СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ 

При словозміні і словотворенні іноді виникає важкий для вимови збіг кількох приголосних, тому в процесі мовлення один з приголосних, здебільшого розміщений усередині, випадає, тобто відбувається спрощення. Найчастіше спрощуються приголосні т,д,рідше к,л,р.

 

Правила Приклади
1. Найчастіше відбувається спрощен-ня у таких групах приголосних: [ждн] – [жн] [здн] – [ зн] [стл] – [сл] [стн] – [сн] Винятки     [рдц] – [рц] [слн] – [сн] [скн] – [сн]     [зкн] – [зн] 2. Спрощення не відбувається у прик-метниках, утворених від іменників ін-шомовного походження, що закінчую-ться на -ст, хоч у вимові спрощення допустиме. 3. Лише у вимові відбувається спро-щення у сполуках -стц- у Д., М. від-мінках однини іменників жіночого ро-дута-стч- у присвійних прикмет-никах. тиждень – тижневий виїзд – виїзний щастя – щасливий перстень – персні кістлявий, хвастливий, хвастнути, шістнадцять, пестливий, хворостняк, зап’ястний серденько – серце масло – масний тиск – тиснути, але: випуск – випускний, виск – вискнути, риск –рискати брязк – брязнути, але: брезкнути аванпост – аванпостний, баласт – баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний   артистка – артистці, артистчин невістка – невістці, невістчин

 

 

Вправа 68. На місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви, поясніть правопис слів.

Безвиїз…но, корис…ливий, мес…ник, контрас…ний, со…нце, пріс…ний, якіс…ний, захис…ний, кіс…лявий, сер…це, шелес…нути, ненавис…ний, курсан…ський, хворос…няк, гіган…ський, ціліс...ний, чес…ний, кар’єрис…ський, у кіс…ці, словес…ний, шіс…десят, ях…смен, ровес…ник, очис…ний, у хус…ці, хрус…нути, капос…ний, проїз…ний, повіс…ці.

 

Вправа 69. Перекладіть слова українською мовою, порівняйте їх написання у росій-ській та українській мовах.

Счастливый, радостный, устланий, страстный, эмигрантский, постный, областной, университетский, медалистке, безжалостный, недельный, невестке, скоростной, консультантский, поздний, устный, костлявый, городской, властный, совестный, буревестник, завистливый, нацистский.

 

Вправа 70. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущену букву.

1. Я трохи заспокоївся, приліг і довго слухав потім, як десь у подушці стугонить моє сер…це (Гр. Т.). 2. Харч у мене був бідненький: черства солда…ська хлібина, покраяна на великі нерівні шматки, грудка маргарину та сірникова коробочка солі (Гр. Т.). 3. У високому очіпку, у квітчастій здоровій хус…ці на голові, вона стала молодицею ще вища й показніша (Н.-Л.). 4. Брів ластів’ячих лет заб’ється в змор…ок сіть, розм’якне тіла мідь (Д. П.). 5. Люблю ту пору благовіс…ну, коли до неї, як до пісні, свою я голову хилю (М. Вінгр.). 6. Замість лісів тепер с…лався землею чорний килим повзучих смерек, в якому плутались ноги (М. Коц.). 7. Всі чес…ноти людські заіскряться росою (М. Нагн.). 8. Світе мій гучний, мільйонноокий, пристрас…ний, збурунений, німий, дай мені свій простір і неспокій (В. Сим.). 9. Батько вчительки був чудний нещас…ливий чоловік (М. Груш.). 10. Мати увечері своїм пес…ливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого (П. М.). 11. Бряз...не клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів (Л. Укр.). 12. Діти прис…нули по городі врізнобіч, ніби горох (Є. Гуц.). 13. Усі в сім’ї сплять, а невіс…ці молоти велять (Н. тв.). 14. Саги у лататті срібнім, від паморозі сивиною, стоять у присмерку край колій проїз…них (М. Зер.). 15. Поезія – це діло совіс…не, не грайся нею безпричинно (А. Мал.). 16. Беата, нічого не розуміючи, допитливо позирала на че…нця (П. Угл.). 17. Старі й малі проводять в останню дорогу свого Кобзаря, свого захис…ника (М. О.). 18. Хаблак лаяв коректорів: той у відпус…ці, той на сесії, а редактор, як завжди, уповноважений. 19. Здавалося, Іванові на хвилю відкрився інший світ, що існує поза ненавис...ними терехівцями і буденністю (В. Др.). 20. Часто збиралася в Косачів студен...ська молодь. 21. Треба було зібрати рушники, наплести вінків, поговорити з учас...никами вечора... (М. О.). 22. Качуренко підійшов до столу, оглянув усе, що лежало на ньому, мерзлякувато потер долоні, зблис...нувши зголоднілими очима (Ю. Зб.). 23. Коли стає тос...но за все, стає жалко всього на світі. 24. Війська 3-го Українського фронту наступали з плацдарму біля Бендер на захід уздовж знаменитого Троянового валу, обходячи з півдня кишинівське угрупування німецько-фашис...ських військ (О. Г.). 25. Капітан лежав на канапі у смугастій піжамі і читав дореволюційний “Морський віс...ник”.

 

Запитання для самоперевірки

1. Чому відбувається спрощення приголосних звуків?

2. Назвіть групи приголосних, у яких відбувається спрощення.

3. Які звуки найчастіше спрощуються?

Тестові завдання № 9

У якому рядку при утворенні прикметників в усіх словах відбудуться зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-?

Варіант 1

А Саки, Заволжя, латиш, Зеландія
Б Сиракузи, Балхаш, Углич, козак
В Чукотка, Кенігсберг, водолаз, Афіни
Г Токмак, Гамбург, Абхазія, грузин
Д Черкаси, Ірак, нівхи, гірник

Варіант 2

А Виборг, Череповець, Іртиш, Кутаїсі
Б Ладога, Курськ, Монако, інки
В Владивосток, президент, монах, Магдебург
Г Прилуки, Камчатка, герцог, Чернівці
Д Гайдамака, купець, депутат, Кембридж

Варіант 3

А Єгипет, хижак, Гадяч, солдат
Б Гренада, Ясинувата, Тбілісі, чужак
В Ла-Манш, дивак, адвокат, танкіст
Г Чернігів, черкес, завойовник, велетень
Д Кагарлик, Ельбрус, Гетеборг, чуваш

Варіант 4

А Устилуг, Трускавець, калмик, журналіст
Б Дамаск, убогий, Вишгород, шах
В Цюрих, Гаага, казах, Тайвань
Г Кобеляки, Страсбург, птах, Несвіж
Д Малакка, словаки, парубок, хижак

Тестові завдання № 10

У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголосних?

Варіант 1

А Тріс...нути, жаліс...ливий, поїз...ці, арештан...ський
Б Волос...ний, наперс...ник, під’їз...ний, хрес...ний
В Пристрас…ний, президен...ський, контрас...но, мас...ний
Г Зліс…ний, зумис...ний, хорис...ці, брез...нути
Д Бриз...нути, сер...цевий, кіс...лявий, студен...ство

Варіант 2

А Корис...ного, у хворос...няку, проїз...ний, шіс...десят
Б Свис...нути, журналі...ський, захис...ник, аген....ство
В Наїз...ник, безхитріс...ний, улес...ливий, первіс...ний
Г Блис...нути, тенісис...ці, дилетан...ство, віс...ник
Д Парламен...ський, зап’яс…ний, нещас...ний, реміс...ник

Варіант 3

А Зловіс...ний, гіган...ський, у пус...ці, піс...ний
Б Безжаліс...ний, екскурсан...чин, якіс...ний, радіс...ний
В Рідкіс...ний, студен...ський, компос...ний, шелес...нути
Г Плюс...нути, швидкіс...ний, балас...ний, піз…ній
Д Потис...нути, безчес...ний, ненавис...ного, напас...ник

ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ

 

Правила Приклади
1.З великої літери пишуться: а) індивідуальні імена людей, по ба-тькові, прізвища, прізвиська, назви казкових персонажів, дійових осіб у драматичних творах, клички тварин, власні назви міфологічних істот та божеств. Примітка. Родові назви міфологіч-них істот пишуться з малої літери; б) прізвища людей, уживані в загаль-ному значенні, що не втратили свого індивідуального значення; в) назви найвищих державних та між-народних посад; г) астрономічні назви, а також назви сузір’їв і галактик, крім родових по-нять; д) назви сторін світу, під якими розу-міються краї чи народи; е) географічні назви, крім родових по-нять; є) назви вулиць, шляхів, каналів, май-данів, парків, крім родових понять;     ж) назви груп та союзів держав і най-вищих міжнародних організацій, крім родових понять; з) назви держав та автономних оди-ниць, а також неофіційні назви дер-жав, одиниць територіального поділу.   2. З великої букви пишеться тільки перше слово: а) у назвах державних, партійних та інших установ і організацій, мініс-терств України та інших держав, а також у назвах державних установ минулого; б) у назвах установ місцевого значе-ння; в) у назвах партій України та інших країн світу; г) у назвах організацій, підприємств, навчальних закладів, кінотеатрів, му-зеїв, театрів, парків; д) у назвах газет, журналів, історич-них пам’яток, художніх та музичних творів, наукових праць (назва береть-ся в лапки). Примітка.Без лапок пишуться назви культових книг та релігійних понять; е) у назвах орденів, відзнак (крім ро-дових), але: без лапок – у родовому відмінку. 3. З великої букви пишуться: а) назви пам’яток архітектури, храмів, замків, історичних подій, війн, епох, революцій, народно-визвольних ру-хів, повстань, релігійних свят і постів, знаменних дат; б) назви конгресів, конференцій, дого-ворів, найважливіших документів.   4. З великої літери пишуться прикмет-ники: а) утворені від власних назв за до-помогою суфіксів -ів, -ов, -ев, -єв, -їв, -ин, -їн. Примітка. Якщо присвійні прикмет-ники на -ів(-їв), -ов, -ев, -ин, -їн вхо-дять до складу фразеологізмів або на-укових термінів, то вони пишуться з малої літери; б) за допомогою суфіксів -івськ, -ївськ, -інськ, -їнськ у значенні “іме-ні когось, пам’яті когось”;   в) що входять до складених особових назв людей як прізвиська. 5. Складноскорочені назви пишуться двояко.   Тарас Григорович Шевченко, Остап Вишня (Павло Губенко), Ярослав Мудрий, Червона Шапочка, Мавка, Перун, кінь Стріла, Антей     ангел, русалка, фея Нам потрібні Пушкіни й Шевченки, але: жалюгідні квіслінги (зрадники)   Голова Верховної Ради України, Пре-зидент Росії Юпітер, Мала Ведмедиця, комета Галлея, Чумацький Шлях Східна Україна, Західна Європа, народи Сходу озеро Ільмень, пік Шевченка, Північ-ний полюс проспект Гагаріна, вулиця Миронова, Запорізьке шосе, площа Остров-ського, але: Ярославів Вал (вулиця), Зелений Яр (село) Балканські країни, Організація Об’єд-наних Націй Королівство Бельгія, Сполучені Штати Америки, Дніпропетровщи-на, Приуралля, але: Дніпропетров-ська область Верховний суд України, Збройні сили Росії, Міністерство освіти та науки України, Тимчасовий уряд Запорізький обласний відділ охорони здоров’я, Новомосковська міськрада Українська республіканська партія, Демократична партія США Академія наук України, Національний гірничий університет поема “Наталка-Полтавка”, газета “Наше місто”, писемна пам’ятка “Слово о полку Ігоревім” Біблія, Євангеліє, Бог, Божа Матір, Син Божий тощо медаль “За бойові заслуги”, ор-ден“Мати – героїня”, орден Неза-лежності, орден Пошани Троїцький собор, Золоті ворота, Ве-лика Вітчизняна війна, епоха Відрод-ження, День незалежності України, Великдень, Великий піст, Івана Купа-ла, Новий рік, Свято перемоги Конституція України, Акт проголо-шення незалежності України, Троїс-тий союз Сергієві зошити, Шевченкова хата, Сосюрині вірші, Оксанині книжки ахіллесова п’ята, езопова мова, сізі-фова праця, петрів батіг, гайморова порожнина Гончарівські читання, Шевченківська премія але: шевченківські поезії, пушкінськітрадиці Данило Галицький, Олександр Невсь-кий Укрпрофрада (позначення одиничних установ), НЛО, АТС (з початкових букв власних і загальних імен), райвно, райрада, медінститут (якщо це родові назви)

Порівняйте

Вовчий яр – Веселий Яр (село); Золоті ворота – Красні Ворота (вулиця); майдан Незалежності – Веселий Майдан (урочище); академік Вернадський – бульвар Академіка Вернадського; земля – Земля; народи Сходу – вітер зі сходу; донжуан – Дон Кіхот; Біла Церква – Миколаївська церква; бог Зевс – Бог; гори Карпати – Вітряні Гори (вулиця); шевченківські традиціїї – Шевченківська премія; мати – Мати Божа; святий день – затока Святого Лаврентія; велика пристань – Гола Пристань (місто).

Вправа 71. Прочитайте, поясніть правопис власних назв.

Західна Україна, готель “Україна”, Побужжя, Будинок науки і техніки, Сатурн, Земський собор, Андріївська церква, Національна гвардія, Великі Луки, Булонський Ліс, Еллада, Міністерство вугільної промисловості України, вулиця Петра Сагайдачного, Афіни, ректор інституту, Князівство Монако, Північний полюс, Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії, трипільська культура, слов’янські племена, давньоруські пам’ятки, Потсдамська угода, Інститут електроенергетики Національного гірничого університету, Міжнародний комітет Червоного Хреста, заповідник Біловезька Пуща, дитсадок “Веселка”, Київський будинок учителя, Дніпрогес, 8 Березня, Новий рік, Палац студентів, Музей історичних коштовностей України, Співдружність Незалежних Держав.

 

Вправа 72. Спишіть, замінюючи, де потрібно, малу літеру на велику.

(а)кадемія, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)онецька (о)бласть, (к)вітка-(о)снов’яненко, (к)оран, (с)ин (б)ожий, (п)равобережна (у)країна, (д)ніпропетровський (н)аціональний (у)ніверситет, (с)танція - метро (к)омунарівська, (а)фродіта, (г)енеральні (ш)тати (к)оролівства (н)ідерландів, (є)вропейське (е)кономічне (т)овариство, (к)иївські університети, (в)інниччина, (т)унгуський (м)етеорит, (з)ахідносибірська (р)івнина, (к)раїни (п)івночі, (д)ніпродзержинський (л)ісопарк, (ш)евченківські (ч)итання, (п)окровський (с)обор, (п)івденний (б)уг, (ф)ранкові твори, (м)еценат, (д)ень (п)еремоги, (р)енесанс, (ю)дині срібняки, (у)країнська (п)артія (з)елених, (т)еплого (о)лекси, (є)лисейські (п)оля, (с)ередні (в)іки, (р)ада (є)вропи, гора (п)іп, (л)ісовик, (т)амарин костюм, (п)апа (р)имський, (о)лімпійська програма, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (к)онгрес (у)країнської інтелігенції, (ф)ільчина грамота, (в)окзал (к)иївський, (д)ень (у)чителя, (в)иконавчий (к)омітет (п)олтавської (о)бласної (р)ади, (л)ьвівський (л)ітературно-(м)еморіальний (м)узей (і)вана (ф)ранка, собака (б)ілий (б)ім (ч)орне (в)ухо, (і)сторико-(ф)ілософський (ф)акультет (д)онецького (д)ержавного (і)нституту, (п)алац (у)рочистих (п)одій, (а)кт (п)роголошення (н)езалежності України, (н)аціональний (б)анк України, (к)луб (м)еталургів, (з)авод (с)вітлофор, (п)івденне (п)олісся, (в)осьме (б)ерезня, (ч)ернеча (г)ора, (т)оргово-промислова (п)алата (у)країни, (х)олдингова (к)омпанія, (п)речиста, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд, (д)иректор (і)нституту (є)вропи, (п)ланети (с)онячної (с)истеми.

 

Вправа 73. Від іменників, що стоять у дужках, утворіть прикметники, поясніть їх написання.

Рукописи (Лермонтов), хлопці (Новомосковськ), стипендія (президент), дочка (Андрій), кручі (Дніпро), конспекти (Тетяна), вузол (Гордій), теорема (Піфагор), алеї (каштан), книжки (Сергій), слова (Малишко), читання (Пушкін), ліси (Дніпропетровськ), премія (Гончар), хата (Шевченко), ревізор (Гоголь), персонажі (Тургенєв).

 

Вправа 74. Прочитайте речення, поясніть вживання великої літери.

1. Зріє Русь на Росі й на Дніпрі у синах Дажбога й Перуна (Н. Н.). 2. Одного літнього дня, коли Біле море ніжилося під яскравими променями північного сонця, а гавань сповнювалася гомоном веселих чайок і пароплавними гудками, я опинився за стінами училища... (В. Логв.). 3. Крізь рідкогілля лілово просвічувалось море і Воронцовський маяк ритмічно поблискував червоними спалахами, ніби хтось розкурював велетенську цигару (Б. Янч.). 4. То був давній земний спогад Грицькової душі. 5. Майстер вмикав водночас усі чотири програми, що їх транслювала в космос Земля. 6. Мовчки розписався Гуляйвітер на першім аркуші передової. 7. Часом Загатний милостиво слухав терехівські новини (В. Др.). 8. Промчали через Малишівку – маленьке й затишне сельце понад ставом з густими вербами, пересікли Караванський шлях і опинились у бережанських полях (Б. Янч.). 9. Раз, після Великодня, чудового весняного ранку, вся Паляникова сім’я висипала з хати надвір (Н.-Л.). 10. Приніс від зайця Дід Мороз і дещо нам у хату (М. Вінгр.). 11. Світилося зоряне небо, пробивалися крізь віття дерев Північна зірка, Великий Віз і Чумацький Шлях, що перетинав навпіл все небо (В. Логв.). 12. А очі все чогось чекають і аріаднину шукають нить (В. Ст.). 13. Каміння перетворились у білий мармур, одяглися в різьбу, і встав острів із моря – весь як Міланський собор (М. Коц.). 14. Років десять тому Петро Антонович закінчив юридичний факультет Київського університету…15. У Колодяжному, як і щороку, готувалися до Шевченкових роковин (М. О.). 16. Жила в селі баба Галущиха. Вона варила такі борщі, що коли хто сяде до столу, то не знає, що діє: їсть український борщ чи п’є нектар, що його споживали старогрецькі боги, зібравшись на Олімпі (І. Сенч.). 17. Війська Південно-Західного фронту разом з військами Донського фронту нанесли удар з плацдармів на південному березі Дону в районі Серафимовича та Клетської. 18. Роман підказав Стефанії, що тепер саме слід іти в Тимірязєвську академію, де готуються найкращі фахівці для села. 19. Я сказав, що все це так, але сільгоспакадемія є і в Києві. 20. Сидір Оникійович зняв свій орден Червоної зірки і пригвинтив до гімнастерки медичної сестри. 21. Спинившись передихнути, адмірал затримав зір на копії картини Айвазовського “Дев’ятий вал”. 22. До величної будівлі Державної наукової бібліотеки підкотило таксі. 23. Якщо покладатися на гороскоп, то я, народжений під сузір’ям Водолія, маю найщасливіший день тижня – середу або суботу. 24. Василь прагнув спокою, тоді як мені бажалося іти кудись у гості, в Будинок офіцерів флоту. 25. Артилерійський залп по Моабітській тюрмі примусив есесівців удруге відступити (В. Логв.). 26. Косачі збиралися до Парижа на Всесвітню виставку і пропонували Ганні Іванівні побути цей час на господарстві, відпочити (М. О.).

 

Вправа 75.Перепишіть, розкриваючи дужки, замініть, де потрібно, малу літеру на велику, поясніть її вживання.

1. Один з її синів наклав головою під час (ф)інської в снігах на (к)арельському перешийку, другий – безвісти зник у сорок першому, служив на (р)умунському кордоні (О. Г.). 2. Адже вогонь, що викрав (п)рометей, спалив колись великого (д)жордано (Б. О.). 3. Два вартові біля входу до (в)орон-цовського палацу стояли виструнчившись, скупим кивком голови дозволяючи гостям з’їзду заходити досередини (Р. Іван.). 4. Цілі сузір’я роїлись та вигасали і на небі, і в (я)втухових очах, усю ніч він ішов до свого (в)авилона (В. Земл). 5. Наступного дня (к)ошовий, замість того, щоб податися прямо на (п)івдень, на (п)ерекоп, повернув військо на (с)хід, до річки (м)олочної (В. Мал.). 6. Відомо, що колишній козак (х)арківського полку заснував на (х)арківщині село (п)рипутні (М. Слаб.). 7. У (в)еликій (х)ортиці стоїть досі могутній (з)апо-різький дуб (І. Шип.). 8. Жили колись тут (к)иївські зброярі, кували зброю, броварники варили пиво, рибалки ловили рибу в (д)ніпрі. А зараз велике сучасне місто зайняло (п)ридніпровські луки й береги (І. Ц.). 9. Серед степових просторів (п)івденно-(с)хідної (у)країни район, що прилягає до середньої течії ріки (с)амари (д)ніпровської, являє дивовижне сполучення найрізноманітніших ландшафтів (В. Чем.). 10. У (в)енеціанське вікно лилося сонце широким потоком, в сизій муті його крутились пилинки (М. Коц.). 11. У ХVІ ст. виникла (з)апорізька (с)іч, заснувалося славне (з)апоріжжя, і дух козацтва розлився по всій Україні (З журн.). 12. Але вже в іншому тоні, ніби в іншому ракурсі подавав (п)авло свою (о)діссею (Ю. Зб.). 13. Тепер він швидко знайшов сузір’я (в)еликої і (м)алої (в)едмедиць, (п)леяди, (а)ндромеду, (п)егаса, (в)олосся (в)ероніки. Знайшов (в)енеру – цю найбільшу зорю неба, червонуватого (м)арса і (с)атурна, які так помітно відрізнялися від зір, що мерехтіли навколо них (М. Тр.). 14. Як пояснили нам, (н)орвезькі береги при (з)ахідних вітрах для вітрильних кораблів небезпечні (В. Логв.). 15. Вже під селом, на (с)олоній балці, здибали вони (с)офрона (п)ерепічку (В. Коз.). 16. Подвір’я будівництва, де працювала (п)оліна, містилося в низькодолі (б)отанічного саду – немов ховалося там з якоюсь своєю таємницею (А. Хор.). 17. Горлиці у (к)анівськім гаю, я вам ніжну душу віддаю. Зачаруюсь голосом пташиним, цвітом кашки, чебрецю, шипшини, кольором безсмертника й розмаю – барвами (ш)евченкового краю (М. Синг.). 18. Особливо захоплював Петра Антоновича Щедрін. Він міг годинами читати дітям казки та пояснювати (щ)едрінські алегорії (М. О.). 19. Місто зустріло їх ранковою перекличкою заводських і фабричних гудків, ясним блиском сонця на золотих куполах (п)ечерської (л)аври та (с)офійського собору, якимсь неспокійним гулом (М. О.). 20. Після сніданку вони відправилися до (п)риморського бульвару, де біля (п)ам’ятника (з)атопленим (к)ораблям (с)евастопольці обладнали міський пляж (В. Логв.). 21. По закінченні (г)імназії (м)ихайло був зарахований на перший курс (ф)ізико-(м)атематичного факультету (к)иївського (у)ніверситету (с)вятого (в)олодимира. 22. На (п)ершому (в)сесвітньому (л)ітературному (к)онгресі, що відбувся 1878 року в (п)арижі, головуючий (в)іктор (г)юго приязно вітав молодого вченого, автора щойно видрукуваної в (ж)еневі брошури “(у)країнська література, заборонена (р)осійським урядом” (М. О.). 23. Ще недавно цей берег з’явився в газетах під новою назвою (д)ніпрельстан. 24. Велетенські скелі – (б)огатир, (с)агайдачна, (к)рісло (к)атерини – похмуро зводились над водою (Я. Б.). 25. Остап і смертю своєю послужив (в)ітчизні. 26. В уяві одразу постали ватаги (п)олтавських, (к)иївських, (ч)ернігівських кріпаків, які на плечах своїх несуть з усіх усюд до (д)унаю каміння. (М. О.). 27. Невдовзі все прояснилося: до (с)евастополя із (с)ередземномор’я поверталися бойові кораблі (ч)орноморського (ф)лоту. 28. Кипіли біля них величезні (т)ульські самовари, а в мотузяних клітках під стелею задористо підпадьомкали невгамовні перепілки (І. Ле).

Запитання для самоперевірки

1. Які назви є власними? Якими частинами мови вони виражені?

2. У яких власних назвах усі складові компоненти (слова) пишуться з великої літери?

3. Чи можуть власні назви переходити в загальні або навпаки?

Тестові завдання №11

Знайдіть рядок, у якому всі слова записано правильно.

Варіант 1

А Правекс-банк, посол Франції, народний артист України
Б Асканія-Нова, вплив заходу, домовик
В Європейський Союз, пугачовщина, Шевченків “Заповіт”
Г Шекспірівські сонети, прокрустове ложе, симиренка
Д Лютнева революція, Німфа, Східноєвропейська рівнина

Варіант 2

А Річард Левове Серце, академік, Михайлівський Золотоверхий собор
Б Світязь, Кабінет Міністрів України, Сенат
В Російська Федерація, Архімедова спіраль, Центральна рада
Г Прем’єр-міністр України, Маршал авіації, українські поля
Д Маріїнський палац, Буковина, чорний ліс

Варіант 3

А Ольжин щоденник, Зелені свята, рада Європи
Б Благовіщення, народна палата Індії, Південна Америка
В Чудське озеро, північний Схід, папуга Кеша
Г Павлоградський район, Хмельниччина, богородиця
Д Спаситель, Єлисейські Поля, Зміїний острів

Варіант 4

А Сейм Республіки Польща, галіфе, лермонтівські читання
Б Ялтинська конференція, парламент, епоха просвітництва
В Десятинна церква, острів земля Гранта, граф
Г Колізей, Кловський узвіз, петриківський розпис
Д Декларація Прав дитини, ангел, Кассіопея

Варіант 5

А Великий Каменяр, сенбернар, народний рух України
Б Королівство Нідерландів, Велика Китайська стіна, орден “За заслуги”
В День студента, магдебурзьке право, черкащина
Г Свята Трійця, Мезозойська ера, президент
Д Нестор Літописець, муза, покутське низькогір’я

 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ

 

 

Правила Приклади
1. Не можна розривати сполучення літер дж, дз, якщо вони позначають один звук. 2. Апостроф і м’який знак не відокре-млюються від попередньої літери. 3. Одну літеру не можна залишати в попередньому рядку або переносити в наступний, а також дві голосні не мо-жна залишати в попередньому рядку. 4. Небажано залишати біля префікса першу літеру кореня, якщо вона не становить складу, і розривати одно-складові префікси. 5. При переносі складного слова не можна відривати від наступної части- ни одну букву. 6. Не можна розривати ініціальні аб-ревіатури. 7. Не можна відривати скорочень від слів, яких вони стосуються.   8. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), лапки, дужку. 9. В інших випадках можна довільно переносити слова за складами. Гу-дзик, їж-джу, пі-джак але: під-живити, від- значити близь-ко (а не близ-ько), Лук’-янчук(а не Лук-’янчук) ака-демія (а не а-кадемія), ауди-торія (а не ау-диторія) за- стелити (а не зас- телити), роз- казати (а не ро-зказати), але: пере-писати і пе-реписати біло- сніжний (а не білос-ніжний), далеко- глядний (а не далеког-лядний) АЕС, ЛАЗ –105 М. Т. Рильський (а не М. Т.- Рильський), доц. Василенко (а не доц.- Василенко) до-нецький, доне-цький, донець-кий, Оле-ксандрович, Олек-сандрович, Олексан-дрович, Олександ-рович

Вправа 76. Визначте можливі переноси слів, словосполучень.

Дужчий, звернення, віддзеркалювати, вийти, Дніпропетровщина, птаство, батьківський, пробігти відстань 250 км, книголюб, черв’як, задзеленчати, мій брат – студент 5-го курсу НГУ України, вищезгаданий, авторучка, відвідав лекції чл.-кор. Півняка Г. Г., підігріти, завод ім. Петровського, читання, по-людськи, козацький, садівництво, бджолярство, жовчю, глибший, мої друзі – активні учасники олімпіад, студентський, іподром, Вінниччина, склала іспит проф. В.Ю. Пушкіну, розповсюджувати, роман “Берег любові”, Керчю, любов’ю, кукурудза, ящик, піджива, надзвичайний, обмити, чайок, осінній, зв’язати, ореол, майка, сиджу, перебігти, промчати, юннат, інструмент, гарний, подзьобати, спересердя.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.041 с.)