Про який вид адаптації йде мова: “ Пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки та взаємовідносин в новому колективі”?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про який вид адаптації йде мова: “ Пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки та взаємовідносин в новому колективі”?Соціально-психологічна.

5. Оптова ціна підприємства є меншою від відпускної ціни виробника на суму:

Прибутку підприємства.

6. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет:

Буде посилювати коливання у межах економічного циклу.

7. Грошовий агрегат М1 включає:

Готівка, що перебуває поза банками, поточні депозити.

8. Бюджетна система України має:

Дворівневу структуру.

9. Лізинговий кредит – це:

Взаємна передача суб’єктами господарювання матеріальних цінностей.

10. Джерелом утворення власних фінансових ресурсів є:

Частина чистого прибутку підприємства, що спрямовується на його виробничий розвиток.

11. Яким чином зміниться період обороту оборотних активів при зростанні виручки від реалізації продукції (за інших рівних умов)?

Зросте.

12. До основних факторів маркетингового макросередовища не прямого впливу фірми не відноситься:

Поява нового конкурента.

13. Основна причина встановлення на турпродукт ціни - брутто:

Посилення контролю над збутовим каналом.

Яку організаційну структуру управління маркетингом можна порекомендувати туроператору спортивного туризму?

Функціональну організацію маркетингу.

15. Метод експертних оцінок у прийнятті рішень полягає:

У залученні кваліфікованих фахівців до вироблення рішень з конкретної проблеми.

16. Маржинальний дохід від організації туру на одного туриста не може розраховуватись за формулою:

УПВ + П + Кв + Зк.

Що з наведеного нижче належить до стратегій ресурсозбереження?

Організаційно-технічний розвиток виробництва.

18. Стратегічний баланс - це:

Певне поєднання негативних та позитивних факторів зовнішньогосередовища, що впливають на організацію, та їх порівняння з сильними та слабкими сторонами організації.

19. Який засіб платежу використовується найрідше у міжнародних розрахунках:

Готівка.

20. Що являє собою факторингова операція:

Купівля грошових вимог експортера до імпортера зі строком платежу від 30 до 120 днів з подальшою їх інкасацією.

21. Які посередницькі операції здійснюються зі складу торговельного посередника:

Консигнаційні операції.

22. Що не є формою виплати ліцензійної винагороди:

Кост-плас.

23. Який вид мита нараховується у відсотках до митної вартості товарів:

Адвалерне.

24. Періодичні відрахування (роялті) - це:

Одноразові винагороди за право користування об’єктом ліцензійної угоди.

25. Предметом інноватики є:

Процес створення, освоєння та поширення різного типу новацій.

26. Модель Фішера використовується для розрахунку реальної процентної з урахуванням фактора:

Інфляції.

27. Різке зростання попиту на основні інвестиційні товари та інструменти, яке пропозиція задовольнити не може, характе­ризує:

1. Кон'юнктурний бум.

28. Якщо коваріація між дохідністю акцій А і В має високе позитивне значення, це означає, що:

1. Дохідність обох акцій змінюється односпрямовано і має високий ступінь коливань.

29. Згідно з законом Оукена перевищення фактичного рівня безробіття на 2 % порівняно з його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального складає:

5 %.

30. Якщо сукупні витрати виробництва 5 од. Продукції становлять 1000 грн., а постійні витрати – 200 грн., то середні змінні витрати фірми будуть дорівнювати:(мікроекономіка)

160 грн.

31. Мета діагностики фінансово-господарського стану підприємства:

Підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.

32. Звіти бази даних:

Дають можливість друкувати дані таблиць і запитів у практично будь-якому форматі.

33. Не підлягають делегуванню такі функції й напрямки діяльності керівника:

Встановлення цілей.

34. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті туристичного підприємства розраховується за формулою:

, де СЗ – середній залишок оборотних коштів; Р – виручка від реалізації; 100 – переведення грн. у коп.

35. Ефект фінансового важеля показує:

На скільки відсотків збільшується рентабельність власного капіталу в результаті залучення позикових коштів в оборот підприємства.

36. Повільна дифузія, малі значення параметрів зростання (реалізації, виробництва, прибутків) характеризують:

Період повільної дифузії.

37. Характеристики автократичного стилю управління:

Добре налагоджена система комунікацій.

38. Недоліки матричної організаційної структури:

Складність взаємодії лінійних і функціональних керівників. +

Як за умовами міжнародної ліцензійної угоди називається продавець ліцензії?

Ліцензіар.

40. Логістичні концепції “JIT” притаманні наступні риси:

Стратегія збуту, спрямована на випереджаюче формування товарних запасів в оптових та роздрібних підприємства.

41. Єдиним центром управління обслуговування клієнта при ЄСПО є:

Служба портьє.

42. Класичний турпакет включає:

Зустріч-проводи, розміщення з харчуванням та транспортування.

43. До класів туристичного обслуговування належать:

Vip, Люкс, Перший, Туристичний.

44. До історико-культурних ресурсів туризму належать:

Музеї.

45. Політична функція туризму проявляється в тому, що він:

Сприяє розвитку взаєморозуміння між народами.

46. За туристичним класом обслуговування харчування надається в:

Ресторанах першого класу або кафе.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.016 с.)