До якої групи показників належить показник аневреності власного капіталу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До якої групи показників належить показник аневреності власного капіталу?ВАРІАНТ 1

1. У практиці управління турпідприємством застосовуються такі різновиди контролю:

Попередній, поточний, наступний.

2. До тенденцій розвитку підприємств індустрії гостинності належать:

Все вищезазначене.

3. Цінова стратегія за співвідношенням „ціна / якість”, коли висока ціна відповідає високій якості, називається стратегією:

Преміальних націнок.

4. Збутова націнка на підакцизний товар має таку структуру:

С + П +А + ПДВ.

5. Об'єктивною основою мінімальної ціни товару є:

Рівень собівартості виробництва товару.

6. Цінова стратегія поступового проходження сегментами ринку:

Подібна до стратегій зняття вершків.

Планова потреба в якому елементі оборотних активів розраховується на основі норм?

Потреба в запасах готової продукції.

До якої групи показників належить показник аневреності власного капіталу?

До показників фінансової стійкості.

9. Основними принципами кредитування є:

Терміновість, повернення, забезпеченість, платність.

10. До якісних методів збору інформації не належить:

Анкетування.

На якому етапі життєвого циклу туристичного регіону основними його відвідувачами є консерватори?

Спаду.

12. Зниження цін порівняно з цінами конкурентів і розширення збутової мережі – є шляхами реалізації:

Стратегії глибокого проникнення.

13. До ринку організацій - споживачів не входять:

Групи співробітників одного підприємства, що купують путівки до санаторію, щоб поїхати туди сім’ями.

Що слід розуміти під керівництвом?

Спрямовану певним чином діяльність менеджера, який очолює організацію.

Які ви знаєте категорії задач, що вимагають уваги керівництва організації?

Робота з людьми, предметами, інформацією.

16. Під ситуаційним підходом до управління розуміють:

Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації.

Визначте послідовність основних етапів професійного навчання персоналу в організації: 1 - визначення цілей навчання, критеріїв оцінки, 2 - власне навчання, 3 - визначення змісту програми, вибір методів навчання, 4 - визначення потреб, 5 - оцінка ефективності навчання, 6 - формування бюджету професійного навчання.

4, 6, 1, 3, 2, 5.

Які методи застосовуються для того, щоб проаналізувати зміст праці в процесі попередньої підготовки до набору та відбору персоналу?

Всі відповіді у комплексі вірні.

19. Суб'єктом управління в кадровому менеджменті є:

Група спеціалістів, що виконують відповідні функції, а також керівники всіх рівнів управління.

20. В управлінській практиці до прийняття рішень склалися такі підходи:

Індивідуальний і груповий.

21 Назвіть неузаконені методи державного регулювання попиту на ринку:

Нормування обсягів продажу продуктів харчування.

22. Які складові включає “Європейський тариф”?

Вартість розміщення й повного сніданку.

23. “Найбільш перспективним для скорочення витрат є орієнтація на удосконалення виробничого процесу, ніж на зменшення витрат” - це:

Один з базових принципів управління якістю.

24. Показник “z-рахунка” Альтмана характеризує:

Ступінь “наближеності” підприємства до банкрутства.

25. Стратегічні відповідності визначаються:

Як подібні статті витрат у структурах витрат різних організацій, що належать до одного портфелю сфер бізнесу, і можуть трансформуватись одна в одну.

На яке середовище організація не може впливати або має незначний вплив?

На макросередовище.

Який з цих етапів не виконуються при проведенні міжнародних аукціонів?

Вибір постачальників.

Що передбачає у міжнародних договорах транспортного страхування можливість абандону?

Відмову власника від своїх прав на застраховане майно на користь страховика.

29. Трудомісткість продукції висвітлює:

Витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.

30. Застосування логістичних підходів в економіці прийшлося на:

50-ті роки (період управління запасами та вирішення транспортних задач).

31. Чисті інвестиції підприємства сфери туризму – це:

Обсяг інвестиційних витрат в об’єкти реального інвестування за мінусом використаних реноваційних ресурсів підприємства.

32. Загальний ризик, що належить до конкретного інвестиційного інструменту, який розглядається локально, вимірюється:

Через дисперсію можливих результатів відносно очікуваної дохідності цього інструменту.

33. При створенні служби контролінгу мають враховуватися принципи:

Автономності.

34. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів туристичного підприємства розраховується за формулою:

, де Р – виручка від реалізації; СЗ – середній залишок оборотних коштів.

35. Ануїтет – це:

Грошовий потік.

Який взаємозв’язок між показниками продуктивності та фондоозброєності праці?

Продуктивність праці робітників збільшується, але не прямо пропорційно зростанню фондоозброєності.

Хто з вітчизняних мандрівників здійснив першу російську навколосвітню подорож?

3. Юрій Лисянський.

Хто був одним з організаторів проведення першої екскурсійно-краєзнавчої конференції в Києві у 1924 р. ?

В. Базилевич.

Як називається документ, що визначає логічну послідовність визначених об’єктів на екскурсії ?

1. Технологічна картка.

В якій області України найбільша довжина печер?

Тернопільська.

Варіант 2

1. Монополіст може отримувати економічний прибуток:

І у довгостроковому і у короткостроковому періоді.

2. Вартість активу підприємства після завершення його життєвого циклу являє собою:

Ліквідаційну вартість.

Що таке сценарний хід?

Композиція сценарію.

55. Що не є підсистемою рекреаційної системи:

Корисні копалини.

56. Серед прообразів готелю в Україні та Східній Європі:

Корчми.

57. Для проведення походу вихідного дня необхідно оформити:

Маршрутний лист.

Варіант 3

Акцепт – це

Згода.

2. Які з цих базисних умов поставки найвигідніші для експортера:

FAS.

3. Як називається посередник при укладанні міжнародних договорів перевезення:

Фрахтовий брокер.

4. У якому випадку при ввезені товару на митну територію України не сплачуються митні збори:

Якщо митна вартість товару не перевищує 100 дол. США.

5. За способом нарахування, мито класифікується:

Адвалерне, специфічне.

6. Фінансові інвестиції – це :

Вкладання коштів у цінні папери.

7. Кредит виник:

У зв’язку з необхідністю продажу товару з відстрочкою платежу.

2, 7, 1, 4, 5, 6, 3.

19. Технологія це:

Засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у вихідні (продукти, вироби, нову інформацію тощо).

Відносна новизна ..

Виникає внаслідок незвичного сполучення раніше відомих елементів.

28. Установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей чи явищ матеріального світу, що сприяють накопиченню теоретичних знань, називається:

Відкриттям.

29. Інновації, спрямовані на створення й освоєння виробництва нової продукції, технологій і матеріалів, модернізацію обладнання, реконструкцію споруд, реалізацію заходів з охорони довкілля, називаються:

Технологічними.

30. Метою реальних інвестицій є:

1. Розвиток його операційних активів.

31. Мета аналізу беззбитковості – це:

Встановити, що відбудеться з фінансовим результатом, якщо обсяг виробництва зміниться.

32. Укажіть способи створення форм бази даних:

Конструктор.

33. Наказ - це:

Розпорядницький документ, виданий керівником підприємства, що є самостійним господарюючим суб'єктом, з метою рішення основних і оперативних завдань, поставлених перед ним.

34. Звітом про фінансовірезультати діяльності туристичного підприємства є:

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

35. Коефіцієнт вибуття основних засобів на туристичному підприємстві визначається за формулою:

, де – вартість основних засобів, які вибули; –вартість основних виробничих засобів на початок року.

36. Які Ви знаєте основні фазові підсистеми логістики:

Логістика постачання, виробництва та збуту.

37. До основних причин виникнення конфліктів в організації не належить:

Немає правильної відповіді.

38. Характеристики класичної теорії прийняття управлінських рішень - особа, яка приймає рішення:

Має повну інформацію щодо ситуації.

39. Прибуток, який припадає на 1 грош. од. інвестованого капі­талу, характеризує показник:

РІ (індекс рентабельності).

40. Інвестиційними ресурсами підприємства є:

Усі форми капіталу, який залучається ним для здійснення вкладень в об'єкти реального та фінансового інвестування.

41. Договір між фірмою, що направляє, та фірмою, що приймає туристів, носить назву:

Договір про партнерство в туризмі.

42. До розважальних програмних заходів належить:

Аквапарк.

43. Туристична індустрія – це:

Сукупність галузей, що беруть участь у створенні, реалізації та споживанні турпродукту.

44. Тур, який продається як неподільний пакет послуг за оптовою ціною носить назву:

Пекідж-тур.

45. Доготівельні цехи - це:

Гарячий та холодний.

46. До провідних національних парків регіону Азія і Тихоокеанія відносять:

3. Тонгаріро, Фудзіяма, Корбет.

47. До африканського туррегіону відносять країни:

Вариант 4

1. Когнітивний дисонанс - це:

Відповідна реакція споживача на покупку.

2. Якщо прибутки сім'ї зростуть - це означатиме, що:

Частка витрат на продукти харчування зменшиться.

3. Фірма, що розробляє тури на відпочинок до Туреччини, Єгипту, Кіпру, керуючись моделлю сегментації Гаана, обере:

S-тип туристів.

4. Метод управління товарно-матеріальними цінностями за яким не зберігається ніяких запасів товарів і матеріалів називається:

Система точно в строк.

Що таке «назва» екскурсії?

1. Мовний вираз.

Вариант 5

Лічильник.

37. Що з перерахованого нижче можна віднести до принципів праці керівника:

Делегування повноважень.

38. Тривалість періоду обороту грошових коштів туристичного підприємства визначається за формулою:

, де – середні залишки грошових оборотних коштів; Д – тривалість періоду в днях (360, 90, 30 днів); О – оборот за період.

39. Коефіцієнт вибуття основних засобів на туристичному підприємстві характеризує:

Рівень інтенсивності вибуття основних засобів зі сфери виробництва.

40. Комплексна підготовка виробництва послуг — це:

Процес дослідження ринку.

Варіант 6

1. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належать:

Стан економіки, зміни у політиці, НТП, міжнародне середовище, соціокультурні фактори.

Що є основним видом ЗЕД?

Міжнародна оренда.

33. Виберіть форми міжнародного комерційного арбітражу:

Ізольований.Інституційний.

34. Оборотні фонди туристичного підприємства включають:

Виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

35. Фонди обігу туристичного підприємства складаються з:

Готової продукції на складах підприємства, готової продукції яка відвантажена і знаходиться в дорозі, грошових коштів на розрахунковому та інших рахунках підприємства, грошових коштів у незавершеному виробництві, готівки в касі.

36. До якого типу переробляючої системи можна віднести діяльність радіостанції:

Безперервний процес.

37. Джерелами експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства є:

Дані статистичного обліку і звітності.

38. Який з методів не є ефективним при проведенні ділових переговорів:

Безкомпромісний.

39. Постійні витрати туристичного підприємства – це:

Витрати, які несе фірма навіть у тому разі, коли послуги не надаються;

40. Коефіцієнт автономії (незалежності) туристичного підприємства визначається як відношення:

41. Що було прообразом готельних підприємств в державах Давнього Сходу?

Хани та караван-сараї.

Варіант 7

Підприємство виходить на ринок з новими турами. Якісні характеристики цих турів значно вищі за характеристики аналогічних турів конкурентів. Ціни на ці тури перевищують собівартість. Яка стратегія встановлення ціни на нові тури застосовується?

"Зняття вершків".

12. Підхід до лідерства з позицій особистих якостей ґрунтується на:

Пошуку характеристик, притаманних усім ефективним менеджерам.

13. Внутрішнє середовище організації включає:

Цілі, кадри, завдання, структуру, технологію.

14. Визначте послідовність етапів оперативного планування роботи з персоналом: 1 –планування потреби в персоналі, 2 -планування ділової оцінки та розвитку персоналу, 3-планування вивільнення персоналу, 4-планування залучення персоналу, 5 -перевірка інформації про персонал на відповідність її цілям планування виробництва, 6-збір інформації про персонал, 7-планування адаптації персоналу, 8-планування використання персоналу в організації, 9-планування витрат на персонал організації, 10-визначення цілей планування виробництва, 11-планування навчання персоналу.

6, 10, 5, 1, 4, 7, 8, 2, 11,3, 9.

15. Визначте особливості формування вартості інклюзив-туру:

Це загальна вартість обслуговування та проїзду за жорстко спланованим маршрутом, часом, терміном, набором і якістю послуг.

16. Стратегія диференціації належить до наступної групи конкурентних стратегій:

Базових.

17. На якому етапі вибору стратегії зовнішньоекономічної
діяльності здійснюється аналіз світового ринку позичкового капіталу?

Розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми.

18. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні діє при:

Торгово-промисловій палаті.

19. Умова перегляду суми платежу пропорційно до зміни курсу обумовленої валюти називається:

Валютне застереження.

Що таке мізансцена?

Розташування акторів на сцені.

54. Круїзна анімація не передбачає:

Екскурсій у місто.

55. До рекреаційного часу належить:

Дозвіллєвий час.

ВАРІАНТ 8

1. Основними умовами перетворення робочої сили на товар є:

Робітник володіє власною робочою силою як юридично вільна особа і не володіє засобами виробництва.

2. Якщо обсяг сукупного попиту перевищує рівень ВНП в умовах повної зайнятості, то це означає, що в економіці:

Спостерігається інфляційний розрив.

3. Просте відтворення основних засобів передбачає фінансування їх оновлення:

За рахунок амортизації.

4. Формами державного кредиту в Україні є:

Державні позики, ощадна справа, казначейські позики, запозичення коштів загальнодержавного позичкового фонду, гарантовані позики, організація лотерей.

5. Грошовий оборот складається з:

Грошового обігу, фінансів і кредитного сектора.

6. Оборотність оборотних коштів характеризує:

Ефективність використання оборотних коштів.

Визначте послідовність етапів стратегічного управління персоналом організації: 1-оцінка персонал-стратегії, 2-внутрішня діагностика персоналу організації 3-формулювання цілей персонал-стратегії, 4-зовнішня діагностика щодо персоналу організації, 5-реалізація персонал-стратегії, 6-місія організації щодо персоналу.

6, 2, 4, 3, 5, 1.

Варіант 10

1. Майновий стан підприємства характеризує:

Сума господарських коштів, що є в розпорядженні підприємства.

2. Джерелом сплати податку на землю є:

Прибуток підприємства.

3. 3 метою опанування певної частки ринку за показниками якості послуг, готельнийресторан встановлює:

Високий рівень цін.

4. Обсяг платоспроможного попиту на певний тур визначається як:

Сума доходів, яку певна чисельність туристів готова заплатити за конкретний тур.

5. Конвертованістю валюти є:

Спроможність вільного обміну національної валюти на інші іноземні валюти.

6. Які з наведених агрегованих величин не використовуються при визначені обсягу НД:

Державні трансфертні платежі.

7. Активи, які можуть бути конвертованими в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін до 1 місяця, представляють собою:

Високоліквідні активи.

8. Під фізичним зносом основних фондів підприємства розуміють:

Втрату ними техніко-економічних якостей під впливом процесів праці, природних сил та інших факторів.

9. Який сегмент ринку є оптимальним для туристичного підприємства?

Що охоплює 20% споживачів турпродукту, які принесуть 80% виручки.

10. Заохочувальні знижки для стимулювання продажу нового товару, називаються:

Ділерські.

11. До основних характеристик асортименту туристичного підприємства відносять:

Широта, глибина,порівняність.

12. Хто може бути адресатом комунікаційної політики туристичного підприємства?

Всі відповіді вірні.

13. Які принципи повинні враховуватись при організації трудових процесів в менеджменті?

Всі разом.

14. Основними вимогами до управлінських рішень є:

Обґрунтованість, оперативність, реальність, цілеспрямованість, ефективність, правомочність і законність.

15. Якісна потреба в персоналі - це потреба:

За категоріями, професіями, спеціальностями, рівнем кваліфікаційних вимог до персоналу.

16. Довгострокове планування базується на:

Дослідницьких (екстраполяційних) прогнозах.

17. Економічна стратегія фірми - це:

Стратегія, що передбачає ефективне досягнення цілей економічними засобами та методами.

Варіант 11

1. Престижна ціна на туристичній продукт - це:

Ціна на турпродукт дуже високої якості, що має неперевершені споживчі властивості.

2. До основних функцій стратегічного управління належать:

Формування та реалізація стратегії.

3. Найбільш повно стратегічне планування можна представити як процес, у межах якого здійснюється:

Аналіз зовнішнього середовища, розробка місії, цілей, стратегії, а також планування заходів щодо її оцінки та контролю реалізації.

4. Економічна стратегія фірми - це:

Стратегія, що передбачає ефективне досягнення цілей економічними засобами та методами.

Усі відповіді правильні.

13. Кредитна лінія - це:

Відкритий рахунок.

Арбітраж.

Лізингоотримувач.

24. Як називається дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного відрізку часу з визначенням його загального обсягу?

Відкрита ліцензія.

Верховна Рада України.

26. Найбільш повностратегічне планування можна представити як процес у межах якого здійснюється:

Погодинно-преміальну.

28. Комунальне підприємство є об’єктом:

Мікрологістики.

29. До основних завдань контролю не належать:

Збір, передача і обробка інформації про стан об’єкта;

30. Створення рівнів управління в організації ґрунтується на:

Реальні та фінансові.

32. Реальна ставка процента відрізняється від номінальної у зв’язку із:

Дією інфляції.

33. Фінансовий стан підприємства – це:

Наявність і вид санвузла.

42. До специфічних факторів ризику в туризмі належить:

Можливість катастроф.

43. До зовнішніх природно-географічних факторів розвитку туризму належить:

Самодіяльний.

45. Меню затверджують:

Коста дель Соль.

48. Які види транспорту виділяє ВТО:

Закарпатській обл.

51. Маршрути лижного туризму III к. с. можна проводити:

В Карпатах.

Р.

До особливих прийомів.

54. В екскурсіях для школярів найважливішим є:

Білгород-Дністровська.

56. Краєзнавство є:

Всі варіанти вірні.

57. Виділити тип танцювального майданчика:

Самбодром.

58. Дозвілля – це:

Активний відпочинок.

59. Рекреаційна система – це:

Екологічна система.

60. Назвіть головні критерії готельного комфорту:

Варіант 12

1. Функція ціни, що відображає те, у що обходиться суспільству задоволення конкретної потреби у тому чи іншому товарі (послузі), є:

Облікова.

2. До ціни “нетто” групового туру не включають:

Максимізація прибутку.

4. Будь-які процеси або явища, що перешкоджають підприємству чи організації досягти своїх місій та цілей, у SWOT-аналізі визначаються як:

Загрози (threats).

5. Діяльність, що передбачає злиття або поглинання організацій, які випускають аналогічні продукти, належить до стратегії:

Горизонтальної інтеграції.

Відмова оплати.

7. Саморегулююча ринкова система гарантує:

Як різниця між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів, визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю цієї групи основних фондів до такої індексації.

Теорія справедливості.

Статистичних.

Акція.

Комунальний податок.

17. Визначити, які грошові потоки відносяться до «втрат»:

Всі відповіді вірні.

21. Чому необхідно встановлювати систему мірта ваг при визначенні кількості в міжнародних контрактах купівлі – продажу?

Акредитив.

Протекціонізм.

25. Тарифна система в туризмі формується на основі:

ВПК, оборона, екологія.

Науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи з передовою технологією, створювані на заздалегідь приготованих територіях навколо великих університетів з розвиненою інфраструктурою, називають

Технопарком.

29. Підприємство є об’єктом:

Мікрологістики.

30. Цінова дискримінація - це:

Аналіз беззбитковості – це

Метод планування прибутку.

32. Відзначте те, що, на Вашу думку, є додатковою властивістю полів бази даних:

Інформаційна підтримка.

34. Основною ознакою ліквідності туристичногопідприємства є:

Теорія Адамса.

36. Процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності передбачає:

Контроль.

37. Якщо чисті інвестиції підприємства туристичної сфери дорівнюють нулю, це означає що:

Валовий внутрішній продукт.

Готелі, мотелі.

42. Які послуги мають бути представлені в готелях ділового типу:

Послуги швидкого зв’язку.

43. Згідно українського законодавства ліцензуються в туризмі:

Туристичних послуг.

Іполит Вишенський.

Рюкзаки і намети.

48. Столові вина - це:

Вина з вмістом спирту 9-14%.

49. Марміт - це обладнання, що використовують для:

Підігріву страв і тарілок.

50. Визначте найбільшвагомий туристсько-рекреаційний район у Франції:

Лазурне узбережжя.

51. Які країни входять до туристичного району Кариби:

Подільські Товтри.

Тис. до н. е..

Тематичний парк.

56. Попередниками кабаре були:

Кафешантани.

57. Рекреаційна діяльність – це:

Підготовка до мандрівки.

58. Маршрутна книжка на здійснення спортивного походу ІІІ-ої категорії складності реєструється:

В МКК.

59. Маршрути спелеотуризму IІ – ІІІ к. с. можна проводити:

Обидві відповіді правильні.

60. Хто є організатором "Кружка для устроювання мандрівок по нашім краю"?

І. Франко.

Варіант13

1. Визначте тип кар'єри людини по її поведінці: "людина переміщується з одного рівня на інший в межах однієї організації без зміни професії":

Аналіз резюме та анкетних даних, попередня співбесіда, психологічне та кваліфікаційне тестування, оціночні ділові ігри, співбесіда з керівником, перевірка відзивів, медичний контроль, прийняття рішення.

Ціни «нетто».

5. На величину знижки з ціни "за швидкість платежу"впливають:

Зменшення собівартості.

7. До яких економічних наслідків може призвести державний борг:

2,3,4,5,1.

Перетворення інформації у продукти та послуги, складність порівняння її затрат з результатами, визначення розміру корисного ефекту, творчий характер, опосередкування та дистанційність управління об’єктами та процесами.

11. До управлінських рішень за характером організації їх розробки належать:

Преамбулі.

19. Форма міжнародних розрахунків, що є найвигіднішою для імпортера – це :

Документарне інкасо.

Форс-мажор.

Митної вартості товару.

Етноцентризм.

23. Ефект від впровадження НТП це:

Результат будь-якого заходу, який найчастіше виражається певною грошовою сумою (чиста продукція або прибуток підприємства, галузі, національний дохід).

24. В основу економічного підходу до обліку поточних витрат підприємства покладено:

Інфляції.

29. Номінальний ВНП визначається за цінами:

Поточного року.

30. До яких наслідків призведе одержання конкурентними підприємствами економічного прибутку в довгостроковому періоді:

Суб’єкт господарювання.

32. Дані - це:

Хто повинен виробляти.

36. Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки:

Грн.

38. Державна інноваційна політика, за якою пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку визначає держава, розробляються державні програми, спрямовуються капіталовкладення в різні масштабні інноваційні проекти називається:

Макрологістики.

40. Короткострокові плани в організації складаються на період:

На 1 рік.

Державний стандарт України.

42. Форма управління, при якій готель набуває прав на користування ім’ям відомого готельного ланцюга називається:

Франчайзінг.

43. Вивезення-ввезення валюти в країну регулює:

Національний банк.

44. Фольклор можна віднести до виду туристичних ресурсів:

Історико-культурного.

45. За принципом охоплення території виділяють туризм:

Кругосвітній.

46. Туристам за класом обслуговування v.i.p. надається харчування в ресторанах класу:

Люкс та вищий.

47. При сервіровці десертні прибори перед мілкою столовою тарілкою розкладають у такій послідовності:

Ніж, виделка, ложка.

48. До регіону Азія та Тихоокеанія відносять країни:

Японія, Китай, Австралія.

49. Трансфер – це:

Вагон Лі/Аккор.

51. Основним документом, що регламентує порядок організації та проведення спортивних походів на території України, є:

“Спортивний туризм. Правила змагань”.

Обидві відповіді правильні.

53. Коли було засноване українське відділення "Інтуристу"?

Р.

54. Об’єкти екскурсії сприймаються:

Всіма органами відчуття.

55. Методичний прийом «додаткового включення органів чуття» відносяться до:

Одеській.

Всі варіанти вірні.

58. Другий ступень забезпеченості матеріально-технічної бази дозвілля має:

Стан здоров’я людини.

60. Виділити бальнео-грязьовий курорт:

Саки.

ВАРІАНТ 14

Ієрархія.

3. Купівельна спроможність грошей :

Податок на рекламу.

5. Фірма розробила один варіант туру Україною та встановила один варіант ціни на нього. Вся реклама фірми однотипна та спрямована на ринок загалом. Отже, у своїй діяльності фірма орієнтується на:

Зрілості.

7. Вкажіть учасника збутової мережі в туризмі, який виступає тільки посередником при продажі турів:

Турагент.

8. Кадрова політика поділяється на такі типи:

Всі названі варіанти.

Підприємствами.

Комунальний податок.

14. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власникові його номінальну вартість в передбачений термін з виплатою фіксованого проценту, це:

Облігація.

Торгівельному посереднику.

17. З метою виживання та збереження існуючого становища туристична фірма встановлює:

Низький рівень цін.

18. Планові знижки з ціни здійснюються за рахунок:

Зниження собівартості.

19. Стратегічно орієнтоване підприємство має наступні ознаки:

Всі відповіді вірні.

20. Якщо характер попиту досконало нееластичний, то коефіцієнт еластичності буде дорівнювати:

Ке=0.

21. Ціна, що формується на пекідж-тур, який включає набір стандартних послуг, називається:

Паушальна ціна.

Кількісна.

26. Комунікація в теорії управління – це:

Всі відповіді вірні.

27. За масштабами види логістики поділяються на:

Виробничими витратами.

32 Укажіть основні способи перегляду таблиць бази даних:

Все вищезазначене.

38. Конкурентна стратегія - це:

Патієнти.

40. Результатом технологічного етапу інноваційного процесу є:

Технічна документація.

В Горгонах.

Двох.

43. Перший парк атракціонів розваг – це:

“Коні-Айленд” у Нью-Йорку.

44. Визначити рекреаційний простір:

Ялта.

46. Для підготовки та проведення змагань зі спортивного орієнтування найкраще скористатися картою, масштаб якої:

1:10 000.

47. Який рік вважається роком народження спортивного туризму:

Р.

Інтурбюро.

49. Темп мовлення екскурсовода повинен бути:

Змінним.

Продаж номерів і місць.

52. перелік посад на підприємстві з зазначенням кількості працівників по них називається:

Штатний розклад.

53. Згідно нормативних документів України в штаті фірми-турагента мусить бути осіб з туристичною освітою або стажем роботи в туризмі від 3 років не менше:

30%

54. До соціально-економічних ресурсів туризму належить:

Туроператори та турагенти.

56. Витрати на харчування залежать:

См.

58. Провідними центрами освітнього туризму Європи є:

Річкові та морські круїзи.

60. Караванінг – це:

Варіант 15

1. Реальна заробітна плата – це:

Зміна процентної ставки.

3. Еластичність попиту за доходом на ювелірні вироби дорівнює 5. За інших рівних умов підвищення доходу споживача на 5% збільшить купівлю ювелірних виробів на:

25%.

Сутність якого принципу розвитку системи управління персоналом визначає таке висловлення: “Забезпечення відсутності перерв в роботі працівників системи управління персоналом, зменшення термінів обробки документів тощо”?

Принцип неперервності.

Низький рівень цін.

10. У ході проведення панельного дослідження:

Змістовні.

14. До принципів школи наукового управління належать:

Угода про просту ліцензію.

16. Які види мита розрізняють за способом нарахування:

Адвалерне, специфічне.

17. Чим розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально - технічна база підприємства"?

Перше поняття більш вузьке.

Основні засоби.

20. Коефіцієнт фондовіддачі основних фондів за обсягом реалізованої продукції характеризує:

Венчурними.

22. Втілення наукових розробок у матеріальну оболонку – це:

Особистий авторитет.

24. У вузькому розумінні прийняття рішення є:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.031 с.)