Тема. Складні випадки правопису великої буквиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Складні випадки правопису великої буквиТестові завдання:

1. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви:

А Євангеліє, Національний медичний університет, Полтавщина, Донбас

Б Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина

В Поштова площа, Західна Україна, Коран, День хіміка

Г держави Средиземномор’я, Ліга арабських держав

2. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

А клуб моряків, Державна Дума, слово Боже, Пісня пісень

Б Клуб Моряків, державна дума, Слово боже, пісня Пісень

В Клуб моряків, Державна дума, Слово Боже, Пісня Пісень

Г клуб Моряків, державна Дума, слово боже, пісня пісень

3. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

А озеро Синевир, Товариство об’єднаних українських канадців,

Народний рух України, орден За заслуги

Б Озеро Синевир, товариство об’єднаних українських канадців,

Народний Рух України, Орден за заслуги

В Озеро синевир, Товариство об’єднаних Українських канадців,

Народний рух України, орден За заслуги

Г озеро синевир, Товариство Об’єднаних Українських Канадців,

народний рух України, Орден за Заслуги

4. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви:

А Дід мороз, новий Рік, Полісся, Епоха Відродження

Б Олеський замок, Профком університету, Франкові поезії, Буковина

В Києво-Печерська лавра, Син Божий, Народний рух України, Біблія

5. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви :

А Ботанічний Сад, Північний захід, Київські вулиці, Академія Наук

Б лауреат Шевченківської премії, Гуцульщина, Близький Схід

В Французька Республіка, Галичина, майдан Незалежності, Світова війна

6. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

А Папа Римський, народи Півдня, ігри на Кубок світу з футболу,

Краматорська середня школа № 11

Б Папа римський, народи півдня, ігри на Кубок Світу з футболу,

краматорська середня школа № 11

В папа римський, Народи Півдня, ігри на Кубок світу з футболу,

Краматорська середня школа № 11

Г папа Римський, Народи півдня, Ігри на Кубок Світу з футболу,

Краматорська середня школа № 11

7. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери :

А Декларація Прав людини, Хотинська Фортеця, Донбаська Державна Машинобудівна Академія, Друга Світова війна

Б Декларація Прав Людини, хотинська Фортеця, Донбаська державна машинобудівна академія, Друга світова війна

В декларація прав людини, хотинська фортеця, Донбаська державна машинобудівна Академія, друга світова війна

Г Декларація прав людини, Хотинська фортеця, Донбаська державна машинобудівна академія, Друга світова війна

8. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власної назви Организация Северо-Атлантического договора:

А Организація Північно-Атлантичного договора

Б Організація Північно-Атлантичного договора

В Організацья Северо-Атлантичного договору

Г Організація Північно-Атлантичного договору

9. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви:

А Всеукраїнське товариство "Просвіта", громадянська війна, меценат

Б Генеральний секретар ООН, доктор наук, ректор університету, Зевс

В Демократична Партія України, Конституційний суд, кабмін України, великдень

10. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери:

А Велика вітчизняна війна, Краматорські заводи, всесвітня федерація демократичної молоді, Тургенєвські герої

Б Велика Вітчизняна Війна, краматорські заводи, Всесвітня Федерація Демократичної Молоді, тургенєвські герої

В велика Вітчизняна війна, Краматорські заводи, Всесвітня Федерація демократичної молоді, Тургенєвські герої

Г Велика Вітчизняна війна, краматорські заводи, Всесвітня федерація демократичної молоді, тургенєвські герої

11. У котрому рядку всі слова пишуться з малої літери :

А (ш)евченківська (п)ремія, (ф)ранківські (с)онети, (ш)евченківський (в)ечір, (п)іфагорова (т)теорема

Б (п)ушкінські рукописи, (ш)евченківській (с)тиль, (б)альзаківські (т)радиції, (е)зопівська (м)ова

В (д)амоклів (м)еч, (п)рокрустове (л)оже, (ф)ранківська (к)імната, (г)ордіїв (в)узол

12. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власних назв праздник Первое мая, город Первомайское:

А Перве травня, Першотравневське

Б Перше травня, Пєрвомайське

В Перше травня, Першомайське

Г Перше травня, Первомайське

 

Практична частина

Вправа 1.Запишіть слова з великої чи малої літери. Правопис поясніть.

Володимир (в)еликий, (к)аменяр, (п)атріарх, (р)ентген, (г)аліфе, (к)иянин, (і)мператор, (п)анас (м)ирний, (м)уза, (д)ід (м)ороз, (п)апа (р)имський, (є)пископ, (р)ектор (к)иївського (у)ніверситету, (р)осіянин, (п)рокурор, (г)еркулес, (м)итрополит, (а)нгел, (б)огородиця, (і)сус (х)ристос, (н)ародний (а)артист (у)країни, (а)рхангел (м)ихаїл, (р)обінзон, (м)іністр (о)світи України, (г)олова профкому, (к)обзар, (д)епутат (в)ерховної (р)ади України, (н)естор (л)ітописець, (п)ерун, (ф)ея, (президент України, (ц)ар, (ч)умацький (ш)лях, (т)итан, (а)нтей, (п)івніч, (п)івдень, (п)олісся, (с)именталка [порода корів], (я)рославів (в)ал [вулиця], (п)ечерська (л)авра, (б)удинок (в)чителя, (с)лавутич, (с)ірко [собака], (б)ульдог, (р)іздво, (с)ин (б)ожий, (а)хіллесова п'ята, (т)рипільська культура.

Вправа 2. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.

а) Розливався (д)ніпро, дочекавшись приходу весни, і в турбінах вода клекотіла, як (с)іч (з)апорізька.

б) Земле (ш)евченкова, (з)емле (ф)ранкова, ниво, засіяна щастям – добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром.

в) З боків назустріч пароплаву (д)ніпровські береги пливуть.

г) Народжує (а)нтеїв земля.

д) До (д)ніпра бредуть, як (г)уллівери, з (о)болоні зведені доми.

 

Вправа 3.Правильно напишіть слова і словосполучення з великої або малої літери, обґрунтуйте написання.

(к)онституційний (с)уд (у)країни, (а)ндріївський (у)звіз, (л)лауреат (д)ержавної премії імені Тараса Шевченка, (м)уза, (д)ід-(м)ороз, д)охристиянська (д)оба, (р)еспубліка (м)олдова, (а)соціація міст (у)країни, (м)іжнародний (б)лагодійний (ф)онд конкурсу В. Горовиця, (п)апа (р)имський, (р)имський(п)апа, (є)пископ, (р)ектор (к)иївського (у)ніверситету, (р)осіянин, (п)рокурор, (п)резидент України, (г)еркулес, (і)ссик-(к)уль, (м)итрополит, (а)нгел, (б)огородиця, (і)сус (х)ристос, (н)ародний (а)ртист України, (а)рхангел (м)ихаїл, (р)обінзон, (м)іністр (о)світи і (н)ауки України, (а)кадемік ВШ України, (г)олова профкому, (к)обзар, (д)епутат (в)ерховної (р)ади, (д)і (в)ітторіо, (д)’(а)ламбер, (д)е (г)олль, (к)аменяр, (ч)ервона (ш)апочка, (у)країнська (с)оціал-(д)емократична (п)артія, (ч)атир-(д)аг, (в)улиця (г)енерала

(п)отапова, (м)іністерство (к)ультури (у)країни, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади (у)країни, (м)істо (ж)овті (в)оди, (п)енсільванія (а)веню.

 

Вправа 4. Перекладіть текст українською мовою і запишіть їх. Поясніть вживання малої та великої літер.

1. Юрий Каныгин — доктор экономических наук, профессор, член Союза журналистов Украины. Окончил экономический факультет Московского университета. Работал заведующим кафедрой Хабаровского политехнического института, ученым секретарем Сибирского отделения АН СССР по гуманитарным наукам. С 1976 года живет в Киеве, где возглавлял отдел научного потенциала Института кибернетики им. В. М. Глушкова, отдел социального интеллекта Центра исследований научного потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины.

 

Вправа 5. Вправа 2. Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.

1. Гей, нові (к)олумби й (м)агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко) 2. Не всі стародавні (г)реки були (а)фродітами, (г)еркулесами, (а)поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б)ать­ківщини! (О. Довженко) 4. Всяк (ш)отландець вільний — пан своєї (б)атьківщини (Леся Українка). 5. Наші предки, (с)тародавні (с)ло­в’яни, подібно до (а)нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — (к)оляду і (к)упала (Олекса Воропай). 6. (б)ароко — художній стиль у мистецтві, (б)атьківщи­ною якого є (і)талія. Головна особливість цього стилю — вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна «(б)ароко» походить від (п)ортуга­льського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (в)ерсальський (п)алац поблизу (п)арижа, (з)имовий (п)алац у (с)анкт-(п)етербурзі, (а)ндріїв­ська (ц)ерква, (м)аріїнський (п)алац, (б)рама (з)аборовського у Києві. 7. Так, (ж)овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к)уликовська (Д. Яворницький).

 

Вправа 6. Перепишіть текст і замініть, де потрібно, малу букву великою.

Рівненська (о)бласть розташована на (п)оліській (р)івнині (в)олин­ського (п)лато, яке густо посічене річками. Найбільші з них — (п)ри­п’ять та її притоки (г)оринь і (с)тир. Є багато озер, особливо на (п)оліс­сі, серед яких найповноводніше (б)іле, (с)омине, (н)обель. Ліси займають 38 відсотків території. Сім (п)івнічних районів області зазнали радіоактивного забруднення після аварії на (ч)орнобильській (а)(е)(с).

Перші сліди перебування людини — (п)ізній (п)алеоліт. У III—II ст. до (н).(х). та у ІІ—ІІІ ст. нової ери на території сучасної області жили ранньослов’янські племена (з)арубинецької та (ч)ерняхівської культур. У VI—VII ст. тут виникло об’єднання племен державного типу на чолі з (д)улібами-(в)олинянами. Знайдено поселення (ч)ерня­хівської культури біля (в)арковичів і (п)ідлужжя (д)убнівського

р-ну, городища Х ст. У Х ст. ці землі входили до складу (к)иївської (р)усі-(у)країни. Визначну роль в історії краю відіграли (д)оро­гобуж і (п)ересопниця (нині села), які в ХІ—ХІІ ст. були центрами (у)дільних князівств. На (р)івненщині творилися (є)вангелії: «(д)уб­нівське» (1539—68), «(д)орогобузьке» (1556—61) та «(п)ересопниць­ке (є)ванглія» (1556—61). На останньому в 1991 р. складав (п)ри­сягу екс-(п)резидент (у)країни Л. Кравчук. На честь цієї книги в с. (п)ересопниця споруджено пам’ятник.

 

Вправа 7. Напишіть, де треба, слова з великої літери чи малої. Поясніть правопис.

 

Кобзар, марко вовчок, квітка-основ’яненко, робінзон, плутоній, ахіллес, антей, демон, лісовик, пінчер, червона шапочка, пантелеймон куліш, ом, кюрі, жучка, гнідко, русалка, івасик-телесик, рентген, галіфе, богородиця, грінченків словник, шевченкові поезії, пушкінські рукописи, гордіїв вузол, шевченківські читання, андрієві книжки, бертолетова сіль, петрів батіг, рентгенівські промені, франківські сонети, нобелівська премія, сізіфова праця, гайморова порожнина, чернівецький державний університет, франківська кімната, міністерство культури україни, міністр освіти україни, центральний республіканський стадіон, день незалежності україни, новий рік, різдво, великдень, великий піст, національний банк україни, міністерство закордонних справ україни, головне пасажирське управління міністерства транспорту україни, будинок учителя;

 

Вправа 7. Напишіть, де треба, слова з великої літери чи малої. Поясніть правопис.

резидент україни, генеральний прокурор україни, заслужений учитель, генеральний конструктор, президент франції, доктор педагогічних наук, член-кореспондент академії наук україни, генерал-лейтенант, заслужений діяч мистецтв, ректор приазовського державного технічного університету, маршал авіації, посол сша в україні, старший науковий співробітник інституту мовознавства нан україни, сан-сальвадор, море лаптєвих, прикарпаття, франкфурт-на-майні, полтавщина, па-де-кале, земля крутиться навколо сонця, гора говерла, іссик-куль, течія гольфстрім, балканський півострів, місто жовті води, лос-анджелес, пенсильванія-авеню, панамський перешийок, корейська народно-демократична республіка, автономна республіка крим, вулиця генерала потапова, українська земля, проспект дружби народів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.012 с.)