ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Правила Приклади
1. У власних іншомовних назвах і похідних від них словах подвоєння зберігається. 2. У загальних іншомовних назвах приголосні звичайно не подвоюють-ся. Винятки     Примітка. У Р. в. множини подво-єння зберігається бонна бонн, мулла мулл. 3. Подвоєння виникає унаслідок збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня.   4. Подвоєння приголосних зберіга-ється у деяких недавно запозичених іменах. Примітка. В українізованих запози-чених іменах відповідно до вимови подвоєння на письмі не фіксується. 5. У географічних назвах на території України, Росії, Кавказу приголосні не подвоюються. 6. Приголосні не подвоюються у наз-вах одиниць виміру, що походять від прізвищ учених. Марокко, Діккенс, Шиллер, Ніцца, Ясси, Мюллер, Таллінн, ніццький, тал-ліннці бароко, група, теніс, шосе, колектив, інтермецо, каса аннали, білль, булла, брутто, ванна, вілла, мадонна, панна, пенні, нетто, манна, мотто, тонна, мулла, мірра, бонна, дурра, гетто, панно, донна, тратта, канна, гамма (назва літери на позначення стану речовини) імміграція (бо міграція), ірраціо-нальний (бо раціональний), сюрреа-лізм (бо реалізм) але: емігрант, еміграція; Аполлон, Віссаріон, Геннадій, Палла-дій, Еммануїл, Алла, Белла, Жанна, Інна, Васса Агнеса, Інеса, Сара, Каміла, Іполит, Кирило, Пилип, Сава Єсентуки, Одеса, Черкаси гаус (Гаусс), бекерель (Беккерель), ват (Уатт)

 

 

Вправа 55. Перепишіть, вставте, де потрібно, пропущені букви, поясніть написання.

Рус…о, Бел…а, Яф...а, дол...ар, агрес…ія, Ел…ада, бон...а, ім…іграція, ем…ігрант, шас…і, ан…отація, віл…а, ак…ордеон, Ген...адій, мадон…а, брюс…ельський, фін...ський, марок...анка, Інес...а, калькут...ський, ір...еальний, Апол...онівна, оп...озиція, лібрет...о, гол...андці, пен...і, тер...иторія, кор...ектно, контр...еволюціонер, буд...зм, Апен...іни, еф...ективний, дискус...ія, Дарда-нел...и, хоб...і, Рим...а, Гаван...а, пан...о, стакат...о, Ізабел...а, Сар...а, іп...одром, гет...о, Грім..., Єс...ентуки, Бокач...о, оп...онент, кан...ський, тер...аса, Віолет...а, Андор...а, ом…етр, Агрип...ина, ел...інізм, ім…унолог, Рот…ердам, ім…ітація, ін…овація, Дюс…ельдорф, прус…ький, іл…юзія, бравіс…имо, бул...а, ап…ендикс, антен…а, Абіс…інія, ім…обілізувати, авторал…і, агрес…ивний, Ал…а, експрес…ія, піц…ерія, Кас…андра, ас…ортимент, Лозан…а, пас…аж, Ган…овер, спагет…і, філіп…інець, дес….ерт, ап…еляція, Дал..ас, хіп…і, дилем…а, Ліс…абон, шил…інг, ас…иметрія, Лес…інг, Сюзан…а, Міс..ісіпі.

 

Вправа 56. Поставте іменники в родовому відмінку множини. Поясніть їх написання.

Заняття, тонна, вчення, почуття, манна, узбережжя, мадонна, суддя, відкриття, стаття, панна, прагнення, передчуття, вілла, знання, узбіччя, ванна.

 

Вправа 57.Запишіть українською мовою, порівняйте написання поданих слів в обох мовах.

Соцветие, платье, досье, забытье, затишье, бытие, варенье, пятидесятилетие, вкопанный, Подолье, семья, гостья, радостью, поверье, Ильич, верфью, солью, соленье, донья, Яссы, сюрреализм, колье, аппробация, Жанна, судья, Стелла, написанный, конферансье, воссоединенный, Кирилл, макаронник, сучья, Филиппины, адью, испеченный, стелла, Нонна, боннский, Одиссей, Ульяна, Савва, Инесса.

 

Вправа 58. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть вживання подвоєних приголосних.

1. У ван…і короп золотистий плюскоче, наче з піни пан…а (І. А.). 2. Не уст золотомовний мед, не почестей солодка ман…а (Б. І. А.). 3. Літа повільно бредуть, як верблюди в піску марок…анськім (Б. О.). 4. Вночі при місяці більш, ніж удень, вражає тебе оце розкошисте зачіплянське барок…о (О. Г.). 5. Ліворуч по долині, вкритій лісом, на значній віддалі від шос...е Брянський і Черниш помітили дахи гірського селища (О. Г.). 6 . ...Останній ак...орд. Леся встала і разом з хором низько вклонилась присутнім (М. О.). 7. Саме гаряча пора була: коміс...ія за коміс...ією (Б. Янч.). 8. Ірина та Сергій ішли ал...еєю, нічого не помічаючи, забувши про все на світі (І. Ст.). 9. Я люблю свою кімнату, білу, наче снігурка, з букетом ірисів на столі і з Ботічел...і на стінах (М. Коц.). 10. У кінці вулиці виднілися високі білі колон...и двоповерхового будинку (О. Десн.). 11. Маргарита зупинила одноколінного візника, і ось вони, ніби поважні пан...и, їдуть широкою Дерибасівською вулицею (М. О.). 12. Івану Кирил...овичу більше подобалось, коли за годину вони вертали з обіду, приглушені ситою сільською їжею (В. Др.). 13. Валеріан Іп...олитович любив вітрильники, обожнював їх і, як запевнила мене Стел...а, прочитав безліч книг про Веспуч...і, Магел...ана, Колумба, Крузенштерна і Лазарева 14. Профес...ор мовчки слухає і час від часу повертає до столу кисті рук, які неначе намагається зігнути в ліктях. 15. Жанет...а вийшла з темряви, що ховала її під віттями дерев, припала до Валентинових грудей. 16. Пан...а баронес...а, напевне, не знає, куди іде цей ешелон. 17. А може, то була не Женя, а чарівна Ас...оль Гріна у світлі яскравих сонячних променів. 18. На допомогу аварійній команді поквапилися торпедисти і мінери: щоб зупинити течію, потрібно було не менше півтори тон...и цементу. (В. Логв.).

 

Тестові завдання №8

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні подвоюються.

Варіант 1

А Ін...окентій, гол...андець, ганчіряч...я, об...ілений
Б Пал...адій, гребін...ий, жабин...ий, добрен...ий
В Віян...я, апельсин...ий, тютюн...иця, дістан...ий
Г Сьєр...а-Невада, від...ілок, мадон..., Кампанел...а
Д Браз...авіль, благополуч...я, без...оряний, шил...інг

Варіант 2

А Бон...ський, воз…’єднувач, кокон...ий, сміт...яр
Б Вбран...ячко, шал...ю, пониз...я, узмор...я
В Безріш...я, благочест...я, Кас...абланка, орлен...я
Г Ластовин...я, ескадрил...я, деревин...ий, Галич...ина
Д Єс...ентуки, галун...ик, Віс...аріон, пансіон...ий

Варіант 3

А Вітрин...ий, гіл...ячка, Агрип...ина, далеч...ю
Б Товстен...ий, жат...я, ат...аше, первоздан...ий
В Колюч...я, вогнен...ість, шален...о, смородин...ик
Г Ем...ануїл, аквамарин...ий, філіп...інець, вінич...я
Д Баштан...ик, послан...ий, сновид...я, гостин...о

Варіант 4

А Заволж...я, Ел...а, дон...а, Побуж...я
Б Маслин...ий, олов’ян...ий, ван..., Ген...адійович
В Знан...ь, мот...о, в...ічливий, бов...аніти
Г Роз...олочений, Прип’ят...ю, бездихан...ий, стак...ато
Д Віл...а, грамофон...ий, ел...інський, Рос...іні

Варіант 5

А Апен...іни, нав...имашки, немовл...я, оснащен...я
Б Мерзен...ий, Інес...а, л...ється, чавун...ий
В Калькут...ський, л...яний, Він...ич...ина, ап...ерцепція
Г Яф...ський, істин...ий, Каміл...а, жит...ейський
Д Блажен...ий, по узбіч...ю, Сав...а, натхнен...ий

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

 

 

Префікси Правила Приклади
роз-, без-, воз-через- від-, під-, над- од- з-   с-   ніколи не змінюються   ніколи не змінюються   перед більшістю приголо-сних перед глухими к, п, т, ф, х розпитати, безперспективний, возвеличувати, черезплічник відкласти, відштовхнути, над-кусити, одкинути зробити, зжарити, зціджува-ти, зшити, зчеплення створити, сформувати, сказа-ти, спересердя

Увага! До префікса додаємо літеру і, коли корінь починається сполученням приголосних: зіпсувати, відіграти, підійти, зігнути.

 

 

Вправа 59. Перепишіть слова, вставляючи замість крапок пропущені букви, поясніть їх правопис.

Бе…соння, …будити, ві…краяти, пі...палина, бе…цінний, …горнути, на...шкірний, бе…формений, ві…чинене, на…кусити, ві…правлений, на…кошувати, ві…стояти, …щипувати, ...чесати, пі…тримати, ро…дрібний, бе…розмірний, пі…хвалити, ро…чарування, не…проможний, ро...шукати, …пробувати, ро…сипка, ві...хлинути, …простувати, ро…повідь, …сушити, бе…посередній, бе…турботний, …цілити, бе…коштовний, ро…кольник, …клеїти, …підлоба, ві...шкрябати, пі...качаний, на...точений, ро...повитий, …жати, пі…співувати, …користатися, на…чутливий.

 

Вправа 60. За допомогою префіксів утворіть нові слова.

Без – (законний, іменний, страшний, тактний, силий);

роз – (терти, шити, грати, стелити, класти, тривожити);

з – (сипати, орати, в’язати, фотографуватися, юрмитися, рвати, писати);

від – (чужений, прати, штовхнути, їхати, ділити);

під – (класти, котити, їздити, гнати, тягти, скочити).

 

Вправа 61. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви. Поясніть правопис префіксів.

1. Бе(з,с)жальний час не владний над мовою людською (П. З). 2. А коли верхівець озирнувся, вдруге ві(д,т)хекуючись, то села вже не стало (Гр. Т.). 3. Діти в білих сорочках сидять за святковим столом, де на покутті урочисто во- (з,с)сідає батько (А. Гол.). 4. Мабуть, і перепілка десь сіла в ямці, ро(з, с)пустивши крила, з ро(з,с)критим дзьобом (О. Донч.). 5. Ві(д,т)талий світ помолодів, повеселішали дерева (Л. Т). 6. Синє, глибоке небо ро(з,с)гортало своє бе(з,с)крає поле (П. М.). 7. Я люблю, як ти ро(з,с)криваєш свої вії, прижурений житній цвіт (М. Ст.). 8. А біля хати ві(д,т)цвітали вишні, засинали втомлені хрущі (Л. Т.). 9. Овес виліг, а жито не (з,с)ходить (Н. тв.). 10. Все зраділо, стрічаючи день, і день зрадів ро(з,с)цвітаючи, ясний, теплий, погожий (П. М.). 11. Рання пташка сонце (з,с)повіщає (Н. тв.). 12. Бе(з,с)слідно зникло хвилювання (О. Донч.). 13. Біліли рядами хатки, як ро(з,с)кладені дітьми крем’яхи з нео(б,п)паленої цегли (Гр. Т.). 14. Петро страх як любив теревенити про начальство, а в присутності когось із них пі(д,т)хвалювати (В. Др.). 15. (З, с)першу треба ро(з,с)судити, а потім (з,с)робити (Н. тв.). 16. А дума шлях бе(з,с)сонно обира, який веде таки на Україну (Н. Н). 17. Колись був добрий тес, та вже почорнів, на(д,т)коловся, поточив його шашіль (В. Бл.). 18. Уже о(д,т)цвітають липи біля театру Франка (Л. Т.). 19. Легка, прямовисна стіна білих високих тополь ві(д,т)тіняла зелені, чорні, червоні та блакитні автомобілі, що бігли й бігли знизу (А. Хор.).

Запитання для самоперевірки

1. У яких префіксах кінцеві приголосні звуки не змінюються?

2. Перед якими звуками в усному мовленні кінцевий приголосний префікса змінюється?

3. Який префікс та перед якими звуками змінюється на письмі?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.019 с.)