Тема 1. Макроекономіка як наукаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Макроекономіка як наукаРоль макроекономіки в житті суспільства. Головна суперечність суспільства. Матеріальні потреби людей та їх форми. Економічні ресурси та їх характеристика. Практична функція макроекономіки. Об’єкт, суб’єкти та предмет макроекономіки. Основні риси окремих економічних систем: традиційної, ринкової, командно-адміністративної, змішаної. Історія розвитку макроекономічної науки. Макроекономічні ідеї класичної теорії. Кейнсіанська революція в макроекономіці. Неокейнсіанська та неокласична теорії.

Цілі та завдання макрекономіки. Макроаналіз як інструмент пізнання. Позитивний та нормативний аналіз. Методологія макроекономічного аналізу. Агреговані показники та функціональні взаємозв’язки між ними. Методи та принципи макроекономічних досліджень. Економічне моделювання. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Статичні та динамічні моделі.

Еволюція вчень про економічний кругообіг. Економічний кругообіг у простій економічній моделі. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами та фірмами. Ринок ресурсів та ринок продуктів. Включення державного сектора в кругообіг доходів та продуктів. Модель кругообігу з включенням зовнішньоекономічного сектора.

 

 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Система національних рахунків (СНР), як міжнародний стандарт макроекономічних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: інституціональна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки. Проблеми впровадження СНР в Україні.

Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість, валовий національний продукт (ВНП) і валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП. Виробничий метод та валова додатна вартість, розподільний метод (ВВП за категоріями доходів), метод кінцевого використання (визначення ВВП за витратами). Характерні ознаки ВВП. Визначення кінцевої та проміжної продукції. Подвійне урахування та його виключення. Динаміка ВВП в Україні.

Чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, особистий наявний дохід та методи їх обчислення. Номінальний та реальний ВВП. Базовий та поточний періоди. Індекси цін, індекс споживчих цін, дефлятор ВВП. Обчислення зміни номінального ВВП за рахунок зміни реального ВВП і рівня цін.

 

Тема 3. Ринок праці

Макроекономічна нестабільність. Циклічність, інфляція і безробіття як основні прояви макроекономічної нестабільності.

Короткострокова та довгострокова нестабільність. Циклічні коливання та їх види. Циклічні проявлення у сучасній економіці. Зайнятість як макроекономічна проблема. Механізм функціонування ринку праці і сучасні фактори, які його визначають. Об’єкти та суб’єкти ринку робочої сили. Попит та пропозиції на робочу силу, рівновага на ринку робочої сили. Зайнятість та безробіття в макрозв’язках. Повна та часткова зайнятість. Безробіття: сутність та види. Природна норма безробіття і фактори, які її визначають. Втрати від безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (розрив ВВП). Закон Оукена. Державна політика зайнятості. Основні методи та способи державного регулювання зайнятості. Причина та наслідки нерівномірного розподілу доходів, крива Лоренца. Соціальна політика держави: напрямки та проблеми.

 

 

Тема 4. Товарний ринок

Сукупний попит. Структура сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту: ефект відсоткової ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупок. Нецінові чинники сукупного попиту та їх вплив на його криву. Короткострокова (кейнсіанська) крива сукупної пропозиції. Нецінові фактори, які впливають на короткострокову сукупну пропозицію: зміна цін на ресурси, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам, податки. Класична крива сукупної пропозиції. Проміжна крива сукупної пропозиції. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD–AS як базова модель економічної рівноваги. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушуються сукупним попитом. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупною пропозицією. Ринок товарів і послуг та крива IS. Графічна побудова кривої IS. Крива Хікса-Хансена для ринку товарів та платних послуг.

 

 

Тема 5. Грошовий ринок

Гроші та їх функції. Сутність грошових агрегатів. Наявна грошова маса та її динаміка в Україні.

Попит на гроші. Класична та кейнсіанська теорії попиту на гроші. Класична функція попиту на гроші. Кейнсіанський підхід визначення попиту на гроші з урахуванням зберігання грошей як активів. Графік функції попиту на гроші як активи. Номінальна та реальна відсоткова ставка, вартість зберігання грошей.

Пропозиція грошей. Грошова база та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові та надлишкові резерви. Грошовий мультиплікатор, мультиплікація грошової бази банківською системою. Депозитний мультиплікатор.

Грошовий ринок. Модель рівноваги на грошовому ринку. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної збільшенням доходу. Роль відсоткової ставки у врівноваженні грошового ринку. Порушення рівноваги на грошовому ринку у зв’язку зі зміною грошової бази. Крива Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів. Роль національного доходу та ставки відсотка в утворенні «грошової лінії» LM. Механізм побудови графіка LM (крива Хікса-Хансена).

Банківська система. Функції Центрального банку та комерційних банків. Мета та інструменти грошово-кредитної системи. Грошово-кредитка політика держави.

 

 

Тема 6. Інфляційний механізм

Інфляція: сутність, причини та види. Темпи інфляції та методи її обчислення. Види інфляції: помірна, галопуюча та гіперінфляція. Інфляція попиту. Кейнсіанська та монетаристська теорії щодо інфляції попиту. Немонетарні та монетарні причини інфляції попиту.

Інфляція витрат. Чинники інфляції витрат. Графік інфляції витрат. Інфляція очікування. Непередбачена інфляція. Інфляція та відсоткова ставка. Соціально-економічні наслідки інфляції: зниження реальних доходів населення; знецінення фінансових активів; порушення відносин між позикодавцем і позичальником, зниження мотивації до інвестування, перерозподіл доходів між приватним сектором і державою. Антиінфляційна політика держави. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. Рівняння кривої Філіпса та сутність її складових. Крива Філіпса як аналітичний засіб стабілізаційної політики.

 

 

Тема 7. Споживання домогосподарств

Споживання та заощадження як функції доходу. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий наявний дохід у приватній закритій економіці та його розподіл. Доходи та витрати домогосподарств у моделі макроекономічного кругообігу.

Теперішня і майбутня вартість грошей, що заощаджуються. Кейнсіанська функція споживання, графічне її відображення. Кейнсіанська функція заощадження та графічне її відображення. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Чинники, що впливають на граничну схильність до споживання. Середня схильність до споживання та заощаджень.

Класична концепція споживання. Роль відсоткової ставки, у розподілі доходів домашніх господарств на споживання та заощадження. Неокласична функція споживання як функція поточного відсотка. Кейнсіанська теорія поведінки споживача. Психологічний закон споживача. Функції споживання з урахуванням фактора часу. Теорія Фішера про вибір споживача. Вплив на споживання поточного доходу, заощаджень та позик. Гіпотеза життєвого циклу Модільяні. Функція споживання за гіпотезою життєвого циклу. Теорія постійного доходу, та функція споживання за гіпотезою постійного доходу.

 

 

Тема 8. Приватні інвестиції

Роль інвестицій в економіці. Вплив інвестицій на сукупний попит. Вплив інвестицій на сукупну пропозицію через капіталоутворення. Аналіз зміни інвестицій під час економічного спаду (2008–2009 рр.) та під час стабілізації і підйому (2000–2007 рр.), їх вплив на економіку України. Види інвестицій, валові та чисті інвестиції, приріст капіталу.

Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична ефективність капіталу, роль дисконтної норми у виборі інвестиційного проекту. Гранична схильність до інвестування. Математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій. Неокласична функція інвестування. Граничні витрати на капітал, математичне визначення граничних витрат на капітал. Залежність оптимального обсягу капіталу від граничних витрат на капітал та очікуваних обсягів ВВП. Математична інтерпретація неокласичної функції інвестування. Автономні та індуційовані інвестиції. Проста інвестиційна функція. Графічне зображення інвестиційної функції. Мультиплікатор автономних інвестицій. Модель акселератора. Сутність моделі взаємодії мультиплікатора – акселератора.

Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій. Рівновага між заощадженнями та інвестиціями. Класичний та кейнсіанський механізми урівноваження заощаджень та інвестицій. Структура заощаджень приватної економіки. Роль фінансової системи у трансформації заощаджень в інвестиції.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.011 с.)