Що з перерахованого нижче не відноситься до складу фінансових активів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що з перерахованого нижче не відноситься до складу фінансових активів?Незавершене будівництво.

5. Видатки грошових коштів, спрямовані на погашення відсотків за кредит, представляють:

Грошовий потік від фінансової діяльності.

6. До методів ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію не відноситься:

Метод беззбитковості.

7. Характер попиту на туристичний продукт нееластичний, коли:

Темп зниження попиту відповідає темпу зростання ціни.

8. Прямі змінні витрати туру входять до складу:

Маржинального доходу.

9. Наступальні й оборонні стратегії належать до:

Функціональних стратегій.

10. Система управління запасами, що характеризується залежним попитом, називається:

Плануванням матеріальних потреб.

11. Конкурентоспроможність турпродукту – це:

Здатність туру задовольнити потреби певної групи споживачів у певний період часу

12. Зоологічний музей продає студентам, дітям і дорослим квитки за різними цінами. Цей метод цінової дискримінації має назву:

Модифікація цін залежно від споживчого сегмента.

13. Маркетинговий відділ фірми “Омега” розробляє комунікаційну програму, останнім етапом в плануванні якої є:

Визначення комунікативної та економічної ефективності програми.

14. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори, що спонукаютьлюдей до праці, поділяються на:

Гігієнічні та мотиваційні.

Який з видів делегування повноважень характеризується тим, що підлеглий виконує доручене завдання, а відповідальність несе разом з керівником?

Обмежене делегування.

16. Світове господарство – це :

Взаємозв'язок національних економік на основі суспільного поділу праці.

17. Провідною ланкою фінансової системи України є:

Державні фінанси.

В яких двох функціях гроші найбільш потерпають від інфляції?

Як засіб платежу та засіб нагромадження.

19. Капітал підприємства - це:

Загальна вартість коштів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що інвестовані у формування активів.

Які з перерахованих платежів повинні відноситись на собівартість продукції?

Податок на рекламу.

21. Що з наведеного належить до "інших умов контракту":

Порядок внесення змін і доповнень до контракту, дострокового припинення його дії.

22. У якому випадку при проведенні міжнародних комерційних переговорів доцільно використовувати послуги посередників:

Коли відсутній власний досвід проведення міжнародних комерційних переговорів.

23. Що не є видом фінансування експортних операцій:

Овердрафт.

24. Які з наведених міжнародних орендних операцій є експортними:

Орендодавець купує об'єкт оренди у вітчизняної фірми і здає його в оренду іноземній фірмі.

25. Початок поширення інновацій наступного покоління характеризує:

Період повільної дифузії.

26. Якій концепції притаманні риси досягнення високої якості продукції та зменшення розмірів партій продукції:

Концепції “Lean production”.

27. Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії статистичних рішень:

Об'єктивні обставини, які невідомі.

28. Характеристики ступеню централізації організаційноїструктури:

Рівень управління, дезосереджене право прийняття рішень.

29. Інвестиційний аналіз – це:

1. Процес дослідження інвестиційної діяльності підприємства з метою викриття резервів подальшого підвищення її ефективності.

30. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства — це:

1. Система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що обумовлені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

31. До форм реального інвестування підприємства готельного господарства не належать:

1. Вкладання капіталу у статутні фонди підприємств.

32. Залежно від зміни обсягу діяльності витрати підприємства класифікуються на:

Постійні.

33. Сортування даних буває:

По убуванню.

34. У якому методі вибору пріоритетів виділяються найважливіші завдання, важливі завдання, менш важливі й несуттєві завдання:

Метод АБВ-аналізу.

35. Чи може ставка компенсаційного мита перевищувати розмір субсидії:

Не може

36. Витрати, що змінюються у відносно меншій пропорції до обсягів виробництва чи реалізації, називаються:

Регресивними.

37. За валовою продукцією обчислюється:

Повна собівартість.

38. Валові приватні інвестиції враховуються при розрахунку:

ВНП методом витрат.

39. З підвищенням ціни на готову продукцію у короткостроковому періоді конкурентна фірма, що купує працю на конкурентному ринку ресурсів:

Зменшить попит на працю.

40. Основною причиною переходу світової господарської системи до інноваційного типу розвитку є:

Всі відповіді в комплексі вірні.

41. На які види поділяються послуги готелю в залежності від мети задоволення потреб гостя:

Побутові, транспортні, медичні, торгівельні тощо.

42. Основний документ для видачі візи туристу – це:

Паспорт.

43. До соціальних видів програмних заходів належить:

Трудова акція.

44. Сутність соціально-історичної характеристики послуги в тому що:

Вона розвивається разом із суспільством.

45. Рекреаційна функція туризму проявляється в тому, що він:

Сприяє оздоровленню людей.

46. Торгові приміщення ресторану - це:

Вестибюль, гардероб, аванзал, банкетний та торговий зал.

47. До туррайону Південна Європа належать країни:

1. Італія, Іспанія, Мальта, Греція.

48. Провідним туристичним регіоном у світі з прийому туристів є:

3. Європа.

49. Провідні круїзні компанії на ринку кінця хх ст.:

2. Кунард, Кернівал, Ройял Карібіан.

50. Вимоги до екскурсійних автобусів при перевезенні груп школярів:

2. Включені фари.

Де вінчався класик французької літератури О. де Бальзак?

У Бердичеві.

52. Виділити форму анімаційної діяльності:

Дискотека.

53. Світовою столицею вальсу є:

Відень.

54. Визначити приморський кліматичний курорт:

Сан-Ремо.

55. Виділити курорт з грязьолікуванням:

Куяльник.

56. Обслуговування туристів на маршрутах спортивних турів передбачає:

Виконання програми туру.

Де у 1951 р. була заснована міжнародна академія з туризму ?

2. В монако.

Яка із зазначених організацій є громадською?

Туристсько-спортивна спілка україни.

59. Формою екскурсійного обслуговування є:

1. Екскурсійні цикли.

Який жест екскурсовода активно використовується в архітектурно-містобудівельних екскурсіях ?

2. Конструктивний.

Варіант 26

1. До методів управління, що забезпечують спільну діяльність людей в організації, належать:

Всі відповіді в комплексі вірні.

2. Якщо попит за ціною відносно еластичний, то зниження ціни призведе до:

Зростання загального прибутку.

3. Відпускна ціна виробника на підакцизний товар має наступну структуру:

С+П+А+ПДВ.

4. Обов’язковим елементом ціни є:

Прибуток.

5. Торгівельна надбавка на імпортні товари:

Не обмежується.

6. За якою формулою не можна розрахувати точку беззбитковості:

Тб = МД / (Ц – ЗВ).

7. До функціональних стратегій належить:

Стратегія конкуренції у фрагментарних галузях.

8. Мета системи управління запасами "про всяк випадок" (just-incase):

Створення "буферних" запасів на кожній стадії технологічного процесу.

Яка цінова стратегія передбачає встановлення постачальниками максимально високої ціни, що забезпечує норму прибутку, яка значно перевищує середню для галузі?

"Виведення нового товару".

10. "Купуючи туристичну подорож споживач купує незабутні враження". Який рівень сприйняття товару споживачем стає очевидним у цьому твердженні?

Товар за задумом.

11. Теорія очікувань як одна з процесуальних теорій мотивації визначається за формулою:

Мотивація = 3 - РхР - В х валентність.

Чого складається організація?

З керуючої та керованої підсистем.

13. Підготовка кадрів для включення до кадрового резерву організації передбачає:

Професійну та соціально-психологічну підготовку.

Про яку вимогу до ділової оцінки персоналу організації йдеться мова: «обов’язкове та оперативне прийняття дієвих заходів за результатами оцінки»?

Результативність.

15. Що являє собою міжнародний комерційнийарбітраж:

Суд, що розглядає спори між контрагентами з різних країн.

16. Кредит – це:

Перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів.

Який з податків сплачується по високорентабельних та монопольних товарах?

Акцизний збір.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.014 с.)