Аналіз зовнішнього середовища, розробка місії, цілей, стратегій, а також заходів щодо їх оцінки та контролю.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз зовнішнього середовища, розробка місії, цілей, стратегій, а також заходів щодо їх оцінки та контролю.27. Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підприємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається нормуванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникам мотиви для якісного виконання ними своїх обов’язків:

Погодинно-преміальну.

28. Комунальне підприємство є об’єктом:

Мікрологістики.

29. До основних завдань контролю не належать:

Збір, передача і обробка інформації про стан об’єкта;

30. Створення рівнів управління в організації ґрунтується на:

Вертикальному поділі управлінської праці.

31. За об’єктами вкладення капіталу інвестиції туристичного підприємства класифікують на:

Реальні та фінансові.

32. Реальна ставка процента відрізняється від номінальної у зв’язку із:

Дією інфляції.

33. Фінансовий стан підприємства – це:

Показник плато- і кредитоспроможності, виконання зобов’язань перед державою і іншими суб’єктами діяльності.

34. Інформація - це:

Відомості, які передаються між людьми, між людьми та автоматичними пристроями, між автоматичними пристроями.

35. У роботі керівника, пов'язаній з організацією наради, виділяють наступні етапи:

Підготовка, проведення, підведення підсумків.

36. З названих факторів на нормативний рівень коефіцієнта поточної ліквідності туристичного підприємства впливають:

Оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості.

37. Державна інноваційна політика, за якою провідну роль у розподілі ресурсів і визначенні напрямів розвитку науки та техніки посідає ринковий механізм, а роль держави обмежується навітьу фундаментальних дослідженнях, називається:

Політикою ринкової орієнтації.

38. Джерела фінансування бізнес інкубаторів:

Плата за оренду приміщень, продаж послуг, участь у прибутках тих фірм, що вийшли з інкубатора.

39. Які з наведених агрегованих величин не використовуються при визначені обсягу НД:

Державні трансфертні платежі.

40. Відмінність між послугою і продуктом полягає втому, що:

Послуга не існує до моменту її продажу.

41. Головний критерій оцінки комфорту номерного фонду:

Наявність і вид санвузла.

42. До специфічних факторів ризику в туризмі належить:

Можливість катастроф.

43. До зовнішніх природно-географічних факторів розвитку туризму належить:

Географічне положення країни на карті світу.

44. За принципом ступеню організованості виділяють туризм:

Самодіяльний.

45. Меню затверджують:

Директор підприємства, завідувач виробництва, бухгалтер.

46. За потужністю підприємства харчування характеризуються:

Обсягом продукції, що виробляється.

47. Визначте найбільш вагомий туристсько-рекреаційний район в Іспанії:

Коста дель Соль.

48. Які види транспорту виділяє ВТО:

Водний, сухопутний, повітряний.

49. До штату дирекції спеціалізованого турпоїзду входять:

Директор, інструктор-методист, лікар, організатор анімаційної діяльності.

50. Перші туристські контрольно-рятувальні загони в Україні було створено на території:

Закарпатській обл.

51. Маршрути лижного туризму III к. с. можна проводити:

В Карпатах.

Коли були відкриті курси підготовки керівників історичних екскурсій при київському українському університеті?

Р.

До яких методичних прийомів належить прийом дослідження ?

До особливих прийомів.

54. В екскурсіях для школярів найважливішим є:

Зв'язок з навчальною програмою.

Яка фортеця в Україні вважається найбільшою й найпотужнішою?

Білгород-Дністровська.

56. Краєзнавство є:

Всі варіанти вірні.

57. Виділити тип танцювального майданчика:

Самбодром.

58. Дозвілля – це:

Активний відпочинок.

59. Рекреаційна система – це:

Екологічна система.

60. Назвіть головні критерії готельного комфорту:

Склад і обладнання номерів і якість обслуговування.

Варіант 12

1. Функція ціни, що відображає те, у що обходиться суспільству задоволення конкретної потреби у тому чи іншому товарі (послузі), є:

Облікова.

2. До ціни “нетто” групового туру не включають:

Витрати на розробку та реалізацію туристичного продукту.

3. Стратегія високих цін застосовується туристичною фірмою, мета якої:

Максимізація прибутку.

4. Будь-які процеси або явища, що перешкоджають підприємству чи організації досягти своїх місій та цілей, у SWOT-аналізі визначаються як:

Загрози (threats).

5. Діяльність, що передбачає злиття або поглинання організацій, які випускають аналогічні продукти, належить до стратегії:

Горизонтальної інтеграції.

Що не є форс – мажорними обставинами?

Відмова оплати.

7. Саморегулююча ринкова система гарантує:

Дефіцити та надлишки товарної маси, що швидко зникають внаслідок дії цінового механізму.

8. Зміщення кривої сукупного попиту праворуч не може відображати:

Підвищення рівня цін та падіння реального обсягу ВНП одночасно.

Як визначається капітальний дохід?

Як різниця між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів, визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю цієї групи основних фондів до такої індексації.

Згідно з якою теорією мотивації люди суб'єктивно визначають відношення отриманої винагороди до затрат зусиль, а потім співвідносять її з винагородою інших людей, що виконують аналогічну роботу?

Теорія справедливості.

До яких методів належить метод експертних оцінок для розрахунку чисельності працівників, необхідних організацій?

Статистичних.

Від яких чинників залежить такий етап стратегічного управління персоналом організації як формулювання цілей?

Стратегії організації в цілому.

13. Падіння попиту на туристичні послуги не може бути наслідком:

Зниження цін на туристичні послуги.

14. На величину знижки з ціни "за швидкість платежу" впливають:

Рівень проценту банківської ставки за кредит.

15. Цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує право власника на одержання частки прибутку у вигляді дивідендів це:

Акція.

Що з наведеного не відноситься до складу загальнодержавних податків?

Комунальний податок.

17. Визначити, які грошові потоки відносяться до «втрат»:

Податки, заощадження сімейних господарств, оплата імпорту.

18. Позиціонування турпродукту - це:

Визначення місця свого туру серед турів конкурентів

19. Круїзна компанія організовує круїз до узбережжя Антарктиди. Кількість місць обмежено, а якість послуг для туристів надзвичайно висока. Підприємство використовує стратегію:

"Престижної ціни".

Які перешкоди на шляху міжособистих комунікацій ви знаєте?

Всі відповіді вірні.

21. Чому необхідно встановлювати систему мірта ваг при визначенні кількості в міжнародних контрактах купівлі – продажу?

Оскільки у різних країнах використовуються різні системи мір та ваг.

22. Яка форма міжнародних розрахунків є найвигіднішою для експортера:

Акредитив.

Який недолік використання торговельних посередників у зовнішній торгівлі є найсуттєвішим?

Експортер не має безпосереднього контакту із ринком збуту.

Як називається політика держави, спрямована на захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції?

Протекціонізм.

25. Тарифна система в туризмі формується на основі:

Кожного з зазначених вище пунктів.

26. Плинність персоналу визначається:

Співвідношенням кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працюючих на підприємстві.

27. На державне (бюджетне) фінансування в першу чергу можуть розраховувати такі сфери економіки, як:

ВПК, оборона, екологія.

Науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи з передовою технологією, створювані на заздалегідь приготованих територіях навколо великих університетів з розвиненою інфраструктурою, називають

Технопарком.

29. Підприємство є об’єктом:

Мікрологістики.

30. Цінова дискримінація - це:

Продаж за різними цінами однієї тієї самої продукції різним покупцям.

Аналіз беззбитковості – це

Метод планування прибутку.

32. Відзначте те, що, на Вашу думку, є додатковою властивістю полів бази даних:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.011 с.)