Яка національна класифікація лежить в основі якісного (бального) типу класифікації?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка національна класифікація лежить в основі якісного (бального) типу класифікації?Індійська.

54. В залежності від кількості місць в номері виділяють номери:

SGL, DBL, TWN тощо.

55. Претензією називають:

Вимога про відшкодування шкоди.

56. Господарсько-економічна функція туризму знаходить своє відображення у тому, що він:

Створює нові робочі місця.

57. Фірма-туроператор – це:

Фірма, що виробляє та реалізує турпродукт.

58. За рівнем обслуговування та номенклатурою послуг ресторани та бари поділяються на класи:

Люкс, вищий, перший.

59. Банкетне меню це:

Меню святкового, сніданку, обіду або вечері.

Найдавніший державний народ, що жив на півдні України?

4. Анти.

Варіант 9

1. Трансфер - це:

Перевезення туристів на етапах туру.

2. У практиці керування турпідприємством застосовуються такі різновиди контролю:

Попередній, поточний, наступний.

3. Формування ефективної організаційної структури оцінюється такими показниками:

Коефіцієнтами: оптимальної структури, територіальної концентрації, ефективності організаційної структури управління, удосконалення методів управління та ін.

Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?

Міжнародний поділ праці.

Активи, які можуть бути конвертовані в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін від 1 до 6 місяців, представляють собою.

Середньоліквідні активи.

6. Бланковий кредит - це:

Довгостроковий незабезпечений кредит.

7. Чи вірне ствердження, що розмір ПДВ, який належитьсплатити до бюджету, визначається як різниця між обсягом податкового зобов'язання підприємства та розміром валових витрат?

Hi, тому що ПДВ до бюджету є різницею між сумою податкового зобов'язання та сумою вхідного ПДВ.

На що орієнтується туристичне підприємство, здійснюючи маркетингову діяльність?

На виробництво тих турів, що потрібні споживачеві і на які існує значний попит.

9. Ефективні маркетингові дослідження вимагають:

Всі відповіді в комплексі є вірними.

Яку організаційну структуру управління маркетингом можна порекомендувати туроператору, що спеціалізується на організації турів з кількох видів туризму?

Товарну організацію маркетингу.

Які основні загальні риси має організація?

Наявність всіх видів ресурсів, вертикальний і горизонтальний поділ праці, здійснення певних видів діяльності, залежність від зовнішнього середовища.

12. Збалансованість числа робочих місць і чисельності працівників як один з напрямів раціонального використання персоналу досягається за допомогою:

Правильної розстановки кадрів, підсилення внутрішньо-організаційної мобільності.

Визначте послідовність етапів стратегічного управління персоналом організації: 1-оцінка персонал-стратегії, 2-внутрішня діагностика персоналу організації 3-формулювання цілей персонал-стратегії, 4-зовнішня діагностика щодо персоналу організації, 5-реалізація персонал-стратегії, 6-місія організації щодо персоналу.

6, 2, 4, 3, 5, 1.

Які основні парадигми склались у кадровому менеджменті XXст.?

Доктрина наукової організації праці, доктрина людських відносин, доктрина контрактації індивідуальної відповідальності, доктрина командного менеджменту.

На чому ґрунтується законна влада?

На переконанні підлеглого у праві менеджера давати розпорядження, які підлеглий зобов'язаний виконувати. =

16. З метою виживання та збереження існуючого положення фірма встановлює:

Низький рівень цін.

17. Сходинкові знижки за обсягом продажу товару недоцільно використовувати, коли:

Товар має єдине цільове призначення споживання.

18. Ціна виробника є меншою від роздрібної ціни товару на суму:

Оптово-збутової надбавки.

Які з перелічених дій підприємства вважаються недобросовісною конкуренцією?

Використання фірмового знаку іншого підприємства.

20. Метод ціноутворення, що базується на залежності між ціною та споживчими властивостями товару (послуги), є:

Параметричний.

21. До складових виробничої стратегії належить:

Всі відповіді вірні.

22. Процес стратегічного управління складається з:

Аналізу середовища організації, формування місії та цілей, розробки стратегії, її реалізації, контролю і оцінки.

23. Стратегія фокусування:

Передбачає обслуговування вузького сегмента споживачів, що характеризується особливими потребами.

24. Нормативи витрат праці на виробництво продукції розробляються:

Самостійно кожним підприємством.

25. Основою для нарахування фактичної заробітної плати є:

Фактична наявна чисельність працюючих.

26. Нормативи праці це:

Плановий річний обсяг випуску продукції.

27. Глибина поділу праці на підприємстві залежить в першу чергу від:

Штатного розподілу.

28. Технологічний поділ праці на підприємстві передбачає:

Поділ працюючих в залежності від рівня кваліфікації.

29. Держава намагається розв’язати соціально-економічні проблеми суспільства, змінити галузеву структуру національного господарства за рахунок використання сучасних технологій, розвитку наукомістких галузей, заохочення інтелекту тощо. Це приклад:

Політики, націленою на зміни економічної структури господарського механізму.

30. Цілісний науково-виробничий комплекс, створений на базі окремого міста, називається:

Технополісом.

31. Модель Портера-Лоулера включає в себе елементи:

Теорії очікувань і теорії справедливості.

32. Мета контролю включає не питання:

Передбачення можливих змін.

33. Акціонерне товариство є об’єктом:

Мікро логістики.

34. До форм реального інвестування туристичного підприємства не належать:

Вкладення капіталу у статутні фонди підприємства.

35. Майбутні грошові потоки від інвестицій в умовах інфляції:

Мають різну купівельну спроможність по періодах життєвого циклу інвестицій.

36. Основною метою діяльності портфельного інвестора є:

Отримання від інвестицій стійкого поточного доходу або певного приросту капіталу.

37. Основні критерії оцінки інвестиційних проектів у системі контролінгу – це:

Окупність та рентабельність.

38. Виникнення грошей пов'язують із:

Домовленістю між людьми.

39. Коефіцієнтний аналіз балансу туристичного підприємства передбачає:

Вивчення рівня й динаміки відносних показників фінансового стану.

40. Якщо ціна нижча за ціну рівноваги, а попит перевищує пропозицію тоді виникає:

Дефіцит продукту.

41. Які підприємства для автотуристів мають сезонний характер дії:

Кемпінги.

Які підприємства належать до типу рекреаційних?

Туристичні містечка.

43. Фірма, що приймає туристів, має назву:

Рецептивної.

44. До виду культурно-видовищних програмних заходів належать:

Відвідання фестивалів мистецтв.

45. Послуга як економічна категорія:

Розвивається разом із суспільством.

46. За вмістом цукру столовівина бувають:

Сухі, напівсухі та напівсолодкі.

47. Чайні чашки використовують для:

Чаю, кави з молоком, какао.

48. До району Південна Азія відносять країни:

2. Індія, Шрі Ланка, Мальдіви, Непал.

49. Які країни є лідерами з прийому туристів в районі Південна Америка:

2. Бразилія, Чілі, Аргентина.

50. На міжнародних лініях обслуговування в І класі за формулою «Євронайт» включає:

3. Одно-двомісне розміщення, вітальний коктейль, доставка багажу у вагон, туалетний набір, англійський сніданок.

51. Пригодницько-екстремальний туризм є:

Новою формою сучасного туризму.

52. Маршрути вітрильного туризму v к. c. можна проводити:

Обидві відповіді правильні.

53. Хто був редактором часопису "Туристика і краєзнавство"?

3. Крип'якевич.

Кого з мандрівників називають «російським Колумбом»?

Шеліхова.

55. Аудіальний образ екскурсовода складає:

1. Голос та дикція.

В якій області України є всесвітньо відомий комплекс пам’яток палеолітичного живопису?

Запорізькій.

Хто був найдавнішими предками українців?

4. Трипільці.

Що таке композиція сценарію?

Організація дії.

В якій країні були вперше організовані масові дискотеки?

Ямайка.

60. До негативних чинників впливу на здоров’я людини належить:

Гравітація.

Варіант 10

1. Майновий стан підприємства характеризує:

Сума господарських коштів, що є в розпорядженні підприємства.

2. Джерелом сплати податку на землю є:

Прибуток підприємства.

3. 3 метою опанування певної частки ринку за показниками якості послуг, готельнийресторан встановлює:

Високий рівень цін.

4. Обсяг платоспроможного попиту на певний тур визначається як:

Сума доходів, яку певна чисельність туристів готова заплатити за конкретний тур.

5. Конвертованістю валюти є:

Спроможність вільного обміну національної валюти на інші іноземні валюти.

6. Які з наведених агрегованих величин не використовуються при визначені обсягу НД:

Державні трансфертні платежі.

7. Активи, які можуть бути конвертованими в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін до 1 місяця, представляють собою:

Високоліквідні активи.

8. Під фізичним зносом основних фондів підприємства розуміють:

Втрату ними техніко-економічних якостей під впливом процесів праці, природних сил та інших факторів.

9. Який сегмент ринку є оптимальним для туристичного підприємства?

Що охоплює 20% споживачів турпродукту, які принесуть 80% виручки.

10. Заохочувальні знижки для стимулювання продажу нового товару, називаються:

Ділерські.

11. До основних характеристик асортименту туристичного підприємства відносять:

Широта, глибина,порівняність.

12. Хто може бути адресатом комунікаційної політики туристичного підприємства?

Всі відповіді вірні.

13. Які принципи повинні враховуватись при організації трудових процесів в менеджменті?

Всі разом.

14. Основними вимогами до управлінських рішень є:

Обґрунтованість, оперативність, реальність, цілеспрямованість, ефективність, правомочність і законність.

15. Якісна потреба в персоналі - це потреба:

За категоріями, професіями, спеціальностями, рівнем кваліфікаційних вимог до персоналу.

16. Довгострокове планування базується на:

Дослідницьких (екстраполяційних) прогнозах.

17. Економічна стратегія фірми - це:

Стратегія, що передбачає ефективне досягнення цілей економічними засобами та методами.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.013 с.)