Приватні, державні та колективні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приватні, державні та колективні.27. Інвестиційний ринок — це ринок, де об'єктами купівлі-продажу є різноманітні інвестиційні товари та інструменти й інвестиційні послуги, що забезпечують процес:

Реального та фінансового інвестування.

28. Яка з форм фінансових інвестицій підприємства готельного господарства не може розглядатись як короткострокова?

Вкладення капіталу в статутні фонди підприємств.

29. Доход кінцевого використання - це:

Особистий доход мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі.

30. Продавець знизив ціну на свій товар на 5 %, в наслідок чого обсяг продажу зріс на 4 %. Можна стверджувати, що попит на цей товар:

Нееластичний.

31. Об’єктами контролінгу виступають:

Фінансова діяльність підприємства.

32. У міжтабличних зв'язках типу один-до-одного:

Кожному запису однієї таблиці відповідає не більше одному запису іншої таблиці й навпаки.

33. Нарада - це форма управлінської діяльності, змістом якого є:

Спільна робота певної кількості учасників управлінського процесу.

34. Основною ознакою платоспроможності туристичного підприємства є:

Відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

35. У якому випадку, згідно чинного законодавства України, суб'єктам ЗЕД надаються податкові пільги:

Обсяг імпорту перевищує експорт і становить не менше 5% від обсягу реалізованих на внутрішньому ринку за фінансовий рік товарів.

36. Суб’єктивна новизна –

Новизна для певних груп споживачів, які раніше не були ознайомлені з даним продуктом.

37. У другій половині ХХ ст.. американський економіст М. Портер назвав основними джерелами економічного розвитку країни, що визначають її конкурентоспроможність:

Всі чинники в комплексі.

За традиційним підходом “логістика” – це

Інтегральний інструмент, що поєднає менеджмент- та маркетинг- мікси з метою досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей.

39. Визначення категорії "лідерство" – це:

Здатність чинити вплив на інших людей в процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей організації.

40. Номінальна заробітна плата – це:

Заробітна плата в поточному грошовому виразі.

В якій області України розташовано пам’ятник на означення центру Європи?

Закарпатській.

Хто перший описав територію сучасної України?

Галікарнас Геродот.

43. Третій ступень забезпеченості матеріально-технічної бази дозвілля має:

База відпочинку “Шацькі озера”.

44. Медико-біологічний чинник впливу на рекреаційні потреби людини:

Стан здоров’я.

45. При обслуговуванні груп іноземних туристів меню складають з урахуванням:

Класу обслуговування, національних смаків, звичок та віросповідання туристів.

46. Еногастрономія – це:

Поєднання вин та інших напоїв зі стравами.

47. Провідними центрами пізнавального туризму Північної Європи є:

Копенгаген, Хельсінкі, Стокгольм, Берген.

Туристична транспортна подорож – це

Подорож організованої групи туристів за розробленим маршрутом з використанням певного виду транспорту.

49. Перевезення туристів залізницею здійснюється:

На графітових поїздах, спеціальних (туристичних) поїздах.

50. Для підготовки та проведення дводенного пішохідного походу вихідного дня найкраще скористатися картою, масштаб якої:

1:100 000.

51. Організатор маршруту активного туризму повинен попередити туристів про можливі ризики:

До виходу на маршрут.

В якому році керівництво всією справою внутрішнього туризму в срср перейшло до рук Профспілок?

Р.

53. Сінестезія є:

Поєднанням в свідомості всіх відчуттів від об’єкта.

Як класифікуються екскурсії за формою проведення ?

Звичайні та навчальні.

55. Виділити переважно дитячий курорт:

Євпаторія.

56. Сертифікацією називають:

Перевірку якості послуг на відповідність стандарту.

57. Одним з установчих документів готельного підприємства є:

Статут.

58. Серед обов’язкових видів страхування в туризмі згідно українського законодавства:

Медичне.

59. До внутрішніх історико-політичних факторів розвитку туризму належать:

Політична напруженість у країні.

60. За принципом територіальності виділяють турорганізації:

Національні, регіональні та міжнародні.

Варіант 19

1. Залежно від джерел формування оборотні активи поділяються на:

Власні та залучені.

Яку цінову політику повинна проводити туристична фірма в умовах стратегії виживання?

Низьких цін.

3. Обов’язковим елементом ціни є:

ПДВ.

4. Якщо товари замінюють один одного (є товарами субститутами), то зростання ціни на першій викличе:

Підвищення попиту на другий.

У чому полягає суть хеджування валютних ризиків?

У створенні зустрічних вимог та зобов'язань в іноземній валюті.

6. Внутрішні джерела формування доходів бюджету – це:

Валовий внутрішній продукт і національне багатство.

Які з названих положень, що діють в Україні, відносять до основних передумов видачі банківської ліцензії?

Наявність бізнес-плану.

На якому етапі життєвого циклу турпродукту основними клієнтами туристичного підприємства є новатори?

Впровадження.

Яка з перерахованих умов є визначальною для характеристики діяльності туроператора?

Розробка турів.

10. Збутова націнка на підакцизний товар має таку структуру:

4. С+П+А+ПДВ.

11.На кількість грошей в обігу не впливає:

Золотовалютний запас Національного банку України.

Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання банком коштів з рахунку клієнта понад залишок коштів на його рахунку?

Овердрафт.

13. Фінансове забезпечення реалізується через:

Самофінансування, кредитування та зовнішнє фінансування.

14. Комерційним кредитом називається:

Кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу.

На які цілі підприємствам не може надаватися кредит?

Погашення простроченої кредиторської заборгованості.

16. Метод формування рекламного бюджету, при якому обсяг бюджету напряму залежить від обсягу збуту, називається:

Метод фіксованого проценту.

17. Мотивація ґрунтується на:

Потребах і винагородах.

18. Під стратегією організації слід розуміти:

Всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей.

19. Вид діяльності, який передбачає комплекс заходів, що допомагає дотримуватись правових норм і забезпечує організаційно-психологічну підтримку працівника з боку адміністрації. це:

Вивільнення персоналу.

Про яку вимогу до ділової оцінки персоналу йде мова: “Широке ознайомлення працівників з порядком і методикою проведення оцінки, доведення її результатів до всіх зацікавлених осіб”?

Гласність.

21. Природні монополії існують переважно у галузі комунального господарства тому, що:

Система комунального господарства отримує фінансову підтримку від держави.

22. За масштабами види логістики поділяються на:

Макро-.мета та мікро логістику.

23. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

Виникає спонтанно, її члени вступають у стосунки один з одним досить Регулярно, не завжди має визначену мету.

24. За характером спрямованості до організаційних належать такі типи комунікацій:

Між рівневі.

25. Інвестиційний менеджмент оформився у самостійну галузь знань у зв’язку з інтенсивним розвитком досліджень у сфері:

Портфельного інвестування.

26. Інвестиційні посередники на інвестиційному ринку здійснюють:

Брокерську або дилерську діяльність.

Чим відрізняється міжнародний підрядний контракт від контракту купівлі-продажу?

За умовами підрядного контракту товар виготовляється відповідно до індивідуальних вимог замовника.

28. У якому випадку країна може застосовувати "добровільне" обмеження експорту?

У разі домовленості з іншими країнами.

29. Можливий прибуток підприємства визначає:

Плановий прибуток, який досягається при повному використанні наявних ресурсів, нормативній собівартості продукції, запланованих обсягах реалізації.

Який з наведених показників використовується для розрахунку цільового прибутку?

Плановий обсяг виробництва продукції.

31. Економічна (ринкова ) конкуренція - це:

Зіткнення і суперництво суб’єктів господарювання за досягнення найкращих результатів їх діяльності на ринку.

32. Базова стратегія виробництва, орієнтована на середній рівень попиту, передбачає:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)