Спільність стадії життєвого циклу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спільність стадії життєвого циклу.17. В процесі розробки та прийняття управлінських рішень використовують систему методів:

“Дельфі” та “дерево рішень”.

18. Стратегія низьких цін найбільш ефективна у тому разі, якщо в складі сукупних витрат частка постійних витрат:

Більш висока.

19. В ринковій економіці собівартість:

Показує нижчий рівень ціни.

20. Ціна пропозиції на ринку чистої конкуренції це:

Середня ціна, яка склалася на ринку.

До якої групи показників ресурсоємкості товару належать показники, що характеризують витрати абсолютного значення конкретного виду чи сукупності ресурсів на одиницю його корисного ефекту?

Питомих.

Яка із наведених умов міжнародного контракту є індивідуальною?

Якість товару.

23. Яка риса є нехарактерною для близькосхідного стилю проведення переговорів:

Точність.

Що є винагородою торговельного агента?

Відсоток від суми реалізованої продукції.

25. Поширення інновації за межі підприємства називається:

Дифузія.

26. Категорії, на які спирається поведінкова теорія прийняття рішень:

“Обмежена раціональність.

27. Визначення функції організації:

Процес поділу, групування та координації робіт, видів діяльності і ресурсів для досягнення поставлених цілей.

28. До основних функцій логістики належать:

Системоутворююча, інтегруюча, регулююча та результуюча.

29. За рівнем ліквідності інвестиції поділяють на:

Високоліквідні, низьколіквідні, середньоліквідні, неліквідні.

30. Юридична особа, що здійснює збирання, фіксування, опрацю­вання, збереження і надання даних про реєстр власників цінних паперів, є:

Реєстратором цінних паперів.

31. Якщо β--коефіціснт акції А менший за одиницю, це означає, що:

Систематичні ризики акції А менші за їх середній рівень на ринку цінних паперів.

32. Здібності до підприємництва – це:

Здатність раціонально поєднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва.

33. Якщо номінальний доход кінцевого використання підвищився на 8 %, а рівень цін зріс на 10 %, тоді реальний доход кінцевого використання:

Зменшився на 2 %.

34. Якщо два блага є абсолютними замінниками, то:

Правильні відповіді 1 та 3.

Який тип міжнародного договору на надання інжинірингових послуг передбачає, що інжинірингова фірма несе повну відповідальність не тільки за розробку проекту, але й за всі роботи з будівництва об'єкту?

Контракт "під ключ".

Що являє собою мито?

Податок, що сплачується за товари, які перетинають митний кордон.

37. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування характеризує:

Прибуток від операційної діяльності збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності.

38. Рентабельність діяльності підприємства це:

Відносний показник ефективності діяльності підприємства.

39. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:

Відношення прибутку від реалізації до повної собівартості продукту.

40. Сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю конкретного об’єкта управління з метою отримання економічних результатів цієї діяльності, називається:

Інноваційним менеджментом.

Де народилася дружина турецького султана Сулеймана Пишного?

В Рогатині.

42. Українське краєзнавство започатковане з:

Часів Київської Русі.

43. До анімаційних форм дозвілля належить:

Гра в шашки.

44. Визначити тип рекреаційної програми за категорією часу:

Епізодична.

45. Прозорі супи та супи-пюре подають до столу:

В бульйонних чашках.

46. Для запікання та подачі рибних гарячих закусок використовують:

Кокільниці.

47. В якій країні лікувальний туризм є спеціалізацією на туристичному ринку:

Ізраїль ( мертве море), озеро кінерет.

48. Чи вірним є твердження «на ринку морських круїзів існують чотири категорії круїз них компаній: стандартні (три зірки), перша (чотири зірки), престижна (п’ять зірок), супер-люкс (шість зірок):

Так.

49. Для супроводу груп дітей під час автобусної подорожі:

Один на 10 осіб.

50. Результатом проектування послуги «туристський похід» являється:

Паспорт траси туристського походу.

Яким способом загальноприйнято подавати сигнал біди?

Шість разів на хвилину через рівні проміжки часу будь-яким способом (світло, голосом тощо).

52. Визначте дату прийняття закону України "Про туризм".

Вересня 1995 року.

53. Оптимальна тривалість висвітлення визначеного об’єкта екскурсії:

Хвилин.

54. До особливостей екскурсійного маркетингу відносяться:

Ретельність в розробці екскурсій та екскурсійних програм, диференційованість підходу, достовірна інформаційна політика стосовно клієнта.

55. Захворювання органів травлення краще лікуються на курорті:

Миргород.

56. При розрахунку кількості покоївок використовуються:

Норми обслуговування.

57. СПО з жорстким розподілом функцій персоналу та закріпленням ділянок роботи отримала назву:

Традиційної.

58. Останнім розділом типового договору є:

Юридичні адреси сторін.

59. За принципом спрямованості турпотоків виділяють туризм:

Виїздний.

60. Маршрут, який починається й закінчується водному й тому ж пункті називається:

Кільцевий.

Варіант 21

1. Визначте послідовність і складіть схему процесу стратегічного планування: 1-вибір стратегії, 2-управлінське обстеження сильних і слабких сторін, 3 - оцінка стратегії, 4 - цілі організації, 5 - місія організації, 6 - реалізація стратегії, 7 - оцінка і аналіз зовнішнього середовища, 8 - аналіз стратегічних альтернатив:

5,2,7, 8, 1, 4, 6,3.

2. Кадровий резерв – це:

Група керівників і спеціалістів, що мають здібності до управлінської діяльності, відповідають вимогам посади, пройшли відповідний відбір і систематичну цільову комплексну підготовку.

3. Визначте цілі управління трудовою адаптацією персоналу:

Зменшення стартових витрат, зниження невизначеності у нових працівників.

4. Процес проектування організаційних структур в туризмі складається з трьох етапів:

Аналіз організаційних структур, проектування, оцінка ефективності організаційних структур.

5. Стимулююча функція ціни для фірми турагента виявляється:

В збільшенні комісійної винагороди.

6. Об‘єктивною основою максимальної ціни послуги є:

Платоспроможний попит покупців.

7. Стимулююча функція ціни для фірм туроператорів виявляється:

В підвищенні прибутку в складі ціни.

8. Фундаментальні економічні питання “що, як і для кого виробляти" мають відношення:

До будь-якого суспільства, незалежно від його соціально-економічної та політичної спрямованості.

9. Виберіть найбільш повну та коректну характеристику ПДВ:

Загальнодержавний, непрямий податок.

10. У залежності від джерел формування оборотні активи поділяються на:

Власні та залучені.

11. Автоматичний детектор взаємодії – це:

Метод сегментації ринку.

12. Широтою товарного асортименту туристичного підприємства називається:

Загальна кількість груп турів у асортименті.

Яка з перерахованих умов є визначальною для діяльності такого посередника, як громадська організація “Спілка сільського зеленого туризму”?

Робота на неприбутковій основі.

14. Аргументи на користь соціальної відповідальності організації перед суспільством:

Довгострокові перспективи, зміна потреб і очікувань населення, наявність ресурсів, моральні зобов‘язання.

15. Нематеріальні активи це:

Активи, що не мають натурально - речової форми, але приймають участь у господарській діяльності та приносять прибуток.

16. Амортизація - це...

Процес поступового перенесення вартості основних виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

17. Відтворення основних фондів – це:

Процес безперервного поновлення основних виробничих фондів.

18. Стратегія цінової дискримінації:

Означає, що один і той же товар продається за різними цінами в залежності від місця і часу продажу, а нерідко і від покупця.

Яке з наведених нижче визначень стратегії є вірним?

Всі відповіді вірні.

20. Для поля СІМ матриці SWOT-аналізу характерно застосування наступних стратегій:

Підтримки та розвитку сильних сторін підприємства у напрямі реалізації шансів зовнішнього оточення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.015 с.)