Оцінити вартість найманої робочої сили в цілому.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінити вартість найманої робочої сили в цілому.8. Сутність договірних відносин в туризмі полягає у:

Регулюванні економічних відносин між суб’єктами підприємницької діяльності в турбізнесі.

9. З метою освоєння певної частки ринку за показником обсягу наданих послуг туристична фірмавстановлює:

Низький рівень цін.

10. У ході проведення панельного дослідження:

Незмінну сукупність респондентів обстежують кілька разів.

.11. Життєвий цикл турпродукту –це:

Сукупність фаз впровадження, зростання, зрілості, спаду.

12. Розрахунок рекламного бюджету здійснювали за методом, при якому затрати на рекламу визначали залежно від динаміки планових продаж товарів. Це:

Метод обчислення у відсотках від суми продажу.

Які теорії мотивування спрямовані на визначення потреб, що спонукають людей до дій?

Змістовні.

14. До принципів школи наукового управління належать:

Принципи наукового відбору та навчання працівників.

15. Який вид міжнародної ліцензійної угоди залишає ліцензіару право продавати ліцензії на договірній території іншим покупцям:

Угода про просту ліцензію.

16. Які види мита розрізняють за способом нарахування:

Адвалерне, специфічне.

17. Чим розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально - технічна база підприємства"?

Перше поняття більш вузьке.

Яке з визначень характеризує бухгалтерський підхід до визначення активів підприємства?

Це сукупність грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.

Який вид активів підприємства відповідає наступній характеристиці: важколіквідні, слаботрансформовані, але практично не підвладні інфляційному знеціненню?

Основні засоби.

20. Коефіцієнт фондовіддачі основних фондів за обсягом реалізованої продукції характеризує:

Обсяг реалізованої продукції, що приходиться на одну гривню вартості основних фондів.

21. Малі підприємства в прогресивних з технологічного погляду галузях економіки, щоспеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, пов’язаних із підвищеним ризиком, називаються:

Венчурними.

22. Втілення наукових розробок у матеріальну оболонку – це:

Технологічний етап інноваційного процесу.

23. На особистих якостях людини ґрунтується:

Особистий авторитет.

24. У вузькому розумінні прийняття рішення є:

Управлінське рішення.

25. До ціни «нетто» групового туру не включають:

Витрати на розробку та реалізацію туристичного продукту.

26. Альтернативи, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів), у SWOT-аналізі визначаються як:

Можливості (opportunities).

27. Стратегічний контроль:

Проводиться з метою забезпечення виживання і проведення антикризової політики.

28. Що зазначається у преамбулі зовнішньоекономічного договору:

Назви та місцезнаходження контрагентів.

29. Що являють собою валютні ризики:

Вірогідність втрат або недоотримання прибутків внаслідок несприятливих змін валютного курсу.

30. Які з наведених типів договорів не відносяться до міжнародних договорів з посередництва:

Міжнародна ліцензійна угода.

31. Координації яких параметрів вимагає логістичний ланцюг:

Часу і простору.

32. За регіональною належністю інвестиції класифікують на:

Вітчизняні та іноземні

33. За умовами оборотності фінансових інструментів інвестуван­ня розрізняють:

Первинний та вторинний інвестиційний ринок.

34. Залежно від характеру фінансових зобов'язань фінансові інструменти поділяють на:

Дольові та боргові.

35. У національному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9 %порівняно з попереднім періодом. За цей час рівень цін зріс на 4 %. Яким буде реальне зростання ВНП:

5 %.

36. Середні загальні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу випуску:

Граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам.

37. Контролінг – це:

Концепція управління з метою забезпечення ефективного функціонування і майбутнього розвитку підприємства.

38. Способи створення звітів бази даних:

За допомогою майстра.

39. Форми участі персоналу організації в розгляді, обговорюванні та рішенні яких-небудь проблем:

Наради, засідання, збори.

40. Факторний аналіз балансу туристичного підприємства передбачає:

Виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також розрахунок впливу причин (факторів) на зміну фінансового показника, що його аналізують.

41. Класичний готельний ланцюг – це:

Кілька підприємств під єдиним управлінням.

42. Що таке „коефіцієнт завантаженості готелю”?

Відношення кількості місць, що знаходяться в експлуатації, до пропускної здатності готелю.

43. Недоговірною шкодою визначається така, що спричинена:

Третьою особою.

Що таке туристична інфраструктура?

Підприємства спеціалізованого обслуговування туристів та задіяні в обслуговуванні підприємства побутового, культурного та іншого направлення.

45. За спеціалізацією туристичні фірми поділяються на:

Туроператорів і турагентів.

46. Напівпансіон - це:

Розміщення плюс сніданок, вечеря.

47. На бенкеті "Чай" подають:

Мускат, кагор, лікери, коньяки.

48. Найвідомішими курортами гірськолижного спорту в Європі є:

Куршевель, Шамоні, Кітцбюель.

49. Транспортні подорожі за засобом пересування поділяються:

Авіаційні, теплохідні, залізничні, автотури, комбіновані.

50. Якщо після підписання угоди, орендатор відмовляється від оренди спеціального поїзду, він повинен сплатити залізниці:

3. 20% від загальної суми угоди.

51. Для підготовки та проведення одноденного велосипедного походу вихідного дня найкраще скористатися картою, масштаб якої:

1:200 000.

В яких гірських хребтах на території України знаходяться вершини, висота яких 2000 м і більше?

Чорногірському.

53. У роботі якої авторитетної міжнародної організації брав участь "Супутник"?

Бітеж.

54. Найменша тривалість екскурсії становить:

Хвилин.

До яких методичних прийомів належить прийом «інтеграції»?

Прийомів показу.

В якій області України є визначні місця явлення Богородиці?

Тернопільській.

Кого можна вважати першим вітчизняним краєзнавцем і географом?

Нестора Літописця.

58. До анімаційних клубів не належить:

Бізнес-клуб.

59. Рекреаційний простір – це:

Ліжко.

60. Геліотерапія – це:

Лікування сонцем.

Варіант 16

1. Формування ефективної організаційної структури туризму оцінюється такими показниками:

Коефіцієнтами: оптимальної структури, територіальної концентрації, ефективності організаційної структури управління, удосконалення методів управління та ін.

2. До оцінюючих факторів при проектуванні організаційних структур належать:

Все вищенаведене.

Який вид зв’язку між ціною і попитом характерний для закону попиту?

Зворотній.

4. З метою опанування певної частки ринку за показниками якості послуг готельний ресторан встановлює:

Високий рівень цін.

5. Визначте особливості формування вартості інклюзив-туру:

Це загальна вартість обслуговування й проїзду за жорстко спланованим маршрутом, часом, терміном, набором і якістю послуг.

6. Тактичні знижки з ціни здійснюються за рахунок:

Прибутку.

7. Одним з основних завдань ситуаційного аналізу є:

«Внутрішня ревізія» і оцінка минулої діяльності фірми, розгляд її досягнень і невдач.

8. Стратегічний баланс – це:

Певне поєднання позитивних і негативних факторів зовнішнього середовища, що впливають на підприємство, та їх порівняння з сильними та слабкими сторонами фірми.

9. До закономірностей перехідної економіки не належить:

Державне відчуження основних засобів виробництва від безпосередніх виробників.

10. Людина, яка сподівається найближчим часом знову отримати роботу:

Відноситься до безробітних.

11. 3а формою оподаткування всі податки поділяються на:

Прямі й непрямі податки.

12. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

13. Яка з підсистем системи управління персоналом вирішує задачу щодо управління конфліктами та стресами:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)