послуги. Ця основна модель, зображена на рисунку є головною в макроекономіці. Рішення домашніх господарств і дії фірм визначають в економіці рівень зарплати, рівень цін і рівень інфляції, кількість товарів і послуг, що виробляються.

Макроекономічні проблеми виникають тоді, коли ці рішення не спрацьовують таким чином, щоб забезпечити повну зайнятість, швидке економічне зростання і стабільність цін. Для того, щоб дізнатися, як подолати такі негативні явища в економіці, необхідно дослідити механізми, які повертають економіку в необхідне русло.

Із попередньої моделі ми зрозуміли, що:

 
 
Доходи = сукупним споживчим витратам

 

 або Y = C.

Але на практиці частину доходу ДГ схильні зберігати: Y = C + S.

Заощадження (S) – накопичення у вигляді готівки, вклади в банк, покупка акцій, облігацій та інших цінних паперів.

З іншого боку, фірми втрачають більше ніж отримують від реалізації продукції, так як крім оплати ресурсів необхідно здійснювати інвестиції.

Інвестиції – це всі витрати, які безпосередньо сприяють збільшенню сукупної величини накопиченого в економіці капіталу.

Таким чином, оскільки ДГ витрачають менше в порівнянні з величиною доходів, а фірми – більше в порівнянні з виручкою, то в моделі з’являються фінансові ринки.

Фінансові ринки переміщують частину заощаджень, перетворюючи їх в інвестиції. Інша частина переміщується безпосередньо від ДГ до фірм шляхом придбання акцій, облігацій тощо.

В даній моделі рівновага має вигляд:

 

Y = C + S = C + I,

або

S = I.

 

 
 


Інвестиційні витрати

 


Товари та послуги
Товари та послуги

 

ження
Заощад-
Інвестиційні
кошти

 

Робоча сила  
Пропозиція праці  

 


Рис. 1.2. Схема кругообігів продуктів, доходів, заощаджень та інвестицій у закритій економіці

 

Модель кругообігу в закритій економіці за участю держави. Аналізуючи рис. 1.2 можна зробити висновок, що введення державного сектору не порушує рівноваги, оскільки:

– доходи розподіляються не тільки на споживання (С) і заощадження (S), але і на сплату податків (Т):

 

Y = C + S + T;

– існує три види витрат на товари і послуги – споживчі, інвестиційні і державні закупівлі (G):

Y = C + T + S = C + I + G.

Модель кругообігу для відкритої економіки.

Відкрита економіка – це економічна система, яка зв’язана з іншими державами світу механізмами експорту, імпорту і фінансових операцій. Так як в моделі відображені тільки грошові потоки, то:

– експорт (Ем) – це потік грошових виплат в систему на внутрішні ринки продуктів;

– імпорт (Ім) – потік з внутрішніх ринків за кордон;

– чистий експорт (NX) – різниця між величиною експорту та імпорту.

 

 

 


Рис. 1.3. Держава в системі народногосподарського кругообігу

 

Аналізуючи рис. 1.3 можна зробити висновок, що рівність між національними продуктами і національним доходом у відкритій економіці зберігається:

– по доходам:

Y = C + T + S + Iм;

– по витратам:

Y = C + I + G + Eм.

 

 

 

 


Рис. 1.4. Модель кругообігу для відкритої системи

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення макроекономіки як науки.

2. В чому полягає відмінність мікроекономіки та макроекономіки?

3. У чому полягає сутність практичної функції макроекономіки?

4. Охарактеризуйте способи підвищення ефективності економіки.

5. Назвіть найсуттєвіші цілі макроекономіки.

6. Охарактеризуйте основні інструменти макроекономіки.

7. Дайте характеристику основним теорія розвитку теоретичної економіки.

8. У чому полягає головна ідея Д. Кейнса в регулюванні змішаної економіки?

9. Назвіть найсуттєвіші підходи щодо розвитку змішаної економіки в теоріях класиків, кейнсіанців, неокласиків та інших.

10. Що являє собою економічна система та її типи?

11. Дайте характеристику макроекономічним суб’єктам.

12. В чому полягають методи макроекономічного дослідження?

13. Дайте характеристику моделям кругових потоків товарів і доходів в закритій та відкритій економіці.

Рекомендована література: [1, 6, 11, 12, 15, 1д, 4д, 7д, 8д,].
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.012 с.)