Який з видів делегування повноважень характеризується тим, що підлеглий виконує доручене завдання, а відповідальність несе разом з керівником?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який з видів делегування повноважень характеризується тим, що підлеглий виконує доручене завдання, а відповідальність несе разом з керівником?Обмежене делегування.

2. До методів навчання на робочому місці належать:

"Копіювання", метод ускладнюючих завдань.

3. Який з методів оцінки та відбору необхідних працівників з числа претендентів має такий недолік як "орієнтація на минуле, а не на сьогоднішній стан претендента та здатність його до професійного розвитку"?

Аналіз анкетних даних.

4. 3 метою освоєння певної частки ринку за показником обсягу наданих послуг туристична фірма встановлює:

Низький рівень цін.

5. Бонусні знижки не раціонально використовувати, коли фірма:

Реалізує товар, обсяги реалізації якого стабільні або змінюються незначно.

6. Рівень безробіття – це:

Частка незайнятого населення у складі економічно активного населення.

7. Матеріальною основою великих циклів є:

Необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об’єктів інфраструктури.

8. Яка з наведених ознак характерна тільки для олігополії:

Всезагальна взаємозалежність фірм.

9. Найменшу цінність при високих темпах інфляції має:

Грошовий запас.

10. Цінний папір без визначення часу обігу, що засвідчує право власника на отримання частки прибутку у вигляді дивідендів – це:

Акція.

Попит на тури до Туреччини повний. Турецьким туроператорам необхідно підтримати попит. Інструментарій якого типу маркетингу слід застосувати?

Підтримуючий маркетинг.

12. Стратегія розвитку ринку означає:

Пошук нових ринків для існуючих турів.

Які засоби стимулювання збуту не орієнтовані на турагентів?

Розповсюдження купонів.

14. Служба контролінгу на підприємстві підпорядковується:

Є абсолютно незалежною.

Що являє собою стиль керівництва?

Це узвичаєна манера поведінки щодо підлеглих, яка справляє на них вплив і спонукає до досягнення цілей організації.

Визначте особливості формування вартості інклюзив-туру.

Це загальна вартість обслуговування й проїзду за жорстко спланованим маршрутом, часом, терміном, набором і якістю послуг.

17. Внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурси, що можуть зумовити формування конкурентної переваги, у SWOT-аналізі визначаються як:

Сильні сторони (strength).

На якому етапі вибору стратегії зовнішньоекономічної діяльності здійснюється формулювання глобальної довгострокової мети цього напряму діяльності?

Розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми.

19. Що є додатковим видом ЗЕД:

Міжнародне страхування.

Яка міжнародна конвенція спрямована на уніфікацію та узгодження поглядів на зміст і структуру зовнішньоекономічних договорів?

Конвенція ООН про договори купівлі-продажу 1988 року.

21. Модель науково-інноваційного розвитку, за якою податкові пільги використовуються мало, більший акцент на створення умов для активної творчої діяльності для жителів країни:

Модель всебічного інноваційного розвитку.

22. Зміни кількості робочих місць; покращення побутових умов життя людей; зміни умов праці співробітників; зміни в структурі персоналу; покращення рівня забезпеченості населення регіону певними товарами та послугами; покращення здоров’я населення; економія вільного часу – всі ці показники визначають

Соціальну ефективність інноваційної діяльності.

23. До компонентів внутрішнього середовища організації не належить:

Економічне становище країни.

24. Що є основним видом ЗЕД:

Міжнародна торгівля.

25. У своїй теорії Клейтон Альдерфер не зазначив наступного рівня таких потреб:

Потреби в захисті.

26. Застосування логістичних підходів в економіці прийшлося на:

90-ті роки (період глобалізації та інтеграції).

27. Валові інвестиції туристичного підприємства характеризують:

Загальний обсяг інвестиційних витрат в об’єкти реального інвестування у певному періоді.

28. Аналіз інвестиційних коефіцієнтів полягає у:

Зіставленні різних абсолютних показників, що характеризують обсяги та результати інвестиційної діяльності.

29. За критерієм дохідності інвестиційні портфелі поділяють на:

1. Портфель доходу, портфель зростання.

30. Для діагностики фінансово-господарського стану підприємства використовують методи:

Оперативні і тактичні.

Відповідно до чого наноситься маркування на упаковку товару?

Базисних умов поставки.

Що являють собою валютні свопи?

Обмін довгостроковими кредитними зобов’язаннями в одній валюті на відповідні зобов’язання в іншій.

При якому виді конкурсної торгівлі створюється тендерний комітет?

Міжнародні торги.

Які з наведених методів державного регулювання ЗЕД належать до економічних?

Митно-тарифне регулювання.

35. До показників технічного рівня виробництва належать:

Всі вищезазначені показники.

36. Укажіть тип даних полів таблиць, що ставиться до групи числових:

Лічильник.

37. Що з перерахованого нижче можна віднести до принципів праці керівника:

Делегування повноважень.

38. Тривалість періоду обороту грошових коштів туристичного підприємства визначається за формулою:

, де – середні залишки грошових оборотних коштів; Д – тривалість періоду в днях (360, 90, 30 днів); О – оборот за період.

39. Коефіцієнт вибуття основних засобів на туристичному підприємстві характеризує:

Рівень інтенсивності вибуття основних засобів зі сфери виробництва.

40. Комплексна підготовка виробництва послуг — це:

Процес дослідження ринку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.021 с.)