Тема. Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема. Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголоснихТестові завдання:

1. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

А тріснути, тижневик, контрастний, пестливий

Б улесливий, рідкісний, ненависний, комендантський

В якісний, захисний, форпосний, пісний

2. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

А кількісний, баластний, обласний, шістсот

Б кістлявий, гігантський, студентський, чесний

В улесливий, серце, тоскно, шістнадцять

3. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

А шелеснути, власний, навмисне, туринський

Б тріснути, шістдесят, ремісник, зап’ястний

В серцевий, масний, кістлявий, компостний

4. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

А тижневий, проїздний, улесливий, чесний

Б місцевість, виїзний, щасливий, рідкісний

В обласний, хвастливий, гігантський, невістці

5. У якому рядку допущено помилку в групах приголосних?

А якісний, пристрасний, розісланий, пісний

Б випускний, тижневий, нещасний, кісники

В авантюриський, артистці, чесно, кістлявий

Г хруснути, шістсот, студентський, компостний

6. Спрощення приголосних відсутнє на письмі через його відсутність у вимові у всіх словах рядка:

А кіс..ливий, закарпа..ський, кіль кіс..ний, влас..ник

Б учас..ник, мотиж..ня, баскетболіс..ці, стис..нути

В швидкіс..ний, безвиїз..ний, контрас..ий, ус..но

Г зап’яс..ний, пес..ливий, випус..ний, звас..ливий

7. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка:

А облас..ний, безкорис..ливий, хрус..нути, тиж..невик

Б щас..ливий, пес..ливий, президент..ський, захис..ник

В кіс..лявий, блис..нути, натщесер..це, наперс..ник

Г заздріс..ний, контрас..ний, влас..ник, благовіст..ний

8. Позначте рядок, у всіх словах якого спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

А щотиж..невий, чес..но, облас..ний, пристрас..ний

Б облас..ний, совіс..ний, балас..ний, піз..ній

В блис..нути, форпос..ний, щас..ливий, звіс..но

Г улес..ливий, проїз..ний, контрас..ний, заздріс..ний

9. В усіх словах відбувається спрощення приголосних:

А перехрес..ний, хрус..нути, зап’яс..ний, чес..ний

Б хворос..няк, зліс..ний, рідкіс..ий, шіс..надцять

В ненавис..ний, очис..ний, совіс..ний, пристрас..ний

Г свис..нути, балас..ний, швидкіс..ний, буревіс..ник

Д доблес..ний, аген..ський, пес..ливий, прохз..ний.

10. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

А форпостний, корисний, баласний, щасливий

Б доблесний, усно, звісно, хворостняк

В шістсот, провісник, вискнути, свиснути

11. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:

А гуснути, безвиїзний, власний, злісний

Б кістлявий, тиждневий, ненависний, якісний

В цілісний, месник, очисний, хвастливий

12. Визначте рядок, у якому при утворенні нових слів у тих відбувається спрощення приголосних.
А область, тиждень, агент, сту­дент
Б писк, брязк, виїзд, шість, фа­шист
В хворост, ремесло, сонце, гігант
Г пропагандист, невістка, турист, чернець
Д користь, лестощі, щастя, радість

 

Практична частина

Вправа 1. Ігрове дослідження-відновлення.

Виписати слова у дві колонки: у першу – слова, в яких відбувається спрощення, у другу –в яких не відбувається.

Пристрас..ний, у мерех..ливому, контрас..ний, хвас..нути, кількіс..ний, у доблес..ному, зап’яс..ний, знавіс..нілий, радіс..ний.

Вправа 2. Запишіть слова.

Корисний, баластний, щасливий, якісний, пестливий, шістнадцять, зап’ястний, виїзний, тижневий, вісник, контрактник, брязнути, писнути, вискнути, рискнути, випускний, пропускний, бризнути, серце, сонце.

 

Вправа 3. Запишіть слова,вставляючи потрібну букву.

Совіс..ний, гіган..ський, жаліс..ний, захис..ний, зап’яс..ний, балас..ний, антифашис..ський, аспіран..ський, кількіс..ний, ціліс..ний, зліс..ний, захис..ник, пис..нути, тріс..нути, шіс..сот, доблес..ний, вис..нути, форпос..ний, швидкіс..ний, тос..но, с..нара, бриз..нути.

 

Вправа 4. Перекладіть українською мовою.

Совместный, радостный, страстный, участник, счастливый, буревестник, костлявый, проездной, невестке, корыстный, защитник, безжалостный, агентство, блеснуть, недельный, шестьсот, солдатский, каждый, городской, качественный, целостный, компостный, завистливый, несчастный, гигантский, хвастливый, постный, ненавистный, балансный.

 

Вправа 5. Випишіть слова, у яких на письмі відбувається спрощення груп приголосних:

Виїз..ний, віс..ник, комендант..ський, хвас..нути, форпос..ний, тиж..невий, корис..ний, швидкіс..ний, контрас..ний, кіс..лявий, шіс..надцять, захис..ний, балас..ний, пес..ливий, кореспондент..ський, шіс..десят, рідкіс..ний, не навис..ний, поїзний, вісник, чесний, зап’ястний, пестливий, бризнути, блиснути, сонячний, щасливий, корисний, студентський, компостний.

Вправа 6. Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх.

Швидкість, турист, честь, совість, контраст, ненависть, випуск, гігант,

злість, щастя, вартість, радість, прикрість, об’їзд, безсмертя.

Тема. Складні випадки правопису слів з чергуванням приголосних звуків

Тестові завдання:

1. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

А солдатцтво, боягузство, французький

Б птаство, кавказький, заїжджати

В ла-маншський, плачу, убозтво

2. У котрому рядку між словами слід вживати прийменник в:

А успіх (у, в) творчості, прочитала (у, в) журналі, приніс (у, в) кишені, попросив (у, в) друга

Б мешкала (у, в) Овручі, була (у, в) Іспанії, плавати (у, в) озері,служити (у, в) армії

В бігти (у, в) сад, спитала (у, в) сестри, погляд (у, в) майбутнє, жити (у, в) Кракові

3. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

А збаражський, убогство, парижський

Б юнацький, багатство, товариство

В казахський, товариський, електричний

4. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

А золотоніський, вінницький, кавказький

Б агентство, інтелігентний, братський

В кременчукський, солдацький, грекський

5. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Вінниця, Харків, Хмельницький, Суми:

А Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумщина

Б Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина

В Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумшчина

Г Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумщина

6. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

А багацтво, запоріжський, птаство

Б сплачувати, колишу, грецький

В господарський, убозтво, ткацький

7. У котрому рядку між словами слід вживати сполучник і:

А ручка (і, й) олівець, місяць (і, й) зорі, правда (і, й) кривда, сміється (і, й) плаче

Б сміх (і, й) сльози, товариш (і, й) брат, прийшов (і, й) побачив, жив (і, й) допомагав

В приходить (і, й) допомагає, спостерігає (і, й) описує, здібна (і, й)талановита, батьки (і, й) діти

8. У котрому з рядків вживається в?

А побувають (у,в) зоопарку Б (у,в) кошику гриби

В (у,в) одній школі Г наш (у,в) читель

Д зустрінуться (у,в) Одесі

9. Правильно утворені всі іменники за допомогою суфікса –ин (а):

А Київщина, Словаччина, Сумщина, гайдаматчина

Б Вінничина, Туреччина, кріпаччина, Тернопільщина

В Житомирщина, Рівненщина, Запоріщина, Донеччина

Г Німетчина, Гуцульщина, батьківщина, вояччина

Д Херсонщина, Волинщина, Івано-Франківщина, Кіровоградщина

10. Правильно змінено кінцевий приголосний:

А ла-манський, уральський Б виборгський, гуляйпільський

В ладозький, дамаскський Г прусський, поліський

Д меккський, кременчукський

11. Немає помилок у похідних словах:

А Кагарлик – кагарликський, Сиваш – сиваський

Б Прилуки – дрогобицький, Гаага – гаазький

В Дрогобич – дрогобицький, Буг – бурський

Г Карадаг – карадазький, герцог – герцогзький

12. Позначте рядок, у всіх словах якого при словотворенні чи словозміні можливе чергування приголосних:

А писанка, мокруха, Наталка, відлига

Б ластівка, перемога, берізка, Олекса

В брунька, відлига, Наталя, бідолаха

Г веснянка, ніч, гаївка, птаха

 

Практична частина

Вправа 1. Перепишіть, замість крапок поставте пропущені літери ч або ш; поясніть правопис слів; складіть з виділеними словами речення.

Соня..ник, ру..ниця, безпе..ний, міся..ний, пшени..ний, ру..ник, серде..ний, міро..ник, торі..ній, піврі..ний, півні..ний, сма..ний, рі..ний, залізни..ний, моло..ний, моло..ниця, дові..ний.

 

Вправа 2. Перекладіть з російської мови на українську, поясніть правопис слів.

Амурский, казанский, запорожский, овручский, таджикский, волжский, рижский, румынский, уральский, батрачество, Иртыш, казах.

 

Вправа 3. Утворіть прикметники, похідні від географічних найменувань, за допомогою суфікса -ськ(ий):

Увага! Приклади згруповано за характером вираження в них кінцевого приголосного твірної основи: 1) г, ж, з (з'); 2) к, ч, ц'; 3) х, ш, с(с':); 4) інші випадки.

1. Пожог, Дорогобуж, Люб'язь, Стовпяги, Меджибіж, Устилуг, Білий Колодязь, Кривий Ріг, Чаниж, Євсуг, Біла Береза, Розваж, Звози, Облоги, Уріж, Осняги, Збуж.

2. Кагарлик, Дзвиняч, Бортничі, Клинець, Закаблуки, Вінниця, Гринчук, Дрогобич, Грушвиця, Кременчук, Родатичі, Бахмач, При­луки, Гнилець, Довжик, Бобичі, Двірець.

3. Глеваха, Слабаш, Одеса, Скоморохи, Омбиш, Черкаси, Залісся, Сабадаш, Грянчиха, Товстоліс, Золотухи, Калюс, Вараш.

4. Гайсин, Львів, Ямпіль, Гурзуф, Перевали, Умань, Словіта, Джурин, Радомишль, Рай, Рідкодуб, Роздол, Остер, Слобода, Любинь, Ворзель, Бовдури, Груд, Суми, Губин.

 

Вправа 4. Запишіть слова, виправляючи в них помилки.

Черкасчина, Галиччина, кременчукський, Віннитчина, студенський, Ониськчин, Пріщин, блисчати, печенігський, волгський, дорошчий, Туретчина, фашиський, душчий, казаський, золотонішський, товаришський, братский, запоріжзький, киргижзький, Звенигороцський, Мелащин, людский, кріпатчина, сердетчний, птахство, чешський, сонячник, брязчу.

 

Вправа 5. Від поданих прикметників за допомогою суфікса –ин- утворіть іменники.

Гайдамацький, бойківський, гуцульський, вояцький, батьківський, ліска, звенигородський, кріпацький, вінницький, одеський, коліївський, галицький, львівський, київський, волоський, харківський, німецький.

Вправа 6. Утворіть від поданих слів за допомогою суфікса –ськ- прикметники і, де можливо, за допомогою суфікса –ств- іменники. Поясніть звукові зміни.

Гадяч, жінка, Козелець, Онега, чех, Полісся, француз, студент, чуваш, робітник, Бахмач, узбек, Миргород, Ятрань, читач, Закарпаття, Оскіл, Несвіж, Золотоноша, Волгоград, дивак, якут, Арал, Арциз, юнак, Трускавець, Дрогобич, казах, словак, латиш, Лохвиця, Глеваха, Вятка, баск, Острог, Кам’янка.

Вправа 7. Уважно прочитайте текст. Знайдіть та виправте помилки,

допущені у написанні слів. Поясніть, якими правилами ви керуєтесь, щоб написати правильно.

Колись у кожній хаті стояла на покуті звичайна воскова свічка – охорониця родиного вогнища. Звичай цей зародився у глибокій давнині, коли наші пращури поклонялися небесним світилам. Світло свічки важалося продовженям сонця в оселі.

На жаль, для багатьох віруючих сьогодні метою відвідання храму в неділю чи у свято мають купити купити свічку або декілька свічок, поставити їх на ппідсвічник і запилити. Отак, спаливши жменю свічок, повертається, не дочекавшись кінця служби, виходить із церкви, і думає: я спалив у свічках всі свої гріхи! Не паліня свічки є метою справжнього християнина. Зєднаня з Богом – ось мета відвіданя храму.

Вправа 8. Перепишіть, вставляючи замість крапок у – в, і – й.

Розкішні яблуні та груші.. цвіту неначе ворушаться, пливуть по воді, дрижать.. легкому тумані. 8. Дорога ховалась.. лісок.. знов зараз спускалася дуже круто.. глибокий.. узький яр, зарослий лісом.

Вправа 9. Запиши текст, вибираючи за правилами вживанням [у]–[в] та [і]- [й] відповідну літеру.

Лобі – особи, що (в, у)пливають (в, у) кулуарах на членів парламенту при прийнятті законів, розміщенні (у, в)рядових замовлень, призначенні на державні посади. Квота – (в, у)становлений об’єм виробництва (і, й) поставок на експорт певних товарів. Валютний рахунок – рахунок підприємств (і, й) організацій (в,у) іноземній валюті (до недавнього часу – (у,в) переводних рублях) (в,у) Зовнішекономбанку. На валютний рахунок надходять платежі від іноземних контрагентів, валютні кошти, одержані кредити.

Вправа 10. Підкресліть слова, при зміні яких виникає чергування приголосних. Підберіть спільнокореневе слово чи змініть форму, щоб відбулося чергування.

Дивився на дерева і стежив, як спалахують і гаснуть тіні під ногами.

Ходить літо берегами в шумі яворів.

Доки живі ще ваші матері, хай всі дороги вас до них приводять.

Руки над колосками, як журавлі у злеті.

Поля, луги, дороги немов тремтять у малахітовому тумані.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 1198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.189.240 (0.037 с.)